Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Užrašai

笔记

Bendruomenės išmintį, protą galima įžvelgti glūdinčius įvairovėje jo atsakymų į klausimą. Įvairovė atspindi netroškimus. Panašiai atsispindi išsiaiškinimo būduose.

Samuel: Mes nežinome neišsakyto žinojimo tikslo (panašiai, kaip fizika nenumano įrangų tikslo). Bet galime aiškintis. Ir tai yra mūsų bendra savybė, bendro pasaulio pagrindas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_S._Reber

Kaip dvejybę (pasąmone), trejybę (sąmone), ketverybę (sąmoningumą) išgyvename iš vidaus?

Tiesa (laisvumas - septynerybė) yra nulybės (pasąmonės) ir vienybės (sąmonės) atitikimas. Koks sąmoningumo vaidmuo? Kaip iškyla Mes?

Kuria prasme Dievo šokio trejybės ratas išsako Mes esame Dievas? arba Dievas yra Dievas? Esu kas esu?

Susikalbėjimas vyksta dviem laidais. Sąmonės sąvokomis galime bendrauti tačiau jas suprasti galime tiktai pasąmonės atjauta, sąmoningumo dėka.

Ryšys tarp pasąmonės neišsakyto žinojimo ir sąmonės išsakyto žinojimo.

Pasąmonė ištisai siūlo daugybę minčių. Jos tampa teiginiais kai joms suteikiame vienokį ar kitokį pritvirtinimą arba sąlygojimą, tai yra, suteikiame vieną iš 12 aplinkybių.

Kiekvienam netroškimui yra atliepimai, kuriuos galima pritaikyti sau arba Dievui. Aštuongubame kelyje tie pritaikymai sueina.

Meilė palaiko (kūdikio, šuniuko) sąmoningumą, pavyzdžiui, atitinkamai įsijaučiant ir atsitokėjant, skatinant šias dvi galimybes apie jų ribą, tad palaikant ir gerbiant galimybę pasirinkti.

Dvejybę, trejybę, ketverybę galima suprasti kaip tai, kaip pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas supranta, išgyvena vienybę. Pasąmonė vienybę laiko likimu, prie jos prideda savo laisvą valią, po kurios susiduria ir susitaiko su likimu, taip kaip yra. Sąmonė žiūri atvirkščiai, pradeda vienybe kaip nusistatymu, vykdo pasąmone ir permąsto savimi. Sąmoningumas tai mato iš šalies, vienybę laiko Ar, pasąmonės išgyvenima laiko Koks, sąmonės kalbą laiko Kaip ir savo vaidmenį, derinantį sąmonę ir pasąmonę, laiko Kodėl. Galima taip pat pamąstyti, kaip šie trys balsai-veiksmai išgyvena nulybę ir septynerybę (neigiamybę).

Gyvenimo prasmė - jeigu kreipiame pagrindinį dėmesį į ketverybę, tai teigiamą jausmą suprantame kaip Kodėl. Bet jeigu kreipiame pagrindinį dėmesį į mūsų išgyvenimą, į šešerybę, tai teigiamą jausmą suprantame kaip Kaip.

Mano Dievas išeina už savęs, atsisako savęs, visai panašiai kaip kad aš atsisakau savo pasąmonės (savo asmeninės patirties) ir savo sąmonės (savo įvairiausių prielaidų). Tikslas yra atrasti esmę, o ta esmė gali mus praturtinti, sureikšminti, įprasminti, atskleisti, brandinti.

Atsakymai grindžia suvokimą, klausimai grindžia savęs suvokimą, tyrimai grindžia bendrą suvokimą, o vaizduotės ribos grindžia susikalbėjimą.

{$O(\infty)$} turi dvi dalis. Posūkiai išreiškia pasąmonę, žemišką pasaulį, o atspindys išreiškia sąmonę, dvasišką pasaulį. Sąmonės kalba atspindi pasąmonės pasaulį. Tačiau tai tėra maža dalis dvasinio pasaulio. Dvasinis pasaulis iššaukia medžiaginį pasaulį. Amžinas gyvenimas slypi, glūdi dvasiniame pasaulyje, kartu ir pomirtinis gyvenimas.

Mintis po Jaan Aru kalbos apie dirbtinį intelektą lapkričio 20 d., 2023 m. Jisai tvirtino, kad sąmoningumas gali kilti iš ląstelių santykių, iš dendritų. Bet jeigu dvi būtybės nesiskiria savo veiksmais, koks skirtumas, kad viena yra sąmoninga, o kita ne? Kodėl reikėtų vieną būtybę vertinti labiau?

Įtampa įžvelgiama metafizinėse sistemose, ji grindžia įvairius metafizinius pasirinkimus.

Aštuongubas kelias ir trys kalbos išreiškia Dievo ir žmogaus valių santykį tad gyvenimo prasmę 6+3=1 kur vienybė 1 yra darna, kuri iškyla sujungu du šešerybės atvaizdus.

CPT simetrijos išreiškia

Nebuvimas dvejybės, trejybės, ketverybės primena šešis atvaizdus 24/2=12, 24/3=8, 24/4=6.

Keturi visko padalinimai - nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė - gali visko atvaizdu būti suvokti kaip būtent visko padalinimai, pavyzdžiui, laisva valia ar likimu, arba buvimu, veikimu, mąstymu. Betko atvaizdu suvokiame betko padalinimą, kažko atvaizdu - kažko padalinimą, nieko atvaizdu - nieko padalinimą. O kaip su kitais keturiais visko padalinimais ir jų atvaizdais?

Mano trūkumas - nesuvokimas ir nevertinimas kitų gyvenimo būdų ir jų privalumų. Troškimas, kad mano pastabos turėtų regimą poveikį. Nusiteikimas, kad susidursiu su siena.

Homeostatic Consciousness New Approach Old Problem

Dėmesingumas - awareness - suvokimas - savęs stebėjimas - reikalingas taikant Christopher Alexander derinius.

Koks ryšys tarp dėmesio (betarpiškumo - nulybės atvaizdo) ir pasąmonės, sąmonės ir sąmoniningumo?

Raidos būsenos. Kaip jas suprasti statistiškai?

Prisimenu budiztų filosofo skaitinį apie akmeninį liūtą primenantį Aristotelio keturias priežastis https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_guardian_lions Liūtas patinas išreiškia medžiaginį (materialistų) pasaulį yang, o patelė išreiškia dvasinį (idealistinį) pasaulį yin. Tai ketverybės atvaizdai.

Yin ir yang - mažėjantis ir didėjantis ir laisvumas, atsakymas ir klausimas? ar sąmonė ir pasąmonė? tad atvirkščiai? https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang

Geometrija išreiškia pasąmonę.

Vervaeke: The meaning crisis. What is this meaning? Why do we hunger for it? How do we cultivate wisdom to generate and enhance this meaning. Wisdom is about realizing meaning in life in a profound way.

Vervaeke: Propositional knowledge - what semantic memory, procedural knowledge how semantic memory, perspectival knowledge episodic memory (adverbial qualia "hereness, nowness, togetherness") - whether, participatory knowledge (agent and arena relationship - how you and the world fit together - you and the world participate in the thing so that real affordances are shared by you, like by walking) - why - the memory is the sense of self.

Sąmoningumas (kodėl) išreiškia tapatumą - sąmonę ir pasąmonę lygina ir ta prasme tapatina, joms primeta tapatumą - o pamatinė būtis (ar) išreiškia skirtingumą, nes sąmoningumas leidžia pasąmonei toliau vystytis savarankiškai, nebeprimeta tapatumo. (Tapatumo) primetimas reikalauja papildomos energijos.

Trejybės poslinkis išsako klausimą, O kaip su...? Juk pereinant iš nusistatymo į vykdymą, kyla klausimas, o kaip su permąstymu? Ir panašiai su kitais poslinkiais.

Anthony Arthur Augustine. TimberFish Technologies

Įsisavinimu pereiname iš proto poreikių tenkinimo į kūno poreikių tenkinimą

You can be knowledgeable with other people's knowledge but you can't be wise with other people's wisdom. Visgi, žinojimas mus iššaukia, išmintis yra žinojimas visko, nors tenka pačiam atsiliepti tam žinojimui.

Empathy skills

Žmogaus dorovinė sistema susiveda į klausimą Kodėl, o tai jo kertinė vertybė. Betgi Meilė pranoksta vertybes. Tad ar Meilė sutampa su lygmenimi Ar? Vėlgi, meilė yra teigiamas jausmas, Kodėl.

Pasakojimas pagrįstas rūpėjimu, tai įtampos balsas. Tad kaip su pagrindimu ir įvardijimu?

Laikas ir erdvė ir sąmoningumas visi yra tolydūs (ar ne)

Peirce: sąmoningumas vyksta trumpoje laiko atkarpoje nes kitaip išvis nesuvoktumėme, kad laikas teka

Peirce: mintyse laikas teka pirmyn nes sąsajų skaičius nuolatos auga

Neįstengiame prisiminti įvykių vaizdinius atvirkščia kryptimi, matyt, tai mums nėra naudingas juos tokiu būdu įsiminti

Ir panašiai... palyginti su šešias asmenų pokalbiais

Užtat reikšmingumas ir prasmingumas supainiojami.

Šešerybė nusako tarpą tarp išorinio ir vidinio požiūrio - galime pasirinkti priimti gyvenimą. Būtent ten iškyla septynerybės tarpas tarp pasąmonės ir sąmonės.

Gyvenimo lygtis išsako kaip sąmoningumas sieja ir skiria pasąmonę ir sąmonę. O ketverybė (kaip kad Yoneda įdėtimi) išsako kaip kodėl ir ar sieja koks ir kaip.

Pasąmonė reiškiasi padalinimais - buvimu, sąmonė reiškiasi atvaizdais ir aplinkybėmis - nebuvimu, sąmoningumas reiškiasi kalbomis - jų derinimu.

Įsisąmonijimas - ar, abdukcija - koks, dedukcija - kaip, indukcija - kodėl, išsidėsto kaip kad Yoneda įdėties atžvilgiu.

Ar trys teigiami jausmai - kodėl reikia elgtis - žavesys, meilė, artimumas - gali būti visų vertybių pagrindai? O kaip su dorybėmis - drąsa, viltimi, nuoširdumu?

Pasąmonė mąsto duomenimis, sąmonė mąsto teiginiais - sąvokomis. Sąmoningumu teiginiai tampa duomenimis.

Koks ryšys tarp užtikrintumo ir tikėjimo?

Markus Raninen: Four loops of self-control

Markus Raninen: Three virtues of inquiry

Sąmoningumo pavyzdžiai - pasitikrinimai. Galvoju ar dar ką užkąsti, pasižiūriu, matau yra spragėsių likučių, suabejoju, ar iš tikrųjų esu išalkęs, pagalvoju, galėčiau likusius grūdus išmesti, nusprendžiu palaukti bet kol kas nevalgyti.

Netroškimų lygtys - 3+3=6, 4+3=7, 5+3=0, 6+3=1 - sąmoningumu išplečia padalinimus Dievu ir žmogumi, jų santykiu

Atsiradus skirtumui, turi dar prieš tai būti stebėtojas, galintis atskirti.

Šešerybėje trys poslinkiai ratu grindžia septynerybės laisvumą.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/U%c5%bera%c5%a1ai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 gruodžio 06 d., 16:57