Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Izaijas

Žr. Tanakas, Izaijas santrauka

Turinys

Dievas pasako iš anksto, kad nepamanytų, jog tai stabų darbas.

Nusidėjėliai patys nusideda

Dievas nesuteiks ramybės piktiesiems nė stabmeldžiams. Dievas dovanoja ramybę kada laikosi jo įsakymų.

Dievas nusišalina nuo nusidėjėlių, veidmainių

Dievas baudžia savo tautą, stabai negelbsti

Tauta nesupranta

Dievas pergyvena dėl savo tautos, dėl jos likučio, jisai neabejingas

Dievas naujai mokys tautą

Tiktai Dievas gali išgelbėti

Dievas kreipiasi į likučius ir nori, kad nors vienas remtųsi Dievu.

Likučiai nedrįsta kalbinti Dievą

Likučiai klausia, kodėl Dievas leido nuklysti?

Likučiai laukia, ar Dievas juos užmiršo?

Tauta užmiršo Dievą

Tauta sulauks palaimintojo

Dievas leidžia parodyti, koks jo tarnas geras

Kuris nusigręžia nuo blogio pats tampa auka. Dievas pats įsiterpia, išgelbsti.

Dievas šaukia eiti tiesiu keliu, nenuklysti, nebūti veidmainiais, daryti kas gerą ir teisingą

Dievas drąsina tautą - ji bus ženklas visoms tautoms

Tarnas drąsina tautą

Paruoškite kelią žmonėms

Bus užmiršta kas buvo, vieni amžinai pasmerkti, kiti amžiams išgelbėti

Pastabos

Dievas pasirodo tiktai kai jis prašomas?

Izaijas: Dievas siuntė pranašą, netikėtai, skelbti malonę.

Dievui trūksta redaktoriaus. Jis nepasako minties, neaprėpia, nesudėlioja. Sąmonės srautas.

Vidinis ir išorinis pokalbis. Drama.

Gėrio ir blogio pažinimas yra vienmatis. Žmonės gerumą priima gerai ir blogumą priima blogai. Jie nepagauna, kad jų patirtas blogumas, bausmė, gali vesti prie gerumo. Dievui tad neišeina išjudinti žmonių. Reikia Sūnaus, kuris juos pažadintų dėl to, kad jis skriaudžiamas. Atsiranda dvilypis mąstymo būdas, širdies tiesa. Gyvenimas nebūtinai teisingas, palaiminti persekiojami dėl teisybės. Dangaus karalystė, tai ištrūkimas iš gėrio ir blogio pažinimo.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Izaijas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 vasario 18 d., 20:57