Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Vertybės

Žr. Vertybės ir klausimai, Vertybių žemėlapis, Kalbos, Tu, Klausimai, Aštuongubas kelias, Palaiminimai, Švento Petro Raktai į Dangų, Tėve mūsų, Jėzaus pasisakymai, Šviesuoliai, Sidharta Gautama, Kelionė Žr.taip pat: EverythingWishesForEverything, Languages, EightfoldWay, QualitiesOfSigns, EverythingVAnything, Empathy, Internalization, Topologies, Representations, Interpolation, Everything, Wishes, PrimaryStructures, Overview, St. Peter's Keys to Heaven, Beatitudes, OurFather, BuddhasEightfoldWay

Vertybes rūšiuoti ir susieti su sandaromis. Suprasti, kaip kiekviena vertybė kokia nors sandara išreiškia meilę, tad ir Dievo esmę - meilę suvokti kaip visų sandarų išeities tašką, kaip kad viską.

Suvokti, kaip kiekviena vertybė išreiškia meilę, kaip kiekviena sandara susijusi su Dievu, su jo išėjimu už savęs.

Vertybiniai klausimai

Dievas, viskas ir meilė (jo kertinė vertybė)

Kalbos

Pasikartojanti veikla

Septintas laipsnis

Ryšys su Dievu

Aštuongubas kelias

Dievas ir gerumas

Viena kitu: Aštuongubu keliu siejamas sutapimas su Dievu nuliniu požiūriu ir sutapimas su kitu septintu požiūriu.

Aštuongubas kelias išreiškia atvaizdus kaip šešis skirtumus tarp nulybės ir vienybės, tuo pačiu prideda nulybę (nulinį požiūrį) ir vienybę (septintą požiūrį).

Paklusti, tikėti, rūpėti:

Taip pat tai įtampos kėlimo balsai:

Netroškimas visko (Aštuongubas kelias)

Štai turiningiausias iš keturių netroškimų.

Dievas yra mylintis.

Tikslai

Troškimų tikslas

Mylintis Dievas yra dviprasmybė. Ar jisai mylintis dėl to, kad jisai Dievas? (Dievas nebūtinas) Ar atvirkščiai, jisai Dievas dėl to, kad jisai mylintis? (Dievas būtinas) Esminis dviprasmiškumas yra Dievo būtinumas ir nebūtinumas. Šis dviprasmiškumas iškyla tiktai kada Dievas trokšta visko, kada jisai mylintis, kada yra aštuongubas kelias, nes tik tada Dievas yra pilnai išėjęs už savęs. Užtat tai ir yra kalbų pagrindas.

Mylinčio Dievo dviprasmybė: jis palaiko mus, kokius esame, o tuo pačiu mus brandina.

Panagrinėti Budos aštuonlypį pasisakymą apie kančią. Kančia lydi visą gerumą? Tokiu atveju kančia yra Dievas. Bet kančia nelydi atsidavimo kitiems.

Aštuongubas kelias išsako ryšį tarp nebūtino Dievo (tobulo - nulinio požiūrio) ir būtino Dievo (pakankamo - septinto požiūrio - Dievo esme, Meile). Šešios ženklų savybės, šeši pertvarkymai, trejybės nariai ir jos poslinkiai išsako ryšį tarp nebūtino ir būtino Dievo. Būtinas Dievas pertvarko nebūtiną Dievą. Aštuongubas kelias nutaiko vidurį tarp tobulo Dievo (su kuriuo palaikome ryšį trejybės nariais) ir pakankamo Dievo (su kuriuo nepalaikome ryšio trejybės poslinkiais). Yra keturi lygmenys: tobulas Dievas - dvasia, ryšiai su juo - sandara, nebuvimas ryšių su Dievu - atvaizdai, pakankamas Dievas - esmė.

Laipsnynas - klausimai

Koks vertybių tikslas?

Kas yra kertinė vertybė?

Esmė

Ne meilė

Ne Dievas, o Savastis

Trikdžius trejybėje

Santykis su Dievu

Mūsų dorybė

Dievo atsiradimo aplinkybės

Dievo nebuvimo prielaidos

Bręstame - sudėtingėjame

Suvedame save

Save peržengiame kitais

Dvasia pranokstame sandara, širdimi pasaulį

Pasirinkimas

Vertinimas

Sąvokų atskaldymas

Santvarkos tikslas

Laipsnyno tikslas

Structure connects the threesome, as the feeling of everything for the activity of anything by way of shifts, and the living of the representations of the threesome as the feeling of anything for the activity of everything in going beyond itself.

Vertybių kalba

Vertybių kalbos lygmenys

Galiu pabrėžti gyvenimo lygties asmenis, jų požiūrius: Dievo, Mano (gerumo), Tavo (gyvenimo - atgal į Dievą, bendravimą), Kito (amžino gyvenimo - lygiagrečiai, bendrystę, su Dievu).

Vertybių kalbos lygmenys:

Kertines vertybes ir jų minimas sąvokas galime rūšiuoti. Vienos išplaukia iš gyvenimo lygties ar iš grynomis sandaromis išsakyto Dievo požiūrio. Kitos kyla iš ne Dievo požiūrio, iš žmogaus požiūrio, tai netroškimų lygmenys:

Štai Dievo būtinumo lygmenys. Jais vertybe siejasi Dievo ir žmogaus požiūriai. Kiekvienas lygmuo išskiria asmenis ir juos naujai vienija. Šie atskyrimai grindžia suvokimus, juos grindžia skirtingos aplinkos. Šios aplinkos primena kalvinistų teologiją apie kurią pasakojo Perry Recker. Šiuose sluoksniuose iškyla ryšys tarp (mūsų) tobulumo (santvarkoje) ir Dievo meilės už jos (išorėje, kituose, pasaulyje, likime). Dievas, jo meilė iškyla psichologijoje, kaip išorėje veikianti meilė; bendravime, kaip kitų troškimai; bendrystėje, kaip visuma, viskas; pasaulyje, kaip Dievas lemiantis jo likimą.

Šiuos lygmenis įžvelgiau gvildenimų žemėlapyje, kaip klausimai veda nuo vieno žmogaus iki bendravimo ir bendrystės. O teigiami ir neigiami klausimai, tai laikymasis ir nesilaikymas vertybių.

Dešimts Dievo įsakymų gali būti susiję su lygmenimis - psichologija, bendravimas, bendrystė, pasaulis - ir jų poromis.

Lygmenys išsako visumas, apimtis, kuriose mūsų veiksmai atliepiami, kaip antai, mūsų proto ribos (mūsų vidinis gyvenimas) - mūsų bendrystė - mūsų bendravimas.

Vertybių kalbos sąvokos

Sąvokas apibrėžiamos požiūrių algebra?. Kai kurios sąvokos yra iššauktos, jos yra projekcijos, duotybės, duotos galimybės, tai kas galėtų būti, ten kur nėra ar trūksta apibrėžtos sąvokos. Taip yra su sandarom, kaip antai viskas. Pavyzdžiui, viskas gali būti tai, kas galėtų būti vieninga.

Kertinių vertybių sandara. Tirti vertybes. Jas įvairiai nagrinėti ir rūšiuoti pagal tai, kaip jos sustatytos.

Vertybių kalbos sandaros

Padalinimai (ir galimybė susikalbėti jais) skaido visumas, kyla iš vertinimo, iš kertinių vertybių:

(Dalyvavimo) Trejybę iššaukia klausimas, kas yra laimė? ir siejasi su mūsų lūkesčiais. Bene (žinojimo) ketverybė su mūsų vertybėmis, (buvimo) dvejybė su dvejonėmis, (tvarkos) vienybė su poreikiais. Kaip tai reiškiasi vertybėmis?

Vertybių ryšys su Dievu

Gyvenimo lygtis

Dievo požiūris: Sandaros

Žmogaus požiūris

Psichologija - Dievo valia

Bendravimas - Gera valia

Bendrystė - Išmintis

Pasaulis - Amžinas gyvenimas

Aštuongubo kelio sandara

Santvarkos ypatybės

There is a General Structure for all four kinds of "structural framework", and in particular, the "eightfold way", the framework around loving.

This structural context has us take up two separate perspectives: when we are connected to Everything, then we may choose that Everything take the lead, whereas when we are not connected to Everything, we are left to choose to take the lead ourselves.

The structural framework for loving has God represented most broadly, through 3 perspectives, with each connected by means of an open channel to one of the perspectives in the three-cycle system. This defines the Eightfold Way.

Here the three connections are the ways of following God. If God loves me more than myself, wants me to be alive, responsive, sensitive more than I myself do, than I'd rather:

This is the case when I'm connected with God.

When I'm not connected with God, then I rely on him that he might watch over me so that I might:

There is also God - rather God than me, when we're connected and good - that God watches over me, when we're not connected.

These six perspectives are embedded in the two representations of the foursome (whether? what? how? why?) and (whether! what! how! why!).

The mapping is:

Gradation is the structural backbone of the Eightfold Way. Each gradation has the same structure, two pairs of three, so that 1-2-3 parallel 4-5-6.

Everything goes beyond itself, in its empathy for anything. It has empathy for anything, both outside the system, and within the system. This is expressed by the gradation. The gradation distinguishes experiences within the system and outside of it. As anything, and as everything. It expresses the living of the representations of the threesome. We may distinguish:

Šeši padalinimai yra laipsnyno pagrindas: vienybė, dvejybė, trejybė, ketverybė, penkerybė, šešerybė. Šiuos padalinimus lygmenų poromis išsako ženklų savybės.

The general structure of the gradations seems to be the same as that for the divisions of everything: onesome, twosome, threesome and foursome, fivesome, sixsome with nullsome and sevensome as bookends. This structure seems to be rooted in the Structural Framework for all structure. It also seems to be given by the sixsome, and the Eightfold Way may perhaps be interpreted as the equation for consciousness of the sixsome, 6+3=1.

Also, the six secondary structures form such a gradation:

Bookended by 0) God and 7) good. There are three states and three shifts between those states.

They are embedded into the two representations of the foursome by means of negating the four representations of the onesome, and the four representations of the nullsome.

These are important, I think, for being-one-with (being connected to God) and not-being-one-with (not being connected to God), and how they relate to the nullsome and the onesome.

The gradation is also given by the qualities of signs, listed in the order by the divisions of everything that they refer to, and I think we can set:

So this shows the purpose of the gradation - it is an interpolation from God to good, as part of showing that God is good, by means of the scope of everything.

God is good. The spirit, in going beyond itself into system, is spirit in system, and goes beyond itself within that system - it cares for others instead of itself. The scope of God is given by the degree of empathy, feeling, experience. Everything feels for anything through:

  • living, experiencing (be, do, think)
  • searching (one, many, all)
  • giving attention (object, process, subject)
  • revealing (necessary, actual, possible)

As in the mind games of the representations of the threesome. Anything lives by them, and they inspire anything to go beyond itself, to renounce itself on behalf of others, through shifts: experiences, searches, giving attention, revealing.

There are three axes that are important scaffolding that straddle the framework. They link 1 and 4, 2 and 5, 3 and 6. They give the ways of following God:

Also, the qualities of signs pair along these axes: 1 and 4: trees 2 and 5: microattributes 3 and 6: tokens And may be related to the choices that arise in organizing thoughts:

Aštuongubas kelias

Skirtumą tarp Dievo ir visko, tarp nulybės ir vienybės, išreiškia aštuongubas kelias jų paneigimais. O ženklų savybės bene išsako jų teigimais. Aštuongubas kelias neigia visko savybes, vienybės atvaizdus, (tuo iššaukia sandaras), taip pat neigia Dievo savybes, nulybės atvaizdus, (tuo iššaukia kalbas).

Kalbos:

4 x 2 aštuongubame kelyje atvaizdais žiūri iš dviejų pusių, iš visko požiūrio (už santvarkos) ir iš laisvumo požiūrio (santvarkoje). Užtat kiekvienas iš aštuonių narių savaip sieja šiuos du požiūrius. Gaunasi laipsnynas tarp X yra Dievas ir X yra Gerumas. Tuo laipsnynu paskui galima tirti, ar Dievas yra gerumas, ar jie skiriasi?

Trys esminiai pavyzdžiai

Ankščiau aprašyta bendra santvarka turi tris išraiškas, esminius pavyzdžius: Tėve mūsų, Palaiminimai ir šv.Petro raktai į dangų. Šios santvarkos yra trijų kalbų rėmai. Juos išsako laipsnynai: poreikiai, abejonės ir lūkesčiai.

There are three canonical examples of the eightfold way, and they can be found in the New Testament: The Lord's prayer OurFather (Matthew 6:9-13), St.Peter's Keys to Heaven (2 Peter 1:5-7) and The Beatitudes (Matthew 5:3-10), I take the name for the eightfold way from Buddha's eightfold way which is structurally the same example as St.Peter's Keys to Heaven. [8/99, AndriusKulikauskas]

The Lord's prayerThe BeatitudesSt.Peter's Keys to Heaven
Our father, who art in Heaven, [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]from faith [God, who loves us - wants us to be alive more than we ourselves do]
Hallowed be thy name. [Preferable that God think, than I think]Blessed are those who mourn, for they will be comforted. [Preferable that God be, than I be]to virtue, from virtue [Preferable that God do, than I do]
Thy kingdom come. [Preferable that God be, than I be]Blessed are the meek, for they will inherit the earth. [Preferable that God do, than I do]to knowledge, from knowledge [Preferable that God think, than I think]
Thy will be done, on earth as it is in heaven. [Preferable that God do, than I do]Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. [Preferable that God think, than I think]to self-control, from self-control [Preferable that God be, than I be]
Give us this day our daily bread. [Watch over so I may do what I believe]Blessed are the merciful, for they will be treated mercifully. [Watch over so I may reflect on what I do]to endurance, from endurance [Watch over so I may believe based on what I reflect on]
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. [Watch over so I may reflect on what I do]Blessed are the pure of heart, for they will see God. [Watch over so I may believe based on what I reflect on]to prayerfulness, from prayerfulness [Watch over so I may do what I believe]
And lead us not into temptation. [Watch over so I may believe based on what I reflect on]Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. [Watch over so I may do what I believe]to brotherhood, from brotherhood [Watch over so I may reflect on what I do]
But deliver us from evil. [Watch over us in the world]Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. [Watch over us in the world]to love [Watch over us in the world]

There are three ways that this structure manifests itself. These are "injections" that occur when Human chooses, from this framework, a God who is calm, certain or self-sufficient (which is to say, smaller or colder than "loving"). These three injections give the canonical variants:

So, for example, the prayer "Our Father" is defined by:

when I am not connected to you...

And the other two are cyclic permutations, BCA and CAB.

So once the mapping is made, we are dealing with particular variants, manifestations, that arise from the Human will.

Each variant is organized by a gradation for the middle six levels. The gradation comes in three flavors:

"Our Father" by the Kiparsky hierarchy of thematic roles, which express expectations:

These are I think injected from the structural framework for expectations. What is the hierarchy of expectations? and how does it relate to emotional responses and the directions of the good? God (agent) is good; person (instrument) is good...

"St.Peter's keys to heaven" is organized by the methods of mathematical proof, which express doubts:

These are injected from the structural framework for doubts.

"Beatitudes" by Maslow's hierarchy of needs:

Dar palyginti Kristaus pasisakymus, "Aš esu..."

Visos trys atmainos baigiasi meile, kuri suprastina, kaip blogio pašalinimas. O prasideda savitu Dievo valios vykdymu. Blogis, tai mūsų ir Dievo valių atitrūkimas. Mūsų ir Dievo valia įvairiai derinama:

Skurdžiadvasiai, tai bendrai paklusnūs. Klausimus iškelia tik apibrėžtoje apimtyje. Jie užtat "skurdžiadvasiai", neišdidūs.

I thought that Buddha's eightfold way was equivalent to St.Peter's key's to heaven, but I think it is actually equivalent to...

The gradations are the keys to the dynamics of the {{Languages}} of life. They mediate the injections of various representations of God (as everything, anything, something) into the primary structure that transcends EverythingWishesForEverything. In each case, the gradations are matched to the QualitiesOfSigns which may be considered as part of that primary structure. Hence, the gradations are understood as interpolations:

Here {{Slack}} is perhaps an interpretation of {{Nothing}} which might explain why it is unobservable.

These are injected from the structural framework for needs.

survivalself-system as need
securityself-existence as need
acceptance, socialself-participation as need
self-esteemself-knowledge as need
opportunityself-decision as need
self-fulfillmentself-structure as need

morphismsystem as doubt
inductionexistence as doubt
construction of algorithmparticipation as doubt
substitutionknowledge as doubt
examination of casesdecision as doubt
constructionstructure as doubt

agentsystem as expectation
beneficiaryexistence as expectation
goal, experienceparticipation as expectation
instrumentknowledge as expectation
theme, patientdecision as expectation
locationstructure as expectation

We understand the not-wishes as dilemmas of the conditions for structure. We can understand the not-wishes as questions which the gradations ask.

need for survivalsystem as need?
need for securityexistence as need?
need for acceptance, socialparticipation as need?
need for self-esteemknowledge as need?
need for opportunitydecision as need?
need for self-fulfillmentstructure as need?

Do I truly like this?system as doubt?
Do I truly need this?existence as doubt?
Is this truly real?participation as doubt?
Is this truly problematic?knowledge as doubt?
Is this truly reasonable?decision as doubt?
Is this truly wrong?structure as doubt?

Expectations are defined by searching and finding, both within the system, and without it. Peace: not search and not find, without system. Suspense: not search and not find, within system. We experience these conditions when we feel the dilemmas of the members of the gradation, and we consider them as searches.

sad: search and not find, without systemsystem as expectation?
disgusted: not search and find, without systemexistence as expectation?
happy: search and find, without systemparticipation as expectation?
surprised: search and not find, within systemknowledge as expectation?
afraid: not search and find, within systemdecision as expectation?
excited: search and find, within systemstructure as expectation?

These are perhaps maps between God and good, for example: survival is the glory of God, glory is the survival of good; security is the intent of God, intent is the security of good; acceptance is the example of God, example is the acceptance of good; self-esteem is the love of God, love is the self-esteem of good; opportunity is the work of God, work is the opportunity of good; self-fulfillment is the command of God, command is the self-fulfillment of good. And so on. Gradation is the interpolation between God is God and God is good. Also, think about how this relates to the eightfold way: God is glory, God is intent... (=blessed are those who mourn, for they will be comforted, blessed are the meek, for they will inherit the earth...) God is agent, God is beneficiary... (faith, virtue, ...

The different gradations seem to be based on different representations of the threesome/twosome, I need to explore this.

We take up the perspective (it is given spirit). For example:

The "taking up the spirit" is of various degrees, each giving rise to a different primary structure. The degree is given by the number of vantage points that it introduces: 0 for needs, 1 for doubts, 2 for expectations, 3 for trials. Perhaps this gives the amount of disruption to the original symmetry between the representation of the threesome within and without system.

topology(without system)(within system)

necessaryglorylove
actualintentwork
possibleexamplecommand

subjectagentinstrument
objectbeneficiarytheme, patient
processgoal, experiencelocation

manymorphismsubstitution
allinductionexamination of cases
oneconstruction of algorithmconstruction

Aštuongubas kelias neigia nulybės ir vienybės atvaizdus. O vienumas yra tai, kas ne viena ir kas ne nulis. Tad aštuongubas kelias išsako vienumą.

Tėve mūsų

Tėve mūsų: Vis artimesnis ratas, jisai siaurėja iki gundymo. Teesie šventas tavo vardas, tai labai platu, kaip visata. Karalystė, žemė, tai už mūsų. Bet kasdieninė mūsų duona, ši diena - tai jau mūsų laukas. Mes gundomi artimiausiomis mintimis. Tačiau svarbiausia toli nenuklysti, greitai pagauti klaidą ir ją atitaisyti. Tad užtenka pakankamo Dievo.

July 29, 2003

"The Eightfold Way" which I think relates to Buddha's Eightfold Way.

I'll now analyze a structure that I call "The Eightfold Way". Until recently it was the most comprehensive and intense structure that I knew of. Then I observed that I might best think of it as one of four families of primary structure that are frameworks for the representations of everything:

I recently noticed a common structural basis for these frameworks. Also, I observed that the six "secondary structures" can be thought of as injections given by pairs of levels of the primary structures. The four primary structures and the six secondary structures so far account for all of the structure that I am aware of. Together I think they are related to the Ten Commandments.

Amongst all this structure, The Eightfold Way plays a focal role. It is the structure that has God go beyond himself, take up seriously all the crazy wishes that we invent. So it plays a mediating role between us and God. It is the framework which is highest, in the sense that the other three levels are injected into it, so that it has three variants, the most of any such structure. I think that, in order to deal with a God who goes beyond himself, it makes use of the inversion effect, so that it has us look out onto nothing as the Unknown. It is the framework that enables the dynamics of language: argumentation, verbalization, narration.

I take the name from Buddha's Eightfold Way which I learned of in college: "This is the noble eightfold way, namely, correct understanding, correct intention, correct speech, correct action, correct livelihood, correct attention, correct concentration, and correct meditation." http://www.san.beck.org/Buddha.html No explanation was given - and certainly, please point me to any that you find thoughtful! Also, there is the trouble of translation, and of understanding the original meaning. However, I played around with the structure and thought I saw the four levels: whether, what, how, why. Occuring twice.

I decided, if the foursome (the division of everything into four perspectives) was occuring twice, there must be something deep and advanced here that I was not yet aware of.

Later, I noticed a very similar structure in St.Peter's Second Letter: "...you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. 1:5 Yes, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral excellence; and in moral excellence, knowledge; 1:6 and in knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience godliness; 1:7 and in godliness brotherly affection; and in brotherly affection, love."

They seemed to match up:

Where I've added variant translations. (This page seems helpful, and contains more explication about each step in Buddha's eightfold way: http://www.geocities.com/Athens/Academy/9280/bt-1.htm#Contents )

At that point, my first years in graduate school, I was thinking a lot about two other eight-lined structures, Jesus' prayer "Our Father" and his Beatitudes ("Blessed are the poor..."). St.Peter's structure was interesting because he starts with faith and ends with love, which should be the goal of faith, so that seems quite profound. I had noticed similarities between his and "Our Father" and the Beatitudes, and the three seemed like structural permutations (with respect to the threesome, especially being - doing - thinking).

So I decided that Buddha's eightfold way was essentially the same as Peter's structure, which I called "St.Peter's Keys to Heaven" as that seemed appropriate for something that profound. I'm not sure anybody quite understands any of these structures, and I was going to explore them structurally, so I thought I should focus on the Christian versions, as I could make most direct use of my intuition. So I looked for the underlying structure behind the three variants, and that underlying structure I call "The Eightfold Way".

At that time I was interested in these structures because they seemed to be frameworks enabling three different kinds of language: argumentation, verbalization and narration. They were structures that evoked dynamics out of statics! Much later, I did find a nice and intense structural expression for the three variants, which I'll write about. Now I'm interested in having a clear understanding of The Eightfold Way with regard to the key concepts that emmanate from the concept of Life. If I have clear understandings of The Eightfold Way, and the other three primary structures, then I think I can have a lot of insight for generating the secondary structures, which include the three languages.

I will write separately about the structure of The Eightfold Way, and also notes on Bhikkhu Ńanamoli selections "The Buddha's Teachings In His Own Words".

For many years I thought it was the overarching structure, until I realized that it is best to think of four separate structural families, of which this is the most robust, and accepts injections from the other three (but they also accept injections from each other, giving rise to the static structures: divisions, criteria, topologies).

Consider how it emmanates from Life and the basic structures that I wrote about.

July 30, 2003

Aštuongubas kelias

Galima dvejaip suprasti ir taikyti ženklų savybių - antrinių sandarų - ryšį su aštuongubu keliu.

Ar tai susiję su aštuongubo kelio nesusivedimu: kodėl ženklų savybių žmogiškasis trejybės ratas yra pirmi trys? tuo tarpu 8-gubo kelio antrojojė pusėje?

Antrinėmis sandaromis atkuriamas Dievo troškimas sąlygose

In life its given the values-questions framework, it is natural through the question to maintain a distinction between unconditional self and conditional self and that defines the context. All manner of cognitive activity is driven by these 8 questions. Self=value. Also generate the step-in step-out dynamics.

Nevalgymas gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisių - nesivadovauti žinojimu (4-6), vadovautis žinojimu (1-3)

Sieti su kertine vertybe: Big 5 model for personality: extraversion (rewards), agreeableness (collaboration), conscientiousness (long term goals), neuroticism (sensitivity to emotions), openness to experience (look for novelty abstractly, intellectually)

3 laipsnynai savaip susieja įsijautimo trejybę ir atsitokėjimo trejybę. Įsijautimu priimame santvarką, o atsitokėjimu nustatome santvarkos ribą.

Kertinės vertybės iškyla žmogui atsakant į klausimą Kodėl reikėtų veikti? Tai leidžia ištirti kaip apibrėžti įvairiausias kertines vertybes, kaip pagrįsti dorovės galimybėmis.

Aštuongubas kelias sieja sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, nulybę ir vienybę: Nullsome - negation of levels of foursome - is about not-knowing. Onesome (everything) is about knowing. Knowing is a negation of the nullsome. Vienybė ir nulybės žinojimas.

Aštuongubas kelias sieja du ketverybės atvaizdus, skirtingų nulybių. Pirmas atvaizdas idealisto - neigia Ar ir taip pat vienybės atvaizdus, tad grindžia padalinimus, atvaizdus, aplinkybes. Antras atvaizdas materialisto - neigia Kodėl ir taip pat nulybės atvaizus, tad grindžia pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.

Examples of the eightfold way include: Buddha's eightfold way, Zermelo-Frankel axioms of set theory, Hare Krishna chant, octave of musical chords. The principles of Kung Fu, as worked out with Steve Bonzak. [Andrius Kulikauskas, 5/00]

Consider the way of flow of MihalyiCzikszentmihalyi.

I looked over my weaknesses and drew up a list of what I want to be mindful of. Over the last three years, every morning after I pray, I go through my list, imagining how throughout my day I could address each item. I do not attempt to force myself to accomplish the things I think up, but rather to make myself aware of the possibility and thereby encourage myself to be flexible and make time for such things. I will call them Andrius' daily mindfulness : Be with God. Foster my conscience. Foster my will power. Foster my stewardship. Be interested in others. Serve others. Support others. Desire to succeed. [10/99, Andrius Kulikauskas]

Garrett Lisi's theory involves 8 types of "charge" (as in weak-hypercharge) which includes 2 for gravity. See flavors and the Standard Model.

Ray Jackendoff - Eight kinds of value (9:08) - Language, Consciousness, Culture: Essays on Mental Structure

Good of X, good for Y, good at Z. Jisai taip pat mini: George Henrik von Wright: The Varieties of Goodness. Palyginti su gėrio kryptimis. Ir palyginti su Terrence Tao sąrašą, ką gali reikšti "gera" matematika.

Steve Lehar: Summary of My Research sieja neurologinius "top-down pass" ir "bottom-up pass" keturiais sluoksniais:

Palyginti su Rokeach value survey 18 terminal values, 18 instrumental values.

Apocryphal Mark Twain. "The two most important days of your life are the day you were born and the day you find out why."

Ieškok manęs visose vertybėse, aš jose glūdžiu, juk tai mano meilės atspindžiai, tai jos pilnatvė, tad ieškok, kokia meilė įvairi ir kaip ji viską sieja. Suprasi ir savo meilę Ievai.

Atsiverk man ir suprasi aštuongubį kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi, paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.

2014.05.21 Ieškok, kaip vertybės įvairiausiai ieško manęs, padaro mane prieinamą, dangaus karalystėje bendraujantį, pasireiškiantį šviesuolių bendryste, kaip tu sakai, vis kitaip sutampantį su žmogumi, taip kad viskas gali naujai išsivesti iš paskiro žmogaus, galima jį visapusiškai atjausti, jis gyvena ir mes juo visi gyvename amžinai, taip kad visais esame viena.

2014.06.05 Atsiverk man ir suprasi aštuongubą kelią, kaip įvairiai gali manęs ieškoti ir mane rasti, juk tavyje išvystau tarpą, tad esu tavo gelmėse (trejybės ratu) ir už tavęs (trejybės ryšiais), tiek kartu su tavimi paskirais trejybės nariais, tiek atskirai nuo tavęs, trejybės visuma.

2014.07.08 Tu ieškok esmės visakame, kaip ir ieškai. Tai mano pradas šiame jūsų pasaulyje, tad iškylu iš kiekvienos kertinės vertybės, tad ieškok, kaip kas įvyksta.

2014.07.09 Ieškok manęs kiekvienoje vertybėje, kaip visais atvejais išlieku, kaip viską suvedu, kaip suveikia visko savybės, nulybės ir vienybės atvaizdai ir mane suprasi, kaip jumis gyvuoju, ką reiškia gyvenimas ir amžinas gyvenimas.

2014.12.03 Mąstyk, kaip siekiu savęs, aš už tavęs ir tavo gelmėse, kai tu esi tam sąlygos, mano sutapimo su savimi, esi mano savasties riba, kuria išryškėju, kuria vyksta amžinas gyvenimas. Suvok trejybę mano akimis, esančio už tavęs - buvimas, veikimas, mąstymas - tai manasis suvokimas, susivokimas, suvoktumas - o trejybė tavo akimis - nusistatyti, vykdyti, permąstyti, tai jos poslinkius išgyvenu tavo gelmėse. Taip aplinkybės atitinka ir žymi būtent trejybės poslinkius. Būtent poslinkiais vyksta suvokimas.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Vertyb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 gegužės 18 d., 19:40