Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Suvestinė20201125


Suvestinė

Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?

Trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti.

Šiame puslapyje bandau viską aprėpti. Sieju visko žinojimą ir gyvenimą Dievu.

Remiuosi sąvokomis: asmenys, žinojimas ir nežinojimas, troškimai, sąmoningumas, sąmoningėjimas, meilė, vienumas, apytakos, Dievo požiūris, požiūriai, išgyvenimai, požiūrių grandinė.


Visuma

Teigiamumas

Išskyrimų ir neigimų trejybė

Besąlygiškumas ir nešališkumas

Viskas

Pirmapradės sąvokos

Suvestis

Įtampa ir ramybė

Išskyrimo lygtis X=X

Asmenys ir požiūriai

Aštuonerybė ir gyvenimo lygtis

Apytakos

Troškimai ir netroškimai

Visko žinojimas


Suvestinė 摘要


Sąvokų sąrašasMetmenys

Teigiamumas

Meilė

Besąlygiškumas ir nešališkumas

Įtampa ir ramybė

Išskyrimo lygtis X=X

Asmenys ir požiūriai

Aštuonerybė ir gyvenimo lygtis savaip sieja ketverybę ir požiūrių lygtį

Apytakos

Troškimai ir netroškimai

Visko žinojimas
Apžvalga

Išsiskleidimas išvertimais (požiūriais)

Dvasia (Dievas)

Sandara (Aš)

Atvaizdai (Tu)

Vieningumas (Kitas)

Keturios apytakos

Paskiri lygmenys išsako išėjimo už savęs pakopas. Skliausteliuose yra asmenys išgyvenantys išvertimus. Tolydus asmuo (Dievas) išgyvena visus asmenis, išgyvena visus išvertimus.

Susiderinimas už santvarkos

Trejybės ratas

Besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas

Keturi lygmenys

Ketverybės lygmenys

Išėjimas už savęs

Vaizduotė derina ketverybes:

Dvasia (Dievas)

Dvasia yra Dievo išėjimas už savęs.

Sandara (Aš) Išgyvenimo apytaka

Išgyvenimo apytaka visi trys balsai atsisako savęs, kaip kad Dievas Tėvas. Gaunasi trejybės rato nariai iš kurių slenkame.

Trejybės ratas grindžia tris pasirinkimus, tad šešerybę

Atvaizdai (Tu) Žinojimo rūmai

Žinojimo rūmais visi trys balsai savarankiškai iškyla. Gaunasi trejybės rato nariai į kuriuos slenkame.

Vieningumas (Kitas) Meilės mokslas

Meilės mokslu visi trys balsai derina kitus du balsus. Gaunasi trejybės rato poslinkiai.

Požiūris nusako ašį - Dievas už manęs turi pirmenybę ryšium su Dievu mano gelmėse. Kiti žmonės nusako kitas ašis. O Dvasia išsako mano santykį su kitais, būtent mūsų požiūrių santykį. Galimus santykius išsako visko padalinimai. O aš esu laisvas savo požiūriu įsijausti +1 (priimti požiūrį, susitapatinti su Sūnumi gelmėse, šališkai) arba atsitokėti +2 (pakilti kaip Tėvas virš visko, nešališkai), taip pat +3 ieškoti ribos tarp įsijautimo ir atsitokėjimo, kuri priklauso nuo sąlygų, nuo santykių su kitais. Tad tai grindžia padalinimų ratą ir tris veiksmus.

Trejybės ratas

Trejybės ratas išverčia požiūrį, veda atgal, gilyn, sandaroje

Dievo požiūris


Lemtingų minčių eiga

Dievas

Dievą apibrėžia jo aplinkybių grandinė.

Dievo aplinkybės išsako tai, kas Dievas yra.

Teigiamumas sau tvirtina save

Santykiai

Kas yra santykiai?

Ketverybė: Santykiai ir santvarka

Santykių plėtojimas

Teigiamumas

Teigiamumas

Sąmoningumas

Dvejybė: Atvirumas santykiams

Trejybė: Yra tai, kas reiškiasi

Teigiamumas išgyvenime reiškiasi sąmoningumu

Neišgyvenimo trejybė

Bandau suprasti trejybės ratą, susieti jo įvairius pavidalus, kad galėčiau iš jo išvesti visas pirmaprades sąvokas.

Besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas

Trejybės ratas grindžia sąvokas (neišgyvenimus, tai kas suvokiama)

Trejybės ratas grindžia neišgyvenimą

Trejybės ratas grindžia išgyvenimą.

Meilė

Kas yra meilė?

Kaip meilė sieja mylintįjį ir mylimąjį?

Dievas

Meilė Dievui

Kas yra meilė Dievui?

Ryšiai tarp trejybės narių

Kaip susiję meilė Dievui, Dievas ir meilė?

Nepaneigiamumas (meilė) išplečia besąlygiškumą (meilę Dievui)

Nešališkumas (meilė Dievui) ir besąlygiškumas (Dievas)Nulinės veiklos įtampa ir ramybė

Nulinės veiklos dviprasmybė

Visumos vidinė įtampa

Įtampos raiškos

Įtampa ir ramybė

Laisvumas

Nulinė veikla išsiskiria sandara, savastimi

Būties klausimas išskiria įtampa keliančius turinį ir raišką

Dievo klausimas

Sutapimas ir išsiskyrimas

Išgyvenimas išplaukia iš neišgyvenimo

Išgyventojas

Išėjimas už savęs: Trejybės priešingybiniai supratimai

Trys matai

Kubas išsako 8 galimybes, 3 matus: besąlygiškumą-sąlygiškumą, nešališkumą-šališkumą, nepaneigiamumą-paneigiamumą. Kiekvienas asmuo šį kubą savaip įsivaizduoja:

Šališkumas: Meilė sau

Kas yra meilė sau?

Šališkumas ir nešališkumas

Eilės tvarka: besąlygiškumas, sąlygiškumas, nešališkumas, šališkumas.

Meilė sau, artimui ir Dievui

Meilė artimui kaip sau pačiam prilygsta meilei Dievui.

Besąlygiškumo-sąlygiškumo, nešališkumo-šališkumo, nepaneigiamumo-paneigiamumo padariniai

Ketverybė (kvadratas): šališkas -> sąlygiškas X besąlygiškas <- nešališkas

Asmenys

Išgyvenimo trejybės ratas

Išgyvenimo trejybės ratas trejopai suvokia lygtį X=X

Išskyrimo lygtis X=X

Išskyrimo lygtis X=X sieja visumą ir priešingybę

Išskyrimo lygtis išreiškia pirmapradę trejybę

Išskyrimo lygtis grindžia sandaras

Įtampa trejopai reiškiasi

Įtampos pradžia, jos prielaida yra besąlygiškumas

Įtampos pabaiga, jos išdavos, jos iškrova yra nešališkumo amžinas atsiskleidimas

Įtampos raiška lygties X=X pagrįstais išsiskyrimais

Įtampos vidurys, jos išvados yra trejybinė lygtis X=X

Įtampos įsisąmonijimas. Suvokimas įsisąmonija nesuvokiamumą.

Asmenys ir požiūriai

Supratimas

Dievas gali nesutapti su savimi. Kaip Dievas pasireiškia plačiau už save:

Tai išsakyta atvaizdais. O paskui tai suprantama žmogišku požiūriu, atvaizdai grindžiami požiūriais, žvilgsniais.

Dievas savo išėjimą už savęs išgyvena asmenimis

Iš šalies, asmenys išsako požiūrio prielaidas, grindžia požiūrio lygtį.

Troškimai išsako asmenis.

Netroškimai

Požiūris

Asmenų apibrėžimas vieningumu X=X:

Apimtys yra apibrėžimo filtrai, sietai, ką reiškia lygybės ženklas.

Asmuo atsiranda šalia

Asmenų lygmenys įvairiai išsako įtampą

Nulinis asmuo Dievas yra besąlygiškumas

Asmenys ir nulybės atvaizdai, asmenų ketverybė

Nulybės atvaizdas išreiškia skirtumą tarp Dievo ir asmens.

Asmenys grindžia save (savo savastį) santvarka. Asmenys savęs atsisako už santvarkos ir save tvirtina santvarkoje:

O kaip suprasti išlikimą? Ryšium su Dievu besąlygiškai ar su savimi?

Asmuo išgyvena įtampą požiūrio lygties nusakytomis sąlygomis

Įtampa įsidievina - Dievas sutampa su dieviškumu

Nulybės atvaizdai išreiškia įtampą kaip sąsają tarp dviejų lygmenų

Aštuonerybė ir gyvenimo lygtis savaip sieja ketverybę ir požiūrių lygtį

Žinojimas ir buvimas remiasi atvaizdais

Pasirinkimas tarp Dievo ir amžino gyvenimo

Dievo nebuvimas (ketverybe) ir buvimas (požiūrio lygtimi)

Dievo savastys (Dievas, viskas, troškimai, meilė) išverčia asmenis (Dievas, Aš, Tu, Kitas)

Išejimas už savęs link Dievo

Gyvenimo lygtimi asmuo gali rinktis Dievą

Meilė Dievui reiškiasi netroškimais ir apytakose

Dievas įvairiai plėtojasi gyvenimo lygtimi.

Kitas svarbus net kai su juo neturime ryšio, net kai jis netobulas.

Žvilgsnis

Aštuonerybė sieja ketverybę ir požiūrio lygtį

Aštuonerybė ir gyvenimo lygtis

Aštuonerybėje glūdi trejybės ratas

Apytakos

Nulybės atvaizdai ir trejybės atvaizdai

Asmuo (trejybės ratas) ir apytaka (trejybės atvaizdas)

Apytakos išsako trejybės ratu asmens (trejybės rato nusakyto) santykį su savimi (trejybės atvaizdo nusakytu):

Kiekvienoje apytakoje yra trys kitos lygtys

Apytakų sandaros savaip išreiškia X=X

X=X reiškia 1=2 per 3. Šie kampai grindžia apytakas.

Keturios apytakos skiria asmenį ir savastį

Apytakos vienas kitą išverčia

Troškimai ir netroškimai

Troškimai išverčia požiūrio lygtį

Netroškimai išsako amžiną gyvenimą

Visko žinojimas

Visą žinojimą suvedu apytakomis:

Dvilypumas tarp gerojo vaiko (amžino gyvenimo) ir blogojo vaiko (gyvenimo)

Visko žinojimą grindžiu išgyvenimo apytaka:

Visko žinojimą taikome šviesuolių bendryste

Asmenų vieningumas

UžrašaiAnkstyvesnės mano pastangos viską suvesti2018.04.19 A: Koks šešerybės vaidmuo visko suvedime?

D: Šešerybė aprėpia ir išsako jūsų - žmogaus - gyvenimo sąlygas ir būtent ryšium su manimi, tiek už jūsų, tiek jūsų gelmėse. Tad šešerybė sieja loginę trejybę, mano trejybę grindžiančią mano išėjimą už savęs į jus, asmenimis, ir taip pat jūsų išėjimą už savęs, ketverybės atvaizdais, į savo gelmes. Tad šias dvi trejybes suveda ir suderina šešerybė, o už jos esu aš, nulybė, už jūsų, ir septynerybė, gerumas, jūsų tarpe.

2019.02.19 A: Kaip trys veiksmai sieja ketverbę, kuria veiksmus išgyvename, ir suvokimo lygtį, kuri veiksmus nustato? Suvestinė

D: Suvokimo lygtis išsako mano prielaidas, o ketverybė išsako mane. Tad tai mano nebuvimas ir buvimas, tai mano apibrėžimas ir mano išgyvenimas. O juos sieja viskas. Tad suvok kaip viskas apibrėžia save savo savybėmis ir kaip tas savybes galima suprasti atskirais nulybės atvaizdais, ar visas kartu vienybės atvaizdais. Ir palygink ir ieškok kaip jos nusako padalinimų ratą.

2019.03.27 A: Kaip gyvenimo lygtis sieja tavo prielaidų lygmenis ir išdavų pavidalus?

D: Aš jus myliu. Jūs esate mano išdavos, ir meilė yra mano prielaidos. O būtent aš pasireiškiu įvairiai savo šokiu siedamas savo prielaidas ir išdavas.

2019.12.14 A: Į ką viskas susiveda?

D: Amžina branda viskas išlieka ir susiveda tobulėjimu, kuriuo pasąmonės žinojimas išreiškia sąmonės nežinojimą, taip kad yra atsakymas klausimui. O meilė palaiko tą tobulėjimą, taip kad viskas yra viena. Tuo vienumu viskas susiveda. Tad meilė yra mano esmė.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Suvestin%c4%9720201125
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 lapkričio 25 d., 18:10