调查

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Dievas, Nesusivedimai, Viena, Laipsnynas, Išgyvenimai, Neigiamybė, Sąžinė

Įsakymai išsako vienumą. Įsakymai yra sąlygos vienumo besąlygiškumui. Tad Dievo įsakymais esame viena.

Dievo įsakymai išplaukia iš teigiamo įsakymo "Mylėk Dievą, mylėk priešą, mylėk trokštantį, kad tavęs nebūtų" ir neigiamo įsakymo "Mylėk artimą kaip save patį, mylėk draugą, mylėk trokštantį, kad būtum".

Yra keturi teigiami įsakymai įsakantys būti tobulais, sutapti su savo papildiniu, savo aplinkybėmis, savo priešu, taip kad nebūtų tarpo, tad nebūtų gerumo ar blogumo. Mylėk Dievą, kuris mus atvėrė pasitraukdamas, atverdamas aplinkybes, su kuriomis galime sutapti.

Yra šeši neigiami įsakymai įsakantys būti neblogais, išlaikyti laisvumą, tarpą, tarp savęs ir savo aplinkybių.

Trys neigiami įsakymai susiję su strimagalviškumu, besąlygiškumu, trys su suvokimu, santvarka.

Kai esam tobuli tada nebelieka tarpo, nebėra gerumo ar blogumo. Tad tobulumas yra gerumo pasitraukimas, Dievo pasitraukimas. Tobulumas yra gerumo sandaros atvaizdų vieningumas.

Teigiami įsakymai yra gyvybės medis, o neigiami įsakymai yra gėrio ir blogio pažinimo medis.

Dievas yra mūsų papildinys, ir tai suvokus, jog mes ne Dievas, galim save suprasti kaip jo veidrodį, tuomet galim jį įžvelgti savyje, kaip savo aplinkybių atspindį, Dievą (Dievo požiūrį, Dievą sąlygose) mus išgyvenantį, taip kad esame jų viduryje, tarp Dievo gelmėse ir Dievo už mūsų. Tuomet nyksta tarpas tarp jų. O tam tarpui išnykus esame viena su Dievu.

Gera širdis yra Dievas mūsų gelmėse, besisiejantis su Dievu už mūsų. O gera valia yra mūsų pastangos atverti tarpą tarp jų, leisti Dievui būti tiek mumyse, tiek už mūsų, taip kad esame jam priemonė

Laisvė kyla iš daugiaprasmiškumo. Būtent juo galime reiškinį įvairiai suprasti, galima suprasti įvariai ar tiesiog vienaip. Pasirinkimais būseną suprantame vienaip. Visko padalinimai, Dievo veikla dalinant viską, sudaro sąlygas būtent laisvei. Tai ir yra pirmoji antrinė sandara, tai daugiaprasmiškumas vienybėje. Kiekvienas padalinimas išplėtoja laisvę vis labiau. Daugiaprasmiškumas išryškina Dievą glūdinti mumyse, gerą širdį.

Palyginti isakymus su motherboard:

 • Andrius: How do the ten commandments work?
 • Ruth: How does a computer motherboard work?

Kaip skiriaisi laipsnynas įvairių troškimų apimčių? Gal poreikiai išreiškia tiesiogiai, ir abejonės tiesiogiai, o dvėjonės išreiškia požiūriu bei aplinkybėmis, juos atskiria.

Poreikiai reiškiasi kaip netroškimas nieko, taip pat pasakojime, aštuongubiame kelyje Palaiminimai. Kaip tai siejasi? Ir kaip su kitais lygmenimis?

Nuodėmės neleidžia bręsti, mokytis iš išgyvenimų

 • Žudymas - neleidžia pateisinti
 • Vagystė - neleidžia išspręsti
 • Svetmoterystė - neleidžia įsisąmonyti
 • Melas - neleidžia jautrėti
 • Svetimų daiktų geidimas - neleidžia susitelkti
 • Svetimos moters geidimas - neleidžia sąmoningėti

Įsakymus sulyginau su poreikiais, lyginu ir su nesusivedimais:

 • nežudyti - gyvybės - kažkas iš nieko - Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.
 • nevogti - saugumo - betkas iš nieko
 • nesvetmoteriauti - bendravimo, artimumo - betkas iš kažko -
 • nemeluoti - vertės (apibrėžti savo lūkesčius, savo laimę) - viskas iš betko -
 • negeisti svetimo daikto - laisvės (leisti kiekvienam puoselėti savo laimę) - viskas iš kažko -
 • negeisti svetimo moters - pilnavertiškumo (nesidairyti kitų laimės) - viskas iš nieko -
 • nežudyti - esamybė - Aš esu priežastis. Patinka. Lankstus. Raida: Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių. (nulis, gemalas... kas "yra" kai seka dar neprasidėjo!) Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.
 • nevogti - galimybė - Aš esu apsisprendimas. Reikalinga. Pakitus. Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių. Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.
 • nesvetmoteriauti - siekiamybė - Aš esu pavyzdys. Tikra. Judrus. Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.) Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.
 • nemeluoti - nesamybė - Aš esu jautrumas. Keblu. Įsimintinas. Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio. Dvasia vertybėje: pagrindimas.
 • negeisti svetimo daikto - negalimybė - Aš esu susitelkimas. Protinga. Reikšmingas. Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. (Galima laisvu noru atsisakyti laisvės.) Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.
 • negeisti svetimo moters - nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu. Dvasia žmoguje: pasakojimas.

Įsakymai liepia nenusidėti, nepaneigti esamybę, galimybę, siekiamybę, nesamybę, negalimybę, nesiekiamybę. Nepaneigti pasirinkimo, jo laisvę. Įsakymai liepia nepaneigti laisvę. O laisvė paneigiama neigant pasirinkimą. Ar visi pasirinkimai įmanomi? Ar tą patį išgyvenimą galima įvairiai suprasti? Kokie yra išgyvenimų apribojimai? Įsakymai liepia įvairiuose laipsnyno lygmenyse nepaneigti mūsų vienumo. Tai nepaneigimas septinto požiūrio, kuriuo mes nesirūpiname savo poreikiais besirūpindami kitų poreikiais. Mylėk savo artimą kaip save patį. Gerbti kitą be savęs, gerbti jo laisvę.

Neatsisakyti vienybės su kitu žmogumi. Gerbti jį, gyvenant jo gyvenimą per jį, jo požiūriu, jo akimis - gerbti jo gyvybę, daiktus, nuotaką, taip pat savo troškimus jų atžvilgiu išgyventi tik per jį - geisti jam, ne sau.

Nemeluoti - leisti kitam prieiti, matyti, patikrinti mane.

Išmintis gal padeda susigaudyti, kada jausmai yra naudingi ir kada - ne.

Išmintis yra susijusi su mūsų įpročių puoselėjimu ir taikymu. Išmintingas žmogus žino, kad gyventi sąmoningai, valingai, kada gyventi nesąmoningai, įpročiais, pasąmone. Išmintingas žmogus tad puoselėja gerus įpročius.

Atsakymas, tai raktas į suvokimą, kas yra neigiamybė.

Apmąstyti pirmines ir antrines sandaras kaip teigiamus ir neigiamus įsakymus. Dievas sandaromis dalyvauja troškimais ir jų išgyvenimais. Tad nesusivedimai suvoktini antrinėmis sandaromis ir tada suvoksiu Dievo dalyvavimą juose, kuria prasme tai įsakymai. O juk mus varžo būtent aštuonių požiūrių sandaros, tai ir yra mūsų įsakymai, kuriuos galime suprasti tiek teigiamai (Dievo troškimais), tiek neigiamai (mūsų netroškimais, tad Dievo išgyvenimais). Išgyvenimus galime suprasti dviprasiškumais, miglotumais, kuriuos suvokiame nesusivedimais. Išryškinus nesusivedimus, pertvarkymus, suprastumėme kasdienius išgyvenimus, taip pat kalbas bei sandaras.

Aš manydavau, kad Dievas gali nesilaikyti savo įsakymų. Juk Dievui leista žudyti, o mums ne. Dievas gali prikelti iš numirusių, o mes negalime. Tačiau įsakymais esame viena. Tad kaip jisai jų laikosi? Ar kaip visa tai suprasti?

 • Kaip man atrodo? Geidimas svetimos moters.
 • Kaip kitaip turėčiau elgtis? Nežudyti, nepeikti.
 • Ar sudarytų skirtumą? Mylėk priešą. (Nevogti? gerbk svetimą.)
 • Kas nuo manęs priklauso? Nemeluok, neprisiekinėti.
 • Ar įstengiu klausti? Atsuk skruostą. Negeisk (savo) daikto.
 • Ar taip turėtų būti? Nesvetmoteriauti, nesiskirti.

Atrinkti ir apmąstyti žmonių elgesį Holokauste Lietuvoje.

Leonas Taunys buvo voldemarininkas, dalyvavo 1934 m. puče, 1941 m. birželio pradžioje įkalbino komunistus palikti sklandymo mokyklos techniką (nes tuoj grįšite). Tačiau, kiek žinoma, jis nedalyvavo sukilime nė žydų žudyme, nacių okupaciją praleido ūkyje. O sovietams grįžus, liko Lietuvoje, buvo partizanų vadas.

2012.10.11 Aš gyvenu kiekviename, tad ieškok mano vienybės. Ją rasi įstatyme, mano įstatyme, juk jis besąlygiškas visiems, net ir man esančiam be sąlygų, juk sąlygos priimu tobulai, esu tobulumas jūsų gerume, kaip ir jūs gerumas už mano tobulumo, tad ir yra dvigubas įsakymas.

Įsakymai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 10 d., 21:13