Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Kaune, šeštadienį

Olava Strikulytė, Vakaro žinios

Virginija Skučaitė

Partizanų būstinės, Darbo rūmai..., Vietinė apsauga

Vietinės apsaugos štabas

 • pradžioje Žaliakalnyje, priešais Kipro Petrausko namo
 • persikėlė į buvusius Lietuvos saugumo rūmus Laisvės alėjoje, kur buvo įsikūręs sovietinis saugumas -
 • ten partizanai atvedė kelis suimtuosius, jie buvo uždaryti daboklėn
 • Liudas Butkevičius - Vietinės apsaugos vadas (buvo Kauno gynybos vadas, LAF Propagandos skyriaus viršininkas, buvo lageryje. Blynas: "Valgio" tresto valdytojas pirmiau kišo lenkus visur. Kai pakilo triukšmas, įsakė per du mėn. išmokti lietuvių kalbą. Kraštutinumas. Geria sau alų ir nieko senis nedirba.)
 • Albertas Zubras-Zemribas (1909-1997) - Vietinės apsaugos štabo viršininkas. Mokytojavo Pasvalio gimnazijoje.
 • Pirmo būrio vadas: kulkosvaidžių kuopos viršila, jo pareigas vėliau perėmė ltn.Brėdikis
 • Radijo stoties apsaugai vadovavo [Jonas] Motiejūnas, pavaldus V.A.štabui. Stoties veikla, transliacijos, LAF Prapuolenio žinioje.
 • Telegrafo ir telefono stotis - iš pradžių vadovavo leitenantas, nesiorientuojantis, jį V.A. pakeitė buvęs kariškis Liepinaitis - radijo stoties sargybiniai Vytauto kalne
 • persikėlė į "Lino" patalpas Donelaičio gatvėje
 • birželio 23 d. po pietų, besikeliant sovietai rinkosi užpulti saugumo rūmus - į juos šaudė iš trijų krypčių: Saugumo rūmų, ateitininkų rūmų ir nuo Vytauto kalno
 • bandė pabėgti per kiemus į Duonelaičio gatvę vienas aukšto laipsnio karininkas, palaužtos sveikatos, vos tik iš kalėjimo išėjęs, vėliau uždarytas Štuthofo lageryje (plk.Kazys Pranckonis? bet jis nebuvo Štuthofe)
 • birželio 23 d. į "Lino" patalpas atėjo pirmas ministras: V.Žemkalnis, pėsčias iš Kulautuvos. Zubro paprašytas, ėmėsi organizuoti policiją, laikinai ėjo vidaus reikalų ministro pareigas, paskyrė burmistrą Palčiauską. Vėliau perkėlė savo (ir Vyriausybės) buveinę į "Žaibo" bendrovės patalpas, vėliau vyriausybė persikėlė į Taupomųjų kasų rūmus.
 • ats.ltn. Tomas Šidiškis atsakingas už pastatų saugojimą. Birželio 23-24 d. jo pastangomis išstatyta 30 sargybų ir paskirta 15 ginkluotų sargų. Paskui paskirtas komendantūros Turto apsaugos skyriaus viršininku.
 • kadrų skyrius plk.Šiaudžys (plk.Vincas Šaudzis)(biografija, biografija2, K.Bobelio manymu, pirmuosius J.Bobelio įsakymus jo vardu pasirašė Šaudzis ir Biknaitis.
 • Vincas Šaudzis, pareigos batalione, 1941 m. lapkričio mėn.: Offizier fuer besondere Angelegenheiten u.Vorstand der Freiwilligen Einstell-Kommision. Officer for Special Affairs and member of the Voluntary Recruitment Commission. LCVA R-1444, a.1, b.B4, l.1a.
 • mobilizacijos skyrius maj.Biknaitis - buvo paskirtas Kauno komendantu - ir rūpinosi mobilizacija. Birž.24 d. paskelbė mobilizaciją. Karių organizavimas pavestas Andriui Butkūnui. Grįžo į Saugumo rūmus.
 • Pavyzdžiui, ats.jaun.ltn.Vladas Kišonas birželio 23 d. ryte išgirdo apie karininkų registraciją, nuvyko į Saugumo rūmus, iš ten buvo pasiųstas į komendantūrą.
 • operacijų skyrius plk.Kazys Pranckonis (paskui dirbo LLV Krašto apsaugos ministro adjutantu su ltn.J.Barzda - reikalui išsiplėtus, persikėlė į buvusius Šaulių sąjungos rūmus, Laisvės alėjoje
 • ginklavimosi skyrius plk.J.Narakas
 • ryšių skyrius Liepinaitis
 • sanitarijos skyrius gyd.Labokas, Trakų g. Gusevo ligoninė (Brandišauskas - skaičiai žuvusiųjų, sužeistųjų)
 • Gimbutas paskambino, pranešė apie sovietų tankus
 • Vokiečių ryšininkas Manteufel (slapyvardis) atvyko į štabą birželio 24 d. dėl baltų raiščių partizanams (ir leidimų nešioti ginklus?)
 • Darbo rūmų daliniui vadovavo Antanas Žarskus ir Klimaitis.
 • Antanas Žarskus pats save pasiskyrė Kauno miesto policijos vadu. Kauno miesto ir apskrities policijos vadas, 4-ojo policijos bataliono kvotų karininkas ir būrio vadas. Dalyvavo 07.25.1941 LNP platesniame posėdyje. (Taunys įrašė jį ir Reivytį.)
 • Brazaitis: Neteisinga skirti Klimaičio grupę prie LAF, kuris organizavo sukilimą. Klimaitis tik ką buvo išėjęs iš bolševikų kalėjimo. Jis ir suorganizavo apie save daugelį tokių pat pirmom karo dienom.
 • Stankeras: VDR saugumo dokumentai tvirtino: Algirdas Jonas Klimaitis vadovavo baltarusių daliniui iš 300 banditų.
 • Brazaitis: O patį Klimaitį buvo pavesta iškviesti į laikinosios vyriausybės būstinę, kur gen. Pundzevičius bei gen. M. Rėklaitis ar jų pavaduotojai įtikintų jį atsisakyti savo akcijos prieš žydus. (Tame pasikalbėjime Klimaitis verkęs ir aiškinęs, kad Stahlecker grasinęs jam likvidavimu, jei jis nevykdys Stahleckerio įsakymų. Jam buvo patarta dingti. Netrukus jis tai ir padarė).
 • Stahlecker: In Lithouania this was achieved for the first time by partisan activities in Kowno. To our surprise it was not easy at first to set in motion an extensive pogrom against Jews. Klimatis, the leader of the partisan unit, mentioned above, who was used for this purpose primarily, succeeded in starting a pogrom on the basis of advice given to him by a small advanced detachment acting in Kowno, and in such a way that no German order or German instigation was noticed from the outside. During the first pogrom in the night from 25. to 26.6 the Lithouanian partisans did away with more than 1.500 Jews, set fire to several Synagogues or destroyed them by other means and burned down a Jewish dwelling district consisting of about 60 houses. During the following nights about 2,300 Jews were made harmless in a similar way. In other parts of Lithouania similar actions followed the example of Kowno, though smaller and extending to the Communists who had been left behind.
 • Vietinės Apsaugos štabas veikė kolei Laikinoji vyriausybė pradėjo darbą, iki Birželio pabaigos.
 • V.A.Štabui palikta būstinė Maironio g. su vedėju ltn.V.Gudoniu, kur partizanai kreipėsi asmeniniais reikalais, jiems buvomi išrašomi pažymėjimai
 • Zubras: teko rimčiau pasikalbėti su aktyvistų vadu p.X "Išsiaiškinus ir pasiskirsčius darbą, jokių nesusipratimų nebuvo."
 • Komendantūra nuo birželio 24 d. 15:00 pradėjo dalinti leidimus nešioti ginklus.
 • Birželio 25 d. lig 22:00 įsakymu Nr.7 perima partizanų vadovavimą, Miesto Apsaugos Viršininkas.
 • Birželio 28 d. 17:00
 • Pohl su Bobeliu susitarė pradėti organizuoti savisaugos batalionus. Organizacinis darbas buvo pavestas pulk. A.Butkūnui, kuris buvo ir I-jo bataliono vadas.
 • Birželio 24 d. Laikinoji vyriausybė pirma paskyrė Kauno komendantą plk.Bobelį, taip jį pakeičiant V.A. paskirtą Biknaitį, kuris tapo pavaduotoju
 • Birželio 25 d. Partizanų veiklą stiprinti, bet iš partizanų kiek galima greičiau išskirti nepageidaujamą elementą, kurie pripuolamai yra prisiplakę. Kaune eiti prie policijos organizavimo, o partizanų veiklą plėsti provincijoje, kur dar yra likusių bolševikų, komunistų ir žydų gaujų.
 • 1941 m. birželio 26 d. "L.e. Ministerio Pirmininko pareigas p.Ambrazevičius nusiskundė, kad blogai veikia saugumas ir pasitaiko areštų bei kratų pas asmenis, kurie visai nekalti. Pasisakyta, kad Klimaičio partizanų būrys veikia ne drauge su Lietuvos Ginkluotų Pajėgų Štabu. Lietuvos partizanai veikia kontakte su Lietuvos Aktyvistų frontu ir Lietuvos Laikinąja Vyriausybe. Kur karo veiksmai yra praėję, partizanų veikimas persiformuoja į policijos funkcijas ir šaulius.
 • Birželio 27 d. Raštikis grįžo, tą dieną Ginkluotų jėgų vadovybė perėjo jo žinion.
 • Birželio 27 d. partizanų vadovybė Raštikio kabinete pareiškė lojalumą vyriausybei. Gražino jam kardą, kurį NKVD buvo iš jo atėmę.
 • Vietinės apsaugos štabo viršininkas A.Zubras-Zemribas, tada vadinęsis A.Kauno slapyvardžiu, birželio 27 dieną buvo paskirtas ryšio karininku tarp LLV ir vermachto vadovybės Kaune, o istorikas Zenonas Ivinskis buvo atsakingas už ryšius su visomis kitomis vokiečių įstaigomis.
 • Birželio 27 d. Zubras tapo bataliono vado teisėmis ryšininko darbas su vokiečių karine vadovybe, būtent su gen.Pohl, vadovavusiam Feldkomendatūrai.
 • Zubras, sužinojęs apie suvedinėjimus sąskaitų, pasiūlė gen.Pohl partizanus nuginkluoti. Jam suredagavo įsakymą, kurį Pohl pasirašė berods birželio 30 d. Ginklus Kaune turėjo sunešti į lietuvių komendantūrą, o provincijoje į policijos įstaigas.
 • Darbo rūmų dalinys buvo išskirtas. Pohl pranešė Zubrui,kad jį perėme vokiečių saugumas.
 • Kaune, birželio mėn. 30 d. partizanai buvo sukviesti į "Žaibo" bendrovės salę paaiškinti jiems padėtį.
 • Brandišauskas: K.K.Raičinskis: Tyrimų laboratorija, pavojingo elemento internatas, žydų ir panašaus elemento paieška
 • Brandišauskas: politinis kalinys, ats.jaun.ltn. J.Ženauskas: Birželio 23 d. nuo 10:00 iki 12:00: Vidaus reikalų komisariate rado ginklų. Šalia: III nuovada. Sutiko Kačergį. Ginklus nuvežė į radiofoną, iš ten į sunkiojo darbo kalėjimą. Sunkiojo darbo kalėjime organizuotas "pagalbinis būrys - kuopa". Grįžtant vėl pasikrovė ir vežė į radijo stotį ir saugumo departamentą. 12:00 prasidėjo partizaninis karas. Į Saugumo departamentą pradėjo šaudyti iš "Orlikono". Partizaniniame kare dalyvavo politiniai kaliniai, kai kurie iš jų palaidoti kapinėse. Dalyvavo gimnazijos mokiniai ir šauliai. Vadovavo jauni karininkai ir puskarininkiai. Birželio 27 d. pradėjo organizuoti Valstybės saugumo departamentą. Su kapitono Kirkilos būriu likvidavo komunistus žydus ir komunistus pakalikus. Paskui jį pakeitė iš Vokietijos atvykę dabartiniai direktoriai ir viršininkai. (žydų gelbėtojas), kankintas

Stankeras: Kaune vadovaujantys policijos pareigūnai su savo vadu Antanu Žarskumi kaip tik buvo voldemarininkai. Buvusiose Lietuvos vidaus reikalų ministerijos (VRM) patalpose Policijos departamentą organizavo kitas jų veikėjas Povilas Dirkis, iš kurio policininkas Antanas Michelevičius visko dar nebuvo spėjęs perimti. Perversmo išvakarėse vyriausybės nariai sužinojo, kad majoras Jonas Pyragius ir kiti perversmo rengėjai A.Žarskų buvo paraginę pasirūpinti, kad naktį iš liepos 23-iosios policijos nuovadose budėtų patikimi jų pareigūnai. ... Tačiau netrukus pats Kauno miesto ir apskrities policijos vadas A.Žarskus atvyko į A.Michelevičiaus butą ir jį suėmė. Veikiai buvo suimtas ir vidaus reikalų ministras pulkininkas J.Šlepetys.

 • prašymas Vilijampolėje - 50 ginklų nuo žydų keršto - atmestas

Stahlecker, liepos 4 d.

2 groups of partisans (1) in Kaunas: (a) under leadership of Klimaitis, 600 men, mainly civilian workers (b) under leadership of the physician Dr. Zigonys, about 200 men

In Kaunas four fairly large groups of partisans had formed with whom the advance party had immediately established contact. These groups had not been organized under one coherent leadership. Instead, each group tried to gain superiority over the others and to enter into closer association with the Wehrmacht so that they would be included in a military operation against the Soviet army and as a result the dominant group would be able to capitalize on the changes in the government of Lithuania and thus be able to form a new [Lithuanian] army. Whilst for political reasons military deployment of the partisans could not be considered, within a short time a 300-strong auxiliary group fit for action was formed from the reliable members of the undisciplined partisan groups under the leadership of the Lithuanian journalist Klimatis. This group, as it proved itself satisfactory, was deployed not only in Kaunas itself but also in numerous parts of Lithuania where it performed its duties, in particular preparation of and participation in the execution of large liquidation actions, under the constant supervision of the Einsatzkommando with no significant problems.

In Lithuania this goal was achieved for the first time in Kaunas through the deployment of partisans. It was initially surprisingly difficult to set a fairly large-scale pogrom in motion there. The leader of the above-mentioned partisan group, Klimatis, who was the first to be recruited, succeeded in starting a pogrom on the basis of instructions he had been given by the small advance party that had been deployed in Kovno without any German orders or incitement being discernible. During the first pogrom, in the night of 25/26 June, more then 1,500 Jews were eliminated by the Lithuanian partisans, several synagogues were set on fire or destroyed by other methods and a Jewish quarter of about sixty houses was burnt down. On following nights 2,300 Jews were rendered harmless in the same way. In other parts of Lithuania there were similar actions following the example of Kaunas, albeit on a smaller scale, but which included Communists that had remained in the area.


Stahlecker, liepos 6 d.

Partisans in Kaunas and its surroundings have been disarmed on June 28 by order of the German Feldkommandatur. An auxillary police force consisting of 5 companies has been created from reliable partisans. Two of these companies were subordinated to the Einsatzkommando. Of these, one company guards the Jewish concentration camp. In the meantime, In Kaunas, Fort VII has been established where executions are carried out. The other company, with the agreement of the Field Commander of the Einsatzkommando, is to be employed for regular police tasks.

In Kaunas reserves of meat and flour will last for 6 more weeks. Fort VII in Kaunas will be organized as a Jewish concentration camp with two sections: 1. male Jews 2. female Jews and children.

Presently about 1,500 Jews are kept in the fort. Guard duty is performed by Lithuanian guard formations. In the central prisons there are: 1860 Jews 214 Lithuanians 134 Russians 1 Latvian 16 Poles


 • Blynas, psl.126: Narakas buvo atėjęs kalbėtis dėl vieno generolo [Giedrys] kurio žmona yra žydė. Esą būtų gera, kad į tokius atvejus (Vyties kryžiaus kavalierius, savanorius) būtų žiūrima kitaip; kad šeimų nevarytų į getą, kad leistų kur nors jas atskirai (Panemunėj) apgyvendinti.
 • 07.25.1941 posėdyje dėl geto dalyvavo: Kviecinskas, Reivytis, Palčiauskas, Biknaitis, Kalmantas, Renigeris, Taunys

Blynas:

 • ps.438, Vidaus reikalų vadyboje yra Zemribo, partizanų vado, įsakymas, kuriuo jis ministru pirmininku skiria Joną Pyragių.
 • Zemribas (anot J.Vokietaičio, jis "suėdęs" Naraką) parašė laišką, prašydamas knygų Minsko lietuviams ir kelių tūkstančių pašalpos lietuviams. Siūlo kun.Ignatavičių, kaip "detozitoną".
 • Brandišauskas: inž.j.ltn.Matas Valeika komendantūros karininkas, pranešė apie Pravieniškių žudynes
 • Telšių sukilėlis Jurgelis/Jurgutis apie kovas ir varniškį Juozą Mėčių https://luksas.blog/2016/06/23/birzelio-sukilimas-neuzgeses-laisves-ziburys/

http://www.voruta.lt/pesciuju-orientacinis-zygis-laisves-kovotoju-keliais-kaune/

Kaunas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 sausio 16 d., 19:24