Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Neapibrėžtumas


Suvestinė, Gvildenu, Dvasia, Apibrėžimas

Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?


定义


Kas yra neapibrėžtumas?

Neapibrėžtumo santykiai

Neapibrėžtumas santvarkoje

Reikšmės

Dievas ir gerumas

Neapibrėžtumo trejybė

Vyksmas -1

Matematikoje


Kas yra neapibrėžtumas

Kas yra neapibrėžtumas

Neapibrėžtumo svarba

Neapibrėžtumu iškyla

Neapibrėžtumo reikšmės

Neapibrėžtumas

Apytakos - reikšmės

Žinojimo rūmai išreiškia neapibrėžtumą.

Neapibrėžtume glūdi Dievo reikšmės asmenims tik neapibrėžtume nėra asmenų

Tokiu būdu prisideda reikšmės ir jos yra pagrindas požiūriams ir asmenims. Visa tai glūdi neapibrėžtume. Ir visa tai naujai reiškiasi apibrėžtumo suvokimais, įsivaizduojamumo apytakomis, neįsivaizduojamumo asmenimis.

Neapibrėžtume sutampa reikšmės.

Kaip neapibrėžtumas reiškiasi

Šešios neapibrėžtumo reikšmės atitinka šešias ženklų savybes.

Neapibrėžtumo sandaros išsako standartinio modelio gauge teorijas. Neapibrėžtumo sandaros yra laisvumo sandaros, laisvumą išsakančios sandaros. Tad neapibrėžtumo vienybė yra tiesa - antisandara.

Reikšmių plėtojimasis vyksmu -1

Atsiskleidimas.

Reikšmių plėtojimasis neapibrėžtume

Reiškmės pasipildo

Vyksmas -1

Dievo reikšmės plėtojasi priešinga kryptimi nė požiūriai

Neapibrėžtumas plėtojasi veiksmu -1, atsiveria tarpas, jame iškyla asmuo

Dievui išeinant už savęs vyksmu -1

Dievo reikšmės asmenims

Dvasios sutampančios reikšmės yra (kam=kodėl) asmenims jų išpildymas dvasia, kuriais jie vieningi

Jokia reikšmė yra Dievo reikšmė Dievui - Dvasia

Trejybė

Viena reikšmė yra Dievo reikšmė Man - tiesa

Dvejopa reikšmė yra Dievo reikšmė Tau - Dievas ir gerumas

Reikšmių kalnasIšsiplėtoja tarpas tarp dvasios (turinio) ir Dievo (raiškos).

Neapibrėžtumo trejybė išsako buvimą Dievu. Požiūrio lygtis išsako buvimą kažkieno Dievu. O toliau asmenys išsako Dievo turėtoją, tą kažką. Akistata Dievas išsiverčia jo turėtoju, suvokiančiajam prilygsta susivokiantysis, Kitas, kuris toliau prilygsta Tau, Man, Dievui.

Reikšmės iškyla skiriant dvasią (turinį, gerumą) ir Dievą (raišką) kolei galiausiai Dieve glūdi aštuonios reikšmės. Dievas tokiu būdu išsiskleidžia. Ir tai išsako Dievo gerumą. Gerumas yra Dievo turinys. Tad Dievo kampu - neapibrėžtumu - Dievas būtinai geras. O Dievo turėtojo kampu - Neįsivaizduojamuoju - Dievas nebūtinai geras.

Neapibrėžtumo trejybė

Neapibrėžtumo trejybę sudaro besąlygiškas šaltinis iš kurio išsivysto visos galimybės, nešališki įsitraukimai kuriais jos įsitraukia į bendrą svajonę, ir nepaneigiama bendra svajonė kuri jas visas suderina.

Neapibrėžtumo trejybė ir trys kryptys

Trejopa reikšmė yra Dievo reikšmė Kitam - pradžia, vidurys, pabaiga

Neapibrėžtumo trejybė

Neapibrėžtumas sieja:

Pradžioje, pirm apibrėžtumo, neapibrėžtume sutampa:

Galimybė yra poslinkis. Ji savo ruožtu gali būti suprasta kaip išsiskyrimas, įsitraukimas arba išsipildymas.

Įsitraukimas vyksta akistata su Dievu, su neapibrėžtumu, su brandos šuoliais, jų galimybėmis, su platesniu požiūriu, su pasirinkimu.

Vienumas ir galimybės

"Leisti viskam būti" suprantu trejopai, trimis reikšmėmis:

Visko darnos požiūris

Apibrėžtumas išplaukia iš neapibrėžtumo

Apibrėžtumo kilmė

Skirtumas tarp neapibrėžtumo ir apibrėžtumo

Neapibrėžtumo reikšmės suprastinos aštuoneriopai:

Kitos mintys kaip reikšmė plėtojasi padalinimais

Padalinimai

Žmogaus (nesuvokiančiojo) kampu. Veiksmas +1.

Reikšmės - šeši vienumo pagrindai - šešios ašys nuo -1 iki -6

Dievas, kitas, aš (sutampa, kas yra ir ko nėra)

Meilė, bendrystė, požiūris

Tad ašys išreiškia vienumų vieningumą, bet vienas kitą išplėčia vienumų išskyrimais. Pavyzdžiui, kitas yra Dievas neDieve, aplinkybėse. Aš sieju Dievą ir kitą, kaip bendrai suprastas Dievas? Ar visa tai vystosi, kaip Dievo operacija +1 ? ar kaip?

Tai yra:

Žodžiu, kryptis -1 vis bręsta gilyn, ieškant vienumo vienume. Vienumas požiūryje baigtųsi vienybe (išoriniu vienumu), tad sutampa vidus ir išorė, dvasia ir sandara, tarsi apsiverčia paviršius. Tad galim tokiu atveju vadovautis gėriu, gerumu vietoj, kad Dievu, tad laipsnynas veda mus iš lygties Dievas yra Dievas į lygtį Dievas yra geras. Ir laipsnynas yra išgyventas trejybėje, sąmoningai, tad Dievas pirmame laipsnyje yra ne visai tas pats, kaip Dievas nuliniame laipsnyje, tai (vienybe) apimtasis Dievas, vidinis Dievas.

Ašimis išreikšta vienybė yra vieningumas, "unity", "anti-division", be požiūrių! tad kaip suprasti? Tai yra atliekami požiūriai. Tai yra įvairiai išreikšta atvaizdų vienybė, įvairių laipsnių. Tad kaip ji susijusi su laipsnynu? -1 + 1; -2 + 2; ir t.t. iki -6 + 6. Ir baigiasi požiūriu.

Padalinimai atsiranda Dievui mąstant dvejones, jas prisiimant. O laipsnynas iškyla ankščiau, visaregiu. Kaip jis ketveriopai suprantamas? Bene ketveriopai suprantant lygtį -1+1; ir t.t.

Aš esu penkerybės (erdvės/laiko) papildinys, rečiausiai aptinkamo padalinimo.

Vieningumai išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimų vidinę sandarą), o padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vidinės sandaros galutinis tikslas yra apibrėžti požiūrį. Vidinė sandara yra tai, ką prileidžiame.

Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubame kelyje. Laipsnynas išskiria rūpėjimą ir tikėjimą skirdamas vidinį (tikėjimą) ir išorinį (rūpėjimą) gyvenimą. Šešerybės atvaizdai tuo pačiu juos išskiria, vidinį ir išorinį požiūrį, jausmus ir dorybes.

Vienumo vienume seka baigiasi +2 (=-6) buvimu, užtat buvimas suvokiamas, kaip pagrindimas, besąlygiškumas, nors tai galima priimti sąlygiškai.
Užrašai

Dvasia savo veikla yra prieštaringa.

Reikšmė yra dvasios perteklius.

Reikšmės vystosi vyksmu -1 tačiau jau ketvirta reikšme tai pradeda išsikvėpti nes jau tampa reikšme sau. Tad tas veiksmas išsikvepia savastimi tačiau atveria galimybę amžinai brandai. Užsiveria vyksmas -1 tačiau papildinyje atsiveria veiksmai +1, +2, +3 kuriais gyvuoja keturi asmenys ir tarp jų vyksta šešios lygmenų poros. Vyksmas -1 išveda vienumo pagrindus, o papildiniu juos kaip poras išskaido keturiais asmenimis pagrįstos keturios vienumo sampratos.

Vyksmas -1 išplėtoja aštuonias reikšmes.

Dievu iškyla laisvi asmenys, kuriems jisai galėtų būti Dievas. Tai iškyla iš Neapibrėžtumo.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Neapibr%c4%97%c5%betumas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 birželio 03 d., 19:57