Iš Gvildenu svetainės

Mintys: NoreikaPristatymasĮvadas

Noreika pristatymas, Lietuvos Resublikos konstitucija

Norime, kad jie, atsižvelgdami, naujai ištirtų Joną Noreiką

Įvadas

Esu Grant Arthur Gochino atstovas, daktaras Andrius Kulikauskas. Aš už jį kalbėsiu taip, kad jūs jį išgirstumėte ir suprastumėte. Užtat kalbėdamas už jį sakysiu mes, o kalbėdamas už save sakysiu aš.

Mūsų tikslas yra, kad Lietuvos Respublika negerbtų Lietuvos žydų skriaudėjų, jų tarpe kapitono Jono Noreikos. Mums trukdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2015 metais paskelbta pažyma dėl Jono Noreikos (Generolo Vėtros) veiklos nacių okupuotoje Lietuvoje. Sklandumo dėlei atsakovą kartais vadinsiu tiesiog Centru, kaip jisai pats save vadina, arba Genocido ir rezistencijos tyrimo centru, arba kitaip jo pavadinimą trumpinsiu. Mes reikalaujame, kad Centras naujai ištirtų Joną Noreiką ir paviešintų nešališkas išvadas.

Kodėl mums rūpi ši pažyma dėl Jono Noreikos? Jinai mus, lietuvių tautos narius, žeidžia. Juk jinai pateisina visą eilę Lietuvos valstybės paminklų, mus ir kitus nukreipiančius į Joną Noreiką, kaip į sektiną pavyzdį. Centras pripažįsta, kad Jonas Noreika skelbė, kad mes, Lietuvos žydai, nepriklausome lietuvių tautai, ir nepriklausomoje Lietuvoje, mes išvis nepriklausome. Jei Lietuvos valstybės paminklus rimtai priimti į širdį, kiekviena Noreikos vardu pavadinta gatvė mums rodo kryptį lauk iš Lietuvos. Už šimto žingsnių, ant Mokslų akademijos bibliotekos sienos kabanti paminklinė lenta Noreikai padrąsina nusiteikusius prieš žydus kapitono Jono Noreikos pavyzdžiu siekti, kad mūsų žydų čia nebūtų. O tas centras, kuris turėtų mus užtarti, Lietuvos gyventojų - vadinas, mūsų ir mūsų išžudytų protėvių - genocido ir rezistencijos tyrimo centras, kuris turėtų Lietuvoje lavinti jautrumą, kokie mes Lietuvos žydai amžinai pažeidžiami, jisai prašo jūsų atmesti mūsų skundą, kaip mums patiems nereikšmingą. Jo toks prašymas dėsningas jeigu iš tiesų jisai siekia sutrukdyti mūsų pastangas atskleisti, kaip nepagrįstai atmesdamas mūsų užklausą, jis pažeidė tris valdžios principus: nepiktnaudžiavimo, objektyvumo ir išsamumo.

Aš jums aptarsiu 53 punktus, sudarančius Centro atsiliepimą į mūsų skundą. Jų šie punktai yra padriki ir nerišlūs, tad jų nenagrinėsiu eilės tvarka, kaip kad Centras norėtų. Aš geriau juos apžvelgsiu sistemingai, kad pamatytumėte, jog Centro išvados savavališkos, tad Centras pažeidžia nepiktnaudžiavimą valdžios principą; Centro tyrimo būdai yra šališki, tad Centras pažeidžia objektyvumo principą; ir Centro šaltiniai neišsamūs, tad Centras pažeidžia išsamumo principą. Jums parodysiu, kokiais sąmoningai neteisingais būdais Genocido ir rezistencijos tyrimo centras atmeta visas mūsų geranoriškas pastangas, kad jis naujai ištirtų Joną Noreiką ir pakeistų savo pažymą. Punktų daug, tarsi Gordijaus mazge, tačiau man gaila jo pjauti, kaip kad Aleksandras Didysis pjautų savo kardu, tad verčiau kaip Vilniaus Gaonas per keturias valandas Centro atsiliepimo mazgą taip rūpestingai išnarpliosiu, kad iš jo liks tiesos siūlas, kurį Centrui gražinsiu.

Mano pristatymas susidarys iš penkių dalių.

Centras savo atsiliepimo 11-ame punkte atmeta kai kurias mūsų išvadas, kaip sietinas ne su mokslu ir tikrove, o su okupacinių laikotarpių propagandine dezinformacija. Mes, apmąstę savo šalies sovietinį paveldą, nebijosime draugiškai atpažinti tą sovietinį mąstymą, kurio linkime, kad būtent Centras atsisakytų, kad jisai taptų mūsų visų Lietuviškais išžudymų ir pasipriešinimų tyrimo namais.

Viską suvedus, paaiškės mūsų išvados, kodėl išsiskiria mūsų ir Centro supratimai, tyrimo būdai ir šaltiniai.

Aptardamas Centro atsiliepimo punktus, parodysiu, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, vadovaujasi sovietiniu supratimu, tad savavališku supratimu; taiko sovietinį tyrimo būdą, tad neobjektyvų tyrimo būdą; ir remiasi sovietiniais parodymais, užtat neišsamiais šaltiniais.

Toliau: Noreika pristatymas jų tyrimas

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/NoreikaPristatymas%c4%aevadas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 14 d., 23:07