Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Litvakai, Lietuviai

Perrašiau savo užrašus, neaišku ar viską teisingai...


Paskutinis traukinys su tremtiniais išvažiavo birželio 23 d., 60-70 vagonų su kaliniais išsivežė, sukilėliai užpuolė, Vilniaus prekinėje stotyje atkabino 50 vagonų. Pirmame vagone buvo LAF'o štabas, karo vadovas, išvežtas į Gorkį.

Rezistencija birželio 14 ir 15 d. trėmimų metu kiti kur pabėgo buvo ginkluoti ir kovojo su saugumu. Utenos viršininkas rašė, kad reikia pagalbos, anie ginkluoti kulkosvaidžiais.

Chaimas Bergman, gidas Kaune, nusimano.

Dženkaitis gynė Aleksoto tiltą.

3 Kaune, 2 Rygoje, 1 Šiauliuose. Aras komandas iš Rygos atvažiavo Joniškyje ir Šiaurės Lietuvoje, žudė žydus.

Tikrinti Vermachto archyvus.

Pažįsta žmonių, pasirašė memorandumus.

Daug iš tų žydų istorikų gauna paramos iš Maskvos.

Ypatingasis Būrys Vilniuje, Paneriuose, visi buvo lenkai, bet vardai parašyti lietuviškai, sulietuvinti. Užtat anas pasakė, kad jam buvo gėda nešioti lietuvišką uniformą. Schweinberg ir Weiss, jų draugės buvo žydaitės.

The Field Men SS, French L McLean

Graeffe 1937 Operation Zepellin

Karys - ieškoti nekrologų. Jonas Pyragius rašė?

Audronis Krasnickas Alytuje

Heydrichas, Klimaitis, Graebe, SD ir Abverui

Anthony Polonski - Holokausto tyrinėtojas

Peter Kleist, repatriantai

Krupavičius apie žydus

interregnum - žmogaus tautybė nebuvo esminis dalykas

Jėgerio ir Tilžės komptencija, Jėgeris priskaičiavo tai, kas nebuvo jo žmonių darbas

Klimaitis pabėgo į Rytprūsius

SS sunaikinti žydus, Vermachtas norėjo naudoti kariniams tikslams. Civilinė administracija - darbo jėga. Rosenbergs sustabdė žudymą rugsėjo pabaigoje. Lietuvių tikslas - ko daugiau žmonių įtraukti, įstatyti į struktūrą.

Vermachtas palaikė ryšius su Palčiausku, Bobeliu (Vermachto pažįstamas), Ivinskiu.

Voldemarininkas kapitonas Kirkila, TDA kuopos vadas, buvo kalėjime Kaune, kankintas, sužinojo, kad šeima ištremta į Sibirą, sakė, kad 2,000 žydų išžudys. Nusišovė liepos 8 d., po to.

Voldemarininkas Gecevičius paskutinę laidą baigė kur dirbo su NKVD operatyviniais agentais. Įstojo į TDA kuopos vadu. (100 žmonių) Su batalijonu šaudė žydus Minske. Gavo geležinį kryžių. Iškeltas į Italiją. Pabėgo ir įstojo į lenkų dalinį. Gavo lenkų medalį. Atsirado Škotijoje. Lietuvis kuris kolaboravo su visais.

Sam Zell, Chicago Tribune savininko tėvai buvo išgelbėti japono Sugihuaros. Margolis, Čikagos Merchandise Mart, ten pabėgo.

Žuvusių skaičiai neaiškūs, įvairuoja, nuo 180,000 iki 275,000, nė vienas neduoda pagrindo, iš kur skaičiai.

Vyriausias buvo Dainauskas. Jis areštuotas, jį Senkus pakeitė. Lietuvos saugumo policija. Jai vadovavo nuo liepos 8 d. iki gruodžio 15 d.

Trečiadienį su lėktuvu nusileido Štalekeris, pilotas Marūnas? Muller.

Hamanas organizavo Lietūkių žudynės ir jos pasklido po žydų visuomenę ir vokiečiai negalėjo sustabdyti.

Žydai manė, kad bus surinkti ir išvežti į Lenkiją, į žydų sritį. Lietuviai tą manė.

Naudojo lietuvių infrastruktūrą.

SD viršininkas Tilžėje Graebe, tikslas, pasienyje... pradėti pogromus, Hamanas buvo vienas iš tos grupės. Operation Zepellin - ėjo per karo stovyklas , rusus belaisvius, diversininkai.

Apsirengė kaip lenkai kaip pretekstas karui.

Boeme su Jėgeriu nesugyveno.

SD inteligentai organizavo special operations.

Klaipėdos lietuvis Kurmis. Geštapo viršininkas Kaune, politinė policija.

Kiekvienas turėjo savo planus.

Visi vadai buvo advokatai, gudrūs. Ne daug žmonių turėjo. Veikė apgavimu, deception, ruse.

NKVD Inturistas lupo žydus už kelionę per Sibirą į Japoniją, užsidirbo. Iš Irano į Indiją.

Vidmantas Valiušaitis.

Kas finansavo bėgimą?

16toje divizijoje septyni aštuoni tūkstančiai žydų, pusė žmonių.

1) changed sides 2) politiniai kaliniai 3) Lietuvos vokiečiai

Liepos 3 d. Jėgeris iškvietė žydų vadovybę: Mes norime jus apsaugoti nuo lietuvių, nutarsite eiti į getą.

SD uždėjo Palčiausko ir Bobelio vardus.

Žydai manė, kad lietuviai turi kažkokią įtaką. Lietuviai neturėjo ryšių. Ryšys su Pohl. Prapuolenis - visi atviri, grįsti poziciją.

Žydai su vizom galėjo keliauti.

SS įspėjo Škirpą.

Heydrichas, saugumas

Jėgeris nebuvo baigęs aukštųjų mokslų, buvo salesman

Tilžės Boeme rašydavo raportus kuriuos Hitleris skaitė.

Malskis, Lietuvos saugumo policija. Kauno apskrityje, sekti lietuvių rezistenciją, išdavė LAF kurjerį.

Naujokaitis ryšininkas.

Aušrotas briefed him, kuris dirbo Abvehr, cover story. Škirpa cover story. Istorikai ją priėmė, ji neteisinga.

1953 Kersten raportas NKVD kova su spauda

Amt VI, Ausland-SD, led by SS-Brigadeführer Heinz Jost, and later by SS-Brigadeführer Walter Schellenberg. This was the foreign intelligence service of the SS.

Škirpos sekretorius Valiukėnas -> ryšiai su Švedija, kur Remeikis suredagavo

frazė bolševikai ir jų sėbrai žydai bėga

konvojus sekmadienį 22 d. - 23 d. per Jonavą, Uteną, Daugpilį 25% lietuviai, 75% rusai ir žydai

Lietuvis Slavinas 1945 iš Rusijos, Bykov rusakalbis, operatyvinė grupė pagrobti lietuvius - Kubiliūną

Laiškai į Lietuvą. Gruodžio mėn. 1940 m. karinį planą - abveras.

Škirpa buvo žemas, 5'2". Jis galvojo, kad jisai nepakeičiamas.

Slavinas turėjo agentą Kleist - Ribentropo biuro žmogus.

Škirpos planą davė Stalinui, ją priėmė kaip dezinformaciją.

TDA - Karaliaučiuje tapo vertėjais.

Lietuvoje įsakė nešioti TDA raiščius.

Slavinas nežinojo. Slavinas sukūrė, NKVD darbas, parengti lietuvius. Areštavo daug žmonių, kitus nužudė Rainiuose.

Vokės kaime Žemaitijoje, Raška. Kauno - Červenkėje.

AugustinasIdzelis


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 lapkričio 30 d., 08:26