Iš Gvildenu svetainės

字: 入门

x入门 ....... Įvadas

Mokausi kinų kalbos. Kartu rašau kinų kalbos pradžiamokslį.

Peržiūrėti

丷 虫 广 言 糹 隹 石 尸 米 鳥 戈 魚 夂 厂 足 車 巾 钅 弓 丆 疒 衤 馬 犭 攵 羽 习 門 良 雨 罒 兀 皿 豆 酉 欠 頁 彳 讠 斤 糸 臼 方 穴 𠂉 千 食 耂 示 冖 古 虍 戊 干 勿 革 丰 乚 鱼 六 丂 廿 㕣 夫 舟 九 卩 㐄 㔾 殳 氏 今 合 可 礻 冎 而 屮 鹿 吉 豕 车 鸟 辛 尚 共 者 矛 早 禸 矢 且 圭 镸 戸 衣 乃 朩 甫 各 至 品 冃 走 䒑 缶 亏 林 马 廴 髟 辰 其 夭 㐱 凶 乛 音 去 骨 句 氺 束 戌 令 壴 炏 非 爪 皮 牜 页 釆 世 占 允 黑 𡗗 巛 元 少 瓦 圥 臣 角 享 丸 刖 㫃 果 己 弋 鬼 肖 幸 舛 央 谷 台 禺 壬 亾 夊 黄 召 包 韋 匃 京 冏 舌kǒu mouth / classifier for things with mouths (people, domestic animals, cannons, wells etc) / classifier for bites or mouthfuls


一 木 丿 日 艹 土 八 人 氵 目 丶 大 小 冂 月 十 亻 儿 扌 丨 金 幺 女 貝 宀 火 田 又 厶 王 丷 虫 山 二 广 心 言 阝 冫 囗 禾 忄 亇 竹 亠 亼 糹 隹 勹 辶 石 立 刂 匕 尸 米 鳥 戈 魚 寸 力 几 夂 艮 夕 厂 廾 足 白 車 巾 卜 钅 亅 弓 丆 疒 刀 衤 馬 犭 攵 士 彡 丁 羽 习 門 良 止 雨 贝 乂 耳 匚 爫 牛 罒 兀 皿 豆 酉 欠 工 子 羊 頁 彳 纟 讠 斤 糸 臼 方 冋 穴 𠂉 千 食 耂 示 凵 冖 古 曰 虍 戊 干 勿 从 革 丰 旦 乚 犬 鱼 灬 六 彐 比 丂 廿 㕣 夫 里 舟 見 覀 九 卩 㐄 㔾 殳 氏 今 合 可 礻 冎 而 屮 用 水 鹿 吉 豕 歹 入 毛 车 鸟 辛 尚 共 巴 中 者 矛 早 禸 矢 且 圭 镸 天 戸 衣 乃 朩 开 甫 各 至 品 冃 走 生 回 门 䒑 甘 缶 亏 林 马 巳 廴 自 髟 文 辰 其 夭 㐱 凶 乛 夾 音 去 骨 兄 句 分 氺 束 业 戌 手 令 壴 炏 非 爪 皮 牜 正 页 釆 世 占 乜 允 黑 𡗗 也 巛 元 少 瓦 不 云 圥 臣 角 享 七 丸 公 刖 㫃 果 己 弋 鬼 肖 幸 父 上 舛 央 谷 台 禺 壬 亾 夊 黄 召 川 包 韋 匃 京 冏 舌

龰 ⺈ 𠂇 龴 龶 ㇇ 𠫔 𠕁 𢆉 𤴓 𠀐 𢆶 龹 𧰨

㐄 㔾 䒑 㐱 𡗗 㫃 㕣 𠂉

Priegaidės

Svarbūs žodžiai


? ? 丿? ? ? ? ? ? ? ? 丶 大 小 冂 月 十 亻 儿 扌 丨 金 幺 女 貝 宀 火 田 又 厶 王 丷 虫 山 二 广 心 言 阝 冫 囗 禾 忄 亇 竹 亠 亼 糹 隹 勹 辶 石 立 刂 匕 龰 尸 米 鳥 戈 魚 寸 力 几 夂 艮 夕 厂 廾 足 白 車 巾 卜 钅 亅 弓 丆 疒 刀 衤 馬 犭 攵 士 彡 丁 羽 习 門 良 止 雨 贝 乂 耳 匚 爫 牛 罒 兀 皿 豆 酉 ⺈ 欠 工 子 羊 頁 彳 纟 讠 斤 糸 臼 方 冋 穴 𠂉 千 食 耂 示 凵 冖 古 曰 虍 戊 𠂇 干 勿 从 龴 革 丰 旦 乚 犬 鱼 灬 六 彐 比 丂 龶 廿 㕣 夫 里 舟 見 覀 九 卩 ㇇ 㐄 㔾 殳 氏 今 合 可 礻 冎 而 屮 用 水 𠫔 鹿 吉 豕 歹 入 毛 车 鸟 辛 尚 共 巴 中 者 矛 早 禸 矢 且 圭 镸 天 戸 衣 乃 朩 开 甫 各 至 品 冃 走 生 回 门 䒑 甘 缶 亏 林 马 巳 廴 自 髟 文 辰 其 夭 㐱 凶 乛 夾 音 去 骨 𠕁 𢆉 兄 句 分 氺 束 业 戌 手 令 壴 炏 非 爪 皮 牜 正 页 釆 世 龹 占 乜 允 黑 𡗗 也 𤴓 𠀐 巛 元 少 瓦 不 云 𢆶 圥 臣 角 享 七 丸 公 刖 㫃 果 𧰨 己 弋 鬼 肖 幸 父 上 舛 央 谷 台 禺 壬 亾 夊 黄 召 川 包 韋 匃 京 冏 舌

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/%e5%ad%97/%e5%85%a5%e9%97%a8
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 lapkričio 22 d., 11:28