Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Rainiai

Jonas Noreika

Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-635. Ap. 1. B. 7. L. 153. Tragedija Rainių miškelyje.

Stanislovas Mikuta apie Rainius


Škirpa. Sukilimas. Palyginti su Telšių kankinių sąrašu ir aprašu: Telšių kankiniai.

Telšių apskrityje

Telšiai: spalio 22 d., 1940 m., mimeografuoti kontrrevoliuciniai lapeliai dviejų formatų buvo rasti paskleisti mieste ir apskrityje, su parašu "Saigūnas" (Žemaičių legendarinis kunigaikštis — K. Š.). Juos platino viena pogrindžio grupė, veikusi Telšių mieste, tų pačių metų lapkričio 6 d. likviduota. Buvo areštuoti:

1. GLAZAUSKAS Henrikas, gimęs 1918 m., miesto buhalteris, sūnus nuomotojo vieno ūkio.

2. ČIUŽAS Antanas, gimęs 1922 m., amatų mokyklos mokinys, darbininko sūnus,

3. PUŠKORIUS Kazys, gimęs 1921 m., amatų mokyklos mokinys, vienos darbininkų šeimos sūnus,

4. ČIURINSKAS Andrius, gimęs 1907 m., pradinės mokyklos mokytojas,

5. LILEIKIS Vitoldas, gimęs 1915 m., apskrities ligoninės raštinės tarnautojas, kilęs iš valdininkų šeimos,

6. GUŽAUSKAS Pranas, gimęs 1911 m., knygyno tarnautojas,

7. ŽVIRGŽDYNAS Hermanagildas, gimęs 1920 m., dirbo sinoptiku Telšių meteorologijos stotyje.

8. MOLAKAUSKAS Liudas, gimęs 1920 m., šoferis, dirbo tarnautoju apskrities viršininko įstaigoje,

9. RAKAS Adomas, gimęs 1923 m., amatų mokyklos mokinys, darbininkų šeimos sūnus,

10. TARVAINIS Zenonas, gimęs 1920 m., Telšių meteorologijos stoties viršininkas, kilęs iš ūkininkų šeimos.

Telšiai - Žarėnai: gruodžio mėn., 1940 m., ant kelio tarp tų dviejų vietovių rastas pieštuku rašytas atsišaukimas, šaukiąs boikotuoti rinkimus į Aukšč. Sov. Sąjungos Tarybą. Autorius nesusektas.

Žarėnai: sausio mėn., 1941 m., rasti 6 egzemplioriai kontrrevoliucinio lapelio, padauginto mimeografiniu būdu Kaltininkai nesurasti.

Rietavas: gruodžio mėn., 1940 m., buvo rastas ranka rašytas atsišaukimas susilaikyti nuo balsavimo į Aukšč. Sov. Sąjungos Tarybą. Autorius išaiškintas, bet pabėgo ir nesurastas.

Luokė: sausio 11 ir 12, 1941 m., rasta 15 egzempliorių ranka rašytų lapelių prieš dalyvavimą rinkimuose. Kaltininkai neišaiškinti.

Varniai: sausio 12 d., 1941 m., rasti 4 egzempl. mimeografuotų kontrrevoliucinių antirinkiminių lapelių, panašaus turinio kaip rastieji Žarėnuose. Vieton parašo: "Lietuviai patriotai". Kaltininkai nesurasti.

Žemaičių Kalvarija: sausio 12 d., 1941 m., areštuotas už platinimą antirinkiminio lapelio:

PAPARČIUS Vaclovas, gimęs 1903 m., vietinės pieninės tarnautojas.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Rainiai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 spalio 29 d., 09:27