Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Žinynas

Žr. UžrašaiParodai201203, Suvestis, Sumanymai, Užduotys?, Apžvalga, Asmenys, Klausimai, Nebūtinas, Būtinas, Vienas?, Šviesuoliai, Lou, Dievas, Paroda, Aprašas20120228, Aprašas20120507, Raiška, Požiūriai, Kategorijų teorija, Bendrystė, Žr. taip pat: KeepSeparate, BeingOneWith, {{Forwards}}, {{Backwards}}, LevelsOfUnderstanding, PairsOfConcepts, {{Perspective}}, CategoryTheory, Santrauka anglų kalba. See SpiritVStructure for relationships of equals.

Apžvelgti svarbiausias sąvokyno sąvokas.

Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.

Sietinos sandaros ir sąvokos

Gyvenimo lygtis

Klausimai apie sandaras ir sąvokas

Suvedimas

Dievo nebūtinumas

Pagrindinės sąvokos ir sandaros

Žemiau esančiame sąraše nuorodos veda į puslapius kur bandau šias sąvokas ir sandaras apibrėžti.

Dievo šokis: Suvedimas: Dievas trokšta nieko

Išeities taškas (asmens visuminis požiūris). Išeities taškai svarbūs suvedime. Jie priklauso nuo asmens, tad nuo požiūrių skaičiaus.

Asmenys

Yra keturi asmenys: Dievas, , Tu, Kitas. Dievas tiesiogiai reiškiasi trejybės poslinkiais ir taip pat Dievo šokyje iškyla požiūriais į Dievą:

Kiekvienas Dievą liudija iš savo kampo, iš savo rėmų Dievui. Kaip Jėzus sakė: Aš ne vienas liudiju save, yra ir Tėvas, yra ir darbai, kuriuos darau. Kiekvienu asmeniu, jo Dievo rėmais iškyla nauja priešingybė: gerumas žymi Dievą, blogumas žymi gerumą, Dievas žymi blogumą.

Dievo šokyje apskritai iškyla sąvokos:

Dievo Tėvo kampu išryškėja jo klausimas ir jo išėjimas už savęs į save. Iškyla sąvokos:

Dievo Sūnaus (Jėzaus Kristaus) kampu išryškėja Tėvo ir Sūnaus skirtingi požiūriai.

Dievo Dvasios kampu iškyla santykiai tarp 4 požiūrių (asmenų) ir 6 permainų (pertvarkymų). Iškyla sąvokos:

Asmenys, troškimai ir žinojimai

Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, atveriant ir priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.

Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko. O žmogus jį atitinkamai suvokia, kaip žinantį viską, betką, kažką, nieką. Tokiu būdu iškyla požiūriai.

Asmens požiūris išsako ką jisai žino:

Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas. Tad asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) iškyla tiktai su ketverybe.

Asmenys (tiesos langai), tiesos atsiskleidimo pakopa iš žinojimo į nežinojimą:

Asmenys, apimtys. The person is the viewer. Scope the sense in which suppositions are the same or different - everything as a required concept. The scope indicates the domain within which the truth is manifest so that what is and what seems are the same.

Pirmyn atgal, Pradžia ir pabaiga

Yra 4 takai tarp nežinojimo ir žinojimo:

Aš ir Tu atsirandam semiotiniu kvadratu neigimu ar priešingybės neigimu.

Meilė

Dievo šokyje įvairiausiai iškyla meilė:

Išėjimas už savęs: tiesa, apibrėžimas, savastis

Išėjimas už savęs

Tiesos atskleidėjas - platesnis požiūris, o tiesos atskleistasis - siauresnis požiūris.

Apimtys

Apibrėžimas

Savastis artimai susijusi su apibrėžimu, tai savęs apibrėžimas

Sutapimas

Sutapimas ar nesutapimas. (Tiesa ir netiesa) Sutapti

Požiūris, permainos, požiūrių sudūrimas

Kas yra požiūris? (Perspective)

Dievo šokyje neskiriami požiūrio dvasia (žvilgsnis) ir sandara (nuostata). Tiktai žmogui išsiskiria požiūrio išgyventojas ir išgyvenimo aplinkybės, laukas. Dievo Tėvo ir Sūnaus požiūriai sutampa Tėvui išeinant už savęs į Sūnų.

Permainos ir požiūrių rūšys:

DefaultObserver is the one who takes up the DefaultPosition.


Pasirinkimų malūnas: Gyvenimo lygtis: Dievas trokšta kažko

Kas neįeina į Dievo šokį?

Lygtis?

Gyvenimo lygties, suvokimo, sąmoningumo lygmenys?. Sąmoningėjimas.

Gyvenimo lygties kampai:

Gyvenimo lygties esmė

Gyvenimo lygtį sudaro:

Pokalbiais dėsčiau asmenimis, tai mūsų supratimas, o Dievo supratimas, tai gyvenimo lygtimi - tiesa.

Viskas

Kas yra gerumas?

Amžinas gyvenimas ir gyvenimas

Amžiną gyvenimą (ir ypač šuolius bei sąmonės išsiskaidymus, vieningumus) išsako asmenų lygties lygmenys:

Meilė ir gyvenimas

Kas yra atvaizdai?

Kas yra gera valia?

Žmogaus požiūris

Žmogus

Dorovė

Požiūrio lygtis

Skiriu:

Juos suveda požiūrio lygtis, kuri kartu su ketverybe sudaro septynerybę-aštuonerybę. Požiūrio lygtis išsako ką reiškia gyventi požiūriu, įsijausti ar atsitokėti. Iš esmės, tai gyvenimo lygtis. Tai Toulmino argumentavimo schema. Vertybėmis atskiriame žvilgsnį ir požiūrį, tad Dievą ir gerumą, taip kad galime atstatyti išeities tašką, Dievą. Ketverybė panašiai rūpinasi žinojimo pagrindimo klausimais, tačiau tai jau pats pagrindimas. Požiūrio lygtimi vis atsisakoma žinojimo užtikrintumo, kol galiausiai lieka tik žvilgsnis, nulybė. Dar palyginti keturių ir dviejų atvaizdų padalinimus.

Žvilgsniai (Views)

Požiūriai (Perspectives)

Laikysenos (Positions)

Vertybės (Values)

Požiūrių sudūrimas.

Tarpas: skirtumas tarp įsijautimo ir atsitokėjimo

Kaip tas gyvenimo lygties dalis suvokti kaip antistruktūras –1, –2, –3, –4 ? Tai bene Dievo požiūris į padalinimus, išreiškiamas veiksniu +1. O žmogaus požiūrį išsako padalinimai. Užtat Dievo akimis bene yra tik keturi padalinimai, tad trys veiksniai +1, +2, +3. O žmogaus ir Dievo požiūrių sulyginimas iš aštuonių padalinimų padaro keturis. Dievo ir žmogaus požiūrių sutapimą išsako pasiklydęs vaikas. Keturi išsiskyrimai, keturi atskyrimai taip pat susiję su Dievo požiūriu, jo ketveriopiškumu.


Žinojimo rūmai? Dievo nebūtinumas: Dievas trokšta betko

Žinojimo rūmai išsako tai, kas neišsakyta Dievo šokio ir pasirinkimų malūno.

Sandaros (duomenys)

Sandarų pavyzdžiai

Dievo nebūtinumas

Vaisingos prielaidos

Vaisingomis prielaidomis mąstome giliau, sutelkiame dėmesį į vieną prielaidą, atitraukiame nuo jos nevaisingo papildinio. Vaisingos prielaidos veikia žinojimo rūmų menėse, ryškina tikėjimą ir rūpėjimą, tad yra tikėjimo lygmenys ir rūpėjimo lygmenys. Tad yra šešios vaisingos prielaidos, trys tikėjimo pusėje, trys rūpėjimo pusėje.

Sąvoka

Sąvokų santykiai

Santykiai

Atjauta - išsako antrinės sandaros

Tiesa, vienas iš nulybės atvaizdų


Maldos mokslas: Dievo būtinumas

Malda

Kito išeities taškas yra meilė, Dievo troškimas visko. Mat, Dievas yra ramus, nebūtinas, vardan betko. Tačiau visi mūsų rūpesčiai, mūsų pramanytos nesąmonės, yra viskas, kuriam Dievas yra būtinas.

Prieštaravimas - nesąmonės: Dievas trokšta visko

Priešprieša. Blogiu vadiname priešpriešą gėriui. Tačiau gėrio priešprieša yra Dievas. Juk gerumas yra santvarkoje, o Dievas yra už santvarkos. Jeigu įsikimbame į santvarką, tada bet koks jo klibinimas mums atrodo blogas. Bet toks klibinimas kyla už santvarkos, tad yra Dievas. O jeigu mąstome Dievu, tada priešpriešos nėra.

Daugiareikšmiškumas, Dviprasmybė?


Santykiai


Kitų sąvokos


Metaontology - Quine and Carnap.

...Visur iškylu, kiekvienoje smulkmenoje išaugau ir išsivystau savo pilnatve. Tad ieškok mano pilnatvės visur, o jinai yra meilė palaikanti tiek gyvenimą, tiek amžiną gyvenimą, suvok tą jos dviprasmybę. Tai ir yra tarpas tarp Dievo ir gerumo kurį palaikau daugiaprasmybės dėlei.

Filosofai analitikai

Kas yra sąvoka?

Noriu kildenti visas sąvokas iš pirminių sąvokų, tai yra, iš gyvenimo lygties, iš pasirinkimo gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar, tad mūsų valia vykdyti Dievo valią, taip kad jos sutampa ir Dievas yra būtinas. Užtat ketveriopai kildenu sąvokas iš:

O požiūrių sudūrimais kildenu sudėtingesnes sąvokas iš paprastesnių sąvokų.

Visos sąvokos kildenamos iš Dievo svarstymo, ar jisai būtinas? Pirmiausia iškyla dvigubas įsakymas:

Toliau, Dievo būtinumo atveju, galima išskirti paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Kokios sąvokos yra pirminės? Ir kaip jas apibrėžti? Pagrindinės sąvokos grindžia gyvenimo lygtį, tad asmenis ir jų pokalbius.


Concepts are, as such, with regard to a {{Scope}} (all, any, a, none) wherein they are self-contained (the smaller the domain, the more they are self-contained, so there are fewer concepts).

There is a natural tendency for concepts to pursue all possibilities, which is to say, evolve both dependently and independently. Therefore, if a dependent relationship is established, then with respect to it the slack is decreasing, as that relationship becomes ever more burdensome to maintain. Whereas, if an independent relationship is estabished, then it opens up ever more slack as the concepts evolve and there is more room for interplay.

{{Understanding}} is given by the separation of concepts, as in: EternalLife is the understanding that {{God}} is {{Good}}.

Keeping concepts separate has us look {{Forwards}} to their growth in the wealth of their relationship. Binding them together has us look {{Backwards}} onto their derivation, which is to say, their dissipation.

In particular, note that a concept may be together with itself or separate from itself. This is the case with GoingBeyondOneself. In a deep sense, if a concept is together with itself then it is separate from itself.


JosephGoguen: So now we want to look at {{Concepts}} and how they refer in variable contexts, and how we can reason with concepts in a way that allows the result to truthfully refer, not forgetting that concepts can of course refer to other concepts as well as to percepts.

It does not seem to be as well known as it should be that there is a great deal of recent research on concepts, how they refer, and how we reason with them. This work has been done under labels that include cognitive linguistics, cognitive semantics, semiotics, and experimental psychology.

It is also not very well known that a theory of logics has recently been developed, that includes a notion of satisfaction of a sentence by a model that can depend on context. It also includes as special cases all the classical logics (first order, modal, higher order, and so on), and even has generalizations of much of classical model theory (Craig interpolation, Beth definability, and so on). Moreover, it has had applications to mainstream programming languages (C++, Ada, ML) as well as to many specification languages, to database systems, ontologies (in the sense of the semantic web), and more, but for the purpose of this note, especially concepts. (Also the truth values of the satisfaction relation can be fuzzy.) This theory is known as the "theory of institutions."

Id like to review just a little of work in these two areas, concepts and {{Logics}}, give some references, and then some conclusions. See: {{Institutions}}.

===Consider===

Distinguish between conceiver and conceived - perspective and concept - try to relate them. Consider concept both as that which is with itself - and as the unhidden.


Note also that category has a meaning as Prototype. And that Words are often used in this way. Their purpose is often simply navigational, that is, we are not interested in them for their own sake, but simply to speed along a conversation, and so agreement is meant to be partial. For example, people seem to agree what a tree is. But if we make the tree small or tall, then it will quickly become apparent that they don't agree on what they mean. So tree is not an absolute. Instead, tree is a category, a prototype.

A word can grow deeper, richer in meaning if we consider it in a wider context. So, for example, the flowers of Lithuania may gain additional meaning if we consider also the flowers of Belarus, and how they might be relevant if the weather in Lithuania changes, etc. So it becomes important to find absolutes for which there is no further context, no external context, as with the concept of Everything.

Sąvokos: kyla iš lūkesčių, jų apibrėžtos tapatybės

2005.05.13 A: Kas yra požiūris? D: Išėjimas už savęs. A: O kas yra sąvoka? D: Tai kas būna su savimi.

2005.04.09 A: Koks ryšys tarp laisvumo ir dvasios bei sandaros? D: Dvasia gyvena per sandarą. Ji gali sutapti su ja arba nesutapti.

2005.04.08 A: Kas yra sąvoka? D: Sandara yra tai kas uždara savaime, kas išbaigta. A: Ir tuom susiję su pabaiga? D: Taip. Myliu. A: Ir aš tave. D: Gerai.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdinynas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 18:38