Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Nulybė


Padalinimai, Padalinimų ratas, Aplinkybės, Vienybė
Nulybė yra visko padalinimas į nė jokį požiūrį. Šia sandara mąstomi Dievo klausimai.

Nulybės atvaizdai

Nulybė turi keturis atvaizdus: +0) tiesa, +1) betarpiškumas, +2) pastovumas, +3) prasmingumas.

Nulybės atvaizdai - būdai kaip besąlygiškumui nėra sąlygų - tai besąlygiškumo atvaizdai (sąlygomis):

Kiekvienas nulybės atvaizdas iššaukia proto žaidimą apibrėžiantį tris aplinkybes, o kartu trejybės atvaizdą. Keturi nulybės atvaizdai apibrėžia dvylika aplinkybių.

Keturi nulybės atvaizdai neigia atitinkamus keturis ketverybės lygmenis:

Keturi nulybės atvaizdai yra Dievo savybės (ar gerumo savybės?). Keturi troškimai apimčių taipogi yra Dievo savybės.

Dievo savybė

Nulybės atvaizdai yra tiesos praturtinimai, kad ta tiesa būtų ne tiktai teisinga, bet asmeniškai svarbi, bendrai teigiama ir iš esmės prasminga. Užtat nulybės atvaizdai išsako suvokimo lygmenis kaip tą tiesą suvokiame.

Asmens suvokimo lygmuo - nulybės atvaizdas - išreiškia prieštaravimo ir neprieštaravimo santykį. Prieštaravimas yra turinys, semantinis Dievas už santvarkos. Neprieštaravimas yra raiška, sintaktinis asmuo (Dievas, Aš, Tu, Kitas) esantis savame lygmenyje.

Dievas

Dievas yra pirm visko. Dievas gali neturėti jokio požiūrio. Tai yra Dievas kaip toks, kuris save dalina padalinimais. Tai galima laikyti nulybe, visko padalinimu į jokį požiūrį. Ši sandaro išsako Dievo dvejonę, Ko iš tikrųjų trokštu?

Tiesa

The nullsome may be thought of as truth, in which case its representations are truths of various scope:

Then it makes sense that God is the Spirit of Truth.

However, truth is also what links the observer and the observed, as by the equation 4+3=7. Here it seems that truth is related to the sevensome. Whereas the nullsome is what relates space and time, as by the equation 5+3=0.

Šventraštis

Ezechielis 1

1 Trisdešimtų metų ketvirto mėnesio penktąją dieną, man esant tarp tremtinių prie Kebaro upės, atsivėrė dangus, ir aš mačiau regėjimus iš Dievo. 2 Penktą dieną, ­ tai buvo penkti karaliaus Jehojachino tremties metai ­ 3 VIEŠPATIES žodis pasiekė Būzio sūnų kunigą Ezechielį prie Kebaro upės chaldėjų krašte. Ten pasiekė jį VIEŠPATIES ranka. 4 Pakėliau akis, ir štai iš šiaurės, pašvaistės apsuptas, su žaibuojančia ugnimi artėjo viesulas, didžiulis debesis, kurio viduryje ugnies šerdyje spindėjo lyg gintaras. 5 Jos viduryje rodėsi esą keturi gyvūnai. Jie buvo panašūs į žmones, 6 bet kiekvienas turėjo keturis veidus ir keturis sparnus. 7 Jų kojos buvo tiesios, o kojų pėdos tarsi veršio nagos; jos žibėjo, kaip žiba šveistas žalvaris. 8 Po jų sparnais į keturias puses kyšojo žmogaus rankos. Visi keturi gyvūnai turėjo veidus ir sparnus. 9 Jų sparnai lietė vienas kitą. Eidami jie nesigręžiojo, kiekvienas gyvūnas ėjo tiesiai į priekį. 10 Jų veidų išvaizda buvo tokia: visi keturi turėjo žmogaus veidą, liūto veidą dešinėje, jaučio veidą kairėje ir erelio veidą. 11 Tokie buvo jų veidai. Kiekvienas gyvūnas turėjo du sparnus, taip išskleistus aukštyn, kad jie lietė kaimyno sparnus, o kiti du sparnai dengė jų kūnus. 12 Kiekvienas ėjo tiesiai į priekį, jie ėjo, kur tik dvasia norėjo, ir eidami nesigręžiojo. 13 Taigi tokia buvo gyvūnų išvaizda. Tarp gyvūnų buvo kažkas, kas atrodė kaip ugnyje degančios anglys, kaip deglai, švysčiojantys pirmyn ir atgal tarp gyvūnų. Ugnis spindėjo žėrėdama, iš ugnies plyksėjo žaibai. 14 Gyvūnai švytravo priekin ir atgal kaip žaibai. 15 Įsistebėjęs į gyvūnus, pamačiau po ratą, liečiantį žemę prie kiekvieno keturveidžio gyvūno. 16 Ratai žėrėjo tarsi būtų padaryti iš chrizolito. Visi keturi buvo to pat pavidalo: iš išvaizdos ir sąrangos atrodė, tartum ratas būtų buvęs rato viduje. 17 Ėmę riedėti, jie riedėdavo bet kuria iš keturių krypčių ir riedėdami nesigręžiodavo. 18 Jų skrytys buvo aukštos ir kėlė baimę, nes visų keturių skrytys aplink buvo pilnos akių. 19 Gyvūnams pajudėjus į priekį, ratai riedėdavo greta jų; gyvūnams pakilus nuo žemės, ratai pakildavo drauge su jais. 20 Kur tik dvasia eidavo, ten eidavo ir jie, ir ratai riedėdavo drauge su jais, nes ratuose buvo gyvūnų dvasia. 21 Gyvūnams einant, riedėdavo ir ratai, gyvūnams sustojus, sustodavo ir ratai. Kai gyvūnai pakildavo nuo žemės, drauge su jais pakildavo ir ratai, nes ratuose buvo gyvūnų dvasia. 22 Viršum gyvūnų galvų buvo lyg dangaus skliautas, lyg baimę kelianti krištolo pašvaistė, išskleista viršum galvų. 23 Jų sparnai buvo ištiesti po skliautu, sparnas į sparną. Kiekvienas jų dengė savo kūną dviem sparnais. 24 Jiems judant girdėjau jų sparnų plazdenimą kaip galingų vandenų ošimą, kaip Galingojo balsą, kaip ūžesį karo stovykloje. Sustoję jie nuleisdavo savo sparnus. 25 Ir nuo viršaus dangaus skliauto, buvusio virš jų galvų, pasigirdo balsas. Ramiai stovėdami, jie nuleisdavo savo sparnus. 26 Viršum dangaus skliauto, kuris buvo virš jų galvų, buvo matyti lyg sosto pavidalas, panašus į safyrą. Aukštai viršum sosto pavidalo sėdėjo į žmogų panaši būtybė. 27 Aukščiau to, kas atrodė kaip jo juosmuo, regėjau spindesį kaip gintaro, kaip žėrinčios ugnies. O žemiau to, kas atrodė kaip jo juosmuo, regėjau tartum ugnį su blizgančia pašvaiste aplink. 28 Kaip vaivorykštė, pasirodanti lietaus dieną debesyse, buvo jį gaubianti pašvaistė. Tai buvo VIEŠPATIES šlovės panašumo reginys. Pamatęs, parpuoliau veidu žemėn ir išgirdau kalbant.

(Gal tai gyvenimo lygties keturi nariai? Ar tai vienybės atvaizdai taipogi?)

Nulybė ir Vienybė

From God's point of view, this is his relationship with his own structure: Everything is the structure of God. From everything's point of view, this is the distinction between the {{Nullsome}} (the division of everything into zero perspectives) and the {{Onesome}} (the division of everything into one perspective).

Structural note: TheEightfoldWay relates the negations of the representations of the nullsome with the negations of the representations of the onesome.

Constraints are absences. Continuous perturbation is the second order upon the first order.

Vaizduotė

Vaizduotė gali iššaukti reiškinius ir juos jautriai išgyvename nes juos lyginame būtent su tyla, su nulybės atvaizdais.

Užrašai

Demonstration of contradiction defines a boundary between states - a switch in claims.

Nulybės atvaizdų paneigimas iššaukia kalbas:2004.11.12 A: Koks ryšys tarp sąmoningėjimo ir nulybės atvaizdų?

D: Aš galiu būti jumyse įvairiai, priklausomai nuo to kaip mes bendraujame.

2004.11.04 A: Koks nulybės atvaizdų ir trejybės atvaizdų vaidmuo tau susikalbant su mumis?

D: Mes žiūrime į vienas kitą iš šalies ir dalyvaujam tiesiogiai, tad atvaizdai tai sujungia.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Nulyb%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 05 d., 15:51