Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20180528JonasNoreikaJuodraštis

Žr. Jonas Noreika juodraštis


Škirpos užklausai?, Brazaičio užklausai

Arūnas Bubnys, "Lietuvos teisininkų draugijos garbės narys Matas Krygeris pritaria T.Venclovos nuomonei, jog 1941 m. sukilimas ir pralietas kraujas buvo naudingas ne tiek Lietuvai kiek nacistinei Vokietijai. Neabejodamas šventais sukilėlių tikslais, M.Krygeris mano, jog tuos, kurie vykdo ekscesus, dabar nepriklausomos Lietuvos pareiga išaiškinti ir pasmerkti". (Martinionis, 1941 m. birželio 22-28 d., ps.225) Ar Matas Krygeris turėjo mintyje Joną Noreiką, kuriuo pats asmeniškai pasibaisėjo Telšiuose, 1941 m. liepos mėnesį?


MetmenysUžklausos juodraštis


Mano klausimas

Genocido centro vadove Birute Terese Burauskaite, prašau pagrįsto atsakymo į šį klausimą:

Ar iš tiesų Jono Noreikos veikla negali būti vertinama vienareikšmiškai?

Atsiliepiu į jūsų tvirtinimus

Mane žeidžia jūsų centro tvirtinimai apie Joną Noreiką:

Taipogi mane žeidžia jūsų leidiniai apie 1941 m. sukilimą ir lietuvių batalionus:

Jūs pažymoje tvirtinate, kad

Noriu jūsų užklausti: Kodėl su jumis nesutariame dėl Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmoniją? Pirmiausia glaustai išdėstysiu jo nusikaltimus, o paskui jums pristatysiu savo klausimus apie nusikaltimus nušviečiančius dokumentus bei jūsų tvirtinimus.

Jono Noreikos nusikaltimai prieš žmoniją

Aš vienareikšmiškai vertinu Staliną, Noreiką ir Hitlerį. Nesuprantu, kaip Lietuvos valstybė galėtų juos vertinti nevienareikšmiškai.

Jonas Noreika siaubingai, širdingai, valingai, aistringai, visapusiškai, vienareikšmiškai nusikalto prieš žmoniją.


Užrašai


Jono Noreikos nusikaltimų aplinkybes

Prieš 1941 m. sukilimą, dar tokio mąsto žydų žudynių nebuvo nacių okupuotoje Europoje, kokių buvo Telšių apskrityje net mėnesiui nepraėjus.

O 1941 m. liepos mėnesį Telšių apskrityje lietuviai džiaugėsi būtent tokia savivalda, kurios širdingai troško Kazys Škirpa, Juozas Ambrazevičius ir kiti sukilėliai. Jonas Noreika vadovavo šviesuolių pasirengimams 1941 m. liepos 20 d. manifestacijai, kurioje tūkstančių lietuvių minia įvairiausiai džiaugėsi laisve - iškilmingomis mišiomis katedroje, Tautinio darbo apsaugos rikiuote, ugningomis kalbomis, knygų deginimu, komedija ir vandens sporto švente. O ši laisvės šventė vyko savaitę po to kai lietuviai išžudė 1,800 Plungės žydų liepos 12-13 d. Kelias dienas po šventės, lietuviai kartu su vokiečiais svečiais išžudė Telšių žydų vyrus bent 800 žmonių.

A) Aplinkybės: Lietuvių savivalda Telšių apskrityje - "Žemaičių žeme" vadinosi laikraštis, taip pat ir delegacija.

B) Patys tvarkėsi - taip kaip naciai niekam kitam Lietuvoje neleido

 • Rengė daugiatūkstantinę manifesticiją - karinius paradus.
 • Leido savo spaudą, matyt, be cenzūros. Nemini jokių vokiečių.
 • Patys valdė ir dalino žydų turtą, net jiems gyviems esant.
 • Patys gaudė komunistus.
 • Patys vedė karo lauko teismą ir skyrė, vykdė mirties bausmes.
 • Patys tvarkė žydų getą.
 • Patys rengė žydų šaudymą ir jam vadovavo.
 • Nenusiginklavo.
 • Kariai įstojo į T.D.A. ir taip ją vadino.
 • Kuopos kaip tokios įtrauktos į Šiaulių batalioną.
 • Šiaulių 14-ojo bataliono štabas tikrumoje buvo Telšiuose iki 1942 m. rugsėjo 1 d. (Lipčiaus atleidimo)
 • O Plungėje kuopa virto bataljonu.

C) Aukščiausia valdžia buvo Lietuvių Aktyvistų Frontas

 • Pagal viską, aukščiausias turėjo būti Ramanauskas.
 • Noreika (pirm Ramanausko) sudrausmino aktyvistus ir nuovadų viršininkus.
 • Jo štabo vadas teikė malonės prašymus.
 • Plungės LAF vadas Alimas rengė žydų žudynes.
 • Baltaraiščiai Alsėdžiuose.
 • LAF vadai vadovavo Žemaičių žemės delegacijai: Noreika, Juodikis, Alimas, Svilas, taip pat Bagdonas, Vilutis.
 • Aktyvistai leido laikraštį "Žemaičių žemė".
 • Tie patys
 • Persivadino LNP, TDA kuopa, butų biuru, Žemaičių legionu.

D) Vokiečiai jų nevaldė

 • Nesimatė vokiečių karininkų - tiktai kariai, svečiai, ryšininkai, kankintojai - įsakymų nedavė, tiktai patardavo.
 • Patys vokiečiai nežinojo, kas kraštą valdė.
 • Neįėjo į Jėgerio ataskaitą, nė į SD ataskaitą.
 • Žydus pradėjo žudyti anksti - liepos mėnesį, kai jų nevykdė Jėgeris.
 • Žydus vergus laikė ilgai - net iki gruodžio mėnesio pabaigos.

E) Glaudūs ryšiai su LNP ir LAF Karaliaučius

 • Jono Noreikos bendradarbių tinklą geriausiai išmanė genocidinės Lietuvių nacionalistų partijos vadas Klemensas Brunius, ir jis buvo ištikimas būtent Puodžiui

F) Įgyvendino plungiškio Germanto Meškausko svajonę išžudyti to krašto žydus.

 • Vadinosi lietuvių nacionalsocialistine policija.

Įvardinti visus nusikaltėlius ir jų nusikaltimus.

Jono Noreikos tinklo brėžinys

I) Telšių apskrityje

II) Šiauliuose A) Noreika buvo paskirtas į Šiaulius dėl to, kad Urbaitis atsisakė pareigų, nesutiko dalyvauti nusikaltimuose prieš žmoniją, ir norėjo, kad LLV jį atleistų. B) Noreika puikiai suprato, kas yra Holokaustas, jam pritarė ir sutiko prie jo prisidėti. C) Vidaus reikalų ministras Šlepetys buvo LNP įkaitas ir buvo priverstas paskirti Noreika. D) Noreika paskubino žydų naikinimą Šiaulių apskrityje. E) Noreika bandė steigti priverčiamojo darbo stovyklą ir palaikė vergvaldystę, tūkstančių karo belaisvių prievartavimą.

Klausimai apie dokumentus. Dėmesio atkreipimas.

Žemaičių žemė, Nr.5

Ivinskio atsiribojimo dėsnis: "Padorūs lietuviai visada nuo padugnių atsiriboja." (VU f.198, a.727) Ar Noreika buvo padorus lietuvis? Ar jisai atsiribojo nuo žydų išžudytojų?

Krupavičiaus teisingumo dėsnis: "Tokių išsigimėlių nebuvo daug. Bet jų, deja, buvo. To paneigti negalima. Jie yra Lietuvos gėda ir nelaimė. Lietuva, atgavusi savo nepriklausomybę, teisingumo organų keliu jiems atiduos tai, ko jie savo darbais yra nusipelnę." („Laiškai lietuviams“ Vol.37 1986m. Nr.5, 6, 7) Kaip mūsų laikų laisva Lietuva įvykdė šį VLIK-o vadovo pažadą? Kaip 1941 m. šį dėsnį vykdė Lietuvos laikinoji vyriausybė? Kaip įgyvendino Telšių apskrities lietuviai veikę Lietuvos Respublikos vardu?

LLKS nepriklausomybės dėsniu vadinu tai, kad neteisinga rinktis nė komunizmą, nė nacionalsocializmą, ir toks nepasirinkimas yra trečias kelias. (LII f.10, a.8, b.16770-141, l.25-26) Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos Pradai ir gairės Nr.1, "Laisvės kovotojų žingsniai", 1946: "Tos ideologijos buvo - komunizmas ir nacionalsocializmas. Tos imperijos buvo - Sovietų Rusija ir Hitlerio Vokietija. ... Tokios alternatyvos akivaizdoje buvo pastatyta ir lietuvių tauta, Lietuvos valstybė. Jau 1939 metais, ypač 1940 metais, dar daugiau 1941 metais ir visais sekančiais metais, beveik ligi dabar. Visi atsimename, kaip, šios žiaurios alternatyvos akivaizdoje lietuvių tauta pasvyravo. Ir, deja, netruko tokių, kurių vienais ar kitais, realiniais ar tik naiviai iliuziniais sumetimais buvo pasidavę šių įtaigavimų įspūdžiams ar save silpnos, opurtunistinės prigimties vyliojimas... Bet visą laiką, nuo pat pavojų pradžios ligi dabar liko pakankamai stambi lietuvių tautos dalis, kuri apgalvojo, apsisprendė ir pagal galimybes ryžosi gyventi ir veikti dar vienu, trečiuoju principu: Mes nesirenkame ir nesirinksime tarp dviejų vergijų, katra iš jų geresnė, ar blogensė, priimtinesnė ar labiau atmestina lietuvių tautai! Joks tų dviejų ideologijų konfliktas negali mus priversti būtinai pasirinkti vieną ar antrą iš jų! Mes atsisakome paaukoti savo tautos laisvę ir valstybinę nepriklausomybę šių doktrinų tarnybai ar šių dviejų blokų egoistinėms ir imperialistinėms užmačioms! ... Todėl mes ryžtamės, nežiūrint tariamo padėties beviltiškumo ir mūsų jėgų disproporcijos, iš visų galių kovoti prieš abu smurtus, prieš abi mums primetamas vasalizacijas, prieš abi baudžiavas ir vergijas - už mūsų tautos laisvę, už Lietuvos Respublikos realią nepriklausomybę ir pilną suverenumą, už bendradarbiavimą su visomis kitomis tikrąją laisvę gerbiančiomis ir praktikuojančiomis tautomis!.. ... Tiesą pasakius, kad mes tokių žmonių turėjome, tai buvo ir, tikime, liks tikrasis lietuvių tautos išganymas." Ar jūs galite patvirtinti, jog tai parašė LLKS nariai Bronys Raila ir Jurgis Valiulis? Ar jūs paskelbsite eilėraščius, kuriuos Bronys Raila parašė, padėkoti Raudonajai armijai už Lietuvos okupaciją ir pasigerinti jos okupantams? Ar jūs sutinkate, kad Bronys Raila toliau rašė bjauriausią nacistinę LAF propagandą, raginančią varyti žydus iš Lietuvos, užtat jisai laikytinas nusikaltėliu prieš žmoniją? Ar jūs sutinkate, kad jo perlaidojimas Kauno Petrašiūnų kapinėse 2016 m. už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai yra pasityčiojimas iš tūkstančių Kauno VII forte sušaudytų vyrų ir troškuliu kankintų moterų ir vaikų ir išdavimas amžinos pareigos juos atjausti ir atminti? Ar jūs ryžtatės paprieštarauti jį išaukštinusiems, pirmiausiai Kauno miesto savivaldybei ir Maironio lietuvių literatūros muziejui? Ar jūs patartumėte atitaisyti skaudinančią klaidą ir bendru sutarimu jį antrą kartą perlaidoti į tinkamesnę vietą, kaip pavyzdį, kad Kaune ir Lietuvoje giname savo kapines nuo išniekintojų? Ar jūs apgailestaujate, kad būtent išsaugotais Lietuvos Respublikos iždo pinigais Kazys Škirpa samdė Bronį Railą rašyti ir ryšininkus platinti Lietuvos vardą ir sąžinę teršiančią, smurtingą propagandą? Ar jūs sutinkate, kad Lietuvių aktyvistų frontas teisingai pašalino Jurgį Valiulį, kuris po pučo susidėjo su žudikiška LNP ir išdavė LAF ir Lietuvos laikinąją vyriausybę? Ar jums neatrodo, kad Raila ir Valiulis, taip aiškiai išdėstydami trečią kelią - nepriklausomybės dėsnį, patvirtina, kaip sąmoningai ir valingai jie patys ir jų bendražygiai jo nesilaikė?

Vyskupo Staugaičio broliškumo dėsnis:

Vyskupo Staugaičio abejingumo dėsnis:

Rabino Bloch meilės dėsnis:

Noreikos vergvaldystės pateisinimu vadinu jo tvirtinimą: "Nuo pat pasaulio pradžios viešpatauja įstatymas: stipresnis užmuša silpnesnį. Stiprėkime ir stiprinkim!" Taip jisai skelbė 1933 metais savo brošiūroje, "Pakelk galvą, lietuvi!!!". Aišku, toks įstatymas negali būti nuoseklus, juk tiktai silpni gali stiprėti ir būti stiprinami. Tai tiesiog vergvaldystės pateisinimas. Jisai net nevadintinas dėsniu. Kas dar Lietuvoje skelbė tokį smurto pateisinimą? Ar jūs kituose Noreikos rašiniuose pastebėjote panašius tvirtinimus? Ar jo gyvenime įžvelgiate, kad jisai troško vergvaldystės?

(„Laiškai lietuviams“ Vol.37 1986m. Nr.5, 6, 7) Krupavičius: "Visa lietuvių tauta su savo išsilikusiomis organizacijomis, įstaigomis: Laikinąja vyriausybe, buv. vyriausybės nariais, Kat. Bažnyčia, lietuviškąja spauda, partijomis ir visa visuomene buvo priešinga nacių politikai ir metodams, taikomiems žydams; žydus rėmė ir gelbėjo bei juos užjautė."

Žemaičių žemė

Kun.Ramanauskas komjaunuolius šalino iš seminarijos.

Vysk.Ramanauskas apie kun.Pukį: Man ankščiau iš Plungės parapijos klebono Pukio buvo žinoma kad Pukys iš Misevičiaus, jam dirbant Burmistru, gavo sąrašą prie vokiečių už komunistinę veiklą sušaudytų asmenų, kad patvirtinti to ar kito asmens mirties faktą. Nes be tokio patvirtinimojis negalėjo sudaryti jų žmonų antrų santuokų. Ir kad gavus tokį sąrašą pas jį buvo atėjęs Lifanovas sužinoti apie savo dviejų sūnų ir žento, kurį jis pasiuntė tiklesniom žiniom pas Misevičių kaip Plungės miesto burmistrą. Pukys man pasakojo kad MGB jį kvietė ir klausinėjo apie asmenis sušaudytus dėl komunistinės veiklos ir jis bijojo, kad jo nepalaikytu su tuo susijusiu. Evaldas: Misevičius kai aiškino kodėl slapstosi irgi minėjo kad bijo kad Lifanovas jį laiko su tuo esant susijusį.

Vysk.Ramanauskas: 1944 birželį ar liepa aš sužinoojau kad žemaičių Kalvarijoje Vanagų gauja terorizuoja žmones slėpusius žydus dėl ko žmonės piktinasi vanagais. Sužinojęs kad Alsėdžiuose yra vanagų štabas aš nuvažiavau į Alsėdžius ir reikalavau kad tie išpuoliai baigtųsi. Alsėdžiuose aš jiems tai išsakiau. Jie atsakė kad Kalvarijoje yra savi vadai. Kitų klausimų Kalvarijoje nesvarstėme.

Jatulio organizuotame pulke tarnavo kapitonas Lipčius. Borisevičius su juo susipažino iki 1940 ką veikė vėliau neva nežino ir kokias pareigas užėmė Jatulio batalione irgi nežino.

(VU f.198, a.972) Atsiribojimo dėsnio svarbą pavaizduoja lietuvių tautos valios reiškėjas, Lietuvos laikinosios vyriausybės laikinai einantis pirmininko pareigas Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, atsakydamas į savo draugo istoriko Zenono Ivinskio prašymą, parašyti apie lietuvių ir žydų santykius. Mat, plungiškį Ivinskį sukrėtė Plungės krašto žydų likimas. Ambrazevičius, 1971 m. gegužės 23 d.: "Pirmasis bolševikmetis santykius pakeitė. Bet vėl ne dėl rasinių ar religinių motyvų. O dėl to, kad bolševikmečio dienom žydai, tikriau, jaunoji žydų karta, pasirodė avangarde svetimos kultūros - komunizmo, svetimos okupacijos dominavimo. Tai buvo "nužydėjusių" žydų siautėjimas, kuris užtraukė atsakomybę visiem žydam - kaip tie žydai, kurie nukryžiavo Kristų ilgiem laikam užtraukė atsakomybę visiem žydam, ypačiai, kai kita žydų dalis nuo tų nužydėjusių neatsiribojo." Kaip jūs vertinate Ambrazevičiaus pasisakymą? Kaip jūsų manymu toksai mąstymas įtakojo jo veiksmus? Ar jisai priimtinas ar atmestinas?

Zenono Blyno dienoraštis

Tikėjimo klausimas

Karo lauko teismo bylos

Kun.Pukio parodymai

Pakalniškio knygos, ypač: Septintoji diena

Plungiškių ir giminių prisiminimai

LNP ir LAF Karaliaučius

Leidimas nešioti ginklus (LCVA f.1075 a.2 b.19 l.3R)

Kiti blankai

Skelbimai

Žudynių dalyvių parodymai

Vyskupo Ramanausko parodymai

Zenono Ivinskio pro memoria

Dieckmann apie Noreiką - tą pačią dieną rugpjūčio 5 d. griežčiau pasielgta su žydų turtu kaip kad Urbaitis ketino. psl.862

Jasaitis

Telšių miesto savivaldybės archyvas LCVA f.1075

Kazio Šilgalio gyvenimo aprašas

Kiti dokumentai

Klausimai dėl J. Noreikos veiklos Plungėje.

Telšiai

Narutis - pasirengimai sukilimui

"Žemaičių saulutė"

Zalman Bloch

Šiauliai

Igno Urbaičio byla - Ignas Urbaitis atsisakė

Noreikos paskyrimo aplinkybės

Ambrazevičiaus laiškas Ivinskiui

Jasaitis

Noreika algas išmokėjo batalionui algas - Žagarės žydų žudikams.

Noreika - priverčiamojo darbo įstaiga

Noreika - norėjo būti apygardos tarėju, jam neleido

Noreika - Kuršėnai - užstojo žydų turto grobstytojus

Ar "nepageidaujamas elementas" yra nacių sąvokos "unzuverlässige Elemente" vertimas į lietuvių kalbą? Ar į jį įeina komunistai, juos prijaučiantys, disidentai, nusikaltėliai, homoseksualai, prostitutės, benamiai, silpnapročiai? Ar šiuo atveju turime mintyje

Su žydų koncentravimu susiję klausimai.

dėl Rosienckio Chaimo perkėlimo į Šiaulių Getą 41.10.11 (175) (byloje LCVA-R1099-1-2

dėl Šafranskio Peisacho ir Abraomo Gordono perkėlimo į Getą 41,10.11 (176)(byloje LCVA-R1099-1-2

Byloje yra ir daugiau dokumentų apie žydų perkėlimą į Šiaulių Getą. (139-140)

Sargybinių saugojusių žydus apginklavimas ir savivalės prieš prieš žydus gynimas byloje (LCVA-R1099-1-2)

a) ar genocido centras pripažįsta, kad J. Noreika dalyvavo organizuojant žydų persekiojimą, a[ginkluojant žmones persekiojusius žydus? b) ar Gubernijos depo sudarytame žydus saugojusių asmenų saraše yra tokių kuriems buvo suteiktas kario savanorio statusas? ((byloje LCVA-R1099-1-2 (122 -123) ir (psl.217)

Lietuvos piliečių ne žydų persekiojimas vykdytas J. Noreikos

Klausimai dėl žydų turto ir išnaudojimoir kalčių už tas skriaudas perėmėjai.

Geležinkelis, ligoninės, mokylos, Gubernija

Dalytė? dalino bandeles

LCVA f.R1099 a.1 b.32 Karo belaisvių tvarkymo bylos.

Šiauliai

ŠMERŠ Su bendradarbiavimu su sovietinėmis represinėmis tarnybomis susiję klausimai

Neabejoju, kad Genocido centras yra visapusiškai ištyręs tą klausimą. visgi a)Ar genocido centro specialistai yra peržiūrėje J. Noreikos byla iš filtracijos stovyklos.? b)Yra susipažinę su apklausos sulaikant protokolu? c) byloje yra žinių kad ir kiti J. Noreikos bendrabyliai galimai bendradarbiavo su sovietų organais, ar tas klausimas yra išnagrinėtas visapusiškai?

Noreikos mitas

Kiti lietuviai, Štuthofo kaliniai, nusikaltę prieš žmoniją

Noreikos dėsnis

Noreikos citata apie darvinizmą.

Noreikos mito kūrėjai

Riauka

Ašmenskas

kiti...?

Noreikos kilnumas

Pabaigai

Esminė problema yra, kad 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai Hitlerio nevertino vienareikšmiškai, kaip blogio puoselėtoją. Akivaizdu, kad 2018 m. Genocido centras panašiai vertina Hitlerį nevienareikšmiškai. Užtat Genocido centras negali teisingai vertinti Jono Noreikos, kuris 1939 metais skelbė Lietuvos karininkų žurnale, koks Hitleris žavus.

Prašau, ar galime bendrai sutarti, jog Jonas Noreika vienareikšmiškai ir visapusiškai buvo nusikaltėlis prieš žmoniją?

LGGRTIC istorikas Vygantas Vareikis... apie išeiviją...

Ar galėtumėme suvokti, kad LGGRTC turėtų blaiviau vertinti 1940-1941 m. sovietų okupaciją, 1941 m. sukilimą, lietuvių, žydų bei sovietų "anti-nacinį" pasipriešinimą, ir pokario lietuvių anti-sovietinį pasipriešinimą?

Ar nemanome, kad įkyriai neteisingas vertinimas mus skaldo, atstumia, nugręžia vienas nuo kito ir skatina išsivaikščioti?

Prašau, tirdami ir suvokdami istorines aplinkybes, ar galėtumėme suvokti tikrus didvyrius ir mokytis iš jų tauraus elgesio.

Nedelsiant prašyti ir raginti prezidentą Adamkų pasirengti kelionei į Šukionių kaimą paaiškinti, kodėl jų mokyklai netinka Noreikos vardas. Ir kartu paprašyti, kad prezidentė Grybauskaitė ir kiti valdininkai, šviesuoliai ir dvasininkai jį lydėtų.

Kiti dokumentai

ŠMERŠ?

Žydų skriaudimas

Liudijimas prieš vyskupą Staugaitį

Rainių "Pasmerktųjų testamentas"

Nenaudosime

Dar kitos bylos


Palyginimui: Sovietų tremties suvestinė (Gladkovo, birželio 19 d.): Telšių apskrityje: tariamai "antitarybinio, socialiai pavojingų" žmonių - 368 ištremti ir 82 areštuoti

Paskutiniai Telšių žydai išžudyti gruodžio mėnesio pabaigoje - jau po Jėgerio raporto - tai parodo, kad to krašto žydai tarsi nesiskaitė dalimi Lietuvos.

Rietavo sukilėliai dalyvavo žudynėse.

Matosi, kad jisai negerbė tų žmonių, kurie prašė jo malonės. Užtat jisai gerbė tą žmogų - Algirdą Žūtautą - kuris, kaip Noreika, svarstė kitų žmonių likimus.

Išnašos

Juodoji svastika - Raseiniuose

Stahlecker Comprehensive Report, October 15, 1941

Dogelio dienoraštis ps.321-322 apie Telšių kankinius. Kodėl neatitinka medicinos protokolo?

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20180528JonasNoreikaJuodra%c5%a1tis
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 28 d., 16:30