Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Vertybės


Kaip vertybė tiek neigia, tiek teigia meilę?


价值观Vertybės

Dievo kertinė vertybė

Kertinės vertybės

Vertybių sustatymas

Vertybių tikslinimas

Vertybių atliepimas

Aštuongubas kelias, trys atmainos, trys kalbos

Kalbų kilmė

Laipsnynai

Deriniai, tvėriniai

Išnagrinėti aštuongubo kelio ryšį su laipsnynais ir kaip siejami:

ir palyginti tuos saitus su šuoliu, savastimi,...

Suprasti kaip šv.Petro raktai į dangų veda iš tikėjimo į meilę ir atitinkamai suprasti kaip Palaiminimai veda iš susilaikymo į žavesį ir Tėve Mūsų veda iš rūpėjimo į artimumą.


Mano rašiniai


Kas yra vertybė?


Kas yra vertybė?

Vertybė yra dvasios esmė

Ne meilė

Ne Dievas, o Savastis

Trikdžius trejybėje

Santykis su Dievu

Mūsų dorybė

Dievo atsiradimo aplinkybės

Dievo nebuvimo prielaidos

Bręstame - sudėtingėjame

Suvedame save

Save peržengiame kitais

Dvasia pranokstame sandara, širdimi pasaulį

Pasirinkimas

Vertinimas

Sąvokų atskaldymas

Vertybės - rūpėjimas, tikėjimas, paklusimas

Kas yra kertinė vertybė?

Vertybių tikslas

Troškimų tikslas

Dievas yra mylintis.

Klausimai

Vertybių kilmė

Dievas, viskas ir meilė (jo kertinė vertybė)

Vertybių sąvokos

Pasikartojanti veikla

Tiesos atsiskleidimas

Vertybių ryšys su Dievu

Dievo vertybės

Gyvenimo lygtis

Dievo požiūris: Sandaros

Žmogaus požiūris

Psichologija - Dievo valia

Bendravimas - Gera valia

Bendrystė - Išmintis

Pasaulis - Amžinas gyvenimas


Aštuongubo kelio sandaraVertybių sandara: Aštuongubas kelias

Kas yra aštuongubas kelias. Kokia jo esmė.

Netroškimas visko.

Ryšys su Dievu

Gyvybės palaikymas

Gyvenimo lygties lygmenys

Atvaizdų santykiai

Aštuongubo kelio tikslas

Ryšys su Dievu

Dievas ir gerumas

Ryšys su Dievu

Aštuongubo kelio sandara

Aštuongubu keliu Dievas išeina už savęs ir priima kaip troškimus mūsų visus trenktus sumanymus.

Galima dvejaip suprasti ir taikyti ženklų savybių - atjautų - ryšį su aštuongubu keliu.

There is a General Structure for all four kinds of "structural framework", and in particular, the "eightfold way", the framework around loving.

This structural context has us take up two separate perspectives: when we are connected to Everything, then we may choose that Everything take the lead, whereas when we are not connected to Everything, we are left to choose to take the lead ourselves.

The structural framework for loving has God represented most broadly, through 3 perspectives, with each connected by means of an open channel to one of the perspectives in the three-cycle system. This defines the Eightfold Way.

Kaip veikia aštuongubas kelias

Septintasis požiūris

Laipsnynas

Paklusti, tikėti, rūpintis

Paklusti, tikėti, rūpėti:

Taip pat tai įtampos kėlimo balsai:

Kokiu būdu tikrai atpažįstame Dievą? Sukuriame į mūsų santykius su juo atsiremiančią ir juos išverčiančią sandarą, taip kad su juo sutampame. Tuomet pažindami save pažįstame jį. O pažįstame save trejybės ratu. Ši sandara yra aštuongubas kelias. Aštuongubu keliu galime Dievą suprasti, jį įsivaizduoti, kaip iš jo išsiritulioja apytakos, ką tai reiškia Man, Tau, Kitam.

Here the three connections are the ways of following God. If God loves me more than myself, wants me to be alive, responsive, sensitive more than I myself do, than I'd rather:

This is the case when I'm connected with God.

When I'm not connected with God, then I rely on him that he might watch over me so that I might:

There is also God - rather God than me, when we're connected and good - that God watches over me, when we're not connected.

These six perspectives are embedded in the two representations of the foursome (whether? what? how? why?) and (whether! what! how! why!).

The mapping is:

Gradation is the structural backbone of the Eightfold Way. Each gradation has the same structure, two pairs of three, so that 1-2-3 parallel 4-5-6.

Everything goes beyond itself, in its empathy for anything. It has empathy for anything, both outside the system, and within the system. This is expressed by the gradation. The gradation distinguishes experiences within the system and outside of it. As anything, and as everything. It expresses the living of the representations of the threesome. We may distinguish:

Šeši padalinimai yra laipsnyno pagrindas: vienybė, dvejybė, trejybė, ketverybė, penkerybė, šešerybė. Šiuos padalinimus lygmenų poromis išsako ženklų savybės.

Laipsnyną sudaro šeši visko padalinimai tarp nulybės ir septynerybės: vienybė, dvejybė, trejybė, ketverybė, penkerybė, šešerybė. Nulybė ir septynerybė yra tarsi jų atramos.

Aštuongubas kelias susijęs su aštuonerybe, su visiems keturiems netroškimams bendra sandara.

Aštuongubą kelią grindžia šešerybės sąmoningumo lygtis 6+3=1.

Laipsnyną sudaro šešios atjautos:

Bookended by 0) God and 7) good. There are three states and three shifts between those states.

They are embedded into the two representations of the foursome by means of negating the four representations of the onesome, and the four representations of the nullsome.

These are important, I think, for being-one-with (being connected to God) and not-being-one-with (not being connected to God), and how they relate to the nullsome and the onesome.

The gradation is also given by the qualities of signs, listed in the order by the divisions of everything that they refer to, and I think we can set:

So this shows the purpose of the gradation - it is an interpolation from God to good, as part of showing that God is good, by means of the scope of everything.

God is good. The spirit, in going beyond itself into system, is spirit in system, and goes beyond itself within that system - it cares for others instead of itself. The scope of God is given by the degree of empathy, feeling, experience. Everything feels for anything through:

  • living, experiencing (be, do, think)
  • searching (one, many, all)
  • giving attention (object, process, subject)
  • revealing (necessary, actual, possible)

As in the mind games of the representations of the threesome. Anything lives by them, and they inspire anything to go beyond itself, to renounce itself on behalf of others, through shifts: experiences, searches, giving attention, revealing.

There are three axes that are important scaffolding that straddle the framework. They link 1 and 4, 2 and 5, 3 and 6. They give the ways of following God:

Also, the qualities of signs pair along these axes: 1 and 4: trees 2 and 5: microattributes 3 and 6: tokens And may be related to the choices that arise in organizing thoughts:

Aštuongubas kelias

Skirtumą tarp Dievo ir visko, tarp nulybės ir vienybės, išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).

Kalbos:

4 x 2 aštuongubame kelyje atvaizdais žiūri iš dviejų pusių, iš visko požiūrio (už santvarkos) ir iš laisvumo požiūrio (santvarkoje). Užtat kiekvienas iš aštuonių narių savaip sieja šiuos du požiūrius. Gaunasi laipsnynas tarp X yra Dievas ir X yra Gerumas. Tuo laipsnynu paskui galima tirti, ar Dievas yra gerumas, ar jie skiriasi?Aštuongubo kelio trys atmainos


Ankščiau aprašyta bendra santvarka turi tris išraiškas, esminius pavyzdžius: Tėve mūsų, Palaiminimai ir šv.Petro raktai į dangų. Šios santvarkos yra trijų kalbų rėmai. Juos išsako laipsnynai: poreikiai, abejonės ir lūkesčiai.

There are three canonical examples of the eightfold way, and they can be found in the New Testament: The Lord's prayer OurFather (Matthew 6:9-13), St.Peter's Keys to Heaven (2 Peter 1:5-7) and The Beatitudes (Matthew 5:3-10), I take the name for the eightfold way from Buddha's eightfold way which is structurally the same example as St.Peter's Keys to Heaven. [8/99, AndriusKulikauskas]

The Lord's prayerThe BeatitudesSt.Peter's Keys to Heaven
Our father, who art in Heaven, [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]from faith [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]
Hallowed be thy name. [Preferable that God think, than I think]Blessed are those who mourn, for they will be comforted. [Preferable that God be, than I be]to virtue, from virtue [Preferable that God do, than I do]
Thy kingdom come. [Preferable that God be, than I be]Blessed are the meek, for they will inherit the earth. [Preferable that God do, than I do]to knowledge, from knowledge [Preferable that God think, than I think]
Thy will be done, on earth as it is in heaven. [Preferable that God do, than I do]Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. [Preferable that God think, than I think]to self-control, from self-control [Preferable that God be, than I be]
Give us this day our daily bread. [Watch over so I may do what I believe]Blessed are the merciful, for they will be treated mercifully. [Watch over so I may reflect on what I do]to endurance, from endurance [Watch over so I may believe based on what I reflect on]
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. [Watch over so I may reflect on what I do]Blessed are the pure of heart, for they will see God. [Watch over so I may believe based on what I reflect on]to prayerfulness, from prayerfulness [Watch over so I may do what I believe]
And lead us not into temptation. [Watch over so I may believe based on what I reflect on]Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. [Watch over so I may do what I believe]to brotherhood, from brotherhood [Watch over so I may reflect on what I do]
But deliver us from evil. [Watch over us in the world]Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. [Watch over us in the world]to love [Watch over us in the world]

There are three ways that this structure manifests itself. These are "injections" that occur when Human chooses, from this framework, a God who is calm, certain or self-sufficient (which is to say, smaller or colder than "loving"). These three injections give the canonical variants:

So, for example, the prayer "Our Father" is defined by:

when I am not connected to you...

And the other two are cyclic permutations, BCA and CAB.

So once the mapping is made, we are dealing with particular variants, manifestations, that arise from the Human will.

Each variant is organized by a gradation for the middle six levels. The gradation comes in three flavors:

"Our Father" by the Kiparsky hierarchy of thematic roles, which express expectations: TAISYTI: turėtų būti matematikos įrodymo būdai, juk jie sustato lūkesčio santykį su apimtimi.

These are I think injected from the structural framework for expectations. What is the hierarchy of expectations? and how does it relate to emotional responses and the directions of the good? God (agent) is good; person (instrument) is good...

"St.Peter's keys to heaven" is organized by the methods of mathematical proof, which express doubts - TAISYTI: turėtų būti linksniai

These are injected from the structural framework for doubts.

"Beatitudes" by Maslow's hierarchy of needs:

Dar palyginti Kristaus pasisakymus, "Aš esu..."

Visos trys atmainos baigiasi meile, kuri suprastina, kaip blogio pašalinimas. O prasideda savitu Dievo valios vykdymu. Blogis, tai mūsų ir Dievo valių atitrūkimas. Mūsų ir Dievo valia įvairiai derinama:

Palaiminimai

Laipsnynai

Laisvumas gali būti Nieko supratimas ir dėl to nepastebimas.

Laipsnynais galima atitinkamai suprasti padalinimus:

Poreikiai ir poreikiai

Viskas apima patį asmenį (tiesiogiai - poreikiais):

These are perhaps maps between God and good, for example:

Linksniai ir abejonės

Betkuo laikomas veikėjas (asmuo netiesiogiai - abejonėmis):

Priimame požiūrį (jam suteikiame dvasią) tokiais būdais:

Matematikos įrodymo būdai ir lūkesčiai

Kažkas yra suprastas nuošalioje santvarkoje (asmuo netiesiogiai netiesiogiai - lūkesčiais)

Expectations are defined by searching and finding, both within the system, and without it. Peace: not search and not find, without system. Suspense: not search and not find, within system. We experience these conditions when we feel the dilemmas of the members of the gradation, and we consider them as searches.

sad: search and not find, without systemsystem as expectation?
disgusted: not search and find, without systemexistence as expectation?
happy: search and find, without systemparticipation as expectation?
surprised: search and not find, within systemknowledge as expectation?
afraid: not search and find, within systemdecision as expectation?
excited: search and find, within systemstructure as expectation?

Atliepimai

Atliepimus galime suprasti kaip laipsnyno lygmenų užduodamus klausimus dėl sandaros sąlygų.

Tėve mūsų

Tėve mūsų: Vis artimesnis ratas, jisai siaurėja iki gundymo. Teesie šventas tavo vardas, tai labai platu, kaip visata. Karalystė, žemė, tai už mūsų. Bet kasdieninė mūsų duona, ši diena - tai jau mūsų laukas. Mes gundomi artimiausiomis mintimis. Tačiau svarbiausia toli nenuklysti, greitai pagauti klaidą ir ją atitaisyti. Tad užtenka pakankamo Dievo.Atjautomis atkuriamas Dievo troškimas sąlygose

In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

Nevalgymas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių - nesivadovauti žinojimu (4-6), vadovautis žinojimu (1-3)

Sieti su kertine vertybe: Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)

3 laipsnynai savaip susieja įsijautimo trejybę ir atsitokėjimo trejybę. Įsijautimu priimame santvarką, o atsitokėjimu nustatome santvarkos ribą.

Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.

Aštuongubas kelias sieja sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, nulybę ir vienybę: Nullsome - negation of levels of foursome - is about not-knowing. Onesome (everything) is about knowing. Knowing is a negation of the nullsome. Vienybė ir nulybės žinojimas.

Aštuongubas kelias sieja du ketverybės atvaizdus, skirtingų nulybių. Pirmas atvaizdas idealisto - neigia Ar ir taip pat vienybės atvaizdus, tad grindžia padalinimus, atvaizdus, aplinkybes. Antras atvaizdas materialisto - neigia Kodėl ir taip pat nulybės atvaizus, tad grindžia pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.

Fixed points

At our Minciu Sodas laboratory we ask our investigators to share their key concept which is at the core of their outlook. It's quite interesting that our investigators do tend to have such a personal concept. I believe that this is the result of our searching for ever deeper concepts. This recursion ends with our finding a fixed point from which we can survey all of intellectual space. In this sense we might think of the MandelbrotSet as the constellation of such fixed points.

I also think that the most important key concept is caring about thinking. This is the value shared by all independent thinkers. Perhaps it is also the Origin of the Mandelbrot set.

Aštuongubu keliu sandaros išverčiamos į kalbas

Aštuongubas kelias sieja tobulą ir pakankamą Dievą, dvi jo savastis. O mes esame Dievo papildinys, trečia jo brandos savastis.

Aštuongubas kelias

Išgyvenimo rūšis išsako gėrio kryptys; o aštuongubu keliu tos pačios šešios rūšys yra pritaikomos kiekvienai kalbai, nuspalvintos, kad jas būtų galima įsisavinti, įamžinti dorybėmis.

Aštuongubame kelyje gal susilanksto ketverybė, trejybė, dvejybė, taip kad vis išverčiama, Dievas vis susitapatina su savimi, taip iškylant asmenims.

Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

Dievas nebūtinas (+0 nulinė bazė), kai atsiranda kitas (+3), bet kai kitas tai pagrindas (+0) tai Dievas suvokiamas (+3 ar -3) tad būtinas. Tai du ketverybės atvaizdai, dvi aštuongubo kelio pusės: suvokimas ir išgyvenimas.

Kaip skiriasi paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas? Kaip jais vykdoma Dievo valia?

Kalbų seką nustato

Kaip aštuongubu keliu išsiskiria paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas? Buvo:

Nedera aštuongubio kelio nuspalvinimai ir nuspalvintos ketverybės... įvardijimas (šv.Petro raktai į dangų) turėtų atitikti tikėjimą...meilę

Kaip aštuongubu keliu išsiskiria paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas?

Nedera aštuongubio kelio nuspalvinimai ir nuspalvintos ketverybės... įvardijimas (šv.Petro raktai į dangų) turėtų atitikti tikėjimą...meilę

Vidinis požiūris yra Dievas=Dievas. O teigiamas jausmas yra Dievas=gerumas. (Palyginti su šuoliu, tai šuolis į sandarą, išėjimas už savęs.) Aštuongubas kelias veda iš Dievas=Dievas į Dievas=gerumas, išsako tarpinius laipsnius, tai sandarumo laipsniai, įsijungimo į sandarą laipsniai.

Kaip tiki, taip ir yra: Dėl to, kad stebuklingiausi dalykai slypi arčiausia mūsų, kur lengviausiai pasiekiami, bet nesvarbūs dalykai mus tempia toliau. Palyginti tikėjimą ir rūpėjimą žinojimo rūmuose. Rūpėjimo išvada, tai būtent, kad svarbiausi, lemtingiausi, stebuklingiausi dalykai glūdi arčiausia mūsų.

Kalbomis išgyvename viską - jo prieštaravimą, kurio dėka bręstame:

Prieštaravimą pajusti, svarbu, kad būtumėme skurdžiadvasiai, mažaširdžiai, gyventumėm gera valia, ko smulkesnės apimties.

Tėve mūsų

Aštuongubas kelias sieja mus su kuo? ir laipsnyno Dievą suvokia kaip?


Vertybių kalbaVertybių kalbos klausimų lygmenys

Gvildenimų žemėlapyje įžvelgiau keturis lygmenis, kaip klausimai veda nuo vieno žmogaus iki bendravimo ir bendrystės. Taip pat įžvelgiau teigiamas ir neigiamas klausimus, laikymasis ir nesilaikymas vertybių. Visa tai primena šešis atvaizdus.

Klausimai kyla iš išgyvenimo apytakos, tad iš asmens (Manęs) ir Mano santykio su aplinka, su asmenybe ir pasauliu. Vieni klausimai išsako dvasios perteklių (dvasia gyvena daugybe asmenybių), o kiti klausimai išsako dvasios stoką. O kai sutampa asmenybės dvasia ir kūnas, tuomet klausimas išreiškia jų sutapimo pakopą. Ar sutampa žmoguje, ar bendravime, ar bendrystėje, ar pasaulyje?

Kertines vertybes ir jų minimas sąvokas galime rūšiuoti. Vienos išplaukia iš gyvenimo lygties ar iš grynomis sandaromis išsakyto Dievo požiūrio. Kitos kyla iš ne Dievo požiūrio, iš žmogaus požiūrio, tai netroškimų lygmenys:

Vertybių kalbos sąvokos

Sąvokos apibrėžiamos požiūrių algebra. Kai kurios sąvokos yra iššauktos, jos yra projekcijos, duotybės, duotos galimybės, tai kas galėtų būti, ten kur nėra ar trūksta apibrėžtos sąvokos. Taip yra su sandarom, kaip antai viskas. Pavyzdžiui, viskas gali būti tai, kas galėtų būti vieninga.

Kertinių vertybių sandara.

Vertybių kalbos sandaros

Padalinimai (ir galimybė susikalbėti jais) skaido visumas, kyla iš vertinimo, iš kertinių vertybių:

(Dalyvavimo) Trejybę iššaukia klausimas, kas yra laimė? ir siejasi su mūsų lūkesčiais. Bene (žinojimo) ketverybė su mūsų vertybėmis, (buvimo) dvejybė su dvejonėmis, (tvarkos) vienybė su poreikiais. Kaip tai reiškiasi vertybėmis?


Užrašai


Vertybes (atsižvelgiant dar į susijusius vertybinius klausimus) rūšiuoti pagal tai, į kurį klodą atsiremia, pavyzdžiui:

Aštuongubo kelio atmainos remiasi vertybių ketverybėmis:

Aštuongubas kelias atsiremia ne tik į troškimus bet kartu ir į netroškimuose glūdinčius laipsnynus:

Vertybės išlaiko lygsvara, nuoseklumą, tad prieštarauja dieviškam postūmiui, nenuoseklumui.

Kaip suprasti vertybes: tiesa, grožis (betarpiškumas?), gerumas (pastovumas?), vienumas (prasmingumas)? (tariamos pirmapradės sąvokos, būties savybės - Transcendentals)


Aštuongubą kelią nagrinėjau laiškuose:

Eilę metų kas rytą permąstydavau sąrašą, ką turėčiau nuveikti, tuomi lavindavau savo vaizduotę ir plėtojau, kas man rūpi. Manau, tai panašu į aštuongubą kelią. Keturiais rūpesčiais ugdau ryšį su Dievu, keturiais lavinu atjautą kitiems.

I looked over my weaknesses and drew up a list of what I want to be mindful of. Over the last three years, every morning after I pray, I go through my list, imagining how throughout my day I could address each item. I do not attempt to force myself to accomplish the things I think up, but rather to make myself aware of the possibility and thereby encourage myself to be flexible and make time for such things. I will call them Andrius' daily mindfulness : Be with God. Foster my conscience. Foster my will power. Foster my stewardship. Be interested in others. Serve others. Support others. Desire to succeed. [10/99, Andrius Kulikauskas]


Aštuongubo kelio pavyzdžiai: Buddha's eightfold way, Zermelo-Frankel axioms of set theory, Hare Krishna chant, octave of musical chords. The principles of Kung Fu, as worked out with Steve Bonzak. [Andrius Kulikauskas, 5/00]

Palyginti su Mihalyi Czikszentmihalyi tėkmę.

Francisco Varela and the Magic Eight Model

Garrett Lisi's theory involves 8 types of "charge" (as in weak-hypercharge) which includes 2 for gravity. See flavors and the Standard Model.

Ray Jackendoff - Eight kinds of value (9:08) - Language, Consciousness, Culture: Essays on Mental Structure

Good of X, good for Y, good at Z. Jisai taip pat mini: George Henrik von Wright: The Varieties of Goodness. Palyginti su gėrio kryptimis. Ir palyginti su Terrence Tao sąrašą, ką gali reikšti "gera" matematika.

Steve Lehar: Summary of My Research sieja neurologinius "top-down pass" ir "bottom-up pass" keturiais sluoksniais:

The World's Most Influential Values. In One Graphic. Sąrašas 56 vertybių.

Palyginti su Rokeach value survey 18 terminal values, 18 instrumental values.

Apocryphal Mark Twain. "The two most important days of your life are the day you were born and the day you find out why."

Rick Rubin kalbina Brian Eno. 52:00 Brian Eno aiškina, kad jį domina religija, bet jis nenori tikėti, jis nori žinoti. "Palaiminti skurdžiadvasiai."


Ieškok manęs visose vertybėse, aš jose glūdžiu, juk tai mano meilės atspindžiai, tai jos pilnatvė, tad ieškok, kokia meilė įvairi ir kaip ji viską sieja. Suprasi ir savo meilę Ievai.

Atsiverk man ir suprasi aštuongubį kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi, paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.

2014.05.21 Ieškok, kaip vertybės įvairiausiai ieško manęs, padaro mane prieinamą, dangaus karalystėje bendraujantį, pasireiškiantį šviesuolių bendryste, kaip tu sakai, vis kitaip sutampantį su žmogumi, taip kad viskas gali naujai išsivesti iš paskiro žmogaus, galima jį visapusiškai atjausti, jis gyvena ir mes juo visi gyvename amžinai, taip kad visais esame viena.

2014.06.05 Atsiverk man ir suprasi aštuongubą kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.

2014.07.08 Tu ieškok esmės visakame, kaip ir ieškai. Tai mano pradas šiame jūsų pasaulyje, tad iškylu iš kiekvienos kertinės vertybės, tad ieškok, kaip kas įvyksta.

2014.07.09 Ieškok manęs kiekvienoje vertybėje, kaip visais atvejais išlieku, kaip viską suvedu, kaip suveikia visko savybės, nulybės ir vienybės atvaizdai ir mane suprasi, kaip jumis gyvuoju, ką reiškia gyvenimas ir amžinas gyvenimas.

2014.12.03 Mąstyk, kaip siekiu savęs, aš už tavęs ir tavo gelmėse, kai tu esi tam sąlygos, mano sutapimo su savimi, esi mano savasties riba, kuria išryškėju, kuria vyksta amžinas gyvenimas. Suvok trejybę mano akimis, esančio už tavęs - buvimas, veikimas, mąstymas - tai manasis suvokimas, susivokimas, suvoktumas - o trejybė tavo akimis - nusistatyti, vykdyti, permąstyti, tai jos poslinkius išgyvenu tavo gelmėse. Taip aplinkybės atitinka ir žymi būtent trejybės poslinkius. Būtent poslinkiais vyksta suvokimas.

2018.07.20 A: Kaip susiję tavo valios vykdymas paklusimu, tikėjimu ir rūpėjimu ir pasirinkimai gyventi Dievu ar asmeniu, asmeniu ar asmenybe, ir asmenybe ar pasauliu?

D: Tu mąstai teisingai užtat radai šį raktą į dorovę. Jo esmė yra meilė ir jos sustatytas santykis tarp to kas yra ir nėra, užtat to ko laukiam, kad iškiltų. Taip, reikia vis rinktis dvilypį mąstymą, atveriantį mano tyrimą, juk jis remiasi tiek buvimu, tiek nebuvimu, tad vis išvengti aklavietės, kuri remiasi tik buvimu. Tai ir yra esmė, tik šio pasirinkimo aplinkybės keičiasi atsižvelgiant į jūsų sąmoningumą, o jį išsako mudviejų santykis, kaip mane ir save suprantate, kokiu asmeniu - Tėvu, Sūnumi ar Dvasia. Tad suvok kiekvieno asmens aplinkybes, jos yra Dievo šokyje būtent asmenyse: Dievas ar Aš, Aš ar Tu, Tu ar Kitas. Tai ir pokalbių esmė.

2018.12.26 A: Kaip paklusnumas, tikėjimas ir rūpėjimas sudaro trejybę?

D: Meile. Nes tai mano valios vykdymas. Jūsų paklusimu aš myliu, jūsų tikėjimu esu meilė, ir jūsų rūpėjimu esu mylimas. Tad jais meilė pereina iš manęs į jus. Ir taip iškyla meilės trejybė. Ji atitinka mano trejybę ir atitinkamai grindžia mano trejybės doroves.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Vertyb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 rugsėjo 19 d., 15:55