Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Trejybės


Suvestinė, Trejybė, Lygybės lygtis

Kaip iškyla ir kaip susiję trejybės ratas, lygtis X=X ir visos trejybės?


三切


Tyrimas

Trejybės ir nulybės

Išskyrimų ir neigimų trejybė

Besąlygiškumas ir nešališkumas

Teigiamumas

Išskyrimo lygtis

Vidus, išorė, neigimas

Dievas, meilė, meilė Dievui

Buvimas, veikimas, mąstymas

Trejybės ratas


TrejybėsTrejybių sąrašas

Neaišku

Trejybių sulyginimas

tvarkossekamedistinklas
ženklų savybių porossagamedismikrosavybės
poreikių židiniairūpintis savimi esamose aplinkybėserūpintis savimi platesnėse aplinkybėserūpintis visais šiose aplinkybėse
įvairių žinojimo rūmų trejybės ratai.........

Trejybių apžvalga

Išsiskyrimai

Trejybės ratas: trys išsiskyrimai

Dvasios požiūris: Dievo požiūris: Keturios apytakos

Sandaros požiūris: Kito požiūris: Išskyrimo lygtis

Dievas ir Kitas

Trys kryptys {$===$}

Lygybė lygi lygčiai. Jeigu X suprantame kaip lygtį =, tuomet lygties X=X nariai yra visi vienodi: ===. Tuomet galima suprasti X kaip platesnį nurodytojo supratimą ir platesnį apibrėžtojo supratimą. Taip kad === įgauna prasmę X=X. Ir tai grindžia besąlygiškumą (lygybė), nepaneigiamumą (lygi), nešališkumą (lygtis).

Dvasia ir sandara

Yra trys kryptys kuriomis išeities taškas gali plėtotis: vidumi, išore, neigimu.

Šališkumas ir nešališkumas

Išėjimas už savęs: Trejybės priešingybiniai supratimai.

Trys matai. Kubas išsako 8 galimybes, 3 matus: besąlygiškumą-sąlygiškumą, nešališkumą-šališkumą, nepaneigiamumą-paneigiamumą. Kiekvienas asmuo šį kubą savaip įsivaizduoja:

Besąlygiškumo-sąlygiškumo, nešališkumo-šališkumo, nepaneigiamumo-paneigiamumo padariniai.

Ketverybė (kvadratas): šališkas -> sąlygiškas X besąlygiškas <- nešališkas

Asmenys

Būtent besąlygiškasis Dievas išeina už savęs į asmenis.

Išeities taškas yra teigiamumas.

Teigiamumas sau tvirtina save

Teigiamumas

Trejybė: Yra tai, kas reiškiasi

Teigiamumas išgyvenime reiškiasi sąmoningumu

Neuždarumas, nekryptingumas, teigiamumas

Besąlygiškumas, nešališkumas, nepaneigiamumas

SandaraLygtis X=X

Lygtis X=X gali būti ketveriopai suprastai pagal ženklų rūšis. Simbolio (+3) lygmenys X ir X yra visiškai skirtingi, tai kintamasis ir jo reikšmė. Daikto (+0) lygmenyje X ir X sutampa, jis atstovauja save. Yra tarpiniai indekso (+2) ir ikonos (+1) lygmenys. Lygmenys yra skaičiuojami nuo daikto. O ženklų savybės žymi lygmenų sąsajas.

Lygtis X=X santvarkoje išreiškia lygtį ===

Požiūrio lygtis ir lygtis X=X

Šiais ketverybės poslinkiais išsakoma už Dievą platesnė plotmė kurioje Dievas (Kaip) nebūtinai (Kodėl) geras (Koks) bet vis dėl to (Ar) geras. Tai išplaukia iš Dievo ir gerumo vienybės 1+3=4. Šią vienybę grindžia mūsų dorovė 6+3=1.

Išskyrimo lygtis X=X sieja visumą ir priešingybę

Išskyrimo lygtis išreiškia pirmapradę trejybę

Lygtis X=X sulygina nurodytąjį (kurį galima vienaip suprasti) ir apibrėžtąjį (kurį galima trejopai suprasti: nebuvimu (neigimu), buvimu tuo pačiu (vidumi), buvimu kitu (išore)). Apibrėžtojo trejopas supratimas išreiškia tris kryptis kuriomis išsiskiriama sandara. Taip pat grindžia tris vienumo pagrindus: Dievą, meilę, meilę Dievui. (Kaip suprasti lygtyje esantį lygybės ženklą?)

Lygtis X=X eilės tvarka yra: {$X_1 =_2 X_3$}. Užtat trejybės atvaizdas išgyvena {$X_1$}, trejybės ratas išgyvena lygybės ženklą {$=_2$}, asmens trejybė išgyvena {$X_3$}.

Neasmuo grindžia lygtį X=X

Išskyrimo lygtis grindžia sandaras

Įtampa trejopai reiškiasi

Įtampos pradžia, jos prielaida yra besąlygiškumas

Įtampos pabaiga, jos išdavos, jos iškrova yra nešališkumo amžinas atsiskleidimas

Įtampos raiška lygties X=X pagrįstais išsiskyrimais

Įtampos vidurys, jos išvados yra trejybinė lygtis X=X

Įtampos įsisąmonijimas. Suvokimas įsisąmonija nesuvokiamumą.

lygtis X=Xnurodytasis Xapibrėžimas Xsulyginimas =
pagrindiniai gyvybės dėsniaitvirti židiniai (kur yra)aiškios ribos (kur nėra, prieštarauja)laipsningi mąsteliai (metalygmuo)
Dievo vaidmenysDievas TėvasDievas SūnusDievas Dvasia
suvokimassuvokiantissusivokiantissuvoktas
išgyvenimo apytakos balsaipasąmonėsąmonėsąmoningumas
Hegelio trejybėtezėantitezėsintezė
 išorėneigimasvidus
 išorės nebuvimasneigimo nebuvimasvidaus nebuvimas

Trejybės ratas

Trejybės rato ir lygties === santykis

Trejybės ratas grindžia tris pasirinkimus, tad šešerybę

Ketverybė ir trejybės ratas

Santvarkoje meilės mokslu išsivystęs trejybės ratas pranoksta savo aplinkybes, pakyla virš santvarkos.

Ketverybė susidaro iš trejybės rato ir išeities taško. Išeities taškas yra joks požiūris, o trejybės ratą sudaro požiūris, požiūris į požiūrį, ir požiūris į požiūrį į požiūrį. Trejybės ratu iš vidaus sandaros išgyvenamas išeities taškas už sandaros, taigi joks požiūris, nulinė veikla.

Už sandaros, joks požiūris išsako nulinę veiklą. Sandaroje tai išsiskiria. Nulinė veikla yra poslinkis iš vieno nario į kitą, tai požiūris, jo prisiėmimas. O poslinkį atitinkantis narys yra joks požiūris, tai požiūrio išgyvenimas, tai žvelgimas. Tokiu būdu, būtent trejybės rato poslinkiu, prisiimtas požiūris sandaroje atitinka jokiam požiūriui už sandaros.

Požiūrio lygtis iš lauko mato trejybę. Trejybės ratas ją išgyvena iš vidaus - visiškai - trejybės ratu ir jos atvaizdu buvimu, veikimu, mąstymu. Jeigu ne visiškai, tai tuomet lygtimi, trejybės atvaizdu, atsiplėšus nuo savęs. Požiūrio lygties taškas už sandaros yra Dievo požiūrio taškas. Tai Dievas šalia ir už trejybės rato, kurį trejybės ratas įsisąmonija. Požiūrio lygtis apibrėžia vieną poslinkį, o trejybės ratas trimis nariais įvairiausiai išreiškia šį poslinkį. Tačiau kodėl jisai sukasi tik viena kryptimi?

Trejybės ratas

Trejybės ratas išverčia požiūrį, veda atgal, gilyn, sandaroje

Trejybės ratas prilygsta Dievui už sandaros

Išgyvenimo trejybės ratas trejopai suvokia lygtį X=X

Dievą apibrėžia jo aplinkybių grandinė. Aplinkybės grindžia trejybės ratą.

Tad teigiamumas sutampa su Dievu. Šios trys aplinkybės sudaro trejybės ratą. Šio trejybės rato kryptis veda atgal į aplinkybes. O Dievo trejybė veda pirmyn. Dievo trejybė yra vienkartinė, o trejybės ratas yra amžinas.

Dievo aplinkybės išsako tai, kas Dievas yra.

Trejybės ratas grindžia sąvokas (neišgyvenimus, tai kas suvokiama)

Trejybės ratas grindžia neišgyvenimą

Trejybės ratas grindžia išgyvenimą.

Dievo požiūris

Neišėjimas už savęs (trimis pasirinkimais) užšsisklendžia trejybės ratu.

Tris kartus neišeinant už savęs užsiskleidžia trejybės ratas.

Dievo turinys veda Dievo buvimo aplinkybėmis atgal, trejybės ratu, taip kad teigamumas prilygsta Dievui.

Dievo raiška išplaukia iš Dievo virš buvimo, tad iš jo pasitraukimo, keturiais lygmenimis: Dievas (nebuvimo aplinkybės), išėjimas už savęs (nebuvimas), išsivertimas (buvimas), teigiamumas (buvimo aplinkybės).

Trejybės ratą sudaro trys skirtingi pasirinkimai neišeiti už savęs. Trejybės ratas išlygina Dievo Tėvo išsijudinimą taip kad jis būtų lygiavertis Dievo Sūnaus ir Dievo Dvasios veikloms.

Dievas už buvimo grindžia Dievo nebuvimą, kuris reiškiasi Tėvo pasitraukimu

Priešinga kryptimi trejopai reiškiasi Dievo buvimas, link aplinkybių

Tėra tai kas reiškiasi, tad sutampa Dievo turinys ir raiška.

Dvasia (Dievas)

Trejybės ratas apytakose

Trejybė ir ketverybė

Nulybės atvaizdai ir trejybės atvaizdai

Asmuo (trejybės ratas) ir apytaka (trejybės atvaizdas)

Apytakos išsako trejybės ratu asmens (trejybės rato nusakyto) santykį su savimi (trejybės atvaizdo nusakytu):

Kiekvienoje apytakoje yra trys kitos lygtys

Apytakų sandaros savaip išreiškia X=X

X=X reiškia 1=2 per 3. Šie kampai grindžia apytakas.

Keturios apytakos skiria asmenį ir savastį

Trejybės ratas Dievo šokyje

Meilė sau, vienas kitam, visiems

Kas yra meilė sau?

Meilė artimui kaip sau pačiam prilygsta meilei Dievui.

trejybės ratasnusistatytivykdytipermąstyti
matematikos žinojimo rūmų trejybės ratasišplėsti apimtįatskleisti tolydumo pasekmessulyginti seką su savimi
valdžios šakosįstatymų leidybaįstatymų vykdymasginčų sprendimas
pakopospradžiaviduryspabaiga
matematikos žinojimo rūmų pakoposnepriklausomi bandymaisimetrijų grupėaplinkybės

Trejybės ratas meilės moksle

Tranzistorius

Trys lygiaverčiai gyvybės matai: individas (genai), bendruomenė, aplinkaDievas, meilė Dievui, meilė

Kaip meilė sieja mylintįjį ir mylimąjį?

Dievas, meilė Dievui, meilė

Meilė Dievui

Kas yra meilė Dievui?

Kaip susiję meilė Dievui, Dievas ir meilė?

Nepaneigiamumas (meilė) išplečia besąlygiškumą (meilę Dievui)

Nešališkumas (meilė Dievui) ir besąlygiškumas (Dievas)

Trejybės atvaizdai

Gyvybės dėsniai

Galutinis tikslas

Įvairių trejybių sąsajos

Keturių lygmenų suderinimas

Dievo nebūtinumo pagrindimas

Savo vaizdo įrašu "Trokštu išmanyti" dėsčiau kaip Dievas sukuria sąlygas, kuriose jisai nebūtinas. Tai galiu dabar tiksliau išsakyti.

Pradedant Dievo besąlygiškumu, Dievas išeina už savęs - pasitraukia ir naujai iškyla - pareikšdamas savo būtinumą ir išskleisdamas trejybinę seką: nusistatyti, vykdyti, permąstyti. Toliau asmuo Aš - nepaneigiamumas - išgyvenimo apytaka išskleidžia seką vykdyti (pasąmone), permastyti (sąmone), nusistatyti (sąmoningumu). Toliau asmuo Tu - nešališkumas - žinojimo rūmais išskleidžia seką permąstyti (iš išeities taško), nusistatyti (pažinovu), vykdyti (aplinkoje). Užsiskleidžia savarankiškas trejybės ratas taip kad už jo gali būti nebūtinumas.

Trejybės ratas išsako nebūtinumą.

Santykis tarp turinio ir raiškos yra viskas (tiesa), betkas (betarpiškumu), kažkas (pastovumu), niekas (prasmingumu).

Užrašai

Trejybės rate: Dvasios plazdenimas įtvirtina vienų vienumą, vienų vienumas įtvirtina bendrą žmogų, bendras žmogus įtvirtina Dvasios plazdenimą.

Trejybės rato pagrindas yra, kad vieno vaidmens įsitvirtinimas grindžia kitą vaidmenį. Trejybės ratas išsako būdus kaip žmogus išgyvena Dievą (tarpe tarp Dievo už santvarkos ir žmogaus gelmėse). Dievo šokio trys sandaros išsako kaip Dievas išgyvena Dievą, o trejybės ratas išsako kaip žmogus (ne Dievas) išgyvena Dievą, būtent ne Dievo sandaromis o jų vaidmenų įsitvirtinimu, teisingu santykiu tarp Sūnaus ir Tėvo, trijų vaidmenų trejybe.

Trejybės rato ir trejybės atvaizdų santykis

Dvasios srautas (nulybė ir trejybė)

Atvaizdai. Už srauto - sandara.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Trejyb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 02 d., 21:19