Iš Gvildenu svetainės

Mintys: AsmenųTyrimai


Gvildenu, Apytakos, Suvestinė, Asmenys, Viena

Kaip apytakomis iškyla ir susidėlioja Dievo, Mano, Tavo, Kito klausimai ir tyrimai?


个人调查Klausimu Ar? kreipiuosį į Dievą, Koks? - į Save, Kaip? - į Tave, Kodėl? - į Kitą

Jeigu nori suprasti kodėl, turi mąstyti apie save kaip apie Kitą.

Dievo šokyje keturiose pakopose vyksta tyrimas jokiu požiūriu.

Kiekvienoje apytakoje tyrimas vyksta keturiose pakopose ir šešiose jų porose. Dievo šokyje tai keturi teigiami įsakymai ir šeši neigiami įsakymai.

Tyrimo išeities taškas atitinka žinojimo lygmenį:

Ir tyrimui reikalinga atitinkamo ilgio požiūrio grandinė.

Kiekvienoje apytakoje tyrimas vyksta keturiose asmenų pakopose, Dievui išeinant už savęs į save.

Kiekvienu atveju yra keturios pakopos ir šešios jų poros.

Išgyvenimo apytakoje požiūris kyla iš troškimo neigimo, tad iš netroškimo, kuriuo Dievas pasitraukia. Dievas naujai iškyla troškimu prisiimdamas netroškimą. Tai tyrimo išsakymas vienu požiūriu keturiose pakopose, Dievui išeinant už savęs į save.

Lygmenyje Ar Dievas žiūri pro mane be jokio požiūrio, gyvena manimi.

Kaip mano klausimai susiję su asmenų (Dievo, Mano, Tavo, Kito) klausimais?

Mano klausimai yra Kaip gyventi amžinai, išmintimi, gera valia, Dievo valia? o Dievo (asmenų) klausimai yra Ar Dievas būtinas? Koks Aš asmuo, Kaip Tu daugis? Kodėl Kitas yra, veikia, mąsto?

Mano klausimas "Iš ko išplaukia ir kaip išsiskleidžia visos pamatinės sąvokos ir sandaros?" išverčia Dievo klausimą "Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?"

Aš savo klausimu bandau įsivaizduoti Dievo požiūrį, tad viską žinoti. O jisai savo klausimu atvirkščiai bando įsivaizduoti mūsų požiūrį, tą savo žinojimą gražiai taikyti. Šį skirtumą įžvelgiau savo tyrimu priėjimai prie visumos.

Panašu, kad Dievas į savo klausimą atsako savo įsakymais mylėti. Jais išplečia žmogaus meilės galimybes, kad žmogus galėtų mylėti ne tiktai savo jėgomis, bet galėtų atsiremti į Dievo jėgų pilnatvę.

O aš ieškau to Dievo požiūrio kurį žinodamas galėčiau jį priimti laisvai ir širdingai vietoj kad įsakmiai paklusti. Nes aš tikiu, kad toks įsakmus paklusimas mane naikintų ir žlugdytų. Būtent man suteikta laisvė ir kartu atsakomybė, tad būtent aš sprendžiu ar, koks, kaip, kodėl yra Dievas kuriam paklučiau. O tai yra keturi asmenų klausimai, kuriais jie tiria save ir kartu Dievą. O mano klausimuose glūdi šešios vienumo rūšys, tad šių keturių klausimų poros, tačiau kokiu būdu?

Klausimų seka

Šališkai nusakyti tyrėjai, išeities taškai, asmuo (Dievas, Aš, Tu, Kitas) puoselėja kiekvienas savo nešališką tyrimą, apytaką, atitinkamu klausimu savaip apibrėžiantį Dievą:

Užrašai

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Asmen%c5%b3Tyrimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 spalio 10 d., 10:06