Iš Gvildenu svetainės

Mintys: MenoTikslai

Kūrybos prasmė ir meno taisyklės, Art: Twelve Reasons Why?

2017 m. balandžio mėn. 29 d. Dabartinių estetikos ir meno filosofijos diskursų kaita

Sesija: 3. Humanistinė dabartinės estetikos ir meno filosofijos misija

Kūrybos tikslas – gyvybė, o vaisius – ramybė

Architektas Christopher Alexander nagrinėja, kodėl vieni statiniai ir kūriniai mus gaivina, o kiti mus smukdo? Jisai savo veikaluose įvairiai apibūdina tą pilnatvės jausmą:

Jisai tačiau šių savo įžvalgų tiksliau nesuderino.

Nenusakomą pilnatvės jausmą galime suprasti kaip ramybę, kada esame ramūs, trokštame betko, gyvename be ypatingų lūkesčių. Ši ramybė yra mums ženklas, jog sąlygos palaiko gyvumą. Bandysiu parodyti, kad ramybės apytikriniai pavadinimai yra skirtingi matmenys, gyvenimo rūpesčių rūšys, kuriais meilė styguoja Savastį. Jos stygavimas augina dviprasmybę, kuria gyvybė yra būtent tai, kas gali patirti naudą, o taip pat prisidėti prie jos siekimo, užtat prie Savęs kūrybos. Tai dviprasmybe tarp "kaip" ir "kodėl": Ar esame priemonė ar tikslas? Ar savo kūrybą suprantame sąlygose, ar jai būdinga ramybė, glūdinti už bet kokių sąlygų? 12 kūrybos tikslų, kuriuos įžvelgia kūrėjai, puoselėja šią dviprasmybę, besąlygiškumo galimybę. Tikslus palaiko 12 meno taisyklių, atitinkantys 12 iš Aleksandro apibūdintų permainų (kiti 3 yra apibendrinimai). Juos bandysiu išvesti iš besąlygiško Dievo tyrimo, ar Jisai būtinas? kuriuo jisai pasitraukia ir naujai iškyla, išeina už savęs į save, ir tokiu būdu sukuria sau Žmogaus gyvybės sąlygas. O Žmogus savo ruožtu, ramybės traukiamas, atitinkamai kuria Save.

Klausimai


Metmenys

Rytoj bevažiuojant ištirti

Mano tikslas:

Pilnatvės stygius - rūpesčių esmė

Vertybė yra Dievo ženklas. Užtat vertybei tinka tie patys klausimai kaip ir Dievui: kas yra Dievas? ir kaip gyventi Dievu? tampa: ką reiškia vertybė? ir kaip ją taikyti? Ramybė, užtikrintumas, savarankiškumas yra Dievo ženklai. Kaip tai susiję su nulybe, su vienybe, su jų atvaizdais? pirmyn ir atgal? su Dievu mumyse ir už mūsų?

Pristatyti Christopher Alexander ir pilnatvės-ramybės jausmo svarbą jo darbuose:

Dievas (prieštaravimas) trokšta - jis (sprendimu) neprieštarauja apimtyje (į kurią išeina už savęs) - būtent neprieštaravimas (ir jo palaikymas) niekame (savarankiškas), kažkame (užtikrintas), betkame (ramus), visakame (mylintis). Gerumas yra Dievas sąlygose, sau neprieštaraujantis, užtat sąlygiškas prieštaravimas (ir neprieštaravimas). Laikas yra neprieštaravimo vystymas - "kalbėjimas" - ir erdvė panašiai - sąlygos sąlygose.

Neprieštaravimas viduje

Nenusakomas ramybės jausmas - jį išplečia sprendimas:

Pavyzdžiai: kūrybos tikslai platėja - nuostatomis (įsijaučiant, tada atsitokėjant), tuomet meno taisyklės siaurėja - klausimais (atsitokėjus naujai įsijaučiant).

Galėsiu pasitikrinti su tapatybių lygtimis.

Rūpestis - amžinos brandos raiška (kaip ir tikėjimas, paklusimas)

Dvylika permainų (aplinkybių) praturtina ramybę paskirais matais:

Išmąstyti, kaip apibendrinimai (kategorijos) išverčiami aplinkybėmis (topologijomis). Kūryba yra tapatybės kaitos atlupinėjimas. Vietoj kad tapatintis su savimi po kaitos, galime suvokti Kūrybos tikslą už mūsų tapatybės kaitos, užtat save sutapatinti su savo gelmėmis, tokiu būdu priartėti prie savo ramybės. Gyvybės savybės yra taisyklės, kaip atsisakyti tapatybės kaitos. Tačiau tapatybės kaita lieka kaip mūsų galimybė, kaip mūsų savastis.

Kūrybos sveikumas

Aplinkybėmis pereiname iš savo požiūrio, savo klausimo (būti, veikti, mąstyti - ar nusistatau? ar vykdau? ar permąstau?) į Dievo klausimą (būtina, tikra, galima - ar Dievas būtinas? tikras? galimas?) O šiuos klausimus, kaip nukrypimus nuo vertybės, išsako aštuongubas kelias. Tad aštuongubas kelias išsako ar gyvename Dievu mūsų gelmėse, sąlygose, ar Dievu už sąlygų. Ir tai išsako klausimais - rūpesčiais. Tie klausimai remiasi aplinkybėmis, būtent žemiausio (mūsų prasmingumo) ir aukščiausio (Dievo tiesos) lygmenų. Tai skiria ar aplinkybės pridedamos ar atimamos.

Pagrindimo kalba praturtina ramybę deriniais-sprendimais.

Įsivaizduoju


Mintys

Pagrindinės mintys:

Šalutinės mintys:

Gyvenimas

Gyvenimas

Gyvybė

Laipsnynai turėtų išsakyti tarpus tarp būti-veikti-mąstyti ir:

O kitos antrinės sandaros išsakytų tarpus:

Kūrybos tikslas: Žadinti gyvybę

Kūrybos vaisius: Ramybės jausmas sąlygose. Besąlygiškos ramybės išplėtimas ramybe sąlygose.

Aplinkybės

Kur tikslas - tikslas (kodėl) yra už santvarkos - o jo raiškos yra (per nulybės atvaizdus) aplinkybėse - esmė, kurioje viskas sutelkta. Aplinkybės išsako, kaip įvairiai gali reikštis esmė, brendant gilyn - o iš esmės, žinant vieną aplinkybę, galima atstatyti visas kitas. O aplinkybės išsako, kaip esmę galime išlaikyti lipant atgal, siejant du lygmenis.

Atvaizdai

Palyginti su Alexander "savybe be pavadinimo":

santykiai su papildiniu - lukesčių galimybės

Gyvybės poreikiai

Gėrio kryptys, kaip ir aštuongubas kelias, skiria Dievo ir žmogaus trejybes. Matyt, taip yra su visai netroškimais: jie išskiria Dievą ir žmogų. Netroškimai pagrįsti savastimi, atskirtimi nuo pasaulio. Ogi troškimai žymi išėjimą už savęs į save.

Troškimai (pvz.savarankiškas) gali atjausti atliepimus (pvz.dvejones) nebūtinai per netroškimus.

Atitrūkimus galima suprasti kaip trokštančio Dievo atjauta netroškimų atsiliepimais. Tačiau galima ir priešingai suprasti kaip netroškimų atsiliepimų pagrindu atstatytas troškimas, pavyzdžiui, sąlygose nustatyta ramybė. Juk atsiliepimus galima taikyti santvarkos pagrindu arba Dievu už jos.

Atsiliepimus tad galima suprasti kaip patikslinimus kuriais troškimas apibrėžiamas. O meilė yra tokių patikslinimų esmė. Vertybių klausimai yra būdai kaip mylėti ir jais yra išskiriama ne tiktai galimybė mylėti (remtis Dievu vietoj kad santvarkos nusakyta savimi) (ir išgauti meilę) bet ir kitose plotmėse išgauti ramybę, užtikrintumą ir savarankiškumą. Tad atsiliepimais atsiveria galimybė rinktis: trokšti arba netrokšti - užtat atstatyti troškimą. Atsiliepimai išryškina būtent šį pasirinkimą.

Išėjimą už savęs galime suprasti kaip savęs išryškinimą, tobulinimą. Tai išėjimas už troškimo į netroškimą, tad troškimas už santvarkos yra papildinys netroškimo santvarkoje į kurį einama. Užtat meilė yra plačiausias papildinys (trokštantis visko), o vertybė yra labiausiai išryškinta savastis. Atitrūkimais platesnis papildinys siejamas su netaip išryškintu netroškimu.

Kuriame būtent save.

Dviprasmybė. Išsiskiria kodėl ir kaip: sandara (kaip) kreipia veiklą (kodėl); veikla (kaip) iššaukia sandarą (kodėl).

Kūryba

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/MenoTikslai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 balandžio 28 d., 21:12