Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20210714IstorijosPolitika

Istorijos politika

Andrius Kulikauskas, 2021 m. liepos mėn. 14 d.

Pasikalbėjimai jautriais istorijos politikos klausimais

Geribiami Arūnai Bubny, Ilona Strumickiene, Antanai Žilinskai, Edmundai Kulikauskai, Evaldai Balčiūnai, Vida Girininkiene, Arkadijau Kurliandchik, Eugenijau Paliokai, Rimantai Stankevičiau, Giedriau Šarkanai, Valdai Valiūnai,

Lietuvos gyventojų genocido centro generalinis direktorius dr.Arūnas Bubnys priėmė mane ir Edmundą Kulikauską, mano tėvą, liepos mėn. 12 d., pirmadienį, nuo 15:30 iki beveik 17:00. Aptarėme galimybes palaikyti susikalbėjimą Lietuvos istorijos politikos klausimais, kaip kad siūliau savo laiške: http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20210711IstorijosPolitika

Arūnas sveikino mūsų pastangas ir iš karto rūpinosi nuo ko galėtumėme pradėti. Kol kas Genocido centras neužsiima panašia veikla bandyti susikalbėti jautriais klausimais, pripažinti ir gydyti skaudulius. Jam asmeniškai svarbu išklausyti ir suprasti visaip mąstančius nors ir netektų su jais dėl visko sutarti.

Jisai pasiūlė savo kabinete rengti pasitarimus kas mėnesį ar kas du mėnesius įvairiais jautriais klausimais. Jo kabinete yra stalas prie kurio galėtų susėsti dešimt ar dvylika žmonių. Šis puikus jo pasiūlymas išreiškia jo kaip vadovo asmeninį sprendimą ir pavyzdį. Rinktis jo kabinete galime be jokio formalaus nuosprendžio.

Numatome pirmą pasitarimą rengti rugpjūčio mėn. 10 d., antradienį, 17:00-19:00 aptarti "Kaip vertinti sovietų nusikaltimus Vilniaus žydų kapinėse Šnipiškėse?" Mano manymu, žydų, protestantų, totorių, katalikų ir kitų kapinės būtų labiau gerbiamos ir ginamos jei Genocido centras raštu apibūdintų nusikaltimus kuriais sovietų okupacinė valdžia kapines niokiojo, išniekino ir naikino. Kiek supratau, Genocido centras neturi tokio klausimo žinovo, juo labiau apie tai nusimanančio teisininko. Arūnui pasiūlus sutikau parengti maždaug 15 minučių apžvalgą, kurią pristatysiu 17:30 kai visi bus susirinkę ir susipažinę. Taip pat sutikau jam ir kitiems iš anksto pristatyti susijusius dokumentus, kuriuos esu surinkęs. Medžiagą pradėjau rinkti čia: https://www.kapines.com/gerbkime/%c5%a0altiniai/Soviet%c5%b3NusikaltimaiKapin%c4%97se Apžvalgoje aptarsiu įvairius vertinimo pjūvius - teisinį, valdišką, visuomeninį, dorovinį, dvasinį.

Arūnas parinks dalyvius pasitaręs su manimi. Laukiame pasiūlymų ir iš jūsų. Jisai pritarė minčiai kviesti žmones įvairiais pagrindais: pasitikrinantį, liūdintį, pažeidžiamą, trokštantį teisybės, pasigailintį, tyriaširdį, taikdarį, nuskriaustą teisuolį. Jisai žmonių nevaržys bet tiesiog pasistengsime, kad visi šitie pagrindai atsispindėtų dalyvių sąraše.

Vilniaus kapinių žinovė Vida Girininkienė sutiktų dalyvauti. Siūlysiu kviesti Šnipiškės (Piramonto) kapinių gynėjus Arkadijų Kurliandchik ir Ruta Bloshtein ir šių kapinių naikinimo istorijos žinovą, statybos prof. Josifą Parasonį. Taip pat bandau susisiekti su Ministrės pirmininkės patarėju Dariumi Žeruoliu, Vilniaus miesto architekto vyresniaja patarėja Rūta Matoniene, Turto banko atstove Jolita Skinulyte-Niaksu, Kultūros paveldo departamento vyriausiaja specialiste Audrone Vyšniauskiene, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidente Evalda Šiškauskiene, advokatu Modestu Sriubu, teisingumo ministre Evelina Dobrovolska, LRT radijo žurnaliste Vita Ličyte ,"Visuomeninės Rasų kapinių draugijos" pirmininku Darijušu Žibortu, taip pat kuriuo nors protestantų atstovu. Arūnas gal kviestų istorikus Nerijų Šepetį ir Arūną Streikų ar kitus mokslininkus. Pastarasis Lietuvoje yra bene pagrindinis sovietų antikatalikiškos politikos žinovas.

Man asmeniškai svarbu susisiekti su istorike Nerija Putinaite. Jinai savo knygoje "Nugenėta pušis" nagrinėja LTSR ateizmo politiką kaip pagrinde nukreiptą prieš katalikų bažnyčios politinę galią. Panašiai pasistengsiu nagrinėti kapinių naikinimo klausimą, kaip antai kelio tiesimą per Rasų kapines, kaip ne vien ekonominius bet ir politinius veiksmus.

Jau įvardijau 17 žmonių be manęs ir Arūno. Paaiškės kas sutiktų dalyvauti ir jisai parinks dalyvius.

Arūnas tvirtino, kad po renginio mano pranešimo tekstą galėtų paskelbti Genocido centro svetainė. Taip pat tikimės, kad jį galėtų paskelbti Alkas.lt portalas.

Jeigu šis pasitarimas bus nors kiek prasmingas, tikimės, kad Arūnas tokius rengs kas mėnesį ar du, o mes jam padėsime.

O kokia dar galėtų būti veikla? Sutikome, kad geriausia būtų, kad panašią veiklą (pasikalbėjimus jautriais istorijos politikos klausimais) vystytų Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovė Ilona Strumickienė, bet tik platesnę, vaizdo ryšio priemonėmis, kad joje galėtų dalyvautų norintys visoje Lietuvoje, o ypač vadinamojoje provincijoje, kaip ragino Vilkaviškio krašto muziejaus steigėjas Antanas Žilinskas.

Ilona pasitars su savo centro steigėja, Adolfo Damušio dukra ambasadore Ginte Damušyte, kaip galėtų imtis tokia jai patikėta veikla. Yra galimybė vaizdo ryšio priemonėmis įtraukti ir Gintę bei kitus išeivijoje. Pagal galimybes prisijungtų ir Arūnas. Antanas sutinka padėti Ilonai ryšius megzti su istorija besidominčiais visoje Lietuvoje.

Šitas platesnes galimybes tiesiog paliekame Ilonai, kad jinai išsikalbėjusi su Ginte, tinkamiausiai sustatytų. Kviečiu visus dėl šios veiklos rašyti Ilonai tiesiogiai Ilona.Strumickiene@lnb.lt

Aš savo ruožtu pasistengsiu, kad mums pavyktų užvesti šią veiklą, tačiau asmeniškai mano vaidmenys tikiu susiaurės.

1) Mane kaip filosofą visada domins kaip palaikyti susikalbėjimą.

2) Taip pat pasistengsiu, kad nustumtieji galėtų prasmingai įsijungti į tokius pasitarimus. Arūnui ir Ilonai minėjau Giedrių Šarkaną, kuris šįmet tris mėnesius kalėjo dėl to, kad savo svetainėje Lietuvos partizanus išvadino banditais (taip juos tariamai sumenkindamas), ir kad skelbė, kad 1991 m. sausio 13 d. Lietuvos pajėgos ginančios Seimą turėjo šautuvų (taip jas tariamai sumenkindamas). Štai 2020 m. balandžio mėn. 10 d. Kauno apygardos teismo nuosprendis: http://www.ms.lt/derlius/20200410-GiedriusSarkanas-KaunoNuosprendis.pdf Jį nuteisė neatlygintinai išdirbti 40 valandų tačiau jam tai buvo nepriimtina, tad jam teko kalėti. Šioje byloje atjaučiu Giedrių, iš dalies dėl to, kad man rūpi žodžio, spaudos ir sąžinės laisvė, o juo labiau, kad suprantu, kad jo požiūriai išplaukia iš jo susirūpinimo lietuvių tautos likimu. Panašiai atjaučiu Adolfą Damušį, kuris 1931 m. kalėjo 6 mėnesius Varnių koncentracijos stovykloje už ateitininkų organizavimą. Pasistengsiu, kad tokie žmonės būtų įtraukiami į mūsų pasikalbėjimus.

3) Įsijungsiu kaip "įžaidėjas" ten kur panašaus žmogaus tiesiog nėra, kaip kad savo pranešimu.

Kviečiu visaip palaikyti Arūno ir Ilonos plėtojamas veiklas. Jei kažko neaprėptų, kviečiu kreiptis į mus visus su savo sumanymais. Būtų nuostabu jei mums pavyktų per metus dvejus įkvėpti ir kitus rengti panašius pasikalbėjimus, jais susipažinti, apsišviesti, vienas kitą atjausti, susirūpinti skauduliais ir juos su meile gydyti.

Savo šį laišką skelbiu čia: http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20210714IstorijosPolitika Tad galite savo nuožiūra jį persiųsti kitiems.

Kviečiu taip pat rašyti paskiriem žmonėm arba mums visiems jei tai padėtų mums susipažinti ir palaikyti šią mūsų besivystančią veiklą.

Andrius

Andrius Kulikauskas ms@ms.lt +370 607 27 665 http://www.ms.lt Eičiūnų km Alytaus raj

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20210714IstorijosPolitika
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 liepos 15 d., 00:41