Užrašai

Kviečiu išmąstyti ir puoselėti bendrystę ugdytis, bręsti, gyventi amžinai jau čia ir dabar.

Namelis

Andrius

Santrauka? FFFFFF

Pavaizdavimai? E6E6FF

Asmeniškai? BA9696

Darbai FFFFC0

Išsiaiškinimai D8F1D8

Duomenys? FFE6E6

Užrašai EEEEEE

Nuojauta? AAAAAA

Kitų mintys? ECD9EC

Dievas man? FFECC0

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Žr. Vilkija, Skriaudėjai?, Kęstutis Markevičius?


 • Kur dabar kapeliono Zenono Ignatavičiaus dienoraštis, kuriuo rėmėsi Klemensas Jūra?

2019.08.23 Egidijaus Juodžio pastabos:

 • Tikriausiai, dienoraštis liko Jūros popieriuose, o jam mirus- jų likimas kaip visų senų popierių
 • Kam dabar priklauso namas Vilkijos Kauno g. 25 ? Justinavičiui, dabar dviems jo sūnums.
 • Kam ankščiau priklausė namas? Ar kada priklausė žydams? Namą Ignatavičiai pasistatė 1935-36 metais ir persikėlė į jį iš tame jų sklype buvusios trobos, po karo priklausė Jadvygai Ignatavičiūtei. Iki J.I. mirties namas priklausė tik Ignatavičių šeimai. Namas jokių sąsajų su žydais neturi.

Sumanymai

Reisas: Kaunas-Vilkija: https://www.kaunorajonas.lt/laivas-vilkija/

Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941-1943 m.

Impulevičiaus batalionas iš Kauno išvyko 1941 m. spalio mėn. 6 d., žr.ps.132, "Lietuvių policija 1941-1944 metais", Petras Stankeras.

Paminklinė lenta pristatyta

Zenonas Ignatavičius

Dalis Z. Ignatavičiaus darytų nuotraukų pakliuvo KGB, jos buvo panaudotos straipsniuose apie jį patį. Atsiminimų knygos ir dienoraštis buvo žinomi LSSR Valstybės saugumo komitetui. Parankios KGB pozicijai ištraukos iš “Sabaot Dio degli eserciti” verstos iš italų į lietuvių kalbą. Egidijus Juodis

Apie kun.Z.Ignatavičių

 • Laiškai lietuviams, 1980 m. birželio mėn. 6 d. Jeigu jis būtų buvęs kokios nors didelės tautos sūnus, apie jo asmenį būtų kuriamos legendos, jis būtų keliamas į altorių garbę. Tikrai Zenonas Ignatavičius buvo šventas kunigas, degąs sielų gelbėjimo uolumu, nesibijąs net įvairių pavojų savo gyvybei. Redaktorius: Kun.Juozas Vaišnys.
 • Karvelis tarp vanagų. Lietuvių karių gyvenimas pagal karo kapeliono dienoraštį. Henrikas Kudreikis. Nors kun. Ignonis buvo tikras Kristaus karys ir, jeigu buvo šventų kunigų - jis buvo vienas iš tokių, tačiau bolševikų spaudoje, net specialiuose KGB leidiniuose („12-tas batalionas") jį išvadindavo karo nusikaltėliu, šiuos kaltinimus vėliau perėmė Izraelio ir raudonųjų lietuvių spauda. Dar 1993 m., seniai po kapeliono Ignonio mirties, Vatikanan plaukė protestai iš Izraelio, kodėl kun. Ignonis buvo pakeltas į prelatus. ... Nei vienas dalinys nedalyvavo šaudymuose, nei degino sodybas. Tai liudija jų kapelionas, gudų gyventojai ir ten buvę, gyvi išlikę kariai.
  • 2019.08.23 Egidijaus Juodžio pastaba apie paskutinį sakinį Nei vienas dalinys nedalyvavo šaudymuose, nei degino sodybas. Tai liudija jų kapelionas, gudų gyventojai ir ten buvę, gyvi išlikę kariai. "Neteisybė. Dalinių kareiviai intensyviai šaudė žydus 1941 metais, kol jų dar daug buvo. Daliniuose publika buvo įvairi. Buvo dorų sąžiningų žmonių, kurie stojo į batalionus kovai su bolševizmu (pvz., kareivis-Ignatavičiaus zakristijonas Antanas Mikalajūnas, pats šaudytas, sužeistas, išlindęs iš po lavonų. Atsikūrus Lietuvai Kelmės ir Želvos švietimo ir kultūros mecenatas), bet nemaža ir lengvos duonos mėgėjų, prisitaikėlių be moralės, net buvusių komjaunuolių. Kapelionas neliudija, kad nešaudė, atvirkščiai."
  • Ištrauka iš “Praeitis kalba”: Štai 1942 metų kovo 2 dienos įrašas dienoraštyje: Bebūnant štabe išgirdau baisų dalyką: yra keletas (ar 7) kareiviai, kurie daugiau nenori tarnauti ir nepasirašę vokiškų pasižadėjimų, bet jei žydus šaudyti, tai gerai, eis pirmieji. Iš viso, kas skiriamas sargyboms į Minsko žydų getho, neatsiranda nė vieno sergančio ir negalinčio. Ten mat šio to gali gauti. Vakare nuo kokios 6 v.v. nuolat pyškėjo šūviai mieste. Pasirodė, kad žydai būriais buvo vedami įvairiomis kryptimis iš getho. Kai kurie bėgo. Tai tuos ir šaudė vokiečiai, baltgudžių policininkai ir trys lietuvių uniformą dėvį (plėšikai!).

Palyginti su kitais kapelionais, kuriuos Egidijus Juodis mini;

 • O N 19 FEBRUARY 1942, Wehrmacht priest Josef Perau wrote a stark entry in his diary: 'Will it be possible to atone for the crimes we are committing?' he began. knyga

Šventė Vilkijoje

Renginys Vilkijoje

Užusalių kaimo 48 vyrų nužudymas 1941 m. rugsėjo mėn. 12 d.

Pirmasis Šaulių Sąjungos likvidacinės komisijos pirmininkas gen. št. mjr. Impulevičius

Retų knygų ir rankraščių skyriui perduotas kunigo Zenono Ignatavičiaus archyvas 2012 m. sausio mėn. 13 d. Kun. Zenono Ignatavičiaus seserėnas Egidijus Saulius Juodis.

Vaida Spangelevičiūtė-Knelienė pastoracija AT kaunoarkivyskupija.lt

ZenonasIgnatavičius


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 spalio 13 d., 20:11