Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Paraiška

Darbai

A Theological, Philosophical, Psychological and Sociological Model of Endless Personal Growth

Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos modelis

Darbai

Pagrindinė mintis: Dvasinės brandos modelis, jos skatinimas ir trukdymas

Dvasinės brandos ženklai

Partnerio pagalba


As regards my proposal, you explained that you want to commit as little time as possible so that you could focus on your family. That makes a lot of sense and is very helpful to hear. I am trying to write my proposal so that I would be most excited to work on it if I won funding.

I am thinking of asking your Center/UCSD to help in the following way: 1) To provide access to data from surveys that you have conducted or will conduct such as the California Tobacco Survey and the USCD Smoking Study. 2) To help, as possible, get access to data from additional surveys such as the NSDUH or from China. 3) To provide, as available, help or advice with related statistical questions. 4) To provide advice as to which theories, ideas and writings to consider in psychology and public health. 5) To critique drafts of those papers which I and my team write which make use of surveys you have conducted. You don't have to personally do that, just somebody from your Center. Is the above list fine?

As regards our partnership, the main point is that you are providing data so that I and my team could test aspects of my model of personal growth. I will be looking for relationships between behavior, intentions, beliefs and circumstances and especially the relationship between the personal mind and the group mind.

The main theme for my proposal will be to develop and test a model of personal growth. Main ideas include:

My main activities will be:

So I think that reviewers would see that your participation would be meaningful but not absolutely necessary should some problem arise. We would be building on your work in new ways that might generate some interest in the worldwide academic community and might even if have practical significance. But the main point of the proposal is to support my own work as philosopher and help me build a relevant team.

Consultations 1,000 eur = 50 hours of consultations x 20 EUR per hour

Team


Aprašas

Projekto esmė (aprašomas projekto poreikis, sprendžiamos problemos, projekto tikslas ir (ar) uždaviniai, įgyvendinus projektą numatomi pasiekti rezultatai ir nauda)

Projekto veiklos, apimtis (pateikiama informacija apie numatomas vykdyti projekto veiklas, jų apimtį, vykdymo laikotarpius, atliktus parengiamuosius darbus) (jei VGTU yra projekto partneris arba projektą numatoma vykdyti su partneriu, nurodyti ir aprašyti, kokias veiklas vykdys VGTU ir kokia nauda teks VGTU)

Paraiška

III. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS


Siekia: Excellence

Pastabos

Mano partneris:

Partneris turi turėti konkursiniu būdu laimėtą finansavimą


Main ideas

Main research idea: Collect "concerns"


Gyvename visuomenėje tarsi žmonės sulaukę tam tikro amžiaus yra subrendę ir tarsi visi suaugę žmonės yra vienodai subrendę. Visgi, žmonės savo sąmoningumo lygiu akivaizdžiai skiriasi. Yra daug besidominčių, kaip toliau bręsti ir atsiskleisti. Iš tikrųjų, galimybė amžinai bręsti ir atsiskleisti, tiek savo gyvenimo ribose, tiek už jų, yra verta ypatingo dėmesio. Psichologija ir sociologija apsiriboja žmogaus požiūriu ir nesvarsto aukštesnio Dievo požiūrio. Religija ir filosofija siūlo aukštesnį Dievo, tiesos ar ieškojimo požiūrį, tačiau jo paprastai netikrina psichologijos ir sociologijos priemonėmis.

Projekto tikslas yra išbaigti, aprašyti, tikrinti, taikyti ir skleisti Andriaus Kulikausko kuriamą begalinės asmens brandos modelį. Pagrindiniai uždaviniai yra:

Projekto pagrindiniai vaisiai bus:

Andrius Kulikauskas kas mėnesį rengs dirbtuves gvildenti savo ir kitų klausimus. Jam talkininkaus ir įvairiai patars VU fizikas doc. Thomas Gajdosik, VU matematikas doc. Rimvydas Krasauskas, VGTU kultūrologas prof. Dovid Katz ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto filosofas Antanas Andrijauskas. Jam taip pat talkininkaus VDA Klaipėdos fakulteto lekt. Rūta Jakštonienė, kaip rengėja ir pedagogė, kultūrologas doktorantas Tadas Snuviškas, kaip asistentas, Raimundas Vaitkevičius, kaip statistikas, ir Zenonas Anušauskas, kaip renginių filmuotojas.

A.Kulikauskas savo asmens brandos modelį kūrė 1998-2010 bevadovaudamas savo įmonei "Minčių sodui", internetu telkiančiai ir aptarnaujančiai šimtus pasaulio šviesuolių. Tai dalis jo užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti, kurį atsidavęs puoselėja nuo pat vaikystės. Jisai 2013-2017 m. Lietuvoje skaitė 12 pranešimų iš savo filosofijos. Taip pat 2013-2017 m. jisai dirbo CRITC vadovui Shu-Hong Zhu straipsnių rašymo konsultantu, taisė straipsnius, apžvelgė literatūrą, nagrinėjo apklausų duomenis, kūrė matematinius modelius ir patarė tabako kontrolės klausimais.

Ši veikla VGTU garsins, jame brandins šviesuolių židinį, o pasaulyje vystys mokslininkų veiklai ir plačiajai bendruomenei naudingą mokslą, kaip gvildenti savo klausimus, kaip gyventi nežinojimu.


2013-2017 metais dr.Kulikauskas dirbo rašymo konsultantu dr.Zhu ir Kalifornijos universitetui, San Diego. Jisai padėjo dr.Zhu rašyti straipsnius apie tabako kontrolę Šie straipsniai svarstė kokias išvadas teiktinos viešajai politikai atsižvelgiant į cigarečių, elektroninių cigarečių ir kanapių besikeičiantį populiarumą.

Universiteto taisyklės draudė dr.Kulikauską priskirti prie bendraautorių nes jos neleidžia nedarbuotojus samdyti tyrėjais.

Dr.Kulikauskas šimtus valandų nagrinėjo dvi apklausas, UCSD rūkymo tyrimą maždaug 10,000 suaugusių bei Kalfornijos tabako apklausą maždaug 50,000 moksleivių ir gimnazistų. Jisai apmąstė daugybę teoretinių klausimų, kuriuos aptarė su dr.Zhu bet kurie nesutilpo į pastarojo, CRITC vadovo, užduotis.

Dabartinis sumanymas suteikia dr.Kulikauskui galimybę šių duomenų gausą pritaikyti nagrinėjant filosofinius elgesio ir dorovės klausimus.


Projekto tikslas yra išbaigti, patikrinti, taikyti ir pristatyti jos vadovo filosofiją, kurios pagrindinė mintis yra nusiteikti amžinai bręsti, ugdytis, gyventi jau čia ir dabar. Bręsdami įprantame vis labiau suabejoti tuo ką mes žinome - žemiško patyrimo atsakymais - ir vis labiau vaizduote gvildenti tai ką nežinome - savo gyvenimo klausimus. Teologija ir filosofija siūlo besąlygišką nežinojimą, o savo ruožtu psichologija ir sociologija siūlo sąlygišką žinojimą.

Modelį tikrinti galima įvairiai. Vienas būdas yra taikyti rūkymo ir kitų svaigalų klausimams. Iš vienos pusės, rūkalų ir svaigalų vartotojai vengia įsiklausyti savo nuotaikų, juk jos skatina naujai vertinti savo nuostatas. Tai ypač sunku paaugliams. Savo nuotaikų vengia siekdami kitų bendrijos, o tuo pačiu, svaigalai veikia, kaip nuotaikų pakaitalai. Užtat svaigalais tampame nebrandylos. Tai galima patikrinti remiantis apklausų duomenimis. Dirbo Šūhongui, galės juos taikyti.

Tačiau pirma turi baigti suvesti kaip elgesio ir dorovės klausimai kyla iš teologijos ir filosofijos, metafizikos. Nuo 1982 metų ištisai puoselėjamą filosofiją pristatė 12 mokslinių pranešimų Lietuvoje - teologija, .... Toliau skaityti 12 pranešimų užsienyje, parašyti 12 straipsnių. Rasti bendraminčių Lietuvoje ir užsienyje. Vykdyti dirbtuves, pamokyti išmanančius taikyti. Siūlyti kitokią nei įprastą bendrystę, gyvenimo klausimų gvildenimą paskirai ir bendrai suėjus.


Dr.Kulikauskas svarsto: Kaip puoselėti alternatyvinę šviesuolių kultūrą? Nuo 1982 m., šimtais tyrimų, jisai yra išvystęs visapusišką filosofiją ugdančią nusiteikimą amžinai lavintis, bręsti ir gyventi.

Dr.Kulikauskas siekia savo filosofiją įtvirtinti kaip tyrimo veiklą galinčią įkvėpti šviesuolių kultūrą. Jisai prašo finansinės paramos trejų metų veiklai:

Vienijanti tema dr.Kulikausko darbuose yra neribota asmens branda. Jisai tai suvokia, kaip mokymasi, vadinas, kaip branda savame suvokime. Į tai įeina teologijos ir filosofijos pirminis suvokimas tiriant savo vaizduotės ribas. Taip pat įeina psichologijos ir sociologijos pirminis suvokimas atjaučiant įvairiausius išgyvenimus išgyvenančius žmones. Jisai mėgina sutverti modelį, kuris tarnautų teologiškai, filosofiškai, psichologiškai ir sociologiškai. Toksai modelis grįstų tyrimo veiklą žyminčią naują kultūrą.


Dr. Kulikauskas klausia, Kaip puoselėti alternatyvinę šviesuolių kultūrą? Jisai trokšta išugdyti kultūrą panašiai kaip Lordas Baden-Powell'as įkūrė skautus, Bilis ir dr.Bobas įsteigė Anoniminius Alkoholikus, ir dr.Jonas Basanavičius įkvėpe Lietuvos nepriklausomybės judėjimą.

Dr.Kulikausko tyrimai apibrėžia kaip jo numatyta kultūra įvairiai kertasi su esamos visuomenės ir akademinio pasaulio prielaidomis.

Visuomenė mano, kad visi suaugusieji yra vienodai subrendę. Dr.Kulikauskas yra išsiaiškinęs šviesuolių brandos pakopas. Šimtai brandžių mąstytojų yra jam suteiki savitus atsakymai į jo klausimus: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Į kurį klausimą ieškote atsakymo?

Psichologai, kaip antai Maslow, išskiria galutinę brandos pakopą kaip kad savikūra. Anaiptol, dr.Kulikauskas puoselėja kultūrą kurioje šviesuoliai, visai kaip Sokratas, gali vis labiau bręsti, gyventi su vis daugiau klausimų ir mažiau prielaidų. Toks nusiteikimas išgryinina savastį kaip kertinę vertybę vis nukreipiančią už viso to, kas tik žinoma.

Daugelis tvirtina, "Visa tiesa reliatyvi." Tačiau tokiu atveju toksai besąlygiškas tvirtinimas be abejo klaidingas. Ne visa tiesa reliatyvi, tad privalo būti besąlygiška ties. Dr.Kulikauskui sąvoka Viskas yra išeities taškas besąlygiškai tiesai. Jisai savo Apžvalgoje aprašys ir pristatys dešimčių proto sandarų metafiziką, kurią jisai yra pastebėjęs savo tyrimais. Daugelį sandarų grindžia Visko padalinimai, pavyzdžiui, į du požiūrius pamąstant būtį (klausiant ir atsakant), tris požiūrius dalyvavimo ratui (nusistatyti, vykdyti, permąstyti) ir keturis požiūrius žinojimo lygmenims (ar, koks, kaip, kodėl). Visai skirtingų vertybių šviesuoliai gali visgi susikalbėti sąvokų kalba.

Daugelis daro išvadą, "Didieji klausimai neatsakomi." Dr.Kulikauskas rengia dirbtuves parodyti kaip patenkinamai gvildenti bet kokį klausimą. Labai vaisingas būdas yra 1) egzistencinis: išsakyti klausimą taip, kad jisai mums rūpėtų, 2) fenomenologinis: prisiminti pavyzdžių, ką patys esame išgyvenę, 3) sąvokinis: rūšiuoti pavyzdžius į jų esmę pagaunačias rūšis, 4) struktūrinis: rūšis sudėlioti savarankiška sandara, 5) pragmatinis: taikyti sandarą kaip tikrovišką modelį atsakyti klausimą.

Daugelis mano, kad išmintį gali rasti akademinėje užuovėjoje. Dr.Kulikauskas semiasi iš savo vaikystės užmoju viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti, iš to, ką išgyveno nuskriaustuose Čikagos juodųjų kvartaluose, kaip Izraelio okupuotoje Palestinoje mokino "taikiai kovoti", kaip savo internetinei laboratorijai ieškojo užsakovų ir juos aptarnavo, kaip šviesiame Lietuvos kaime įsimylėjo, kaip ragino savo draugus gyventi klausimais, kaip pats gyveno tūkstančiais tyrimų, kaip kasdieną savo filosofiją papildydavo nauja įžvalga.

Daugelis primygtinai tvirtina, jog Dievas yra mums nepasiekiamas (Heidegeris) arba, kad dvasinės aukštumos būtinai paslaptingos (Ken Wilber) arba, kad privalome remtis Dievo tikslais (Rick Warren). Dr.Kulikauskas bendrauju su Dievu vis naujai įsivaizduodamas Dievo požiūrį. Jeigu Dievas nėra žiaurus, tai mūsų vaizduotė kažkuo teisinga, ir būtent tai, kas padeda mums išgyventi. Ir pasikliaujame vaizduote dalyvaudami Dievo tyrime: Ar Dievas būtinas?

Teologiniai ar filosofiniai modeliai yra retai kada patikrinami psichologijoje ar sociologijoje. Dialogas tarp Dalai Lama ir psichologo Paul Ekmano yra reta išimtis. Dr.Kulikauskas trokšta mesti iššūkį savo teorijai ją patikrinant apklausų duomenimis apie cigarečių, elektroninių cigarečių ir kanapių vartojimą. Tokios stambios apklausos paprastai naudojamos aptarti naudojimo poslinkius, tačiau jos taip pat teikia žinių apie elgesį, ketinimus, įsitikinimus, aplinkybes, draugus ir bendraamžius. Dr.Kulikauskas remsis jis ištirti gradientą, kaip paskirų asmenų protai yra linkę pasiduoti "grupės protui". Jis bandys parodyti, kad svaigalų vartojimas yra atsisakymas galimybės bręsti šviesuoliu.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Parai%c5%a1ka
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 13 d., 10:00