调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Įsakymai istorija

Rodyti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 kovo 26 d., 09:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-100 eilutės iš
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Viena]], [[Laipsnynas]], [[Išgyvenimai]], [[Neigiamybė]], [[Sąžinė]]

Įsakymai išsako [[viena | vienumą]]. Įsakymai yra sąlygos vienumo besąlygiškumui. Tad Dievo įsakymais esame viena.

Dievo įsakymai išplaukia iš teigiamo įsakymo "Mylėk Dievą, mylėk priešą, mylėk trokštantį, kad tavęs nebūtų" ir neigiamo įsakymo "Mylėk artimą kaip save patį, mylėk draugą, mylėk trokštantį, kad būtum".

Yra keturi teigiami įsakymai įsakantys būti tobulais, sutapti su savo papildiniu, savo aplinkybėmis, savo priešu, taip kad nebūtų tarpo, tad nebūtų gerumo ar blogumo. Mylėk Dievą, kuris mus atvėrė pasitraukdamas, atverdamas aplinkybes, su kuriomis galime sutapti.

Yra šeši neigiami įsakymai įsakantys būti neblogais, išlaikyti laisvumą, tarpą, tarp savęs ir savo aplinkybių.

Trys neigiami įsakymai susiję su strimagalviškumu, besąlygiškumu, trys su suvokimu, santvarka.

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Kai esam tobuli tada nebelieka tarpo, nebėra gerumo ar blogumo. Tad tobulumas yra gerumo pasitraukimas, Dievo pasitraukimas. Tobulumas yra gerumo sandaros atvaizdų vieningumas.

Teigiami įsakymai yra gyvybės medis, o neigiami įsakymai yra gėrio ir blogio pažinimo medis.

Dievas yra mūsų papildinys, ir tai suvokus, jog mes ne Dievas, galim save suprasti kaip jo veidrodį, tuomet galim jį įžvelgti savyje, kaip savo aplinkybių atspindį, Dievą (Dievo požiūrį, Dievą sąlygose) mus išgyvenantį, taip kad esame jų viduryje, tarp Dievo gelmėse ir Dievo už mūsų. Tuomet nyksta tarpas tarp jų. O tam tarpui išnykus esame viena su Dievu.

Gera širdis yra Dievas mūsų gelmėse, besisiejantis su Dievu už mūsų. O gera valia yra mūsų pastangos atverti tarpą tarp jų, leisti Dievui būti tiek mumyse, tiek už mūsų, taip kad esame jam priemonė

Laisvė kyla iš daugiaprasmiškumo. Būtent juo galime reiškinį įvairiai suprasti, galima suprasti įvariai ar tiesiog vienaip. Pasirinkimais būseną suprantame vienaip. Visko padalinimai, Dievo veikla dalinant viską, sudaro sąlygas būtent laisvei. Tai ir yra pirmoji antrinė sandara, tai daugiaprasmiškumas vienybėje. Kiekvienas padalinimas išplėtoja laisvę vis labiau. Daugiaprasmiškumas išryškina Dievą glūdinti mumyse, gerą širdį.

Palyginti isakymus su motherboard:
* Andrius: How do the ten commandments work?
* Ruth: How does a computer motherboard work?

Kaip skiriaisi [[laipsnynas]] įvairių troškimų apimčių? Gal poreikiai išreiškia tiesiogiai, ir abejonės tiesiogiai, o dvėjonės išreiškia požiūriu bei aplinkybėmis, juos atskiria.

Poreikiai reiškiasi kaip netroškimas nieko, taip pat pasakojime, aštuongubiame kelyje Palaiminimai. Kaip tai siejasi? Ir kaip su kitais lygmenimis?

Nuodėmės neleidžia bręsti, mokytis iš išgyvenimų
* Žudymas - neleidžia pateisinti
* Vagystė - neleidžia išspręsti
* Svetmoterystė - neleidžia įsisąmonyti
* Melas - neleidžia jautrėti
* Svetimų daiktų geidimas - neleidžia susitelkti
* Svetimos moters geidimas - neleidžia sąmoningėti

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Įsakymus sulyginau su poreikiais, lyginu ir su nesusivedimais:
* nežudyti - gyvybės - kažkas iš nieko - Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.
* nevogti - saugumo - betkas iš nieko
* nesvetmoteriauti - bendravimo, artimumo - betkas iš kažko -
* nemeluoti - vertės (apibrėžti savo lūkesčius, savo laimę) - viskas iš betko -
* negeisti svetimo daikto - laisvės (leisti kiekvienam puoselėti savo laimę) - viskas iš kažko -
* negeisti svetimo moters - pilnavertiškumo (nesidairyti kitų laimės) - viskas iš nieko -

* '''nežudyti''' - esamybė - Aš esu priežastis. Patinka. Lankstus. Raida: Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių. (nulis, gemalas... kas "yra" kai seka dar neprasidėjo!) Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.
* '''nevogti''' - galimybė - Aš esu apsisprendimas. Reikalinga. Pakitus. Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių. Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.
* '''nesvetmoteriauti''' - siekiamybė - Aš esu pavyzdys. Tikra. Judrus. Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.) Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.
* '''nemeluoti''' - nesamybė - Aš esu jautrumas. Keblu. Įsimintinas. Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio. Dvasia vertybėje: pagrindimas.
* '''negeisti svetimo daikto''' - negalimybė - Aš esu susitelkimas. Protinga. Reikšmingas. Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. (Galima laisvu noru atsisakyti laisvės.) Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.
* '''negeisti svetimo moters''' - nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu. Dvasia žmoguje: pasakojimas.

Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairiuose laipsnyno lygmenyse '''nepaneigti mūsų vienumo'''. Tai nepaneigimas septinto požiūrio, kuriuo mes nesirūpiname savo poreikiais besirūpindami kitų poreikiais. Mylėk savo artimą kaip save patį. Gerbti kitą be savęs, gerbti jo laisvę.

'''Neatsisakyti vienybės su kitu žmogumi.''' Gerbti jį, gyvenant jo gyvenimą per jį, jo požiūriu, jo akimis - gerbti jo gyvybę, daiktus, nuotaką, taip pat savo troškimus jų atžvilgiu išgyventi tik per jį - geisti jam, ne sau.

Nemeluoti - leisti kitam prieiti, matyti, patikrinti mane.

Išmintis gal padeda susigaudyti, kada jausmai yra naudingi ir kada - ne.

Išmintis yra susijusi su mūsų įpročių puoselėjimu ir taikymu. Išmintingas žmogus žino, kad gyventi sąmoningai, valingai, kada gyventi nesąmoningai, įpročiais, pasąmone. Išmintingas žmogus tad puoselėja gerus įpročius.

>>bgcolor=#DDDDDD<<

Atsakymas, tai raktas į suvokimą, kas yra neigiamybė.

>>bgcolor=#D8F1D8<<

Apmąstyti pirmines ir antrines sandaras kaip teigiamus ir neigiamus įsakymus. Dievas sandaromis dalyvauja troškimais ir jų išgyvenimais. Tad nesusivedimai suvoktini antrinėmis sandaromis ir tada suvoksiu Dievo dalyvavimą juose, kuria prasme tai įsakymai. O juk mus varžo būtent aštuonių požiūrių sandaros, tai ir yra mūsų įsakymai, kuriuos galime suprasti tiek teigiamai (Dievo troškimais), tiek neigiamai (mūsų netroškimais, tad Dievo išgyvenimais). Išgyvenimus galime suprasti dviprasiškumais, miglotumais, kuriuos suvokiame nesusivedimais. Išryškinus nesusivedimus, pertvarkymus, suprastumėme kasdienius išgyvenimus, taip pat kalbas bei sandaras.

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Aš manydavau, kad Dievas gali nesilaikyti savo įsakymų. Juk Dievui leista žudyti, o mums ne. Dievas gali prikelti iš numirusių, o mes negalime. Tačiau įsakymais esame viena. Tad kaip jisai jų laikosi? Ar kaip visa tai suprasti?

>>bgcolor=#DDDDDD<<

* Kaip man atrodo? Geidimas svetimos moters.
* Kaip kitaip turėčiau elgtis? Nežudyti, nepeikti.
* Ar sudarytų skirtumą? Mylėk priešą. (Nevogti? gerbk svetimą.)
* Kas nuo manęs priklauso? Nemeluok, neprisiekinėti.
* Ar įstengiu klausti? Atsuk skruostą. Negeisk (savo) daikto.
* Ar taip turėtų būti? Nesvetmoteriauti, nesiskirti.

>>bgcolor=#D8F1D8<<

Atrinkti ir apmąstyti žmonių elgesį Holokauste Lietuvoje.

>>bgcolor=#FFE6E6<<

Leonas Taunys buvo voldemarininkas, dalyvavo 1934 m. puče, 1941 m. birželio pradžioje įkalbino komunistus palikti sklandymo mokyklos techniką (nes tuoj grįšite). Tačiau, kiek žinoma, jis nedalyvavo sukilime nė žydų žudyme, nacių okupaciją praleido ūkyje. O sovietams grįžus, liko Lietuvoje, buvo partizanų vadas.

>>bgcolor=#FFECC0<<

2012.10.11 Aš gyvenu kiekviename, tad ieškok mano vienybės. Ją rasi įstatyme, mano įstatyme, juk jis besąlygiškas visiems, net ir man esančiam be sąlygų, juk sąlygos priimu tobulai, esu tobulumas jūsų gerume, kaip ir jūs gerumas už mano tobulumo, tad ir yra dvigubas įsakymas.
>><<
į:
Žr. [[Dievas]]
2014 lapkričio 10 d., 21:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 12-15 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip suvokti dešimt Dievo įsakymų?
Ištrintos 40-43 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip įsakymus susieti su [[nesusivedimai | nesusivedimais]]? su lygmenų poromis? su antrinių sandarų išvedimu iš pirminių sandarų?
Ištrintos 67-70 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Ką reiškia nemeluoti? Kaip tai susiję su negeidimu?
Ištrintos 71-78 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, [[išgyvenimai | išgyvenimais]], [[įsakymai | įsakymais]], [[pertvarkymai | pertvarkymais]] ?

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip Dievas laikosi savo įsakymų?
Ištrintos 79-82 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip įsakymai susiję su dvejonėmis?
Ištrintos 88-91 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip įsakymai susiję su dorove, su mūsų pasirinkimais?
Pakeistos 100-102 eilutės iš
Kaip įsakymus susieti su [[nesusivedimai | nesusivedimais]]? su lygmenų poromis? su antrinių sandarų išvedimu iš pirminių sandarų?
į:
>><<
2012 lapkričio 09 d., 20:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Įsakymai išsako [[vienumas | vienumą]]. Įsakymai yra sąlygos vienumo besąlygiškumui. Tad Dievo įsakymais esame viena.
į:
Įsakymai išsako [[viena | vienumą]]. Įsakymai yra sąlygos vienumo besąlygiškumui. Tad Dievo įsakymais esame viena.
2012 lapkričio 09 d., 20:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Įsakymai išsako vienumą. Įsakymai yra sąlygos vienumo besąlygiškumui. Tad Dievo įsakymais esame viena.
į:
Įsakymai išsako [[vienumas | vienumą]]. Įsakymai yra sąlygos vienumo besąlygiškumui. Tad Dievo įsakymais esame viena.
2012 lapkričio 09 d., 20:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
Įsakymai išsako vienumą. Įsakymai yra sąlygos vienumo besąlygiškumui. Tad Dievo įsakymais esame viena.
Pridėtos 11-12 eilutės:
Trys neigiami įsakymai susiję su strimagalviškumu, besąlygiškumu, trys su suvokimu, santvarka.
Ištrintos 21-22 eilutės:

Įsakymai išsako vienumą. Įsakymai yra sąlygos vienumo besąlygiškumui. Tad Dievo įsakymais esame viena.
2012 lapkričio 09 d., 20:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-8 eilutės:
Dievo įsakymai išplaukia iš teigiamo įsakymo "Mylėk Dievą, mylėk priešą, mylėk trokštantį, kad tavęs nebūtų" ir neigiamo įsakymo "Mylėk artimą kaip save patį, mylėk draugą, mylėk trokštantį, kad būtum".

Yra keturi teigiami įsakymai įsakantys būti tobulais, sutapti su savo papildiniu, savo aplinkybėmis, savo priešu, taip kad nebūtų tarpo, tad nebūtų gerumo ar blogumo. Mylėk Dievą, kuris mus atvėrė pasitraukdamas, atverdamas aplinkybes, su kuriomis galime sutapti.

Yra šeši neigiami įsakymai įsakantys būti neblogais, išlaikyti laisvumą, tarpą, tarp savęs ir savo aplinkybių.
Ištrintos 13-18 eilutės:

Yra keturi teigiami įsakymai (mylėk Dievą, mylėk priešą, mylėk trokštantį, kad tavęs nebūtų) ir šeši teigiami įsakymai (mylėk artimą, mylėk trokštantį, kad būtum).

Teigiami įsakymai įsako būti tobulais, sutapti su savo aplinkybėmis. Jos yra mūsų "priešas", mūsų papildinys, su kuriuo galime susitapatinti. Tad būk tobulas, mylėk savo priešą, mylėk Dievą, kuris mus atvėrė pasitraukdamas, atverdamas aplinkybes, su kuriomis galime sutapti.

Neigiami įsakymai įsako mus būti gerais, nebūti blogais, išlaikyti laisvumą, tarpą, tarp savęs ir savo aplinkybių.
2012 lapkričio 07 d., 03:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 35-38 eilutės:
Nuodėmės neleidžia bręsti, mokytis iš išgyvenimų
* Žudymas - neleidžia pateisinti
* Vagystė - neleidžia išspręsti
* Svetmoterystė - neleidžia įsisąmonyti
Pakeistos 40-41 eilutės iš
*
į:
* Svetimų daiktų geidimas - neleidžia susitelkti
* Svetimos moters geidimas - neleidžia sąmoningėti
2012 lapkričio 06 d., 23:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 34-36 eilutės:

* Melas - neleidžia jautrėti
*
2012 spalio 26 d., 22:17 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 spalio 26 d., 22:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Viena]], [[Laipsnynas]], [[Išgyvenimai]], [[Neigiamybė]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Viena]], [[Laipsnynas]], [[Išgyvenimai]], [[Neigiamybė]], [[Sąžinė]]
2012 spalio 26 d., 18:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 31-34 eilutės:
Kaip skiriaisi [[laipsnynas]] įvairių troškimų apimčių? Gal poreikiai išreiškia tiesiogiai, ir abejonės tiesiogiai, o dvėjonės išreiškia požiūriu bei aplinkybėmis, juos atskiria.

Poreikiai reiškiasi kaip netroškimas nieko, taip pat pasakojime, aštuongubiame kelyje Palaiminimai. Kaip tai siejasi? Ir kaip su kitais lygmenimis?
Pakeistos 117-120 eilutės iš
2012.10.11 Aš gyvenu kiekviename, tad ieškok mano vienybės. Ją rasi įstatyme, mano įstatyme, juk jis besąlygiškas visiems, net ir man esančiam be sąlygų, juk sąlygos priimu tobulai, esu tobulumas jūsų gerume, kaip ir jūs gerumas už mano tobulumo, tad ir yra dvigubas įsakymas.
į:
2012.10.11 Aš gyvenu kiekviename, tad ieškok mano vienybės. Ją rasi įstatyme, mano įstatyme, juk jis besąlygiškas visiems, net ir man esančiam be sąlygų, juk sąlygos priimu tobulai, esu tobulumas jūsų gerume, kaip ir jūs gerumas už mano tobulumo, tad ir yra dvigubas įsakymas.

Kaip įsakymus susieti su [[nesusivedimai | nesusivedimais]]? su lygmenų poromis? su antrinių sandarų išvedimu iš pirminių sandarų?
2012 spalio 26 d., 02:44 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 spalio 26 d., 02:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 60 eilutė iš:
Išmintis yra susijusi su mūsų įpročių puoselėjimu ir taikymu. Išmintingas žmogus žino, kad gyventi sąmoningai, valingai, kada gyventi nesąmoningai, įpročiais, pasąmone.
į:
Išmintis yra susijusi su mūsų įpročių puoselėjimu ir taikymu. Išmintingas žmogus žino, kad gyventi sąmoningai, valingai, kada gyventi nesąmoningai, įpročiais, pasąmone. Išmintingas žmogus tad puoselėja gerus įpročius.
2012 spalio 26 d., 02:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 59-60 eilutės:

Išmintis yra susijusi su mūsų įpročių puoselėjimu ir taikymu. Išmintingas žmogus žino, kad gyventi sąmoningai, valingai, kada gyventi nesąmoningai, įpročiais, pasąmone.
2012 spalio 26 d., 02:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 57-58 eilutės:

Išmintis gal padeda susigaudyti, kada jausmai yra naudingi ir kada - ne.
2012 spalio 26 d., 02:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 53-64 eilutės:

'''Neatsisakyti vienybės su kitu žmogumi.''' Gerbti jį, gyvenant jo gyvenimą per jį, jo požiūriu, jo akimis - gerbti jo gyvybę, daiktus, nuotaką, taip pat savo troškimus jų atžvilgiu išgyventi tik per jį - geisti jam, ne sau.

Nemeluoti - leisti kitam prieiti, matyti, patikrinti mane.

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Ką reiškia nemeluoti? Kaip tai susiję su negeidimu?

>>bgcolor=#DDDDDD<<

Atsakymas, tai raktas į suvokimą, kas yra neigiamybė.
2012 spalio 26 d., 01:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairiuose laipsnyno lygmenyse '''nepaneigti mūsų vienumo'''. Tai nepaneigimas septinto požiūrio, kuriuo mes nesirūpiname savo poreikiais besirūpindami kitų poreikiais.
į:
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairiuose laipsnyno lygmenyse '''nepaneigti mūsų vienumo'''. Tai nepaneigimas septinto požiūrio, kuriuo mes nesirūpiname savo poreikiais besirūpindami kitų poreikiais. Mylėk savo artimą kaip save patį. Gerbti kitą be savęs, gerbti jo laisvę.
2012 spalio 26 d., 01:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairiuose laipsnyno lygmenyse '''nepaneigti mūsų vienumo'''.
į:
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairiuose laipsnyno lygmenyse '''nepaneigti mūsų vienumo'''. Tai nepaneigimas septinto požiūrio, kuriuo mes nesirūpiname savo poreikiais besirūpindami kitų poreikiais.
2012 spalio 26 d., 01:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 52-53 eilutės iš
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairuose laipsnyno lygmenyse '''nepaneigti mūsų vienumo'''.
į:
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairiuose laipsnyno lygmenyse '''nepaneigti mūsų vienumo'''.
Pakeista 78 eilutė iš:
* Ar sudarytų skirtumą? Mylėk priešą. (Nevokti? gerbk svetimą.)
į:
* Ar sudarytų skirtumą? Mylėk priešą. (Nevogti? gerbk svetimą.)
2012 spalio 24 d., 20:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairuose laipsnyno lygmenyse nepaneigti mūsų vienumo.
į:
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairuose laipsnyno lygmenyse '''nepaneigti mūsų vienumo'''.
2012 spalio 24 d., 20:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai?
į:
Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairuose laipsnyno lygmenyse nepaneigti mūsų vienumo.
2012 spalio 24 d., 01:52 atliko Andrius -
Pridėtos 26-29 eilutės:

Palyginti isakymus su motherboard:
* Andrius: How do the ten commandments work?
* Ruth: How does a computer motherboard work?
2012 spalio 23 d., 00:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 65-77 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip įsakymai susiję su dvejonėmis?

>>bgcolor=#DDDDDD<<

* Kaip man atrodo? Geidimas svetimos moters.
* Kaip kitaip turėčiau elgtis? Nežudyti, nepeikti.
* Ar sudarytų skirtumą? Mylėk priešą. (Nevokti? gerbk svetimą.)
* Kas nuo manęs priklauso? Nemeluok, neprisiekinėti.
* Ar įstengiu klausti? Atsuk skruostą. Negeisk (savo) daikto.
* Ar taip turėtų būti? Nesvetmoteriauti, nesiskirti.
2012 spalio 22 d., 23:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Viena]], [[Laipsnynas]], [[Išgyvenimai]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Viena]], [[Laipsnynas]], [[Išgyvenimai]], [[Neigiamybė]]
2012 spalio 16 d., 19:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 49-52 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, [[išgyvenimai | išgyvenimais]], [[įsakymai | įsakymais]], [[pertvarkymai | pertvarkymais]] ?
2012 spalio 13 d., 15:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 23-25 eilutės iš
Gera širdis yra Dievas mūsų gelmėse, besisiejantis su Dievu už mūsų. O gera valia yra mūsų pastangos atverti tarpą tarp jų, leisti Dievui būti tiek mumyse, tiek už mūsų, taip kad esame jam priemonė.
į:
Gera širdis yra Dievas mūsų gelmėse, besisiejantis su Dievu už mūsų. O gera valia yra mūsų pastangos atverti tarpą tarp jų, leisti Dievui būti tiek mumyse, tiek už mūsų, taip kad esame jam priemonė

Laisvė kyla iš daugiaprasmiškumo. Būtent juo galime reiškinį įvairiai suprasti, galima suprasti įvariai ar tiesiog vienaip. Pasirinkimais būseną suprantame vienaip. Visko padalinimai, Dievo veikla dalinant viską, sudaro sąlygas būtent laisvei. Tai ir yra pirmoji antrinė sandara, tai daugiaprasmiškumas vienybėje. Kiekvienas padalinimas išplėtoja laisvę vis labiau. Daugiaprasmiškumas išryškina Dievą glūdinti mumyse, gerą širdį
.
2012 spalio 12 d., 21:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Viena]], [[Laipsnynas]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Viena]], [[Laipsnynas]], [[Išgyvenimai]]
2012 spalio 12 d., 21:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 45-46 eilutės:

Įsakymai liepia nenusidėti, '''nepaneigti''' esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. '''Įsakymai liepia nepaneigti laisvę.''' O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį [[Išgyvenimai | išgyvenimą]] galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai?
2012 spalio 12 d., 20:42 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 spalio 12 d., 20:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 20-23 eilutės:

Dievas yra mūsų papildinys, ir tai suvokus, jog mes ne Dievas, galim save suprasti kaip jo veidrodį, tuomet galim jį įžvelgti savyje, kaip savo aplinkybių atspindį, Dievą (Dievo požiūrį, Dievą sąlygose) mus išgyvenantį, taip kad esame jų viduryje, tarp Dievo gelmėse ir Dievo už mūsų. Tuomet nyksta tarpas tarp jų. O tam tarpui išnykus esame viena su Dievu.

Gera širdis yra Dievas mūsų gelmėse, besisiejantis su Dievu už mūsų. O gera valia yra mūsų pastangos atverti tarpą tarp jų, leisti Dievui būti tiek mumyse, tiek už mūsų, taip kad esame jam priemonė.
2012 spalio 12 d., 20:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 53-64 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip įsakymai susiję su dorove, su mūsų pasirinkimais?

>>bgcolor=#D8F1D8<<

Atrinkti ir apmąstyti žmonių elgesį Holokauste Lietuvoje.

>>bgcolor=#FFE6E6<<

Leonas Taunys buvo voldemarininkas, dalyvavo 1934 m. puče, 1941 m. birželio pradžioje įkalbino komunistus palikti sklandymo mokyklos techniką (nes tuoj grįšite). Tačiau, kiek žinoma, jis nedalyvavo sukilime nė žydų žudyme, nacių okupaciją praleido ūkyje. O sovietams grįžus, liko Lietuvoje, buvo partizanų vadas.
2012 spalio 11 d., 22:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Laipsnynas]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Viena]], [[Laipsnynas]]
2012 spalio 11 d., 21:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Vienumas]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Laipsnynas]]
2012 spalio 11 d., 21:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 45-48 eilutės:

>>bgcolor=#D8F1D8<<

Apmąstyti pirmines ir antrines sandaras kaip teigiamus ir neigiamus įsakymus. Dievas sandaromis dalyvauja troškimais ir jų išgyvenimais. Tad nesusivedimai suvoktini antrinėmis sandaromis ir tada suvoksiu Dievo dalyvavimą juose, kuria prasme tai įsakymai. O juk mus varžo būtent aštuonių požiūrių sandaros, tai ir yra mūsų įsakymai, kuriuos galime suprasti tiek teigiamai (Dievo troškimais), tiek neigiamai (mūsų netroškimais, tad Dievo išgyvenimais). Išgyvenimus galime suprasti dviprasiškumais, miglotumais, kuriuos suvokiame nesusivedimais. Išryškinus nesusivedimus, pertvarkymus, suprastumėme kasdienius išgyvenimus, taip pat kalbas bei sandaras.
2012 spalio 11 d., 21:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš
>>bgcolor=#CCCCCC<<
į:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Pakeistos 25-26 eilutės iš
>>bgcolor=#CCCCCC<<
į:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Pridėtos 41-48 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

Kaip Dievas laikosi savo įsakymų?

>>bgcolor=#EEEEEE<<

Aš manydavau, kad Dievas gali nesilaikyti savo įsakymų. Juk Dievui leista žudyti, o mums ne. Dievas gali prikelti iš numirusių, o mes negalime. Tačiau įsakymais esame viena. Tad kaip jisai jų laikosi? Ar kaip visa tai suprasti?
2012 spalio 11 d., 20:59 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 spalio 11 d., 20:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Dievas]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Nesusivedimai]], [[Vienumas]]
Pridėtos 18-19 eilutės:

Įsakymai išsako vienumą. Įsakymai yra sąlygos vienumo besąlygiškumui. Tad Dievo įsakymais esame viena.
2012 spalio 11 d., 20:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 42 eilutė iš:
Aš gyvenu kiekviename, tad ieškok mano vienybės. Ją rasi įstatyme, mano įstatyme, juk jis besąlygiškas visiems, net ir man esančiam be sąlygų, juk sąlygos priimu tobulai, esu tobulumas jūsų gerume, kaip ir jūs gerumas už mano tobulumo, tad ir yra dvigubas įsakymas.
į:
2012.10.11 Aš gyvenu kiekviename, tad ieškok mano vienybės. Ją rasi įstatyme, mano įstatyme, juk jis besąlygiškas visiems, net ir man esančiam be sąlygų, juk sąlygos priimu tobulai, esu tobulumas jūsų gerume, kaip ir jūs gerumas už mano tobulumo, tad ir yra dvigubas įsakymas.
2012 spalio 11 d., 20:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 38-42 eilutės iš
* '''negeisti svetimo moters''' - nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu. Dvasia žmoguje: pasakojimas.
į:
* '''negeisti svetimo moters''' - nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu. Dvasia žmoguje: pasakojimas.

>>bgcolor=#FFECC0<<

Aš gyvenu kiekviename, tad ieškok mano vienybės. Ją rasi įstatyme, mano įstatyme, juk jis besąlygiškas visiems, net ir man esančiam be sąlygų, juk sąlygos priimu tobulai, esu tobulumas jūsų gerume, kaip ir jūs gerumas už mano tobulumo, tad ir yra dvigubas įsakymas
.
2012 spalio 11 d., 07:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-17 eilutės:

Teigiami įsakymai įsako būti tobulais, sutapti su savo aplinkybėmis. Jos yra mūsų "priešas", mūsų papildinys, su kuriuo galime susitapatinti. Tad būk tobulas, mylėk savo priešą, mylėk Dievą, kuris mus atvėrė pasitraukdamas, atverdamas aplinkybes, su kuriomis galime sutapti.

Neigiami įsakymai įsako mus būti gerais, nebūti blogais, išlaikyti laisvumą, tarpą, tarp savęs ir savo aplinkybių.

Kai esam tobuli tada nebelieka tarpo, nebėra gerumo ar blogumo. Tad tobulumas yra gerumo pasitraukimas, Dievo pasitraukimas. Tobulumas yra gerumo sandaros atvaizdų vieningumas.

Teigiami įsakymai yra gyvybės medis, o neigiami įsakymai yra gėrio ir blogio pažinimo medis.
2012 spalio 10 d., 19:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 25-30 eilutės iš
* gyvybė
į:
* '''nežudyti''' - esamybė - Aš esu priežastis. Patinka. Lankstus. Raida: Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių. (nulis, gemalas... kas "yra" kai seka dar neprasidėjo!) Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.
* '''nevogti''' - galimybė - Aš esu apsisprendimas. Reikalinga. Pakitus. Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių. Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.
* '''nesvetmoteriauti''' - siekiamybė - Aš esu pavyzdys. Tikra. Judrus. Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.) Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.
* '''nemeluoti''' - nesamybė - Aš esu jautrumas. Keblu. Įsimintinas. Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio. Dvasia vertybėje: pagrindimas.
* '''negeisti svetimo daikto''' - negalimybė - Aš esu susitelkimas. Protinga. Reikšmingas. Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. (Galima laisvu noru atsisakyti laisvės.) Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.
* '''negeisti svetimo moters''' - nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu. Dvasia žmoguje: pasakojimas.
2012 spalio 09 d., 21:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 17-25 eilutės iš
Įsakymus sulyginau su poreikiais:
* nežudyti - gyvybės
* nevogti - saugumo
* nesvetmoteriauti
- bendravimo, artimumo
* nemeluoti
- vertės (apibrėžti savo lūkesčius, savo laimę)
* negeisti svetimo daikto
- laisvės (leisti kiekvienam puoselėti savo laimę)
* negeisti svetimo moters - pilnavertiškumo (nesidairyti kitų laimės)

* gyvybė
- kažkas iš nieko -
į:
Įsakymus sulyginau su poreikiais, lyginu ir su nesusivedimais:
* nežudyti - gyvybės
- kažkas iš nieko - Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.
* nevogti - saugumo
- betkas iš nieko
* nesvetmoteriauti - bendravimo, artimumo - betkas iš kažko -
* nemeluoti
- vertės (apibrėžti savo lūkesčius, savo laimę) - viskas iš betko -
* negeisti svetimo daikto - laisvės (leisti kiekvienam puoselėti savo laimę) - viskas iš kažko -
* negeisti svetimo moters - pilnavertiškumo (nesidairyti kitų laimės) - viskas iš nieko -

* gyvybė
2012 spalio 09 d., 21:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Pridėtos 7-8 eilutės:
>>bgcolor=#CCCCCC<<
Pridėtos 11-12 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Pridėtos 14-15 eilutės:

>>bgcolor=#CCCCCC<<
2012 spalio 09 d., 21:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-17 eilutės:
Žr. [[Dievas]]

Kaip suvokti dešimt Dievo įsakymų?

Yra keturi teigiami įsakymai (mylėk Dievą, mylėk priešą, mylėk trokštantį, kad tavęs nebūtų) ir šeši teigiami įsakymai (mylėk artimą, mylėk trokštantį, kad būtum).

Kaip įsakymus susieti su [[nesusivedimai | nesusivedimais]]? su lygmenų poromis? su antrinių sandarų išvedimu iš pirminių sandarų?

Įsakymus sulyginau su poreikiais:
* nežudyti - gyvybės
* nevogti - saugumo
* nesvetmoteriauti - bendravimo, artimumo
* nemeluoti - vertės (apibrėžti savo lūkesčius, savo laimę)
* negeisti svetimo daikto - laisvės (leisti kiekvienam puoselėti savo laimę)
* negeisti svetimo moters - pilnavertiškumo (nesidairyti kitų laimės)

* gyvybė - kažkas iš nieko -

Įsakymai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 kovo 26 d., 09:32