Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Septynerybė

Žr. Susikalbėjimas, Gyvybė, Padalinimai, Bendra sandaraSeptynerybė

Septynerybė yra visko padalinimas į septynis požiūrius.

Septynerybės požiūriai

Septynerybės tikslas

Septynerybės atvaizdai

Aštuonerybė

Aštuonerybė jungia ketverybę (Greimo kvadrato kampai) ir gyvenimo lygtį (kvadrato šonai). Aštuonerybė yra "bendra sandara" tačiau jinai neišsilaiko nes aštuntuojo požiūriu visa sandara griūna (kaip kad teisingumu!), lieka nulybė. Užtat aštuonerybė išreiškiama veiksmais +1, +2, +3 - padalinimų ratu - visaregiu, taip pat keturiomis pirminėmis sandaromis, netroškimais, mat jos remiasi ne į patį Dievą, o į Dievo sandaros atvaizdus, jo troškimus. Tad aštuonerybė, kaip sandara, išreiškiama būtent pirminėmis sandaromis, tai jos keturi atvaizdai - netroškimai, kurias reikėtų palyginti su nulybės atvaizdais.

Aštuonerybė

Aštuonerybė, tai bendra sandara. Ji sugriūna į nulybę. Užtat ją atvaizduoja pirminės sandaros.

The eightsome adds the original perspective of God, into which everything collapses. The eightsome is the structure that expands logic to include the perspective that "All is good" and "All is bad" which has the entire system collapse into emptiness. All is good & All is bad is the same as having none of the statements, an empty system or undefined system.

Note that this structure consists of all of the non-contradictory combinations of All is good, There is good, There is bad, All is bad. Having three or more of these statements leads to a contradiction. There are four ways of having pairs of these statements.

Septynerybės ir aštuonerybės kvadratų šonai

Trys septynerybės kvadratų šonai išsako ketverybės poslinkius. O keturi aštuonerybės kvadrato šonai išsako gyvenimo lygtį.

Nulybė ("visi yra-teigiami-geri ir visi nėra-teigiam-blogi") išsako suvokimą ("Dievas nebūtinai geras"). Tai yra dvejopas mąstymas, kad galima mąstyti Dievą ir gerumą lygiagrečiai. Užtat tai yra prieštaravimas ir visa santvarka griūna. Santvarka kaip tik neleidžia dvejopo mąstymo, ji apibrėžia vienareikšmišką mąstymą. Užtat "visi geri ir visi blogi" išreiškia, apibrėžia požiūrį (gyvenimo lygtimi), išreiškia suvokimą.

"Yra esantis-teigiamas-geras ir yra nesantis-neigiamas-blogas" - gali rinktis - tai išreiškia, apibrėžia žvilgsnį. "Visi yra esantys-teigiami-geri ir vienas yra esantis-teigiamas-geris", tai išreiškia, apibrėžia tiesą. Tiesa, tai teigimas. O "visi yra nesantys-neigiami-geri ir vienas yra nesantis-neigiamas-blogas", tai išreiškia, apibrėžia sąvoką. Sąvoka, tai neigimas.

Note that the meaning of & changes in each subsystem so that:

Visi ir bent vienas - panašiai, kaip: išgirsti Dievą ir mokėti jį išgirsti. Abu kartu, tai skiriasi nuo kiekvieno atskirai.

Įdomu, kad keturi kvadrato šonai yra keturi iš šešių santykių tarp kvadrato kampų, tad keturi iš šešių ketverybės lygmenų porų.

Septynerybės atvaizdai: malonė ir teisingumas

Septynerybės atvaizdai:

One idea is that these two directions of slack are manifested by the sevensome by having us apply a direction to it, either inwards towards the Nullsome, or outwards towards the Foursome. Here we think of the Sevensome as the Foursome plus Twosome plus Onesome and if we add the Nullsome then we have the Eightsome which is the Nullsome. Thus the inward direction starts with the Foursome and leads to the Nullsome, whereas the outwards direction starts with the Onesome and leads to the Foursome.

Blogo vaiko mąstysena (teisingumas) ir gero vaiko mąstysena (malonė) yra tampriai susipynusios:

Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus nesutarimas:

Dorovė (šešerybė) reikalinga, kad būtų tiek malonė, tiek teisybė.

Gyvenimas, gyvybė, malonė

Gyvenimas: jautrumas, tada atsiliepimas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi. Septynios apytakos: ...

Visaregis ir atskyrimai

The Sevensome and Eightsome are the structures that organize the Distinctions.

The DivisionsOfEverything can all be found within the Sevensome. They are there in reverse order. First there is the Nullsome which is given by the NullfoldDistinction (presuming) and is the whole. Then other Distinctions are included as parts:

Logika

Logika ir aibės Eugenijus Paliokas

Boole-Stone teorema sieja logiką (Būlio algebrą) ir aibių teoriją (aibių algebrą), užtat ir topologiją bei algebrainę geometriją. Manau, kad septynerybės esmė yra tai, kad ji įveda dualizmą (dvilypiškumą) tarp buvimo ir nebuvimo ("ir" ir "ar", sankirtos ir sąjungos). Topologija šį dvilypiškumą panaikina nes tik iš vienos pusės reikalauja neribotas sankirtas (uždaroms aibėms) ar sąjungas (atviroms aibėms).

Frege išskyrė filosofiją/logiką ir psichologiją.

Logikoje: Frege - logicists ir neologicists (truth). Carnap - conventionalists, syntactical (rules, syntax). Pluralists. Nihilists. Chomsky (recursion, minimalist) vs. Daniel Everett (tribe without recursion).

Kažkaip nebuvau suvokęs kaip sutampa logikos santykiai ir aibių santykiai. Apie tą mąstydamas, pastebėjau, kad ir vienur ir kitur yra labai ryškus dualizmas, dvilypiškumas. Aibių teorijoje galima teoremose sukeisti sąjungas ir sankirtas ir jos liks teisingos, ir visai panašiai, logikoje galima sukeisti sąvokas "ir" bei "ar". Supratau, kad būtent tai, mano manymu, yra logikos esmė. Jinai labai tiksliai sustato tokį dvilypiškumą, pavyzdžiui, tarp buvinių (išsakančių tai, kas yra) ir būklių (išsakančių tai, ko nėra). Logikos tikslas yra sustatyti tobulą priešingybę, užtat suskaldyti požiūrį į dvi lygias dalis. Logika kaip vairininkas nutaiko savo vairą taip, kad tas padalinimas būtų nepriekaištingas, kad dalys būtų lygiavertės. Logika atskiria turinį ir pavidalą, taip kad turinys gali būti neiginys ar teiginys, ir tai pavidalo neturės reikšmės, tai yra, logika išsako išvedžiojimo pavidalą, jį atskiria nuo turinio.

Taip supratus, kas yra logika, galima susigaudyti matematikoje. Juk matematikos žymiausios teoremos būtent išsako tokius dvylipiškus atitikimus. Kitas pavyzdys būtų projektyvinė geometrija, kur teoremose galima sukeisti tieses ir taškus. Taip pat matematikoje yra labai svarbūs maži nukrypimai nuo to dvilypiškumo. Topologijai lemtingas atviros aibės apibrėžimas remiasi skirtumu, jog išlaikant atvirumą, sankirtos privalo būti baigtinės, tuo tarpu sąjungos neribojamos.

O gyvenime tarp kitų priešingybių - tiesa ir netiesa, gėris ir blogis, iškyla ir moteriškumas bei vyriškumas. Čia atsiranda galimybė iškelti lygiaverčių priešingybių svarbą, kad galima suvo vienaip (pavyzdžiui, būklėmis - meile) arba kitaip (buviniais - gyvybe) ir būtent logikos prasme tai bus lygiavertis pasirinkimas. Tik aišku, gyvenimas nesiriboja vien logika, nes iš karto kyla klausimas, kuri priešingybė (pavyzdžiui, gerumas, tiesa) bus priskirta tam Dievui, esančiam už logikos?

Matyt, logikoje dvilypiškumas yra pabrėžtinai svarbus nes šiaip filosofijoje siekiame vienareikšmiškumo ar tiesiog taupumo.

Logical statements let us construct a world that we do experience and see the problems.

Atvaizdai (logikoje): "visiems" "yra" (didėjantis, mažėjantis laisvumas) "ar", "ir", "išplaukia", "nėra". (O "iff"?)


Septynerybė

Dividing a perspective into two (in the seventh perspective of the sevensome) - that tension builds once we have knowledge and then start to model ourselves.

Once you have whether your conversation is complete as a system and can be symbolic and then with 8-some the symbolic system is complete.

Dievas (besąlygiškas, už mūsų) ir gerumas (sąlygiškas, mumyse) yra suskaidymas į priešingybes. O kur esame mes? Ir kaip suprasti tai kaip lygiavertes priešingybes, iš vienos pusės, ir nelygiavertes iš kitos pusės?

Lygtyje 5+3=0 laiką ir erdvę sieja dvejybės atvaizdai laisva valia-likimas ir tapatumas-skirtingumas.

Aštuonerybėje - Dievui išeinant už savęs į mus, ir mus išeinant už savęs į jį - ketverybė ir asmens lygtis atitinka priešingoms kryptims

Meilė yra gyvenimo palaikymas - ogi tai yra papildiniai ir taip pat gyvenimo lygties priešinguose lygmenyse. Tad tai primena logikos dualizmą.

Making a decision - action - Maxwell's demon. Make a choice - septynerybė.

Septynerybės atvaizdai yra -1 bė: didėjantis laisvumas ir mažėjantis laisvumas.

Aštuonerybė

Logikoje - priešprieša A ir ne-A yra nustatoma ir jos išsamumas išryškėja tik per laiką, kad viskas yra arba už arba prieš. Kristaus žodžiais: kas ne su mumis, tas prieš; kas ne prieš mus, tas su mumis. Galutinė logika vs. atsiskleidžianti logika.

Factual (what), procedural (how). Implicit - explicit memory relate to difference between why (all relations) and how (single relation). Related to difference between left and right adjoints, for all and there exists, image and coimage.

Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.

Omniscope distinctions = aštuonerybė.

Quantifier: left and right adjoint (all and exists).

Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.

Septynerybė? Semantics - Wikipedia:

Septynerybė

Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.

Kažką žinome ir kažko nežinome. (Septintas požiūris) Viską žinome ir visko nežinome. (Nulinis požiūris - prieštaraujantis sau.)

Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas.

Septynerybės atvaizdai

Komunikacijos dirbtuvės

Užrašai

Septynerybė

Atmintis

Lytiniai santykiai - didžiausias artimumas - sąmonės ir pasąmonės suderinimas - užtat sunku apie tai kalbėti. Ir sąmonė ir pasąmonė, kaip balsai, išsivysto svyravimais - prieš paauglystę sąmonė ir paauglystėje pasąmonė. Jų ginčo pagrindas yra laisvumas, kad galima ir vienaip, ir kitaip grįsti. Lytiniuose dalykuose - baimė kito, priešingo požiūrio - ypač prieš paauglystę.

Semiotinis kvadratas

The semiotician AlgirdasGreimas introduced the SemioticSquare. It is a semiotic structure which generalizes Aristotle's logical square.

Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory

Sociologijos keturi kampai (teisė, rinka, religija, kultūra) yra pavyzdys Greimo kvadrato.

Huntingtono aksioma - galima išvesti logiką iš vienos aksiomos - ji primena septynerybę - kaip ją pakartotinai taikyti?

Buberis:

Septynerybė - pusrutuliai - jin-jang

Proverbios 9:1 La sabiduría edificó su casa, Labró sus siete columnas;

Jain dialektika - septynerybė? Žr. taip pat Anekantavada

Sąmonės ir pasąmonės derinimas

Išdalyk, ką turi, septyniems ar net aštuoniems, nes nežinai, kokia nelaimė gali ištikti žemę. (Mok 11, 2)

2005.04.14 A: Kaip man suprasti lygtį 4+3=7? D: Atverk savo širdį man ar kitam, kad galėtum pamatyti jos ryšį su manimi ir ją kaip tokią priimti. A: Ar suprasiu? D: Suprasi.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Septyneryb%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 30 d., 14:24