Iš Gvildenu svetainės

Mintys: NoreikaPristatymasIškraipymai

Žr. Noreika pristatymas, Aleksandras Pakalniškis

Reikia mokėti nematyti

15) PRESENTATION We overview the various ways by which the Genocide Center distorts the truth. In particular, the Genocide Center pretends that multiple realities can coexist, including a stainless 1941 rebellion and a tragic Nazi Holocaust. Multiple realities make the Holocaust unreal.


Atitrūkimas nuo tikrovės

Neatjauta - nesuvokimas, kas yra nusikaltimas - ir nesuvokimas įsakymo mylėti artimą, kaip save patį - atjausti tremtinius ne tik savo

Neatjauta bendraujant su žydais

Neįsijautimas į kaltininkų valią

Neskyrimas, kas tikrovėje svarbu, lyginant gerus ir blogus darbus

Aplinkybių savotiškas supratimas

Sąvokų nepagavimas

paaukojo savo gyvybę

paaukojo savo gyvybę

Paaukojimas savo gyvybės

Atsakomybės sąvokos nesupratimas

šie sunkūs klausimai sprendžiami visame pasaulyje

Atsakomybės kratymasis

Iškraipymų priemonės

įsivaizduoja, kaip patys nori

Matymas iš vienos pusės - Vienašališku vertinimu

Kryptingos klaidos

Mąstymas šablonais - nesigilinimas į tikrovę

Mąstymas formulumais, nebūtinai atitinkančiais tikrovę

Mąstymas dėžutėmis - kur reikia atskiria

Išvirkštinis faktų interpretavimas

kiekybiniai žaidimai

Objektyvus egzistavimas šaltinių - vietoj kad žiūrėti į visumą

Aplinkybių nutylėjimas ir iškraipymas

Nepagrįstų tvirtinimų - bendri paneigimai - kur reikia apjungia

Neteisingos prielaidos, neteisingos išdavos

Supakavimas - perlo kūrimas - vyniojimas į vatą, jautį už uodegos sukti - istoriografinis prieigos metodas

Priešininko minčių iškraipymas

Apriboti klausimą "Holokaustas"

Nesusijusių faktų iškėlimas


Norėtume pabrėžti, kad centras yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla nagrinėjamu atveju pažeidžia žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje, o tiksliau Viešojo administravimo įstatyme (3 str ) nustatytą:

Objektyvumo principą, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Genocido ir rezistencijos tyrimų centro pateikiamas istorinių aplinkybių interpretavimas ir aiškinimas, yra neobjektyvus. Centro pateikiamas genocido nusikaltimo dalyvių elgesio vertinimas yra neobjektyvus ir teisiškai ydingas.

Išsamumo principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. Centras išvadose nepasisako dėl įrodymų liudijančių kaltę, nutyli svarbias aplinkybes supusias vieną ar kitą įvykį (pvz. nesivadovauja išleistu Lietuvos Nacionalistų Partijos sekretoriaus Zenono Blyno dienoraščiu, detaliai aprašančiu 1941 m. Žemaitijos įvykius). Centras įvykius ir Jono Noreikos veiklą vertina fragmentiškai, atmesdamas ir visiškai nepasisakydamas dėl susijusių aplinkybių, asmeninių ryšių t.y. vertinime neatsispindi bendra aplinkybių visuma, nepasisakoma dėl Jono Noreikos ryšių su kitais LAF nariais (pvz, kad Plungėje LAF biuras (verbuojantis žmones į savisaugos dalinius) buvo tame pačiame pastate kaip ir P. Alimo vadovaujama komendatūra).

Nepiktnaudžiavimo valdžia principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų.

Pažymėtina, kad vienas iš Genocido centro įstatyminių uždavinių (Įstatymo 4 str.) yra okupacinių režimų 1939-1990 metais vykdyto Lietuvos gyventojų fizinio bei dvasinio genocido tyrimas, istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimas. Centras neteisėtai ir nepagrįstai gindamas Joną Noreiką iš esmės nevykdo savo uždavinių, kadangi dėl asmeninių centro vadovės ar kitų asmenų interesų veikia priešiškai įstatymo nustatytiems tikslams.

kaip pavadinsi nepagadinsi

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/NoreikaPristatymasI%c5%a1kraipymai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 29 d., 14:39