Iš Gvildenu svetainės

Mintys: NoreikaPristatymasJųTyrimas

Žr. Noreika pristatymas

Dėl materialumo.

Chicago tribune


I) Centro tyrimo ir jo pažymos esmė, sumenkinti Aleksandro Pakalniškio prisiminimus


Šioje pirmoje dalyje mes įrodysime, kad Pakalniškio prisiminimai yra įspūdingai įtikinantys, kad jie deri su visais kitais istorijos šaltiniais, ir kiekvienas jų tyrėjas gali tikrai patikėti, kad Noreika davė įsakymą sušaudyti 1,800 Plungės sinagogoje laikomus žydus, visus iki vieno. Mes, aišku, negalime įrodyti, kad Pakalniškio prisiminimai ar bet kokie kiti šaltiniai yra būtinai teisingi. Bet mes įrodysime, kad Genocido centras jų taip bijo, kad savo pažyma juos sąmoningai, valingai, kryptingai, dėsningai menkino.

Pradėsiu nuo kertinio punkto Centro atsiliepime.

3. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Pareiškėjo ir Centro skirtingo J. Noreikos (Generolo Vėtros) veiklos nacių okupuotoje Lietuvoje vertinimo. Pareiškėjas reikalauja Centro oficialiai pripažinti, kad J. Noreika yra tiesiogiai atsakingas už mažiausiai 1800 Plungės ir 800 Telšių žydų nužudymą (įvykdytą atitinkamai 1941 m. liepos 12-13 dienomis ir 1941 m. liepos 20-21 dienomis). Tuo tarpu Centras, remdamasis egzistuojančiais istoriniais šaltiniais, ne kartą priėjo išvadą, kad vokiečių okupacijos laikotarpiu J. Noreika nėra dalyvavęs žydų masinėse naikinimo operacijose, tame tarpe ir Telšių bei Šiaulių apskrityse.

Iš karto man reikia pasisakyti dėl išsireiškimo "tiesiogiai atsakingas". Centro atsiliepime žodis "tiesiogiai" tampa esminiu dalyku byloje.

I) Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai, LAF Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuvių tautos ir “Žemaičių žemės” vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3,000 žydų ir 300 lietuvių, juos sulaikė, žemino, apvogė, išnaudojo, kankino ir pasmerkė. LAF Telšiai nusikaltimai savo mąstais, žiaurumu, atsidavimu ir melagingumu lenkia Sovietų Sąjungos, nacistinės Vokietijos ir carinės Rusijos nusikaltimus Telšių apskrityje. LAF Telšiai per vieną mėnesį Telšių apskrityje nusikalto taip kaip jokie okupantai neįstengė per ištisus dešimtmečius.

(Užklausoje taip išsakyta, kad Noreika galėjo būti asmeniškai visai neatsakingas, jis galėjo tarsi nieko nežinoti, bet tada kas jisai per vadovas ir žmogus? Aišku, tokia galimybė, kad jis nieko nežinojo ir už nieką neatsakė, būtų pasakiškas absurdas, bet mes tos galimybės nesiėmėme išbraukti.)

Skundas: Šios tyrimo metu nustatytos aplinkybės sudaro stiprų pagrindą teigti, kad Telšių apskrityje 1941 m. buvo vykdoma stambaus mąsto propaganda prieš žydų tautybės asmenis, žydų naikinimas buvo pateisinamas ir kurstomas viešuose LAF vadovybės pasisakymuose ir jos leidžiamoje spaudoje, argumentuojant, kad lietuvių tauta turi vienytis ir apsivalyti nuo nepageidaujamo elemento. To pasekoje galima teigti, kad Telšių LAF ir jos vadas Jonas Noreika yra tiesiogiai atsakingi mažiausiai už 1800 Plungės (1941 m. liepos 12-13) ir 800 Telšių (1941 m. liepos 20-21) žydų nužudymą ir jų turto išgrobstymą.

Visgi, besigindami, mes irgi mokam kabinėtis. Centras mini žydų žudynes vykusias Telšiuose liepos 20-21 d. Tačiau žudynės tomis dienomis nevyko. Žudynės vyko liepos 15-17 d., tame laikotarpyje.

Genocidas ir Rezistencija. 2013. Nr.2. Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. “Žydų likimas Telšių valsčiaus mažuosiuose getuose.” ps.102 "1941 m. liepos 15-17 (ar 20-21) d. Rainių stovykloje (prie Rainių kaimo) sušaudyta 1200-1500 Telšių vyrų; po savaitės moterys ir vaikai išvaryti į Gerulių stovyklą."

Berengdamas užklausą, aš susidūriau su tokiais prieštaravimais, tad pasirinkau remtis vėlesne data su tikslu atsargumo dėlei sušvelninti kaltinimus Noreikai. Juk žinome, kad liepos 20 d. Noreika buvo Telšiuose. O jo, kaip LAF vado, pavaduotojas Bronius Juodikis, rengė tas žudynes. Ar jie bendravo prieš žudynes, ar po žudynių? Įsigilinus į Yad Vashem archyve saugojamus žydų prisiminimus jidiš kalba, kuriuos mums išvertė Roza Bieliauskienė, įsitikinome, kad žudynės įvyko būtent liepos 15-17 d. Šių prisiminimų Centras nemini. Taip pat pasirinkau mažesnį skaičių aukų, 800, apsisaugodamas nuo skaičių perdėjimo, nors Genocido ir rezistencijos straipsnis tvirtina, kad jų buvo bent 1,200.

Kaip tada gali Centras ginčyti, ar Noreika buvo ar nebuvo tiesiogiai atsakingas už žudynes liepos 20-21 d. kurių iš vis nebuvo? Aš, kaip filosofas, negaliu atsakyti, bet čia jau iškilo mano klaida, kurią prisipažįstu.

netyrė, neskaitė

Tačiau noriu pabrėžti, kad mes darom klaidas ir mes mokomės ir mes taip suprantame istorijos mokslą. Tuo tarpu Centras nedaro klaidų bet aklai kartoja mūsų klaidas.

Savo ruožtu Centras galės man prikišti, kad aš ką tik rėmiausi nemoksliniu leidiniu, tai yra, Centro leidžiamu žurnalu "Genocidas ir Rezistencija", kuris nėra indeksuojamas jokiame istorijos mokslų pasauliniame indekse. Bent man taip prisipažino Centro tyrimo departamento direktorius Arūnas Bubnys kai su juo tariausi dėl straipsnio, kurį galvojau jiems parašyti apie Lietuvių nacionalistų partijos atsakomybę už nusikaltimus žmonijai.

Nr.3 yra dar viena esminė smulkmena kuri apibūdina Centro santykį su mumis, Lietuvos žydais. "J. Noreika nėra dalyvavęs žydų masinėse naikinimo operacijose" vietoj kad "J.Noreika nėra prisidėjęs prie žydų išžudymo".

Nr.8 pagrindinė mūsų nesutarimo aplinkybė, "kad tikrieji žydų žudynių sumanytojai buvo ne lietuviai, o Trečiojo Reicho vadovybė, taip pat į tai, kad nėra jokių patikimų duomenų, kurie leistų konstatuoti, kad J. Noreika įsakė žudyti žydus ar pats dalyvavo masinėse žydų naikinimo operacijose."

Čia išlenda atsakymas į mūsų užklausos klausimą, Kodėl su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją?

Aptarti:

pokalbis, bendrystė, padavimų kūrimas - istorija turėtų būti besivystantis pokalbis

Nepasitikrinimas

Skirtingų prielaidų buvimas - mes galime įvairiai mąstyti, o jie tik vienaip

Atmetimas šaltinių, vietoj kad visus priimti kaip teisingus, ir atmesti tai, kas pasirodo neteisinga - o tai visuomeniška, nes panašiai, visus žmones priimti

rėmėsi 8 tardytais liudytojais - "vokiečių okupacinė administracija"

Istoriografinis principas

Vyniojimas į vatą - perlų kūrimas

Okupacinės valdžios įsakymu

Neištyrimas iki galo

Atmetimas darbų

Sumenkinti priešininką - atmetimas žmonių

Priskyrimas priešui

mūsų elgesys su dokumentais ir su žmonėmis sutampa - Gochino geranoriškumas

Baigiant šią dalį - jie atmetė mūsų tyrimą - Jie sako, kad yra vienas istorinis metodas bet iš tikrųjų yra du.

Toliau: Noreika pristatymas mūsų tyrimas

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/NoreikaPristatymasJ%c5%b3Tyrimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 vasario 12 d., 21:09