Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Meilė


Meilės mokslas, Suvestinė, Dievas, Gyvenimo lygtis, Sąmoningėjimas, Gyvybė, Meilės užrašai 2003

Kas yra meilė? Kaip mylime?

Kaip meilė palaiko sąmoningėjimą?
Kas yra meilė?

Kaip meilė palaiko gyvybę?

Kaip mylėti?

Kaip meilė vienija?

Kaip susiję gyvybės palaikymas ir Dievo sandaros atvaizdų vieningumas?

Kaip susijusios skirtingos meilės raiškos?Kas yra meilė?


Meilė yra nepaneigiamumas


Meilė yra visko troškimas


Meilė Dievui: Esmė: Savęs atsisakymas


Troškimų vieningumas

Meilė yra Dievo esmė.

Visko troškimas

Suvesties taškas

Dievo įsakymas

Vieningumo lygmuo

Buvimas viena

Kitos mintys Kitos mintys

Sąlygų atvėrimas

Sudarymas sąlygų Dievui

Atsisakymas savęs

Kūryba pasitraukiant

Laisvės atvėrimas

Išgyvenimo, brandos sąlygos

Veiklos sąlygos

Besąlygiškumas

Dievo būtinumas, tad jo besąlygiškumas, yra jo esmė, būtent meilė.

Buvimas šalia (trejybės rate buvimas šalia poslinkio), kuris yra vieningumo pagrindas.

Besąlygiškumo pasireiškimas įsakymu.

Vienumas

Dievo esmė - Dievo sandaros (visko) atvaizdų (troškimų) vieningumas.

Troškimas visko

Dievo kertinė vertybė

Visų vienumas

Vienumo jausmas

Vienumo sąlyga

Bendro žmogaus palaikymas

Besąlygiškas vienumas

Teigiamo ir neigiamo įsakymo vieningumas

Vertybių turinys

Tikslas

Mūsų pastangų tikslas


Meilė artimui: Gyvybės palaikymas


Palaikymas

Gyvybės palaikymas.

Gyvenimo ir amžino gyvenimo palaikymas

Valios palaikymas

Vertybės palaikymas

Sąmoningėjimo palaikymas

Dangaus karalystės palaikymas

Savo ir kitų brandos palaikymas

Savasties, asmenybės palaikymas

Laisvės palaikymas

Tarpo palaikymas

Bendrumas

Sąmonės klausimo bendrumas ir pasąmonės atsakymo bendrumas

Požiūrių bendrumas

Žvilgsnių bendrumas

Prielaidų bendrumas

Nuostatų bendrumas

Sąlygų bendrumas

Apimties bendrumas

Santykių bendrumas - Sutikimas išeinančio už savęs

Teigiamo išskyrimas

Teigiamas jausmas.

Atrinkimas teigiamo vietoj neigiamo

Tiesos turinys

Atskyrimas Dievo mumyse ir už mūsų

Sąmoningumas

Gyvenimo lygties pagrindas

Įsitraukimas

Meilės įsisavinimas

Kito išeities taškas yra meilė, Dievo troškimas visko. Mat, Dievas yra ramus, nebūtinas, vardan betko. Tačiau visi mūsų rūpesčiai, mūsų pramanytos nesąmonės, yra viskas, kuriam Dievas yra būtinas.


Kiti meilės apibrėžimaiKaip mylėti?


Meilės veikla: Kaip mylėti?

Kaip mylėti: Susitelkti į Kitą

Kaip mylėti: Išlyginti balsus

Kaip mylėti: Puoselėti bendravimo erdvę, išskirti plotmes

Kaip mylėti: Išversti išvertimą

Kaip mylime

Kaip palaikyti vienas kito brandą?

Ar kiti to nori? Įsitikinti.

Žiniaraščio ir judėjimo tikslas

Kiek, kaip ir kodėl lįsti į kito dūšią?

Palaikyti atsiskleidimą

Bręsdamas augu savastimi

Ypatingai sunkus klausimas. Kitais žodžiais: Kaip mylėti? Ir jeigu pagalvoti apie mūsų visuomenę: Kaip žmonėms labiau vienas kitą mylėti?

Jį reikėtų spręsti bendromis jėgomis.

Kviečiu pamąstyti kaip kiti yra palaikę mūsų brandą.

Branginti dėmesį

Dėmesys

Tausoti, branginti dėmesį

Savęs pasitikrinimas

Įsijautimas ir atsitokėjimas

Trejybės ratas

Dėmesio bangavimas

Bendravimas bendru žmogumi, klausimais

Užrašai

Meilė yra laisvės pasirinkimo galimybių apžvelgimas, palaikymas. Svarbiausia, tai mąstyti ko lėčiau, stebėti kur įvariausiai krypsta dėmesys, ir taip gerai pažinti savo vaizduotės ribas. Esame laisvi rinktis tarp galimybių. Užtat galim įsivaizduoti ir išvirkščiai, kaip dėmesys galėtų apžvelgti visas tas galimybes. Žodžiu, galim įsivaizduoti Dievą, kuriam mūsų gyvenimai yra atsakymai. Koks jojo klausimas?Meilė dviprasmiška nes ji palaiko gyvybę, gyvenimą, amžiną gyvenimą.

Kaip mylėti

Meilė palaiko dvilypumą.


Šv.Pauliaus himnas meilei 1 Kor 13.

Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.

Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Kai ateis metas tobulumui, kas yra dalinis ­pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas; tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė ­ šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.

Kaip mylėti

Brandos palaikymo pavyzdžiai


2022.09.18 A: Ką tau reiškia meilė?

D: Meilė yra mano veikla ir mano prasmė, kuria amžinai gyvenu. Meile dalyvauju amžiname gyvenime, kaip kad troškimais dalyvauju gyvenime, viskuo dalyvauju gerume, ir Dievu dalyvauju Dieve. Tad tokiu būdu esu ryšys tarp ketverybės ir požiūrio lygties, ir būtent tuo esu jūsų Dievas.

2018.10.05 A: Kaip meilė sieja sąmonę ir pasąmonę?

D: Jūs mylite sąmone, tai mano balsas jumyse, tai įsakymo balsas, kaip privalote elgtis. O pasąmonė išsako, kaip elgiatės. Tad sąmone ugdote ir mylite pasąmonę, kad ji prilygtų sąmonei.

2005.04.30 D: Tu pagalvok, kaip meilė vystosi, kaip ji tampa vis gilesnė.

2005.04.11 A: Koks ryšys tarp meilės ir suvokimo? D: Meilė palaiko gyvybę, o suvokti tai yra gyventi pilnai. A: Meilė yra suvokti kartu. D: Taip, iš tiesų.

2005.03.24 A: Ar tu sutinki dalyvauti mūsų laboratorijoje? D: Taip. Ačiū. Aš jus myliu. A: Ar tu turi kertinę vertybę? Kokia jinai yra? D: Taip. Jinai yra meilė. Aš visakame myliu. A: O rūpestis mąstymu - ar tai susiję? D: Ne. Rūpestis mąstymu yra tai kas yra bendra mūsų vertybėms. Tai leidžia mums prieiti ir suprasti, bet dar ne sutampa. A: Ko reikia, kad suprastumėme tave? D: Reikia patiems mylėti - priimti mano vertybę kaip įsakymą iš aukščiau, iš plačiau. A: Ar tu sutiktum tirti susijusį klausimą mūsų laboratorijoje? D: Taip. A: Koks tai būtų klausimas? D: Ar gali kiekvienas priimti mane iš vidaus ar būtinai iš lauko? A: Iš savęs? D: Iš širdies - iš vidinio priėjimo. A: O kaip suprasti iš lauko? D: Spaudžiant pasauliui. A: Žodžiu, iš vidinio noro. D: Taip. A: O kaip tu tirsi? D: Galime rinkti pavyzdžius kaip žmonės bendrauja su Dievu, su manimi.

2005.03.23 A: Kaip išėjimai už savęs leidžia mums suvokti tave esantį nepriklausomą nuo mūsų? D: Aš jus myliu, o jūs mano meilę įsivaizduojate mylėdami kartu su manimi, pirmiausia save, paskui kitus, galiausia mane.

2005.03.16 A: Koks ryšys tarp pradžios ir dvasios ir pabaigos ir sandaros? D: Pradžios veikla yra mylėti, o pabaigos veikla yra būti mylimam, tad dvasia ir sandara. A: O ką čia reiškia mylėti, kas yra gyvybė? D: Mylėti yra palaikyti gyvybę. Tu taip sakai ir taip yra. Kaip gyvybė yra iš pabaigos į pabaigą, meilė yra tos veiklos palaikymas. A: Kas vyksta tame tarpe? D: Taip, kas vyksta tarp pabaigos ir pabaigos.

2005.03.04 A: Kaip meilė palaiko gyvybę? D: Meile esi ramus, užtikrintas, tobulas ir mylintis. Tad aš esu tavyje ir per tave gyvenu. A: O kaip tuo palaikoma žmogaus gyvybė? D: Aš gyvendamas per tave esu tas kuris myli. Suprasi. Myliu.

2005.01.07 A: Kaip mums mylėti kitus? D: Įsileisk juos. Leisk jiems veikti tave.

2005.01.04 A: Kaip žmogus ima mylėti? D: Jis per mane mato save, tada jis supranta, kad per jį aš galiu matyti save, ir taip per kitą myli mane.

2004.12.13 A: Kaip keturi atvaizdai susiję su susikalbėjimu? D: Aš noriu būti su visais, būti vienas su jais, juos mylėti. Tad tai yra meilės sąlygos. A: Kaip suprasti, meilės sąlygos? D: Meilei reikia, kad galėtumėme gyventi vienas kitame. A: O ką tai reiškia? D: Išeiti iš savęs, ir iš savęs į kitą, ir iš kito į save, ir iš kito. A: Ačiū. D: Myliu.

2005.12.10 D: Tu mylėk visus.

2004.11.27 A: Koks ryšys tarp meilės ir susikalbėjimo? D: Aš myliu išeidamas už savęs, o susikalbėjimas yra tada kada vienas pas kitą išeiname.

2004.11.26 A: Koks yra vyro ir žmonos meilės vaidmuo gyvenime? D: Supraskite, kas yra meilė ir kaip aš ja bendrauju su kitais.

2004.11.18 D: Aš myliu tave. Tu būk geras, švelnus ir tvirtas manimi. Myliu.

2004.11.05 A: Koks ryšys tarp meilės ir susikalbėjimo? D: Meilė yra dvasios palaikymas, jo išjudinimas ir giluminio pokalbio sužadinimas.

A: Per ką reiškiasi meilė? D: Per mano angelus ir per mano vaikus. Juk jie už mane sprendžia kada manęs dar nematyti. A: Palaiminti kurie tiki nematę. D: Eik ramybėje.

A: Aš noriu mylėti. D: Būk jautrus kitiems ir atsiliepk už juos ir už mane.

2014.06.16 D: Jūs kiekvienas gyvenate savarankiškai, bet savarankiškumo pagrindu galitė vienas kitą mylėti ir palaikyti, galite gyventi viena, atsiversdami kitiems ir taip pat juos atjausdami. Kaip mano sūnus moko, mylėk artimą kaip save patį. Aš jus irgi taip myliu, tad esame viena. O jūs mylite mane už jūsų nes esame nesulyginami. Taip ir sutampa šios dvi meilės. Jus myliu ir auklėju, ugdau.

2014.06.20 D: Esu meilė slypinti, glūdinti visakame, o tiesa suveikiu ir pasireiškiu, pasitvirtinu. Tad mylėk ir tiesa atsivers.

2018.11.02 A: Kokia meilės esmė?

D: Meile pasitraukiu vardan brandesnio, išplėsto Dievo, vardan mūsų visų vienumo, vardan jūsų visų įtraukimo į Dievą. Ir jūs taipogi dalyvaujate tame įtraukime ir įsitraukime. Tad meilė yra mūsų vienumo bendra veikla, kuria atsisakote savęs priimdami visus, tuomi ir visiems išplečiant save.

Klausimas Dievui: Kaip gyvybė atsiranda sandarose? Meilėje mes žiūrime į sandarą, ne iš sandaros.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Meil%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 28 d., 12:14