Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20120816Paradoksai

Žr. Paradoksai?

Gvildensiu, rūšiuosiu paradoksus.

Paradoksų sąrašas anglų kalba, Paradoksų sąrašas lietuvių kalba

Dviprasmiškumas - kai dvi tiesos yra teisingos. Užtat daugialypis mokymas yra būtinas, svarbus, dėl to, kad jis yra daugiaprasmiškas. Nesusivedimas - kai dvi vienas kitai prieštaraujančios tiesos yra teisingos.

Dviprasmiškumu pagrindas bene yra papildinys. Juk kam skirti dėmesį - vertei ar jos aplinkai, jos vertinimui? Tai bene du lygmenys, o kiti du juos sieja ar atskiria.

Paradoksai (nesusivedimai, nesuderinamumai, susikirtimai, galvosūkiai, kertasi) išsako kas vengtina, ką norime išvengti. Kaip tai susiję su humoru?

Thomas Hobbes visai panašiai rūšiavo beprotybes kaip ir aš ketinu. Jisai tvirtino, kad tai kyla lyginant kūną, savybę, vardą ir dvasią. Septinta beprotybė iškyla lyginant daiktą su pasisakymu. Žr taip pat Category error ir Kanto antonimijas.

Neįmanomumo įveikimas reikalauja požiūrio, aplinkybių pakeitimo. Reikalauja priimti prieštaravimą.

Mintis yra neįmanoma, nes jos sustatymas iššaukia prieštaravimą.


Kaip nesusivedimai susiję su išgyvenimų rūšimis, dvejonėmis ir pertvarkymais? Tai šuolis iš vieno lygmens į visai kitokį. Tas šuolis yra kažkas neišsakyto, užtat dvasia, užtat prasminga. Dviprasmybės, tai leidžia dviem sąmonėm sueiti, išsiskirti ir vėl sueiti, gyventi viena.

[0,3] Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių.

Hobbes įžvelgė, kaip dvasia išsakoma savybėmis (pagrindimas), žodžiais (įvardijimas), įvykiais (žmonėmis, balsais) ir kaip iš tokių dviprasmybių nesusiveda, kyla klaidingas mąstymas.

Sandarų šeimos išsako tai, kas yra (lankstus, pakitus, judrus), o kalbos išsako, tai ko nėra (įsimintinas, reikšmingas, tikslingas). Pakildami iš žemesnio lygmens ligi dvasios lygmens atsisakome savęs.


Kaip lygmenimis suvokti savybėles-tinklelius, medžius, sagutes-sekas? Juk priešingos poros atsiremia į tuos pačius reiškinius. Kaip visi keturi lygmenys dalyvauja susikirtime? Gal suveikia priešingos poros? Taip kad gaunasi apvertimai?

Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami?

Apžvalga

Lankstus

Savybė (laike - seka) ir būsena (sąstato, sudėtis, narystė - medis) sulyginami, susikerta. Esi savo savybės. Sąstato raida.

Pakitus

Virsmas (elgesys, pasėkme, veikmas) ir būsena (narystė) sulyginami, susikerta. Esi savo virsmas. Dalybos - žemėlapynas.

Judrus

Virsmas (elgesys, pasėkmė, veiksmas) ir savybė sulyginami, susikerta. Tapsi savo virsmu. Aplinkybės yra prieštaringos. Ir jos gali būti "pajudintos", tai yra, pasirinktos, pritaikytos. Gali priimti bet kokį teiginį?

Įsimintinas

Aprašas ir virsmas (pasėkmės) sulyginami, susikerta. Vykdai savo aprašą.

Reikšmingas

Aprašas ir savybės sulyginami, susikerta. Būsena, veiksmas nestabilūs. Pasireiški kaip savo aprašas. Būsena yra arba nėra; teisinga arba ne; nėra trečios galimybės. Aprašas sulyginimas su savo išraiška. Klajonė, tour, directed graph - sekiojimas tiesos, jos nestabilumas.

Tikslingas

Aprašas ir būsena sulyginami, susikerta. Apibrėžimas gali būti glaustesnis už savybes. Tapsi savo aprašu. Jei aprašui nėra pavyzdžių, tai jis niekinis, jis nieko nereiškia. Atvejai gali būti niekiniai ir tada visi aprašai teisingi. Arba aprašas gali būti nepakankamas arba daugiaprasmiškas.

Kiti

Užrašai

Susitapatinimas su savybėmis. Ar savybių neigimas yra savęs neigimas? Jei kažkas turi skirtingas savybes, ar tai reiškia, kad išsiskiria? Describe not itself = not describe itself? Savybių yra daugiau nei reikia apibrėžimui.

Įsipareigojimai Neįvykdinami, prieštaringi įsipareigojimai. Aš meluoju. Teiginys kertasi su teigimu. Raiška prieštarauja elgesiui. O teiginių teigimas prileidžia, kad jų teigimas skaidrus, nors jie patys gali būti skaidrūs ar ne.

Apibrėžimai

Ydingos santvarkos prieštaringi apibrėžimai.

Aprašo savybės

Indeksas prasižengia su skalsumu. Indeksas išsipučia, tampa begalinis. Arba indeksui priskiriamos savybės.

Surašymai

Taikyti logiką tenka ją papildyti taikymu. Visada liks kažkas neišrašyto.

Nesurašymai

Prielaidos gali būti neįvardintos. O kas įdomu gali būti tai kas neaprašyta.

Lūkesčiai

Lūkesčiai gali save nuteikti priešingai.

Sąlygiškumas

Gali iškilti ribotų pasėkmių prieštaravimas, tai yra, sąlyginis prieštaravimas. Kaip tai suderinama su patikimumu? Kaip gali būti patikima tai, kas prieštarauja sau, kad yra sąlygiškai? Kaip įmanomas sąlyginis mąstymas (counterfactuals)?

Nesuvaldomumas - Kas nuo manęs priklauso?

Tyčinis pastangų beviltiškumas. Keblumas.

Sprendimo apimtis

Ar vienas sprendimas apima, patvirtina ar paneigia kitus sprendimus?

Nepilnavertiškumai

Kaip vertinti aplinkybes, kai pavyzdžių nėra? Pavyzdžiui, kaip vertinti išvedžiojimą, kai prielaidos viena kitai prieštarauja, tad negali būti visos teisingos, tad išvedžiojimas nepilnavertis? Jis vertinimas, kaip teisėtas, kaip tiesa.

Neapribojimas

Teiginys gali būti tuo pačiu teisingas ir neteisingas jeigu jo apimtis neribojama.

Prielaida

Sakinio prasmė gali staigiai pasikeisti jį prileidus ir paskui pertvarkant. Ar tai prileidžiama? Ar jau prileista?

Paprastumas ir sudėtingumas

Naudingas modelis turi būti supaprastinimas, turi rodyti į save kaip į paprastą ir sudėtingą. Tai kas sudėtinga gali pašaliniui būti visiškai nesuvirškinama, neapdorojama.

Išskirtinumas ir vidurkis

Išskirtiniai nariai žymiai paveikia vidurkį.

Svarbumas

Ne visi duomenys tiek pat svarbūs, tad skiriasi svarbių ir nesvarbių duomenų vertinimo svarba. Nesančius duomenis reikia įtraukti norint teisingai suvokti sąlygas.

Perrūšiavimas

Duomenis pervedant iš vienos rūšies į kitą, abi rūšys gali būti veikiamos panašiai.


Statistics

Probability

Infinity and infinitesimals

Geometry and topology

Banach–Tarski paradox: Cut a ball into a finite number of pieces, re-assemble the pieces to get two balls, both of equal size to the first. The von Neumann paradox is a two-dimensional analogue.

Nikodym set: A set contained in and with the same Lebesgue measure as the unit square, yet for every one of its points there is a straight line intersecting the Nikodym set only in that point.

Decision theory

Physics For more details on this topic, see Physical paradox.

Astrophysics

Classical mechanics

Cosmology

Electromagnetism

Quantum mechanics

Relativity

Thermodynamics

Biology

Chemistry

Time

Philosophy

Mysticism

Economics See also: Category:Economics paradoxes

Perception For more details on this topic, see Perceptual paradox.

Politics

History


Tariami skaičiai (imaginary numbers ir t.t.) yra vietinės reikšmės prieštaravimas, tai yra, jie įveda savo logiką, bet nepažeidžia visuotinės logikos, užtat tai yra "sistemos", "santvarkos", savitos, kurias galima uždrausti arba leisti.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20120816Paradoksai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 rugpjūčio 17 d., 03:29