Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

x入门 ....... Įvadas

Mokausi kinų kalbos. Kartu rašau kinų kalbos pradžiamokslį.

Peržiūrėti

丷 虫 广 言 糹 隹 石 尸 米 鳥 戈 魚 夂 厂 足 車 巾 钅 弓 丆 疒 衤 馬 犭 攵 羽 习 門 良 雨 罒 兀 皿 豆 酉 欠 頁 彳 讠 斤 糸 臼 方 穴 𠂉 千 食 耂 示 冖 古 虍 戊 干 勿 革 丰 乚 鱼 六 丂 廿 㕣 夫 舟 九 卩 㐄 㔾 殳 氏 今 合 可 礻 冎 而 屮 鹿 吉 豕 车 鸟 辛 尚 共 者 矛 早 禸 矢 且 圭 镸 戸 衣 乃 朩 甫 各 至 品 冃 走 䒑 缶 亏 林 马 廴 髟 辰 其 夭 㐱 凶 乛 音 去 骨 句 氺 束 戌 令 壴 炏 非 爪 皮 牜 页 釆 世 占 允 黑 𡗗 巛 元 少 瓦 圥 臣 角 享 丸 刖 㫃 果 己 弋 鬼 肖 幸 舛 央 谷 台 禺 壬 亾 夊 黄 召 包 韋 匃 京 冏 舌kǒu mouth / classifier for things with mouths (people, domestic animals, cannons, wells etc) / classifier for bites or mouthfuls


一 木 丿 日 艹 土 八 人 氵 目 丶 大 小 冂 月 十 亻 儿 扌 丨 金 幺 女 貝 宀 火 田 又 厶 王 丷 虫 山 二 广 心 言 阝 冫 囗 禾 忄 亇 竹 亠 亼 糹 隹 勹 辶 石 立 刂 匕 尸 米 鳥 戈 魚 寸 力 几 夂 艮 夕 厂 廾 足 白 車 巾 卜 钅 亅 弓 丆 疒 刀 衤 馬 犭 攵 士 彡 丁 羽 习 門 良 止 雨 贝 乂 耳 匚 爫 牛 罒 兀 皿 豆 酉 欠 工 子 羊 頁 彳 纟 讠 斤 糸 臼 方 冋 穴 𠂉 千 食 耂 示 凵 冖 古 曰 虍 戊 干 勿 从 革 丰 旦 乚 犬 鱼 灬 六 彐 比 丂 廿 㕣 夫 里 舟 見 覀 九 卩 㐄 㔾 殳 氏 今 合 可 礻 冎 而 屮 用 水 鹿 吉 豕 歹 入 毛 车 鸟 辛 尚 共 巴 中 者 矛 早 禸 矢 且 圭 镸 天 戸 衣 乃 朩 开 甫 各 至 品 冃 走 生 回 门 䒑 甘 缶 亏 林 马 巳 廴 自 髟 文 辰 其 夭 㐱 凶 乛 夾 音 去 骨 兄 句 分 氺 束 业 戌 手 令 壴 炏 非 爪 皮 牜 正 页 釆 世 占 乜 允 黑 𡗗 也 巛 元 少 瓦 不 云 圥 臣 角 享 七 丸 公 刖 㫃 果 己 弋 鬼 肖 幸 父 上 舛 央 谷 台 禺 壬 亾 夊 黄 召 川 包 韋 匃 京 冏 舌

龰 ⺈ 𠂇 龴 龶 ㇇ 𠫔 𠕁 𢆉 𤴓 𠀐 𢆶 龹 𧰨

㐄 㔾 䒑 㐱 𡗗 㫃 㕣 𠂉

Priegaidės

  • Kinų kalbos priegaidės - pirma (įtemptas, skambantis lankas); trečia (neįtemptas lankas, sudribusi styga); antra (įtempiama styga); ketvirta (nuleidžiama styga - iššaunama strėlė).

Svarbūs žodžiai

  • Gatvės ženkluose naudojami. Gatvės ženklai
  • Svarbiausi sintaksiniai išsireiškimai.
  • Kinijos provincijos ir didžiausi miestai.
  • Gatvių pavadinimuose naudojami.
  • Klasikiniai posakiai.
  • Eilėraščiai ir ypač, jų pavadinimai.
  • Dažniausiai naudojami rašmenys.
  • Naujienose aptinkami.
  • Taršaluose naudojami.

? ? 丿? ? ? ? ? ? ? ? 丶 大 小 冂 月 十 亻 儿 扌 丨 金 幺 女 貝 宀 火 田 又 厶 王 丷 虫 山 二 广 心 言 阝 冫 囗 禾 忄 亇 竹 亠 亼 糹 隹 勹 辶 石 立 刂 匕 龰 尸 米 鳥 戈 魚 寸 力 几 夂 艮 夕 厂 廾 足 白 車 巾 卜 钅 亅 弓 丆 疒 刀 衤 馬 犭 攵 士 彡 丁 羽 习 門 良 止 雨 贝 乂 耳 匚 爫 牛 罒 兀 皿 豆 酉 ⺈ 欠 工 子 羊 頁 彳 纟 讠 斤 糸 臼 方 冋 穴 𠂉 千 食 耂 示 凵 冖 古 曰 虍 戊 𠂇 干 勿 从 龴 革 丰 旦 乚 犬 鱼 灬 六 彐 比 丂 龶 廿 㕣 夫 里 舟 見 覀 九 卩 ㇇ 㐄 㔾 殳 氏 今 合 可 礻 冎 而 屮 用 水 𠫔 鹿 吉 豕 歹 入 毛 车 鸟 辛 尚 共 巴 中 者 矛 早 禸 矢 且 圭 镸 天 戸 衣 乃 朩 开 甫 各 至 品 冃 走 生 回 门 䒑 甘 缶 亏 林 马 巳 廴 自 髟 文 辰 其 夭 㐱 凶 乛 夾 音 去 骨 𠕁 𢆉 兄 句 分 氺 束 业 戌 手 令 壴 炏 非 爪 皮 牜 正 页 釆 世 龹 占 乜 允 黑 𡗗 也 𤴓 𠀐 巛 元 少 瓦 不 云 𢆶 圥 臣 角 享 七 丸 公 刖 㫃 果 𧰨 己 弋 鬼 肖 幸 父 上 舛 央 谷 台 禺 壬 亾 夊 黄 召 川 包 韋 匃 京 冏 舌

入门


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 22 d., 11:28