Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŽydųKapinės

Ar įsivaizduojame Lietuvą be žydų? ar Lietuvą su žydais?

Atjausti ir apgailestauti

Kokia yra tikra atjauta:

Atjausti, apgailestauti - tai neatsiprašyti, palyginti su našle

Atjauta Lietuvos žydams, kad jų nebėra - simbolis, kuris mums primintų

O kokio simbolio jie patys nori?

Palyginti, ką galim matyti iš Gedimino pilies, kitoje pusėje Neries:

Jeigu šiandien būtų Lietuvos žydų

Ką mums Lietuvos žydai reiškia

O mūsų lietuvių tautos valios reiškėjai 1941 m. visi pasisakė už Lietuvą be žydų.

Susipažinti su savo istorija. Ar tikrai pažįstame savo didvyrius?


Justo Paleckio liaudies vyriausybę sveikino: Seimo prezidiumas, kariuomenė, šauliai, savanoriai, kūrėjai, kooperatyvų delegacija įskaitant Lietūkį, krikščionių demokratų ir socialdemokratų vadovybės, pavasarininkai ir Lietuvių verslininkų asociacija. Komunistams eilėraščius rašė Bronys Raila. Nė viena žydų organizacija nesveikino.

Ar Kazys Škirpa buvo didvyris?

1940 m. liepos 1 d. rašo Šauliui, Lozoraičiui, Klimui, Balučiui apie padėtį Lietuvoje:

palyginti

ryšininko, Vilniaus LAF atstovo Naujokaičio neštas lapelis, balandžio 10 d.:

palyginti Bronys Raila už mūsų valstybės pinigus rašė tokią propagandą - perlaidotas Kaune

Stasys Lozoraitis, 1941. gegužės 10 d.

Petras Klimas, 1941 gegužės 12 d.

Birutė Teresė Burauskaitė

Škirpa apie trėmimus, mąstė, ar jisai pats jų neiššaukė:

birželio 14 d., Berlyne - voldemarininkų - Lietuvos Nacionalsocialistų "Geležinio Vilko" kovos Fronto programa

Voldemarininkai apėjo Škirpą, susidėjo su vokiečiais, bet nesitikėjo, kad studentėliai, LAF Kaune paskelbs nepriklausomybę.

Į Laisvę, birželio 25 d., antradienį, be cenzūros, redaktoriai ministro pirmininko pareigas einantis Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, Zenonas Ivinskis, Juozas Girnius, Jonas Virbickas.

Finansų ministras Jonas Matulionis paaiškino Žydų karių sąjungos valdybos pirmininkui Jokūbui Goldbergui:

Jo brolis gydytojas Balys Matulionis, kun. Simonas Morkūnas po Lietūkio žudynių, birželio 27 d.

Arkivyskupas Juozapas Skvireckas

Lietuvių aktyvistų frontas Kaune areštavo tūkstančius žydų ir neturėjo kur juos dėti. Laikinoji vyriausybė nusprendė sukurti koncentracijos stovyklą ir paskyrė komunalinių reikalų viceministrą jį rengti, o jo viršininkas buvo ministras Vytautas Žemkalnis-Landsbergis. Tai buvo Kauno VII fortas.

Kauno karo komendantas Jurgis Bobelis - karo nusikaltimas

Jėzuitų gimnazijos direktorius Kazys Bauba, liepos 5 d., "Apvalyti lietuvių tautą nuo grybo".

Arkivyskupas Skvireckas

Jonas Pyragius - pučas, būk tai prieš Laikinąją vyriausybę

Uždarė LAF, Leono Prapuolenio kalba - LAF programa - Maceina, Škirpa, Valiukėnas - pasirašė Damušis

Jonas Pyragius, Vytautas Reivytis, Ričardas Šveiceris

Vytautas Reivytis ir Bronius Kviklys

Jonas Pyragius - "Į laisvę"

Juozas Girnius - "Idėjiniai nacionalsocializmo pagrindai" - 200,000 tiražu

Jonas Noreika - LNP vadas Žemaitijoje

Zenonas Blynas - LNP inteligentas - "Tautos kelias" po pučo, rugpjūčio 1 d., vokiečiai neleido ir suprantama dėl ko - jame rašo:

1941 m. gruodžio mėn. Zenonas Blynas apie Joną Pyragių: Gynė žydų šaudymus. Formuoja aviacijos būrį - iš lietuvių. Sakau - kaip Lietuvos prisidėjimas, su mūsų spalvom? -Ne, bet jie visada jausis kaip lietuviai, to jiems iš širdies niekas neišmuš. Tai kodėl - sakau - galim šaudyti žydus su tautinėm spalvom ant šalmų, o garbingoj kovoj - be spalvų?

Kazys Šimkus - šaunuolis, karo lakūnas, jisai po karo Australijos lietuvių laikraštyje "Mūsų pastogė", paliudijo, kaip jis visą gyvenimą melsdavosi Motinai Marijai. Jisai išliko gyvas kada dar prieš karą užsidegė lėktuvas... Jisai tapo batalijono vadovu, pats šaudė iš pistoleto.

Garsusis Jėgerio raportas. Balius, lapkričio 29 d., kurį surengė Šimkus ir kuriame dalyvavo Lietuvių nacionalistų partijos vadas Leonas Virbickas. Zenonas Blynas:

Lietuvos provincijoje žydų visai nebėra. O tiktai už gero mėnesio naciai sušauks garsiąją Wansee konferenciją, kurioje svarstė, kaip išžudyti Europos žydus. Ne taip kaip Lietuvoje, bet moksliškai, su dujom.

Tarėjai - Jonas Pyragius, o Pranas Germantas-Meškauskas 1939 m. birželio mėnesį jisai voldemarininkų vardu prašė vokiečių 100,000 litų paramos ir ginklų nuversti Lietuvos valdžią ir tuo pačiu rengti pogromus prieš žydus, panašiai kaip Kristalnacht.

Kazys Škirpa - išbraukė 16tą punktą

Mūsų laikų bestuburiai žmonės.

Arūnas Bubnys: Ar Kazys Škirpa planavo etninį valymą? Sutarėme:

Ar Kazys Škirpa planavo etninį valymą?


Birutė Teresė Burauskaitė

Koks yra simbolis Lietuvos valstybės atjautos Lietuvos žydams? Jai sunku pasakyti, ji niekados šito nesvarstė.

Ar skelbs jo prisiminimus? Neplanuoja jų skelbti.

Ar jisai yra didvyris? Negalėjo pasakyti.

Ar jisai pavyzdingas žmogus? Neskirsto į pavyzdingus žmones, gerus šeimos tėvus ir t.t.

Jie yra istorikai. Jie nepolitizuoja. Patikslinau: ji ankščiau sakiusi, kad ji nėra

Jie nedirba valstybės vardu. Jie nėra valstybės atstovai.

Ar Kazys Škirpa planavo etninį valymą? Ji pasakė, kad jai svarbiau su Maskvos merija bendrauti negu su manimi.

Sakė, ji viską apie jį jau parašė. Sakiau perskaitysiu. Galiu perskaityti.

Koks yra simbolis Lietuvos valstybės atjautos Lietuvos žydams?

Jie yra valstybinė įstaiga. Jie formuoja valstybės politiką šiais klausimais.

Ar Kazys Škirpa planavo etninį valymą? Sutarėme:

Ar skelbs jo prisiminimus? Reikėtų apie tai pagalvoti.

Pokalbis su Vilma Bukaite, 8 671 20 687, apie Petrą Klimą.

Kodėl jos knygoje nepasirodė tasai laiškas?

Neįmanoma viską sudėti.

Jos manymu, ambasadoriams buvo skaudu pamanyti, kad lietuviai patys galėjo prisidėti prie sovietų okupacijos. Tai susikūrė sau mitą, kad žydai kalti. Jie emocingai reagavo ir stokojo realios informacijos.

Ji knygą parašė todėl, kad ji norėjo. Jinai gal ir niekam nereikalinga.

Kalbėjau, kad jos sąmonė atjaučia žydus, tačiau ji gali būti veikiama savo pasąmonės. O sąmonė privalo atsakyti už pasąmonę.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdyd%c5%b3Kapin%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 27 d., 05:11