Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Heidegeris

Heidegeris

Ieškoti atitikmenų

Atitikmenys mano filosofijos

Šešerybė: rūpesčio būsenos, išorinės ir vidinės

Būtis apimtyse

Būtis sąryšyje: being thrown

7-tas Being together with (Sein bei), Being with = They (Mitsein)... Kitus esančiuosius, visuomenę, suvokiame, kaip mūsų pasaulį, sutapatiname su pasauliu. Kitais suvokiame save taip, kad tapatinamės su pasauliu, su visuomene.

8-tas - amžinas gyvenimas? rūpesčių išsirišimas, tai, kad esame palaikomi (Selbstein?) atsiplėšimas nuo visuomenės - yra kažkas daugiau

Kodėl mes esame? Esame susieti su visakuo. Vadinas, būtent Dievas (Nežinojimas) mus žino (žinodamas viską). Tad mes esame žinomi, o tas žinojimas yra už mūsų pasaulio. Ogi jis tatai (Dievą) išbraukė užtat ir nuvertino. Tad jame nėra to supratimo, kaip būtent Nežinojime slypi ir atsiskleidžia visas žinojimas.

Žinojimas: Tūlas. Nežinojimas: Esantysis.

Visko savybės - ką mums gali reikšti "pasaulis" - koks gali būti jo santykis su mumis:

Šaltiniai

Užrašai

Interpretation - ratas - trejybė.

ieškoti ketverybės: what, how

Being

Dasein yra susijęs su savo sąlygomis.

Modes of Dasein

Additionally

The ways in which Dasein's Being takes on a definite character, and they must be seen and understood a priori as grounded upon that state of Being which we have called "Being-in-the-world'. The compound expression 'Being-in-the-world' stands for a unitary phenomenon.

Yeremias Jena The modes of existence of Dasein in the world are Being-with-the-other (Mitsein), Being-alongside-things (Sein-bei), and Being-one’s-self (Selbstein). [su Tavimi, su Kitu, su Savimi] For Heidegger, the ideal mode of existence of Dasein is Being-one’s-self (Selbstein). Only through this mode of being that Dasein forms its distinctiveness from other entities which are just being-within-the-world. As to the convenience of enjoying the objects of the world, idle talk or gossipping can cause Dasein to forget its authentic being. After describing the thoughts of Heidegger on the fall of Dasein into being unauthentic, this paper highlights the ontological awareness of the existence of Dasein towards death as an authentic mode of existence. At the end of this writing, I propose narration as a ‘tool’ to be used by health care providers in assisting the patient to affirm and accept illness experience as their modes of being.

Laikas ir erdvė

Laikas

Laikiškumas

Thrownness=Praeitis

Projection=Praeitis

Dabartis

Svarbiausia:

Tolima praeitis, dabartis, ateitis - autentiška. Artima praeitis, ateitis - neautentiška.

Kaip nusprendžiau visom progom mąstyti lietuvių kalba

Mirtis

Buvimas myriop (Sein zum Tode) yra trilypis Būties sąlyga. Laikas, dabartis ir amžinybė yra trys laikiškumai. (Zeitlichkeit) Ekstazės (Ekstase) - (išėjimas?) už savęs, ateities projekcijos, buvimas praeityje kaip dalis savo kartos, tautos. Mirtis yra ta galimybė kuri yra Esančiojo negalimybė. (Tai (neigiamai) atitinka Dievo išėjimui už savęs, iškritimas iš jo žaidimo.) Mirtis yra savita-nesusijusi, užtikrinta (neapeinama), neapibrėžta (nenumatyta), ir nepralenkiama savo svarba (unüberholbar).

Palyginti "savo Mirties" ir Dievo savybes:

visgi Dievas yra mylintis (trokšta visko, pripažįsta kažką daugiau), tuo tarpu Mirtis yra nemylinti (ji nepralenkiama savo svarba).

Telling someone to "remain in the present" could then be self-contradictory, if the present only emerged as the "outside itself" of future possibilities (our projection; Entwurf) and past facts (our thrownness; Geworfenheit).

Spatiality, Temporality, and the Problem of Foundation in Being and Time. Yoko Arisaka.

Erdvė

Horizon

Understanding

Existential

Topologies

Entities present-at-hand within the world are understood ontically and their characteristics can be arranged into categories. Dasein on the other hand is understood ontologically and its characteristics are arranged into existentiale. The difference between existentiale and category is both in the way they are used (existentiale applies only to Dasein, category applies to entities within the world) but in the different paradigmatic assumptions (the differences between an ontical and ontological understanding) that underpin them.

In traditional philosophy, categories are defined as tools for analysis. For example, in Aristotle's Organon, categories enumerated all the possible kinds of thing which can be the subject or the predicate of a proposition. The classical Aristotelian view that claims that categories are discrete entities characterized by a set of properties which are shared by their members. These are assumed to establish the conditions which are both necessary and sufficient to capture meaning. Therefore the tradition of categorisation instigated by Aristotle, ideally illuminates a relationship between the subjects and objects of knowledge (source - http://en.wikipedia.org/wiki/Categorization).

The use of categories is predicated on the assumption that reality can be studied by slicing it into parts and grouping those parts into sets, based on some perceived similarity between the parts. In the traditional philosophical paradigm, this slicing is not seem in terms of doing violence to the 'wholeness of reality', for the wholeness of reality is considered to be a mystery that needs to be taken apart and analysed in order to be understood. In addition, one also has to bear in mind that the violence of cutting up objects for study in this way in no way effects the person who is studying them. Since this person, as a subject, is detached from the objects of study and emotionally indifferent to them. However in Heidegger's ontological paradigm, such distinctions collapse and therefore the assumptions upon which are based also collapse.

Heidegger argues, when we encounter entities in the world, we already address ourselves to the question of their Being. This is meant in the sense of when a child points at something and asking "what's that?" the gesture and the question already implies that she is aware that there is a 'Being' there in need of a name. Moreover, the "what's that" question also points to the fact that there is 'something' which is already distinguishable from the manifold of the world, in other words which stands out from the rest in terms of its Being. According to Heidegger, the action of addressing oneself to an entity's Being is what the ancients understood by the term 'category'. Their use of category signifies making a public accusation, in the sense of asking someone to account for their actions in front of witnesses. When used ontologically, the term category has a similar meaning - a kind of putting things on trial, but in this case what is made to account for itself is the Being of entity itself. In other words, the particular kind of language we use to determine a category lets everyone else see the object in terms of its Being. When we use Language in this way it allows us to uncover the "what's that?" of an object's Being that exists before it is named. The Categories are therefore what are 'sighted' in words (the logos), which implies the articulation of an explicit description of the Being of a given entity, rather than the covering over of that Being of that entity with a name. [ref. ¶ 9, page 70]

Būtis

Palyginti būtį ir aplinkybes.

Roderick Munday

Ketverybė

Not feeling at home in the world...

Rūpestis

Heidegerio rūpesčiai

Past

Sąvokų suvokimas "kaip" tinkle

Dabartis


Autentiškumas

Esančiojo aplinkybės:

Būties raiškos

Heidegerio klaidos


Wikipedia

Heidegeris nesutinka Platonu ir Aristoteliu, kad išstūmė laiką iš mąstymo akiračio. Akį iškėlė prieš kitas jusles. Iškėlė amžinųjų esačių virš šios laikinos esybės. Reikia išmokti mąstyti esmingai šiapusybę.

Being-in-the-world [Įveltumas. Neatplėšiamumas. Nuojautos buvimas.] Heidegerio klaida - nesuvokimas, jog galime būti ramūs, galime to siekti.

Dvejybės atvaizdas:

Manau, kad Heidegeris klydo pirmenybę teigdamas "ready-to-hand". Turėtų būti atvirkščiai, širdies tiesa yra mūsų išskirtinumas nuo mūsų aplinkybių.


Pirmiausiai pristatysiu savo pratimus, kuriais atskiriu autentišką, savitą, "širdies" tiesą (vidinę tikrovę) ir neautentišką, nesavitą, "pasaulio" tiesą (išorinę tikrovę). Toliau tvirtinsiu, jog Heidegeris klydo manydamas, kad parankiškumas ir buvimas-pasaulyje yra autentiški.

Heidegeris norėjo kovoti su sustaburėjusia mąstysena ir paprieštarauti subjekto ir objekto, asmens ir daikto atskirčiai. Užtat jisai iškėlė Esančiojo (Dasein) ir jo aplinkybių vientisumą sąvoka "buvimu-pasaulyje". Visgi, jisai paskui prieštaravo sau pripažindamas, jog esantysis pasaulyje ištisai jaučiasi nesavitas.

Panašu, kad Heidegeris negalvojo, kad žmogus gali jaustis ramus. O aš savo pratimais parodau, kad žmogus iš tiesų ramus kada jisai mąsto teisingai, kada nesupainioja širdies ir pasaulio tiesų. Heidegeris galvojo, kad žmogus visada bandomas ūpų ir nuotaikų. Sutinku, kad dažnai taip būna, bet ne ištisai. Tiktai vėliau Heidegeris iškėlė sąvoką Gelassenheit, lūkesčio nebuvimą, sąlygojantį ramybę.

Drįstu manyti, jog Heidegeris klydo teigdamas pirmenybę "parankiškumui" (praktikai) ir ne "daiktiškumui" (teorijai). Iš tiesų, aiškinsiu, jog mūsų prote teorinis požiūris veda į praktinį požiūrį bet ne atvirkščiai. Visos širdies tiesos jau glūdi mumyse, o pasaulio tiesas turime išmokti. Širdies tiesos yra dviprasmiškos, užtat atitrūkusios nuo pasaulio, tuo tarpu pasaulio tiesos yra vienareikšmiškos, mus įtvirtinančios pasaulyje. Kūdikėlis įsčiose sėkmingai plėtoja teorijas ir teorinis mąstymas vyrauja naujagimyje. Užtat labai imliai išmokstame kalbas. Tiktai su laiku pasiduodame pasauliui ir visuomenei. Panašiai, Esantysis atsiranda pasaulyje, kaip iš medžio iškritęs. Jo savitumas priklauso nuo jo vidinės nepriklausomybės, jo laisvės spręsti ar jisai pasaulyje pritampa ar nepritampa. Tuo tarpu "tūlas" yra tos laisvės išsižadėjęs. Taigi, širdies tiesos mus moko plėtoti sąvokų ir vertybių kalbą, kuri yra "daiktiška" ir ne "parankiška". Heidegeris teisingai pastebėjo, kad ši kalba per amžius dėsningai išsikvėpė. Bet tai yra kaip tik dėl to, kad kalba virto žodžiais, parankiškomis priemonėmis, ir neliko sąvokomis, savarankiškomis vertybėmis, mus atstovaujančiomis būtybėmis, kurios turėtų amžinai ryškėti, vis naujai atsiskleisti, ir mes jomis.

Heidegeris vėliau tvirtino, jog Esantysis pasaulyje išsikovoja lauką, kuriame Būtis gali pasireikšti tiesa. O tai juk parodo, kad vidinė tikrovė kovoja su išorine tikrove ir gali jai nepaisiduoti. Gera valia atveria laukymę gerai širdžiai reikštis. Panašiai, Heidegeris tvirtino, jog tiesa (akivaizdumas) gali pasireikšti ten kur Esantysis išsaugoja, išsikovoja lauką.

Žodžiu, Heidegeris rašydamas "Būtį ir laiką" rėmėsi klaidomis, kurių nebegalėjo ištaisyti. Užtat manau jis ir negalėjo išbaigti savo veikalo. Įvyko jo posūkis nuo buvimo į glūdimą/gyvenimą. Tai sutampa su mano pastabom.

Apskritai, manau, kad jisai Dievą pakeitė Būtimi. Tai jam suteikė laisvę mąstyti, bet taip pat nutolino jį nuo esmės, nuo Nesančiojo, (nuo Dievo pirm buvimo), ir nuo tiesų, kurių dar niekas nedrįso pasakyti, būtent kad "Dievas nebūtinai geras".


Branda. Being-toward-death. A process of growing through the world where a certain foresight guides the Dasein towards gaining an authentic perspective. It is provided by dread or death. In the analysis of time, it is revealed as a threefold condition of Being. Death is that possibility which is the absolute impossibility of Dasein.

Disclosure: Išmonė, atsivėręs pasaulis, kur gali reikštis reiškiniai. (Dievo Dvasios).

Klaidos

Atitaisymas

Autentiškumas

life”). Death is the limit of Dasein’s being-in the world and the value of this encounter is determined by “conscience” and “guilt”: will Dasein accept responsibility for itself, will it ‘get a life’ or not? Guilt is an aspect of dread, through the characterization of life as thrown (as having no transcendent justification or foundation), so guilt determines the question of responsibility and “conscience”: will Dasein accept a unifying role or not? Finally, the point of the entire book is that all of this takes place in time, which characterizes Dasein’s existence. Death thus forms the transcendental limit (horizon) for the temporality of life (“the end”).

Užrašai

Heidegerio terminai savaip:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Heidegeris
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 kovo 14 d., 09:12