调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Apžvalga, Tu

Aš žiūri atgal iš lygties: gyvenimas, tai Dievo gerumas. Dievas tai žiūri pirmyn: amžinas gyvenimas, tai suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras. Tu, tai šių skirtingų požiūrių sutapimas. Kitas, tai šių skirtingų požiūrių atskyrimas.

Atsiplėšimas nuo savęs

Požiūris yra tai, nuo ko Dievas atsiplėšia, visaregiu atsiplėšdamas nuo savęs. Aš esu Dievas, iškylantis jo požiūryje. Panašiai, aš galiu atsiplėšti nuo savo požiūriu. Požiūris tad yra mūsų savastis, mūsų aplinkybės.

Visaregį suvokiu, kaip išvertimą Dievo išėjimo už savęs, taip kad išreiškia Save (Aš), grįžtantį į ten iš kur išėjo, tad atsiplėšiantį iš santvarkos į kurią Dievas įėjo, išeidamas už savęs.

Išvirkštinį kelią, atsiplėšimą nuo santvarkos, išsako nuostata, "Trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti." Ši nuostata vienija 24 = 1 x 2 x 3 x 4 išsišakojimus. Ją galima suprasti, kaip nukrypimų sandaugą.

Apimtys (viskas, betkas, kažkas, niekas) yra Dievo paneigimas, nes jos yra tai į ką Dievas įeina išeidamas už savęs. Apimtys yra tai, kas negali išeiti iš už savęs, užtat yra apibrėžta, kaip kad žingsniai, kaip kad tiesa:

 • Niekas - nes jame nieko nėra
 • Kažkas - nes paneigta
 • Betkas - nes susiję
 • Viskas - nes apima viską

Tad Dievas išeina už savęs į būtent viską, tuomi viskas neigia Dievą (jo išėjimą) ir vaizduoja Dievą. Dievas išeina už savęs į viską, tad Aš esu visakame, o Dievas išsivyste iš nieko per kažką ir betką į viską. Tad Dievas išsivysto iš, per ir į tai, ko trokšta.

Atsiplėšimą galim atitinkamai suvokti, kaip stebėtojo atsiplėšimą nuo stebėjimo lauko, užtat stebintį save. Juos gali skirti keturios apimtys: viskas, betkas, kažkas, niekas; gali sieti trys sutapimai: nusistatyti, vykdyti, permąstyti; gali atsiplėšti į save, kaip stebėtoją, ar į už save platesnį stebėjimo lauką, tai yra, į Dievą.

Dievo vystymosi eiga apriboja jo jovališkumą, jo pradiškumą.

Klausimas

Klausimas yra išvertimas atsakymo, išvertimas Dievo išėjimo už savęs. Yra bene 24 būdų, kaip klausti, tai ir yra visaregis, žinojimo rūmai. O yra bene vienas atsakymas.... mylėti?

Klausimas tai yra strimagalviškumo paneigimas. Ar klausiu klausimus? užtat yra paradoksas tokiam strimagalviui. Kaip Dievas imasi klausimų? Klausimas yra atsišaukimas iš už savęs. Užtat klausimais Dievas (ir mes visi) atsiskleidžiame. Dievo bene esminė savybė yra jo strimagalviškumas (jo mąstymo, veikimo, buvimo sutapimas) išreiškiantis jo imanentiškumą, jo betarpiškumą. Dievui viskas yra tas pats nes jis apima viską ir yra pirma jo. Savybės yra lygmuo "koks", o nulybės atvaizdas tame lygmenyje yra betarpiškumas, tad koks Dievas yra, tai pirmiausiai betarpiškas. Kodėl jisai yra, tai prasmingas; kaip jisai yra, pastovus; ar jisai yra, tiesus, akivaizdus.

Kampus apibrėžti ir susieti su pirminėmis sandaromis.

Visaregis

Visaregis, tai įžvelgtina sandara, siekiant viską suvesti. Visaregį išvedu iš keturių pirminių sandarų.

Visaregiu Aš (Dievas santvarkoje) išsaugoja save. Užtat Aš yra Dievo apribojimas. O patsai Dievas yra strimagalvis.

Visaregį galim suvokti, kaip rinkinį 24-ių kampų ar rūpesčių ar netroškimų. Šiuos rūpesčius išreiškia keturios pirminių sandarų grandines šešių rūpesčių. Jas apibendrinam, kaip: būti, atrodyti, turėti būti, rinktis:

 • nusistatyti Dievo pagrindu užuot savo
 • vykdyti Dievo pagrindu užuot savo
 • permąstyti Dievo pagrindu užuot savo
 • nusistatyti užuot permąstyti
 • vykdyti užuot nusistatyti
 • permąstyti užuot vykdyti

Visaregis tad išsako šešerybės poslinkius - trejybės vidinius ryšius ir tris išorinius ryšius iš jos su Dievu.

Tuos kampus suprantu poreikiais, abejonėmis, gėrio kryptimis ir pasiryžimais.

Visaregis išsako galimus kampus. O jie tampa paskirais rūpesčiais, netroškimais, kada mes pirminėmis sandaromis juos prisiimame ir jais atsiveriame Dievui.

Žinojimo rūmai

48 pomenės suporuoja sandarinį ir asmeninį požiūrį dėl to, kad 12 menių yra pokalbis su asmenimi, su pašnekovu, o 12 menių yra pokalbis su sandara, su kalba. Tad kiekvieną menę galima suprasti kaip pokalbį su asmenimi/pašnekovu arba su sandara/kalba.

Laipsnynas

Laipsnyno pirmi trys laipnsiai išreiškia santykį su Dievu, o kiti trys laipsniai santykį su gerumu:

 • Dievo sutapimas su kažkuo santvarkoje
 • Dievo išplėtimas, nuoroda į jo tą ryšį
 • Dievo apibendrinimas, nuoroda į jo ryšį su savo ryšiu
 • nuoroda į gerumą
 • lyginimas, nuoroda į tą nuorodą
 • įkūnijimas, nuoroda į nuorodą į tą nuorodą

Įrodymų būdai tai išsako funkcija - elgesio veiksmais, žingsniais - pastovumu; linksniai tai išsako požiūriu - elgesio išgyvenimu, židiniu - dėmesiu, tiesumu; ir dėsniai išsako elgesiu, įsakymu - tiesa.

Laipsnynas išsako padalinimų raidą. Ta raida (veiksmas +1) išgyvenama (savo visuma) laipsnynu. Pirmi trys kyla nuorodomis į tai, kas už santvarkos. Kiti trys (pradedant ketverybe) rodo į tarpą, į trūkumą, į papildinį santvarkoje.

Laipsnynas (aplinkybėmis) išsako įmanomus tarpinius žingsnius, o tai dangaus karalystės, skurdžiadvasių pagrindas. Apimtys taipogi yra tai, kas reikalinga žingsniams.

Laipsnynu reiškiasi tiek X->Y, tiek reiškinys-aplinka (valia viduje, valia išorėje), gal tiek ir sąsaja, tad 3x2x1. O asmens lygtis yra keturlypė, 4, ir iškyla bene visaregyje.


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 10 d., 02:52