神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.JonasNoreikaKlausimai istorija

Rodyti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 kovo 14 d., 23:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 47 eilutė iš:
* Ar Olšvangas teisus, kad Lietūkio aukų nuotraukos buvo pristatytos, kaip Rainių aukos?
į:
* Ar Olšvangas teisus, kad Lietūkio aukų nuotraukos buvo pristatytos, kaip Rainių aukos? (ps.24)
2018 kovo 14 d., 23:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 47 eilutė:
* Ar Olšvangas teisus, kad Lietūkio aukų nuotraukos buvo pristatytos, kaip Rainių aukos?
2018 kovo 14 d., 21:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 45-46 eilutės:
* Ar Klemensas Brunius buvo išvykęs pas gimines į Žemaitiją ir ar tuomet galėjo susitikti su Noreika?
* Gal Klemensas Brunius Karaliaučiuje turėjo ryšių su Noreika?
2018 kovo 14 d., 21:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 44 eilutė:
* Kurie vokiečiai atsakė už žudynes Telšių apskrityje?
2018 kovo 14 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 43 eilutė:
* Kur Plungės miesto bylos?
2018 kovo 14 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
2018 kovo 14 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-45 eilutės:

Klausti apie:
* Juodosios svastikos veiklą rengiant sukilimą. Noreika?
2018 kovo 11 d., 00:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* Kodėl Sukilimo knyga remiasi Masinėmis žudynėmis, Bubnio veikalais, ir Holokausto nemini?
2018 kovo 11 d., 00:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 5 eilutė:
* Kodėl Sukilimo knygoje nemini, jog Noreika susisiekė su žvalgais?
2018 kovo 10 d., 23:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 4 eilutė:
* Kodėl Sukilimo knygoje nemini, jog Alimas vadovavo žudynėms?
2018 kovo 10 d., 23:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

* Ar tyrė vokiečių teisiamus žydų žudikus Plungės krašte?
2018 kovo 10 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-37 eilutės:
[[Jonas Noreika]]

Klausimai
* Istorinė pažyma remiasi Ašmensko medžiaga, kodėl nepamini LNP? Ar jinai tendencinga?
* Istorinė pažyma tvirtina: "Nacių okupacinės valdymo sistemos istoriniai tyrimai leidžia teigti, kad masinėse visų žydų – vyrų moterų ir vaikų – naikinimo operacijose dalyvavę lietuvių policinių struktūrų darbuotojai buvo klusnūs vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigos pareigūnų nurodymų vykdytojai, t. y. buvo griežtai subordinuojamoje padėtyje." Tad kaip su Petru Požėla?
* Palyginti su [[https://www.jewishgen.org/yizkor/plunge/plu003.html | prisiminimais]] Plungės žydų žudynių. Ar lietuviai buvo klusnūs ar savavališki?
* Rukšėnas: "Autoriaus nuomone, Kretingos ir Telšių pasipriešinimo dalyviai antižydiškus veiksmus atliko skatinami lietuviško, o ne vokiško, nacisti­nio antisemitizmo." Ar Noreika palaikė lietuvišką antisemitizmą?
* Palyginti su Kaziu Palčiausku - kuris delsė žydų geto steigimą, kuris pats išėjo iš burmistro pareigų.
* Palyginti Noreikos veiklą už nacius ir prieš nacius.
* Kuris vokiečių padalinys atsakė už Plungės žydų žudynes? Ir kurie asmenys? Kokios pastangos padarytos išaiškinti asmenis?
* Ar žinomi kokie nors Noreikos antinaciniai veiksmai 1941 ar 1942 metais?
* Apie Štuthofe kalintų lietuvių vaidmenį Holokauste - karininkas, skyriaus viršininkas Petras Buragas, tarnavęs referentu žydų reikalams ir tvarkęs Vilniaus getą.
* Koks ryšys su Juozu Vitkumi-Kazimieraičiu?
* Kodėl vadinosi TDA? su kuo turėjo ryšį...? Ar turėjo ryšį su Abveru, tuo tarpu LNP turėjo ryšį su SD?
* Ką galima aptikti Šiaulių archyvuose?
* Ar rasti Plungės gimnazistų sukilėlių lapeliai? Ar jie buvo antisemitiniai?
* Koks buvo Alimo ir Plungės gimnazistų kontaktas su Vokietija? Ar jis buvo vienas iš geriausių Lietuvoje?
* L.V.S. štabo viršininkas (gimnazistas?) A.Juočeris drausmino žmones negrobti, įsakė aktyvistams saugoti turtą. Kodėl Noreika nedrausmino žmonių neskriausti žydų?
* Kodėl J.Dargis rugpjiūčio 4 d. 1941 m. buvo Šiauliuose?
* Atsižvelgiant į tai, kad Naujokaičio nešiojami lapeliai neminimi Škirpos rinkinyje, nė "Brangūs vergaujantieji broliai" neminimi, manytini jog Karaliaučiuje atskirai voldemarininkai kūrė lapelius?
* Laikinoji vyriausybė savo paskutinėje kalboje sakydama, jog vokiečiai palaikė tam tikras politines grupes ir avantiūristus, ar eina kalba apie LNP?
* Kaip suprasti žemaičių delegacijos primygtinai reikalaujamą lietuvių "vienybę" jeigu jos tarpe buvo Plungės žydų išžudytojas?
* Kodėl Noreika primygtinai norėjo dalyvauti LNP štabo sudaryme?
* Ar Noreika buvo paskirtas Šiaulių apskrities viršininku su tikslu pašalinti jį iš aplinkos Kaune ir taip pakenkti LNP?
* Ar vokiečiai kišo Noreiką?
* Kodėl nepastebėta, jog kapitonas Venclauskis jau buvo miręs 1940 m. ir gyveno Šiauliuose?
* Ar Noreika atsako už Žemaičių žemę laikraštį? Ir pritaria?
* Kaip Noreika galėjo gauti LAF vadovo pareigas kada visos kitos buvo jau išdalintos? Ar dėl to, kad jis turėjo ryšių su Vokietija ir Kaunu?
* Ar Noreika neatsakingas - ar gal parašė - liepos 25 d. vedamąjį? ar padarytas stilistinė analizė?
* Kodėl Noreika liko neįvardintas tarp Telšių vadovų? jeigu straipsnis paskelbtas liepos 20 d.?
* Ar teisinga manyti jog Noreikos pagrindinė sąvoka yra "nesuskaldoma vienybė"? iš kurios galima atpažinti jo raštus?
* Kodėl tvirtinama, jog mes sutvarkysime žydų klausimą, o ne vokiečiai?
* Jeigu Rainių kankinių nuotraukos išspausdintos tik rugpjūčio 13 d, ar gali būti, kad kūnus subjaurojo lietuviai?
* Ar Noreika neišdavė tūkstančius žmonių palaikydamas ne Vyriausybę, o LNP?
* Ar Vokietijos žvalgai galėjo pranešti Noreikai apie žydų išžudymą? kam jį būtų vežę?
* Vidaus reikalų ministras pulkininkas Jonas Šlepetys.`Į atsargą išėjo 1934 m. Ar buvo voldemarininkas? Ar tais laikais pažinojo Noreiką? Po Pyragiaus pučo jisai buvo suimtas. Kada? ir kada jį paleido? Atsisakė bendrauti su vokiečiais. Ar jis tikra
* Kodėl Noreika, kaip Telšių apskr. LAF vadas, į savo delegaciją priėmė Plungės LAF vadą ir TDA viršininką, žydų išžudytoją Alimą?

JonasNoreikaKlausimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 14 d., 23:32