Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Nebūtinas, Tu, , Laipsnynas

Noriu antrines sandaras apibrėžti.

Kaip netroškimus naujai išgyvena Dievas?

Gal atvaizdai kyla iš narių, kaip kad aplinkybės iš poslinkių?

Kitas

Žr. Pirminės sandaros, Padalinimai, Atvaizdai, Aplinkybės, Kalbos Žr. taip pat: Self, System, Perspective, SharedUnderstanding, GoodUnderstanding, Consciousness, +3, GodVOther

Kitas yra trečias asmuo, kuris iškyla su amžinu gyvenimu, tame tarpe kuriame Dievas ir Aš (santvarkoje) dar nesutampame kaip Tu, taip kad Dievas nebūtinai geras.

Kitas yra:

 • Kito tiesa išgyvenama kaip Tavo tiesa ir t.t.
 • Kitas iššaukia Tave - papildiniu.
 • Kitas, Tu, Aš iššaukia Dievą kaip meilę, troškimą, viską.
 • Kitas atsako Tavo klausimą...
 • Asmuo Kitas iškyla atskyrus Dievą ir Mane. Šis atskyrimas vyksta Dievui esantį viename lygmenyje prisiimant pirminę sandarą iš kito lygmens. Tai iššaukia antrinę sandarą.
 • Kitas išgyvena asmenų atskirtumu (užtat ženklų savybėmis!) Kitas yra anti-asmuo, asmens priešingybė, tad aplinka. Atskirtumai yra Dievo valios nevykdymo aplinkybės: nepaklusimas, netikėjimas, nerūpėjimas, atskiriantys ir įprasminantys keturis lygmenis. Dievas būtinas - Amžinas gyvenimas yra - per nerūpėjimą, juk tiktai Dievas gali įveikti nerūpėjimą, iš negyvo padaryti gyvą. Tai ir yra amžino gyvenimo uždavinys.
 • In GoingBeyondOneself, that which one goes beyond into.
 • God made explicit
 • the one we coincide with
 • the participant of a System.
 • that by which God and heart coincide. Well, they can coincide in six ways. So other is the unity of those ways.
 • Unity when it is different from Spirit. This is the case from the perspective of the Beginning.
 • a self-standing Self.
 • is God as Not God for Other is alone, not one
 • is completely explicit definition of God as Position and NotGod as Perspective.
 • is the question of Being that is left in the matter of Being God.
 • is the total substitute
 • is completely accessible
 • shares of himself

Lygmenų poros

Dešimt Dievo įsakymų, 6Ir4

Ženklų savybės

Ženklų savybės

 • Yra šešios lygmenų poros atitinkančios ženklų savybes.
 • Ženklų savybės išsako šešis neigiamus Dievo įsakymus.
 • Ženklai (Peirce'o) sieja du ketverybės atvaizdus (daikto ir pažinovo) (tarsi per viduryj jų) ir tuo pačiu keturis lygmenis, tad 4 x 2, tuomi apverčia erdvę, sukuria santvarką su laisve, išgyvenamą viduje. Ir būtent vieną iš dviejų reikšmių. Tai aplinka kalboms, dviprasmybei, nesusivedimui, kintamiesiems - prasmei, reikšmei, atminčiai, vietai, vertei, paviršiui.

Mąstau savo išsiaiškinimo būdus ir bandau suvokti 6+4 sandarą. Kaip ženklas mus įtakoja? Ženklas priima, derina ar nulemia - sustatymą, išgyvenimą ar tikslą:

 • priima sustatymą (atjausti savo ar kito protą)
 • derina sustatymą (sandarą išgauti iš pavyzdžių ar jais išreikšti)
 • derina išgyvenimą (lyginti sandaros atvejus ar santvarkos galimybes)
 • lemia tikslą (apibrėžti, atpažinti sandaros ar savo aplinkybių tikslą)
 • lemia išgyvenimą (rūšiuoti pavyzdžius, nustatyti rūšis)
 • lemia sustatymą (išnagrinėti visuminį pavyzdį ar net visą protą)

Kaip tai suprasti giliau, aiškiau, plačiau?

Kintamasis yra vieta, anga, griovelis reikšmei.

Antrinės sandaros

Antrinė sandara savo dalimi priskiria tą visumą esančią už santvarkos, už sandaros. Tai laikoma nieku. Tas niekas reiškiasi požiūriu.

 • padalinimai - savarankiškas Dievas prisiima dvejones - požiūris
 • atvaizdai - savarankiškas Dievas prisiima gėrio kryptis - požiūris į požiūrį
 • aplinkybės - užtikrintas Dievas prisiima gėrio kryptis - požiūris į požiūrį
 • pagrindimas - ramus Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį
 • įvardijimas - užtikritnas Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį
 • pasakojimas - savarankiškas Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį

Sandaras galim sulyginti su asmenimis:

 • Nebūtina sąvoka - Dvasia - Dievas
 • Padalinimai - Sandara - Aš
 • Atvaizdai - Atvaizdai - Tu
 • Vienumas - Aplinkybės - Kitas

Tai vyksta Dievo požiūriu, asmenų vienumu, o Kito požiūriu gaunas perėjimai tarp lygmenų:

 • Rūpėjimas - Pagrindimas
 • Tikėjimas - Įvardijimas
 • Paklusimas - Pasakojimas
 • Pakankamas globėjas, Gerumas

Tad šitokiu būdu Aštuongubis kelias sulygina Dievą ir Kitą, ir iškyla, išsiveda "pakankamo globėjo" ir apskritai "pakankamumo" sąvoka, kas yra pagrindas žmoniškai kalbai, žmoniškam bendravimui, juk sukalbame dalinai, pakankamai, tad atsiveria laisvė tokiai kalbai, tokiam bendravimui, nevisiškam.

Sandaros bene išsako kalbų trūkumus:

 • Padalinimai - nesutarimas (nepakankamas pagrindimas)
 • Atvaizdai - nesusikalbėjimas (nepakankamas įvardijimas)
 • Aplinkybės - neatjautimas (nepakankamas pasakojimas)

Antrinės sandaros kyla iš:

 • trokštančio Dievo suporavimo su platesnio lygmens netroškimu.
 • vienybės ir nulybės atvaizdų paneigimo.
 • kubo dalių (8 kampų, 12 briaunų, 6 šonų) ir perėjimų tarp jų.

Antrinės sandaros išreiškia sąmoningumą, tad kyla iš trijų pirminių sandarų išsakančių troškimą-netroškimą kažko, betko ir visko. Tai yra lygtys 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1, grindžiantys -1, 0, 1 tad ir 2, 3, 4.

Veiksmai

 • +1 - padalinimai,
 • +2 - atvaizdai, aplinkybės,
 • +3 - kalbos.

Padalinimai

Dievo valia ir valia atskirti kaip visuma ir dalis.

Savarankiškas Dievas prisiima dvejones. Jas išgyvena padalinimais:

 • Ko trokštu? Nulybė.
 • Kaip man atrodo? Vienybė.
 • Kaip kitaip? Dvejybė.
 • Koks skirtumas? Trejybė.
 • Kas nuo manęs priklauso? Ketverybė.
 • Ar įstengiu svarstyti klausimą? Penkerybė.
 • Ar taip turėtų būti? Šešerybė.
 • Ką pats veikiu tuo klausimu? Septynerybė.

Atvaizdai

Atvaizdai kyla iš sąsajos tarp asmens ir jį papildančios aplinkybės taikymą savarankiškam Dievui.

Atvaizdai, tai laisvumo didėjimas ir mažėjimas, taip pat apimtys: viskas, betkas, kažkas, niekas. Tai sąlygos, apribojimai.

Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs - kaip tai atrodo apskritai, vienam Dievui - tad tai atvaizdai. Aplinkybės išsako Dievo išėjimą už savęs, kaip tai atrodo trejybės nariui - tad tai vyksta keturiuose lygmenyse, pagal asmenis: Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Aplinkybės

Aplinkybės yra fonai. Tai primena skyles, kaip kad apibrėžiant betką.

Kalbos

 • Kalbos iššaukiamos Dievui prisiimant aštuongubį kelią ir laipsnyną.
 • Sulyginu su Padalinimais, Atvaizdas, Aplinkybėmis - Pagrindimas (Aplinkybės => Atvaizdai), Įvardijimas (Padalinimai => Aplinkybės), Pasakojimas (Atvaizdai => Padalinimai)
 • Žodžiai (kalba) yra tai, kuo esame viena: mąstant (įvardijimas), esant (pagrindimas), veikiant (paklusimas).
 • Muzikoje "melodija" yra gaidų kaita mažais žingsneliais. Evoliucija taipogi yra genų kaita mažais žingsneliais, tai melodija. Tai yra vienas iš toninės sistemos kriterijų. Kaip kiti kriterijai reiškiasi evoliucijoje? ir kalbose?

Pagrindimas

Dievas ramus. Įrodymų laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia lygtį. Nagrinėti "Tėve Mūsų".

Įvardijimas

Dievas užtikrintas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia Dievą. Nagrinėti "Šv.Petro raktus į dangų".

Pasakojimas

Dievas savarankiškas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia esmę X. Nagrinėti "Palaiminimus".

Iš atvaizdų (ir laipsnyno) į padalinimus.

Tarpas: Dievas nebūtinas

Mąstant atvirkščiai nuo tarpo:

 • Jeigu Dievas nėra būtinas, tada yra tarpas (Kitas). Jeigu yra tarpas, tada yra šešios lygmenų poros. Jeigu yra šešios lygmenų poros, tada yra laipsnynas (Tu) aštuongubame kelyje. Jeigu yra laipsnynas, tai yra visaregis (Aš). Jeigu yra visaregis, tai yra trejybė ir ją globojantis Dievas.
 • Tarpą grindžia uždara sandara, kurią grindžia atvira sandara, kurią grindžia asmuo, kurį grindžia mažėjančio laisvumo sąlygos ir didėjančio laisvumo sąlygos, kuriuos sieja trejybė, kurią globoja meilė, tai Dievo esmė ir pagrindas.

Dievo išėjimas už savęs, jo prigimtinis prieštaravimas sau, tai nesusivedimų pagrindas.

Nesusivedimai yra ne-suvedimai.

Emanuelis Levinas daug rašo apie Kitą. O Martinas Buberis apie Tave.

2005.05.10 A: Kaip kitas iškyla iš šešerybės? D: Šešerybe visiškai išsiskiria sandara ir veikla, tad galima apkeisti jų tvarką ir iškyla kitas.

2005.03.19 A: Koks ryšys tarp pradžios, pabaigos ir suvokimo? D: Jei nori suprasti mane, būk su manimi pradžioje, o jei suprasti tave, tai reikia būti su tavimi pabaigoje. A: O kitas? D: Kitas yra tai per kurį gyvena dvasia. A: O požiūris? D: Tai ir yra kitas.

Kitas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 kovo 11 d., 12:18
Tweet