Iš Gvildenu svetainės

Mintys: CivilizacinėVaizduotė

Rusija, Peace Conference, Šviesuolių judėjimai, 20220415 Santrauka, The Peacemaker's Way, 20220415 Taikdario kelias


Mylėti priešą

Atpažinti blogį

Suprasti santvarką

Leisti valdovams valdyti

Supraskime ir palaikykime priešų siekiusTaikdario kelias: Atsipeikėk, mylėk priešą, susidraugauk su blogiu

Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem skirtingom auditorijom su priešingomis nuomonėmis apie dabartinius įvykius. Jį skaityčiau Lietuvos kultūros tyrimo instituto konferencijoje "Civilizacinė vaizduotė ir šiuolaikinės geopolitikos slinktys". Jį taipogi pasiūlyčiau paskelbti interneto svetainėje, kaip antai, Geopolitica.Ru, kurią redaguoja Leonidas Savinas, pristatančioje euroazijanizmą ir kartu Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją".

Pradžiai, meldžiu Dievą, kad mano žodžiai nežeistų, o gydytų Ukrainos aukas, didvyrius ir piktadarius. Man rūpi, kad abi pusės mane išgirstų, bet ypatingai, priešiškoji pusė.


Mylėti priešą


[Vaizdas: kaip bendrauti su smurtingaisiais]

Pasamprotausiu, kodėl tiek Ukrainai, tiek Rusijai, tiek Vakarams derėtų mylėti savo priešą, tad papasakosiu, kaip pats laikausi Jėzaus įsakymo, "Mylėk priešą". Man tai reiškia "viską suvok iš savo priešo pusės". Vadinas: "Būk atviras; veik pažingsniui; būk pažeidžiamas; leisk jiems laimėti; leisk jiems pamokyti; laikykis savo nuostatų; kažkuo dalinkis."

Mano patirtis su smurtingaisiais

Kalbinau gaujas Čikagoje. Mokiau palestiniečius taikiai kovoti. Organizavau Kenijos taikdarius. Palaikiau žydus Lietuvoje.

Žmonės siekia sau naudos nepaisant ar jie sveiko proto, apsvaigę, įpykę, protingi, iškrypę. Viską išmąsčius iš jų pusės galima juos nukreipti.

Kartais supratus jų kėslus užtenka tiesiog ryžtingai juos paneigti. Išbariau savo šachmatų mokytoją kai jisai atsisėdo šalia manęs, penkiolikmečio, kad pamatytų lentą iš mano pusės, ir jisai nuo manęs atstojo.

Karo nusikaltėliai

Bet kaip su karo nusikaltėliais? Kalifornijoje, lietuvių išeivijoje augau tarp jų nieko nenutuokdamas. Kartą paprieštaravau senukui, Antanui Audroniui, kai jisai leptelėjo, kad žydai valdo pasaulį. Mama sudraudė mane, nesiginčyti su tuo keistu žmogumi. Būtent jo genocidine kalba prasideda vaidinimas "Getas" Kauno dramos teatre. Lietuvių aktyvistų fronto propagandistas Bronys Raila sakydavo kalbas minėjimuose, o ryšininkas Mykolas Naujokaitis buvo skautų didvyris. Jie visi buvo idealistai. Manau, negalvojo, kad buvo kažką blogo padarę.

Didžiausias niekšybes puoselėja atsidavę žmonės, kurie tobulinasi vardan tikslo, vis naujai aukojasi, įtraukia kitus, pateisina veiksmus. Idealistus paveikti galima jų tikslą rimtai priimant, jį kitaip pasukant.

Valstybės vadovas

Asmeniškai supratau Rusijos prezidentą kaip savo priešą. Mąsčiau, kaip jį mylėti, kad jisai garbingai pasitrauktų iš Ukrainos, pasijutęs nugalėtoju? Įsivaizduoju,

Ratelio susikalbėjimas

Ar gali maža grupė žmonių įtakoti?

Lynas tarp priešų

Mylėk artimą kaip save patį - artimo pagrindu tiesti lyną -

Galėtumėme visi kartu dabar talkininkauti skatinant tokį pasaulinį susikalbėjimą. Pirmiausia, mums reikia kreiptis į savo Užsienio reikalų ministerijas, kad jos mus viešai įrašytų į savo priešus mylinčių patriotiškų piliečių sąrašus. Toliau, jiems davus sutikimą, galėtumėme kartu gilintis į blogio klasikus, atspindinčius Pirmąją, Antrąją, Trečiąją ir Ketvirtąją politikos teorijas, tokius mąstytojus kaip antai Jėzus, Linkolnas, Tolstojus, Leninas, Hitleris, Duginas ir Kulikauskas. Galiausiai, galėtumėme siūlyti aibę kūrybingų sprendimų, kaip taikdariai galėtų būti tikrasis blogis, visuotine prasme, kaip žemės druska, Dievo vaikai. Tuom aš baigiu savo vaizduotės tyrimą.

  • susikalbėjimui tarp priešų nutiesti požiūrių tiltą. (Pakeisti nuotaikas Rusijoje ir pasaulyje.)
    • Rusijos žiniasklaida tvirtina, kad žmonės vakaruose nekenčia rusų ir Rusijos, visgi gerai pajusti, kad tai netiesa.

pakeisti liaudies nuotaikas - įtakoti vadovus - ir atvirkščiai

Įveikti prarają, rasti ir plėtoti priešams priimtiną veiklą

Rusijos valdžios priešininikai nusiminę, jos šalininkai bijo bendrauti.

Puoselėti priešui priimtiną veiklą.

registras

Vieninteliai, tai duginiečiai, sutiktų gal paskelbti mano kai kurias mintis. Jei priimtinai išsireikščiau, gal įtakočiau patį Duginą, kaip sako, Putino smegenis. Įsigilinus į jų minčių raizgalynę, aš nematau jokios gyvos dvasios, jokios asmeninės naudos, tik aibę dvasinių spąstų. Man tai atrodo grynas blogis. Viską žiūrėti iš jų pusės turėčiau susitapatinti su blogiu. Toliau eiti drįstu nebent susitelkdamas į blogio klausimą.


Atpažinti blogį


Kas yra blogis? Atsipeikėti dvejonėmis.

Ar blogį nors kiek pažįstu? Anot Dugino, liberalizmas yra besąlygiškas blogis, išrautinas su visom šaknim, nes jis neigia valdžių nepriklausomybę. Mano amerikietiškas auklėjimas, vakarietiškas požiūris, prolietuviški, antinacistiniai, antisovietiniai nusistatymai yra iš manęs pasigaminę įrankį vyraujančios, vienašališkos, laisvūniškos, viešpataujančios Antikristo karalystės. Kaip aš beįstengčiau pranokti savo nusistatymus? Gal aš pats esu Antikristas?

[Vaizdas: dvejonės]

Paauglystėje įvairiai suabejodavau savimi. Ar esu robotas? Iš karto tenka suabejoti visais reiškiniais, ką matau, ką jaučiu, ką mąstau, nes visa tai gali būti apgavystė. Atsipeikėjau į abejonę atsakydamas dvejone, O koks skirtumas? Jūs pasakykite, kas tas robotas, ar jisai kraujuoja, ar jisai atjaučia, ar jisai laisvas, o tada pasitikrinsime, gal aš esu, gal aš nesu.

Abejones atremiu dvejonėmis:

O kai aš pasimetęs, kaip kad dėl Rusijos ir Ukrainos, susimąstau, Ką darau jų atžvilgiu? Kai nieko neabejoju, pasitikrinu, Ko iš tikrųjų trokštu?

Išmąsčiau, kad dvejonės kyla pastačius požiūrį į padėtį. Bendro asmens požiūriu vertinu paskiros asmenybės padėtį klausimu "Koks skirtumas?"

Pamoksle nuo kalno Jėzus moko mus šių dvejonių, tai jo antitezės.

Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?!

Mylėti priešą reiškia, kad asmeniškai turiu pagrindą nekęsti jo, visgi galiu vadovautis aukštesniu požiūriu, paklusti Dievo įsakymui mylėti jį.

Susitapatinti su blogiu

Šiaip neprotinga man svarstyti, ar esu blogis, bet vardan smurto nutraukimo, pamanykime, kad aš asmeniškai esu visiškas blogis. Atskleisiu savo asmeninį, laisvūnišką, kraštutinišką ištvirkimą, visai kaip Raskolnikovas romane "Nusikaltimas ir bausmė".

Gal aš esu iškrypėlis, kaip mano šachmatų mokytojas? Jisai rezgė savo voratinklius, jisai ieškojo ir rado aukų, bet šalia viso to jis buvo žmoniškas, kaip mes visi. Jam viskas baigėsi kalėjimu ligi gyvos galvos. Nepasakyčiau, kad jisai buvo blogis. Nuo jo nukentėjo jaunuoliai, nes jisai pats nesusilaikė, bet liko įspūdis, kad jisai visuomenėje neturėjo kaip susitvarkyti su savimi. Jisai žinojo, ko nori, ir tuo apsiribojo. Tuo tarpu nesuprantu, ko Duginas nori.

Kaip suprantu blogį

Kaip aš, iškrypėlis, suprantu blogį?

Blogio bruožai

Velnių pavyzdžiai

Angelų pavyzdžiai

Duginas tvirtina, kad Dievas ir žmogus pasitraukia nuo politikos, ją užvaldo kova tarp angelų. Galėtumėme bandyti tuos angelus įžvelgti.


Suprasti santvarką


Blogio šaknys

Gundytojas dykumoje išbandė Jėzų. Apsikeitė Šventojo Rašto ištraukomis. Panašiai, dvasią pagrūdintų pasikalbėjimas su Duginu teologijos klausimais. "Ketvirtoje politikos teorijoje" jisai tvirtina, kad Dievo mirtis iššaukė tris teorijas - liberalizmą, komunizmą, fašizmą.

"Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka."

Mano supratimu, Dievas pasireiškia tapdamas kažkieno Dievu. Žmogus yra laisvas atsiduoti dvasiai už savęs, užtat tuo pačiu gali atsiduoti bedvasiai santvarkai, jį atkerčiančiai nuo visko, kad jame įnirštų pikta dvasia.

Dievas tiria ar Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų? Kaip jisai, Neapibrėžtumas, pasitraukia, kad būtų Apibrėžtumas, kuris kuria pasaulį per Vaizduojamumą, kuris pripažįsta Dievą kaip Neįsivaizduojamumą. Dievas nebūtinai geras - gyvenimas yra Dievo gerumas, bet amžina branda yra suvokimas, kad Dievas nebūtinai geras, kad būtent mes, o ne jis, privalome būti gerais, kad neteisingas gyvenimas iššaukia mūsų brandą.

Mes pripažįstame Dievo galimybę, tad suprantame, kad reikia gerbti jį kaip tokį, tad susilaikyti nuo nuodėmių, nes jos paneigia Dievo galimybę. O blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievui, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais.

Duginas supranta Dievą kaip tradicines vertybes, o jo priešprieša yra lytinės mažumos. Duginistus supažindinčiau su tokiais žmonėmis pasvarstyti, ką jiems daryti? Dažnai atrodo, kad būtent apie tai sukasi mūsų laikų nesusikalbėjimai.

Žmogus ir blogis. Ar valstybė elgiasi kaip žmogus?

Žmogus įsikūnija santvarka, joje išreiškia savo laisvę, jai atiduoda savo laisvę. Žmonija kuria santvarkas, ir tos santvarkos kuria žmoniją.

Adolfas Hitleris "Mein Kampfe" išsakė dėsnį, kuriuo jisai puoselėjo luominę santvarką. Kiekvienas žmogus turi siekti siauresnio ratelio aukščiau, ir vengti platesnio ratelio žemiau.

Panašiai, Dugino raštuose atpažįstu Vakarų dorovinę luomų santvarką, kurioje išsirikiuoja visos šalys, nuo Amerikos, pasaulio židinio, kuri save laiko dora, iki nustumčiausio pasaulio paribio, kuris savaime blogas.

Kaip santvarka paima viršų

Jei kalbėti apie Hitlerio asmeninius tikslus, tai jo tikslams buvo nenaudinga žydus išžudyti, o verčiau juos laikyti getuose kaip merdintį luomą. Tačiau Hitleris sumūrijo blogio traukos kaminą, kuris paskui jau valdė jį.

Lietuvoje žydų išžudymą paskubino savanoriai, kaip antai Jonas Pyragius, Ričardas Šveiceris, Vytautas Reivytis, Pranas Germantas, Jonas Noreika.

Ką daryti su dokumentais nušviečiančiais lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai? Šito paklausiau istoriko Arvydo Anušausko, kuris man tėviškai nusišypsojo, "Reikia mokėti nematyti." Šiuo metu jisai yra Krašto apsaugos ministras. Kitas Noreikos gynėjas, Laurynas Kasčiūnas, yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

Jie norėtų, kad pasipiktintumėme išskirtiniais Putino nusikaltimais. O aš vis prisimenu kaip per penkias savaites Noreikos sukilėliai Telšių apskrityje savanoriškai sušaudė tris šimtus lietuvių, išžudė keturis tūkstančius žydų, tarp jų visus Plungės vaikus, moteris ir senukus, o po viso to Noreika nusivedė žudynių rengėjus į Kauną sveikinti Laikinąją vyriausybę.

Santvarkų kova

Genocido centro darbuotojas Egidijus Dalius Stancikas gynėsi taip: Įžvalgioje Europos parlamento rezoliucijoje „Dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo” perspėjama: istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir niekas negali teigti, kad jis – vienintelis objektyvusis žinovas.

Duginas panašiai tvirtina, "Kiekviena tariama tiesa yra tikėjimo reikalas. Žodžiu, tikime ką darome, tikime ką sakome. Ir tai vienintelis būdas apibrėžti tiesą. Žodžiu, turime savo ypatingą rusišką tiesą, kurią jūs privalote priimti, kuri gali nebūti jūsų tiesa."

Europos parlamento rezoliucija išreiškia, kaip nepaisant sunkumų mokslu einame link nešališkos tiesos: "Kadangi istorikai sutinka, kad istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra; kadangi nepaisant to profesionalūs istorikai, remdamiesi mokslinėmis priemonėmis, studijuoja istoriją ir stengiasi būti kuo nešališkesni"

Jie supranta blogį kaip priešą, kuris meluoja, žudo, vagia, užtat yra gera priešą apgauti, nukauti, jo turtą nusavinti.

Jie kalba ne visų vardu, ne savo vardu, o "mūsų" vardu, savo kultūros vardu, kalba miglotai, tokiu būdu skaldydami žmoniją.

Jėzus mokino elgtis su visais vienodai: Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

Yra dvi dorovės

Koholetas apie neišvengiamumą

Suprasti jų tikslus ir savo tikslus

Jos blogis

Ar aš būdamas blogis galiu juos suprasti?

Ar aš galiu išversti šiuos kaltinimus? Kad pats nepaneigčiau tiesos, neskaldyčiau žmonių...

Jų tikslas yra suskaldyti visus, kad kiekvienas už save atsakytų.

Mūsų tikslas yra susieti visus, kad dvasia būtų prieinama, kad kiekvienas galėtų laisvai rinktis, teisingai liudyti.

Jie išbando Ukrainą, kas jinai yra. O mūsų tikslas yra, kad Ukraina turėtų pasirinkimą.

Iš jų pusės suprasti, kad ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas.

Žiūrėti iš jų pusės, tai reiškia suprasti, kad pats esu jiems blogis, kaip kad jiems man atrodo blogis.

Save suprasdamas kaip jų priešas, sutampu su jais, neskiriu savęs nuo jų, įžvelgiu prarają, elgiuosi besąlygiškai.

Ne mano tikslas juos tobulinti, brandinti, o jų tikslas mane tobulinti, brandinti, grūdinti.

Ne mūsų tikslas kitus gryninti, o jų tikslas mus gryninti.

Kai mes kitus gryniname, mes esame blogis. Kai kiti mus grynina, tai yra gėris.

Žmogus gyvas ne vien tik duona, jis gyvas kiekvienu Šventojo Rašto žodžiui, jisai gyvas druska - naikina blogį, išsaugo gerumą - ir druska, jei būtų prėska, būtų nieko neverta.

Blogis yra žemės druska. Jisai naikina blogį ir išsaugojo gėrį.

Blogis nenori matyti savo darbų, tad juos daro tamsoje. Bet mes norime matyt trejybės ratu.

Aš jiems kažkuo trukdau, tad netrukdysiu, o palaikysiu ir savaip nukreipsiu. Jei vers mane nueiti vieną mylią, nueisiu su juo dvi.

Tokiu būdu susidraugauju su blogiu.

Verčia mane, kaip Rusijos priešą, pamąstyti, ko iš tikrųjų trokštu, ko noriu iš Rusijos? Ar kad pasitrauktų iš Ukrainos, o gal tiesiog, kad susitaikytų su Ukraina, kad bendrautų, kad Rusija mylėtų priešą, kad Rusija nepasijustų nustumta, kad nebūtų laikoma blogiu?


Leisti valdovams valdyti padėtį


Blogiui lengva susipainioti

Blogis meluoja. Galima įsiklausyti, ką jisai bando savo melais pasakyti, ką pasiekti?

Jisai naikina visa tai, kas yra tuščia. Klausyto yra vargas, tačiau turim reikalą. Mes galim ištraukti tai kas yra sveika.

Kodėl blogiui sunku? Nes jisai tarnauja sau bet iš tikrųjų tarnauja Dievui?

Jo tikslas yra įklampinti žmogų į spąstus, kuriuose žmogus pamanytų, kad nėra Dievo. Blogiui reikia, kad žmogus pripažintų tik pasaulį.

Užtat tenka vis naujai grįžti prie Dievo.

Tačiau žmogui labai nedaug tereikia, nes mažiausia skylutę prakerta blogio kiautą. Užtat blogiui reikia, kad žmogus pamanytų, kad jam reikia labai daug.

Nes jo tikslas yra atkirsti žmogų, tačiau priešiškumas atveria meilės galimybę.

Blogio tikslas yra, kad žmogus pasijustų nelaisvas. Tuo tarpu žmogus visada turi vidinę laisvę, kurią gali įprasminti, kad ir mažiausiais darbeliais.

Įtampą atpažinti ir nuleisti

Priešiškumas sukelia velnišką įtampą. Žmogus, bijodamas tos įtampos, atsikirs nuo kitų. Tačiau įveikdamas baimę jisai gali pereiti pas priešą ir nuleisti įtampą.

Mylėdamas priešą suprask jo priešiškumo šaltinį ir įžvelk jame Dievo paties susipriešinimą, Dievo dvasios pradą, kurį Dievas įveikia atsiskleisdamas tiesa ir meile mums, mūsų laisvei. Širdingai puoselėkime priešo laisvę ir jį laimėsime.

Padėkime priešui išsinarplioti

Susidraugauti su blogiu, tai reiškia, pripažinti jo vaidmenį ir padėti jam išsinarplioti.

Siūlau, kad susidraugaudami su blogiu, nevarydami savo priešų į kampą, o leisdami jiems garbingai išsinarplioti, padėdami jiems išmąstyti, ko jie iš tikrųjų nori, suteikdami jiems laisvę ir leisdami jiems rinktis ateitį, išmoktumėme taikiai kovoti kitą dieną, išvengtumėme smurtingų aklaviečių.

Visada rodykime gerą valią, visaip atverkime laisvę.

Geras žodis liudija, geras žmogus dirba gerą darbą. Gera savybė parodo, kad geras Dievas dovanoja gerą dovaną. Gera naujiena tvirtina, kad tai tas pats gerumas. Visa tai yra gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.

Nuginkluojame grynąjį priešą - neišvengiamumo santvarką - išlaisviname joje įkalintą žmogų, "Lauk!"

Patys neįsinarpliokime

Jėzus nenusilenkė savo Gundytojui, o verčiau leido jam valdyti visą pasaulį. Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk! Ir tuomet velnias nuo jo atsitraukė.

Leisk jam kažką valdyti, kažką laimėti.

Priešas gyvena neišvengiamumu. Gaunasi, kad pasaulis nevaldomas. Tad pirmiausiai reikia leisti jam sėdėti prie vairo. Tegul jisai atsako ir tegul jisai užleidžia.

Prisimenu Jėzų, kuris leido piktoms dvasioms įeiti į kiaulių bandą, kuris leido piktžolėms bręsti tarp javų, kuris pasikeisdavo mintimis iš Šventojo rašto su savo Gundytoju.

Palaikyti duginiečius, kad jie valdytų savo šalį, kuris šiuo metu nevaldomas. Juk Putino žodžiais, tai kas vyksta yra neišvengiama. Tai reiškia, kad pasaulis nevaldomas žmonių, nė jokių laisvų būtybių.

Kartu su jais plėtoti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekvienas save valdo.

Išmokti jų kalbą

Duginas kviečia mus paprieštarauti liberalizmui. Aš savo ruožtu kviečiu jo šalininkus į pokalbį.

Smurtas kaip kalba, buka kalba

Duginiečiai šiuo metu yra tie kurie Rusijoje jaučiasi laisvi. Dugino kalbą išmokti, plėtoti, padėti jai prisiliesti prie tikrovės.

Dugino mintys savo ištakas randa tame, kad vienašališkumo ir daugiašališkumo prieštaravimų esmė glūdi pačiame Dieve.

Panašiai, išmokti Pasaulio ekonomikos forumo, prezidento Zelenskio, Azovo bataliono kalbą, gilintis į Ukrainos nacionalistų organizacijos pasaulėžiūrą.

Parodyti jų santvarkų prasmę

Žmonės kaip Duginas yra prisirišę prie savo santvarkų, kurios gali būti bedvasios, spąstai.

Galim žmonėms parodyti jų santvarkų prasmę, o taip pat parodyti, kad jie yra kažkas daugiau nė jų mintys, nė jų santvarkos.

Iššaukti demonus, tai išlaisvinti žmones, tai atskirti žmones ir santvarką.


Supraskime ir palaikykime priešų siekius


Palaikydami jų siekius, padėkime jiems mylėti savo priešą, taikiai kovoti.

Kliūtys derybininkams

Interesai

Susitelksiu į Rusiją, kodėl jai siekti taikos? Kaip parodyti, kad taika palaikytų jos siekius?

Supraskime Rusijos ir Ukrainos siekius

Supraskime Putino siekius

Suprasti Rusijos siekius - kuria prasme esame jų priešai

Valdyti ar bent įtakoti ko daugiau pasaulio,

Palaikykime Ukrainos, Rusijos, Vakarų, Putino ir Dugino siekius, leiskime jiems valdyti, parodykime kaip jų galėtų siekti, padėkime jiems jų siekti

Kalbėkimės

Mes nežinome, kas iš tikrųjų valdo vienašališkąjį pasaulį, tačiau visas pasaulis mato Rusijos Federacijos vadovavimą atskleidžiant prieštaravimus vardan daugiašališko pasaulio. Šio susikirtimo užbaigimas su meile išjudintų pasaulio Paribį daugiašališkam pokalbiui apie dorovinių luomų Santvarkos dorovinį atrankumą, kuriuo vienašališkas pasaulio Židinys save laiko doresniu už daugiašališką Paribį.

Ieškokime bendrų priešų, kovoti su savižudybėmis

Atsiprašau, kad neįstengiu suvokti savo blogio, tad prašau jūsų pagalbos.


Neaišku kaip panaudoti

Išversti savo neapykantą, priešiškumą

Blogio šaknys yra tame, kad Dievui primetamas gerumas, kas paneigia dvasios variklį, jos įgimtą prieštaringumą, kuriuo jinai išeina už savęs.

Blogis yra vaizduotės padarinys. Panašiai, kaip vaizduotė gali prileisti Dievo galimybę ir įsivaizduoti jo santykį su savimi, kad jis būtinai geras, panašiai gali įsivaizduoti, kad yra Neįsivaizduojamasis, kuris būtinai blogas. O tai yra tiesiog vaizduotės padarinys ir jis priklauso nuo vaizduotės pasaulio ir jo atitrūkimo nuo gyvenimo, nuo dalykiškos tikrovės, nuo dvasios turinio [pašalinimo?] iš vaizduotės. Tad blogis atkerta žmogų savo pasauliu, užtat mes vienas kitą išgelbstame savo dvasišku bendravimu, mylėdami vienas kitą.

Vakarai bando suvokti Dievą kaip visuotinį sąmoningumą, visutoines vertybes. Vakarai iš pasaulio sukurs dvasinį lagerį arba praras save ir virs automatu.

God is everywhere, the Devil is beside, Choose dear fellow, whomever you decide.

Jie norėtų, kad rusai eitų prieš savo valdžią, betgi nedaug lietuvių drįsta eiti prieš savo valdžią.

Iš karto jus perspėju, kad aš pats esu už juos visus baisesnis, galėtų Druginas sudrebėti, nes suprasti, kad esu grynas blogis, dvigubas pilietis, tikiu, kad Dievas yra gyvas, yra viena tiesa, ir aš ją išsiaiškinsiu, nepaisant pasekmių. Siūlau pasimėgauti, kur mano blogis mane veda.

Pamenu kaip JAV prezidentas A.Linkolnas nurodė orkestrui sugroti Konfederacijos mylimą dainą "Dixie", būtent dieną po to kai jie pasidavė po broliško susikirtimo, kuris buvo trisdešimt kartų ilgesnis ir žiauresnis nei dabartinis broliškas susikirtimas. Pateikiu pavyzdžius kaip popiežius Pranciškus arba JAV prezidentas J.Bidenas arba Rusijos prezidentas V.Putinas galėtų kurybingai užbaigti šį susikirtimą ir gydyti visas puses.

Mano manymu "Dixie" yra viena puikiausių melodijų... girdėjau, kad mūsų priešininkai bandė ją pasisavinti. ... reikalą nukreipiau generaliniam prokurorui, jo nuomone, tai mūsų teisėtas grobis ... tad prašau orkestro mums jį guviai sugroti.

Iš didelio rašto išėjau iš krašto taikydamas Jėzaus įsakymą "Mylėk savo priešą". Mūsų dienų įvykiuose, savo išsigimusia logika, kadangi savo prieše įžvelgiu blogį, privalau susitapatinti su blogiu! Privalau susidraugauti su blogiu!

Noreika taikdarys.

Nematau savo blogio

Atvirai apie save

Taikdarystės pavyzdys

Daugiašališkumas

Prisimenu skulptoriaus Algirdo Zokaičio ketureilį: Dievas visur, velnias šalia, rinkis žmogeli, tavo valia.

Draugavimas su blogiu

Kuria prasme valstybė, tauta, liaudis, minia, būrys žmonių gali būti suprasti ar tiesiog elgiasi kaip paskiras žmogus? Kaip tai atsiskleidžia mylint priešą?

Vienašališkas žmogus

G.Landsbergis: Rusijos ambasadorius išprašytas

Kaip su blogiu , kurios netarnauja tikrojo blogio visuotiniams siekiams, kurie nėra nė žiauri mirtis, nė žemiškos kančios, nė asmeninis pažeminimas, o pasaulio amžinas valymas amžinu pasmerkimu. Kaip Jėzus sako, esame druska.


Nepanaudoti

I propose now closing up by requesting you play a certain piece of music or a tune. I thought "Dixie" one of the best tunes I ever heard ... I had heard that our adversaries over the way had attempted to appropriate it. I insisted yesterday that we had fairly captured it ... I presented the question to the Attorney-General, and he gave his opinion that it is our lawful prize ... I ask the Band to give us a good turn upon it. Dixie

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Civilizacin%c4%97Vaizduot%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 14 d., 23:04