Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20190426PokalbiuAtsisakyti-Užrašai

Kliūtys

01 Siauresni ir platesni klausimai

Toliau grįžti prie platesnių klausimų:

Susitarus, kviečiu norinčius pasilikti ilgesniam pokalbiui.

02 Teisėtas pokalbis?

03 Pagrindinė mintis - pasimokyti

Paminklai mums padeda mokytis iš gyvenimo. O pasimokymas visada gali būti sąžiningas ar nesąžiningas.

Sąžiningai pasimokyti (dėsnis išplaukia iš pavyzdžių) ar nesąžiningai pasimokyti (aklai taikyti dėsnį - matyti ką nori matyti). Žinojimas besiremiantis nežinojimu ar žinojimu. Tiesa ir melas. Nebūtina daug žinoti.

Pagrindinė mintis: Atvaizdiniai paminklai yra mūsų Atmintis - "Būna taip" ar "būna tiktai taip"? Susikuria mazgas - kaip išrišti - dorovės iššūkis "iš reiškinių išplaukia dėsniai" ar "dėsniai riboja reiškinius".

04 Paminklai didvyriams iš kurių pasimokome

Ar jie buvo didvyriai?

Didvyriai - pavyzdys=Darius ir Girėnas = Puntukas, monetos

Kitokią išvadą daryti: gerai, kad skrido. Paminklo esmė yra įtvirtinti dviprasmybę ir priešingą išvadą, nė įprasta.

Pasimokymas: Ar išdava prieštarauja įprastam dėsniui?

Santykis - žinojimo ar nežinojimo

Pavyzdys - Vytautas Landsbergis - bus paminklas

Ar išdava prieštarauja įprastam dėsniui?

Kaip paminklai vaizduoja didvyrius?

05 Apžvalga

Pačiam geranoriškai susigaudyti

Kaip bendrauti su ginančiais - įveikti kliūtis pokalbiui

Ypatingą dėmesį skirsiu prof.Landsbergiui - jo dukros, moderatorės dr.Jūratės Landsbergytės akivaizdoje pasistengsiu tai daryti itin pagarbiai, atsakingai ir teisingai.

Labai tiksliai įsijautus galėsime su kitais sutilpti, užtat galėsime kartu atsitokėti ko plačiau - besąlygiškos tiesos lygmenyje - kur visi sprendimai bus geri.

06 Atjausti žydus

Geranoriškas atvejis: Mano gyvenimo patirtis

Pavyzdys - Noreika - išgelbėjo Vladą Jurgutį - gali būti paminklas - nes apimtį riboja elgesys

Pavyzdys - Noreika - paminklinė lenta MAB

Pavyzdys - Noreika - KGB rūmai

Reiškiniai neskaldo, nes pasako kaip yra (kaip būna) - bet dėsniai pasako kaip privalo būti (besąlygiškai), tad gali skaldyti jei negalime visi pritarti, jei mus žeidžia, atstumia, jei mus skaldo - jei trūksta atjautos

Joną Noreiką atminantys paminkliniai vaizdiniai

07 Už ką atsakome

Kas dėl jų sprendžia - tauta - kas už mus kalba ir ką kalba

Tautos valios reiškėjai susitapatina su tauta, su politika - tad jie negali šiaip būti sąlygiški - ir jeigu jie susitapatino su savo nusikaltimais, tai jie visiškai atmestini

Lietuvių tautos valios reiškėjai nusikaltę žmonijai

Kas yra lietuvių tauta

Kodėl jie kalbėjo už lietuvių tautą?

Ne tik pasimokome, bet ir atsakome.

Ne žydų problema, o lietuvių problema.

Lietuvių tautos esmė -

Problema: kad tikslas yra vienyti lietuvius:

Susikerta - kas jisai buvo ir ką jisai darė

lietuvių tautos valios reiškėjai - būtent už juos atsakome

08 Įsijausti į kaltininkus

09 Pasimokyti

10 Meilė

Gydymas - įgauti pasitikėjimą

Bandai susikalbėti iš esmės - esi pažeidžiamas - dalyvauja pokalbyje - atsiranda gera valia

Meilė leidžia išrišti klaidą

Meilė lavina jautrumą

Kliūtis: Abejingas atvejis - nepažįsta žydų ir nenori pažinti

Pokalbis - švietimas - burti geranoriškus ir suprasti negeranoriškus (kurie pas mus neina, nesiekia pokalbio)

Kokia paminklo reikšmė? Bendruomeninė erdvė - meilės palaikoma erdvė

Vytautas Landsbergis - tautos valios reiškėjas

Ašinis žmogus: Vytautas Landsbergis

11 Ramybė

Kliūtis: Gynybinis atvejis - bijo žydų

Įsiklausyti Vytautą Landsbergį

Gal neminėti

12 Užtikrintumas

13 Savarankiškumas

14 Išvados

Sandara

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190426PokalbiuAtsisakyti-U%c5%bera%c5%a1ai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 balandžio 29 d., 13:06