Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20170213ParaiškosVertinimas

Siūlant naują mokslą ir netgi naują kultūrą, bendrystę, bendravimo būdą, yra turbūt neįmanoma glaustai viską išsamiai aprėpti ir pagrįsti. Tad belieka viltis, jog užmojį vertins supratingas žmogus. Vertinime yra nesusipratimų ir tiesiog grubių klaidų:

I.1 "Nėra aiškiai suformuluotos mokslinės problemos."

I.1 "Neprisideda prie konkrečios disciplinos."

I.1 "filosofinis modelis bus testuojamas apklausos būdu, tačiau nėra nušviesti nei metodika, nei numatomi rezultatai."

I.2 "trūksta pagrindo ketvirtajam uždaviniui"

Ir plačiau 3. PATIKRINTI ir 6 (visas skyrius).

II.1 "nei reikšmingų mokslinių publikacijų humanitarinių ir socialinių mokslų srityje"

II.3 "Neplanuojama mokslinių straipsnių."

II.2 "Kiti projekto vykdytojai nepristatyti." III. "Suplanuoti atlyginimai projekto vykdytojams, kurie nenurodomi."

III. "Didelis komandiruočių kiekis menkai koreliuoja su būtinybe pristatyti naujausius tyrimų rezultatus."


Projekto apraše nėra aiškiai suformuluotos mokslinės problemos, o tyrimo tikslas ir uždaviniai atspindi veikiau autoriaus poreikius ir pasiryžimus, o ne kažkokiu būdu pamatuojamus siekinius.

Paraiškoje taip pat nėra konkretizuota, kokiu būdu projektas prisidės prie konkrečios disciplinos raidos.

Neaišku, į kokią discipliną orientuoti moksliniai rezultatai.

Nėra pateikta dabartinių tyrimų šiose disciplinose apžvalga, neaiškus akademinis projekto idėjos indėlis.

Projekto idėja - labiau orientuota į socialinį poveikį, negu akademinį: siūloma skleisti projekto vadovo požiūrį visuomenėje.

Paraiškoje užsimenama, kad filosofinis modelis bus testuojamas apklausos būdu, tačiau nėra nušviesti nei metodika, nei numatomi rezultatai.


Siūloma parengti dvi knygas, vadovėlį ir projekto vadovo pamąstymų apžvalgą, tačiau nėra paaiškinta, kaip šie leidiniai bus moksliškai aprobuojami. Darbo planas išdėstytas painiai, jo įgyvendinimo strategija paaiškinta nenuosekliai, trūksta konkrečių rizikos veiksnių įvardinimo ir aiškių priemonių valdymo efektyvumui užtikrinti numatymo. Trūksta pagrindimo ketvirtajam uždaviniui, jo sąsaja su bendruoju tikslu nepakankamai aiški. Planuojama analizuoti jau įgyvendintą apklausą apie JAV studentų tabako gaminių naudojimą, tačiau neaišku, kodėl pasirinkta būtent ši studija ir kodėl bus analizuojami tik vieno tyrimo rezultatai. Apibendrinant, galima pasakyti, kad darbo planui ir keliamiems uždaviniams bei numatytoms veikloms trūksta nuoseklumo, aiškios struktūros: vardinamos tarpusavyje nesusijusios temos, praeities pasiekimai ir ateities planai ir t.t.


Akademinė projekto vadovo specializacija yra matematikos ir fizikos srityje, jis yra atlikęs darbų programavimo srityje. Projekto vadovas turi dalyvavimo švietėjiškuose renginiuose ir diskusijose patirties. Galimas daiktas projekto vadovas yra originalus mąstytojas ir turi savo pasekėjų. Tačiau kadangi projekto paraiška priskirta filosofijos/psichologijos kryptims, tai tenka konstatuoti, kad nurodytose srityse pareiškėjas neturi nei formalių kompetencijos įrodymų, nei reikšmingų mokslinių publikacijų humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Dėl vykdytojo iš užsienio, tai deklaruojama, kad dr. Shu-Hong Zhu yra iš Kalifornijos universiteto su tabaku susijusių ligų tyrimo programos. Sprendžiant iš CV jis yra psichologas, besispecializuojantis žalingų įpročių tyrimuose, tačiau jo ryšys su filosofija ir projekto tema nėra bent kiek aiškiau apibrėžtas. Tai, kad savo laiku dr. Kulikauskas talkino Shu-Hong Zhu, dar nereiškia, kad pastarasis yra kompetentingas būtent šiam projektui įgyvendinti.


Kadangi moksliniai projekto uždaviniai yra nepakankamai aiškiai apibrėžti, sunku įvertinti projekto grupės atitikimą jų įgyvendinimui. Projekto vadovas turi tarptautinio bendradarbiavimo patirties socialinio aktyvizmo ir skaitmeninės analizės srityse, tačiau neturi patirties vadovavimo moksliniam projektui. Projekto partneris iš JAV yra pateikęs sutikimą bendradarbiauti analizuojant apklausą apie JAV tabako gaminių naudotojų elgesį, tačiau neaišku, kokie turėtų būti šio bendradarbiavimo rezultatai. Kiti projekto vykdytojai nepristatyti.


Suplanuoti atlyginimai projekto vykdytojams, kurie nenurodomi. Didelis komandiruočių kiekis menkai koreliuoja su būtinybe pristatyti naujausius tyrimų rezultatus.


1. Idėjos reikšmingumas ir pagrįstumas

1.1. Idėjos originalumas ir aktualumas, galimas indėlis į mokslo krypties raidą

Projekto idėja - populiarinti projekto vadovo požiūrį į asmenybės brandą kaip mokymosi procesą, sukuriant filosofinį modelį, kuris būtų aktualus teologijai, filosofijai, sociologijai ir psichologijai. Galima pripažinti, kad tokia projekto idėja yra pakankamai intriguojanti ir originali. Projektas galėtų būti aktualus tiek socialine, tiek moksline prasme, kadangi šiuolaikinės visuomenės ir netgi kultūrinio jos elito (nekalbant jau apie politinį), mąstymas, savivoka, tapatumas dažnai frustruojami, neturint aiškių paradigminių kontūrų. Todėl naujo, integruoto aktualių klausimų analizės modelio sukūrimas, jo viešinimas ir praktinis taikymas galėtų būti vertingas projekto rezultatas. Tačiau pateiktas aprašas sukelia nemažai klausimų ir abejonių projekto realiu reikšmingumu. Projekto apraše nėra aiškiai suformuluotos mokslinės problemos, o tyrimo tikslas ir uždaviniai atspindi veikiau autoriaus poreikius ir pasiryžimus, o ne kažkokiu būdu pamatuojamus siekinius. Paraiškoje taip pat nėra konkretizuota, kokiu būdu projektas prisidės prie konkrečios disciplinos raidos. Neaišku, į kokią discipliną orientuoti moksliniai rezultatai. Nėra pateikta dabartinių tyrimų šiose disciplinose apžvalga, neaiškus akademinis projekto idėjos indėlis. Projekto idėja - labiau orientuota į socialinį poveikį, negu akademinį: siūloma skleisti projekto vadovo požiūrį visuomenėje. Paraiškoje užsimenama, kad filosofinis modelis bus testuojamas apklausos būdu, tačiau nėra nušviesti nei metodika, nei numatomi rezultatai. Apibendrinant galima teigti, kad pateiktas projekto indėlis į mokslo krypties raidą yra per silpnai apibrėžtas.

1.2. Uždavinių ir darbo plano racionalumas bei galimos rizikos numatymo ir valdymo pagrįstumas

Projekto uždaviniai arba neaiškiai apibrėžti (filosofinio modelio testavimas), arba neatitinka mokslinio projekto kriterijų (numatoma skleisti projekto vadovo įsitikinimus ir filosofiją, suburiant sekėjų grupę Lietuvoje ir užsienyje). Siūloma parengti dvi knygas, vadovėlį ir projekto vadovo pamąstymų apžvalgą, tačiau nėra paaiškinta, kaip šie leidiniai bus moksliškai aprobuojami. Darbo planas išdėstytas painiai, jo įgyvendinimo strategija paaiškinta nenuosekliai, trūksta konkrečių rizikos veiksnių įvardinimo ir aiškių priemonių valdymo efektyvumui užtikrinti numatymo. Trūksta pagrindimo ketvirtajam uždaviniui, jo sąsaja su bendruoju tikslu nepakankamai aiški. Planuojama analizuoti jau įgyvendintą apklausą apie JAV studentų tabako gaminių naudojimą, tačiau neaišku, kodėl pasirinkta būtent ši studija ir kodėl bus analizuojami tik vieno tyrimo rezultatai. Apibendrinant, galima pasakyti, kad darbo planui ir keliamiems uždaviniams bei numatytoms veikloms trūksta nuoseklumo, aiškios struktūros: vardinamos tarpusavyje nesusijusios temos, praeities pasiekimai ir ateities planai ir t.t.

2. Pagrindinių vykdytojų kompetencija

2.1. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių vykdytojų, projekto vykdytojų iš užsienio šalies, nurodytų paraiškoje, mokslinė kompetencija

Akademinė projekto vadovo specializacija yra matematikos ir fizikos srityje, jis yra atlikęs darbų programavimo srityje. Projekto vadovas turi dalyvavimo švietėjiškuose renginiuose ir diskusijose patirties. Galimas daiktas projekto vadovas yra originalus mąstytojas ir turi savo pasekėjų. Tačiau kadangi projekto paraiška priskirta filosofijos/psichologijos kryptims, tai tenka konstatuoti, kad nurodytose srityse pareiškėjas neturi nei formalių kompetencijos įrodymų, nei reikšmingų mokslinių publikacijų humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Dėl vykdytojo iš užsienio, tai deklaruojama, kad dr. Shu-Hong Zhu yra iš Kalifornijos universiteto su tabaku susijusių ligų tyrimo programos. Sprendžiant iš CV jis yra psichologas, besispecializuojantis žalingų įpročių tyrimuose, tačiau jo ryšys su filosofija ir projekto tema nėra bent kiek aiškiau apibrėžtas. Tai, kad savo laiku dr. Kulikauskas talkino Shu-Hong Zhu, dar nereiškia, kad pastarasis yra kompetentingas būtent šiam projektui įgyvendinti.

2.2. Projekto vykdytojų grupės (įskaitant projekto vykdytojus iš užsienio šalies, nurodytus paraiškoje) sudėties atitiktis projekto uždaviniams įgyvendinti. Projekto partnerio (-ių) iš užsienio šalies sąveika su projektą įgyvendinančiomis institucijomis iš Lietuvos

Kadangi moksliniai projekto uždaviniai yra nepakankamai aiškiai apibrėžti, sunku įvertinti projekto grupės atitikimą jų įgyvendinimui. Projekto vadovas turi tarptautinio bendradarbiavimo patirties socialinio aktyvizmo ir skaitmeninės analizės srityse, tačiau neturi patirties vadovavimo moksliniam projektui. Projekto partneris iš JAV yra pateikęs sutikimą bendradarbiauti analizuojant apklausą apie JAV tabako gaminių naudotojų elgesį, tačiau neaišku, kokie turėtų būti šio bendradarbiavimo rezultatai. Kiti projekto vykdytojai nepristatyti.

3. Planuojamų projekto rezultatų svarba, jų publikavimas ir sklaida bei projekto tarptautiškumas

Projekto rezultatai nėra aiškūs. Planuojama, kad projekto vadovas skleis savo požiūrį visuomenėje per dirbtuves bei tam tikrose akademinėse bendruomenėse. Planuojama publikuoti monografiją lietuvių kalba ir mokslinės metodologijos vadovėlį anglų kalba, bet neaišku, ar tai bus moksliškai recenzuojami leidiniai, kokioms leidykloms knygos bus siūlomos. Neplanuojama mokslinių straipsnių. Planuojami pranešimai ir seminarai, tačiau neaišku, kaip jų temos susiję su projekto idėja. Projekto tarptautiškumas pagrįstas bendradarbiavimu su partneriu iš užsienio, autoriaus planuojama savo idėjų sklaida užsienio bendruomenėse ir renginiuose. Tačiau nepakankami aiškiai ir pagrįstai apibūdinus galimas rizikas, jų prevencijos bei valdymo galimybes, sunku įvertinti rezultatų pasiekimo realumą, o tuo pačiu - projekto rezultatų svarbą.

III. Ar projekto išlaidų sąmata yra tinkamai suplanuota projekto tikslams pasiekti?

NE. Jei „NE“, paaiškinkite, nurodydami, jei reikia, kokiai veiklai numatytas išlaidas siūloma keisti, kiek ir kokių išlaidų siūloma atsisakyti:

Suplanuoti atlyginimai projekto vykdytojams, kurie nenurodomi. Didelis komandiruočių kiekis menkai koreliuoja su būtinybe pristatyti naujausius tyrimų rezultatus.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20170213Parai%c5%a1kosVertinimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 gegužės 24 d., 18:23