神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

 Aš 
 Sukrėstas 
 Tavo pamokymo.
 Žinau girdi ką tau kalbu,
 Kaip aš girdėjau tavąjį griaustinį
 Kai išsilakstė Vengrijoj
 Trys tūkstančiai mūsų karių.
 Gana! Kare daugiau 
 Nė vienas lai nežūna.
 Tavo ramybė tegul būna 
 Man karūna.

 Vainikas 
 Erškėčių
 Mano dvasiai lizdas.
 Rūmų žvilgsniai užgaulioja.
 Kaip juos nuoširdžiai sutikti?
 "Tu gali man nepatikti."
 "Tu gali mane įskaudint."
 "Tu gali manęs negerbti."

 O Dieve, ar tau būtina tylėti?
 Mane kaip sūnų auklėji diržu.
 Ar mes kartu negalim išsiverkti?
 Išmokyk maldą, aš tave meldžiu,
 Kad iš anksto pasimokyčiau ko nori.
 Juk aš drįstu būti tavo karalaičiu,
 Vesti tavo tautą - našlaičių,
 Močiučių, beraščių, be dantų,
 Tavo sūnaus Jėzaus Kristaus surinktų. 
 Dovanok! Dovanok!
 Jo karalystę žemėje pratęsti,
 Jo viltį - kančių kančias iškęsti,
 Jo laimę per amžių amžius bręsti.
 Mane pamokyk užkariauti širdį.
 Mane pamokyk nugalėti mirtį.

 Aš tavo Sūnaus mokinys.
 Aš moku jo oktavą.
 "Tėve mūsų" - kreipinys
 Atima man žadą.
 Aštuoni širdingi prašymai
 Lai suskamba visi
 Ir manęs visai nebėr
 Tik girdžiu ką man kalbi.

 Pater noster, Tėve mūsų,
 Mylintis, mus vaikus, labiau,
 Kaip patys mylime save,
 Juk mums už visaką baisiau
 Gyventi!
 Ar žinai?
 O mums linki gyventi amžinai.

 Jei danguje yra plyšys,
 Jei su tavim yra ryšys,
 Verčiau tu kaip mes mąstyk ir būk ir veik.

 Šventas, šventas, šventas
 Tegul būna 
 Tavo vardas - Tėve - mūsų,
 Tau brangus kiekvienas vaikas,
 Tėve mūsų,
 Net ir turkų, net ir prūsų,
 Net ir Gedimino,
 Mūsų tėvo tėvo tėvo tėvo,
 Garbingo atminimo,
 Tavo malonę jam lai žino
 Jo vaikų vaikų vaikaičiai
 Gediminaičiai.

 Aš karalaitis. 
 Kaip tikiu, taip ir bus.
 Tegul būna tavo karalystė.
 Nes kas daugiau sutaikys mus, 
 Jei kaip kiekvienas tiki, taip ir bus?
 Nė tėvelio Lietuva, nė Lenkija,
 Nė mamytės Austrija,
 Nė brolio Bohemija,
 Nė močiutės Liuksemburgas,
 Nė senelio Vokietija, Kroatija, Vengrija, Romėnų imperija.

 Verčiau tu veik nei aš.
 Tau žinomi keliai.
 Kaip atsiduoti tavo valiai
 Jei pasaulį valdo mes, vaikai karaliai?
 Kam paklusti, jei nepaklusti, 
 Ką tikėti, jei netikėti,
 Kas turėtų mums rūpėti?
 Danguje, taip ir žemėje,
 Kažin ką gali tavo vaikų gera valia?
 Nebent atverti tavo gerai širdžiai kelią
 Maldaut karšta malda
 Kaip dvylikos metų karalienė Jadvyga, 
 Kaip tavo vaiko motina Marija,
 Kaip karvedė Žana d'Arka
 Vyskupo sudeginta ant laužo, nekalta.
 Ir mūs karalius Vladislovas,
 Mano dėdė, kurio nepažinojau, 
 Nes mūšyje krito, dvidešimt metų tesulaukęs. 
 Ant Alacho iešmo pakilo jo galva.
 Dieve, kam tarnauja jo auka?

 Kai su dangumi nutrūksta mūs ryšys
 Ir tavęs jau niekas neprisiprašys,
 Tėve, kam mane apleidai? 
 Nesakai kur dingai.
 Visgi leisk mums
 Šiandien, ryt, poryt,
 Tikėt ir ištęsėt ir pamatyt
 Ar reikėtų taip tikėti antrąsyk?
 Globok mus kai gvildenam ką daryt.

 Valgyti mums duonos duok šią dieną,
 Kad ką tikime galėtumėm įvykdyt.
 Vilniuje varguoliai šąla žiemą.
 Jiems pavasarį svajoju pristatyti.
 Linksmą mugę kuri įkvėptų viltį
 Jėzų Kristų į Jeruzalę lydėti
 Verbomis į Katedrą pakilti
 Angelai sulėktų mūsų pavydėti
 Kaip šventasis aš galėčiau šokinėti!

 Atleiski man, atleiski mums puikybę,
 Su tavimi kalbu kaip Janas Husas
 Labai asmeniškai, per daug uždusęs,
 Vyskupui Dlugošui nepaklusęs
 Degu kaip laužas meile tau,
 Atleisk, kad aš nurimčiau, jo klausyčiaus,
 Nepergyvenčiau, kaip mane pažįsta,
 Kur aš nuklydau ir galiu nuklysti,
 Atleisk, kad aš ir vėl pasitaisyčiau
 Ir nepykčiau, kad jisai man kaltininkas.

 O Viešpaties, nevesk mūs į pagundą
 Kaip vos nebuvo man su Kunigunde,
 Imperatoriaus dukra.
 Gyvensiu tyras, šventas, kaip lelija.
 Mane moko Motina Marija.
 Padėk teisingai atsirinkti kelią
 Iš tų visų kur mano mintys veda.
 Filippo Buonaccorsi ranką deda
 senais ir vėl naujais dalykais
 žavėtis, klasikiniais vyrais,
 o aš sakau,
 Florencijoj karalius nuogas.
 Man pavyzdys - jaunuolis Dovydas
 nugalėti Galijotą pasiryžęs
 štai paveikslas mūsų Viešpačio
 žydų karalius ant romėnų kryžiaus 
 Dievas vos ne nuogas su mumis
 kviečia nusirengti mūs širdis.

 Dlugošas mus moko, mes romėnai!
 Saugok nuo romėnų ir šėtonų!
 Gelbėk mus nuo pikto 
 Ir nuo pykčio.
 Neleisk nekęsti gero vyro
 Mokytojo Jano Dlugošo
 Ir jam linkėti kryžių.
 Saugok protą nuo bet kokio rikto,
 Nuo popiežiaus Siksto
 Inkvizicijos išvardintų klaidų.
 Jei nematom, koks tu tobulas,
 Prašau, būk nors pakankamas 
 Neleiski mums toli nuklysti
 Bet išdrįsti
 Klausytis tavo balso
 Angeliškų gaidų,
 Jų aidų aidų.

 "Aš myliu tave"

 Dieve girdžiu, tu kalbini mane!

 "Aš taip myliu tave"

 Dieve, tai žinau,
 Ir tai puiku, 
 Bet aš prašau
 Mane pamokyki mylėti,
 Į kitus naujai žiūrėti,
 Ką jaučiu nenutylėti!

 "Aš vis tiek myliu tave."

 Jungiasi dangaus ir žemės reikalai.
 Dievo žodį man kartoja angelai!

 "Aš vis tiek myliu tave."

 Šventas, Dieve, šventas! O koks noras,
 Kad mane išgirstų vyras doras!

 "Tu gali man nepatikti..."

mėgstama Marijos giesmė

Išdėstyti: Mylėti visu kūnu, protu, valia ir dvasia.


 Tylėti. Tylėti ir tylėti.
 Kaip tyli karalaitis
 Bet virpa jo širdis.


 Kazys, Kazys,
 Turi ilgus sparnus,
 Kazys, Kazys,
 Turi ilgus sparnus,
 Skrisčiau, skrisčiau, kad galėčiau,
 Ilgus sparnus, kad turėčiau, kaip Kazys...

 Jo gaila. Jo gaila.

 Mylėti. Mylėti ir mylėti.

 Per gavėnią rengti mugę.

Ką pamokytų vienuolis (mokytojas, metraštininkas, vyskupas) Dlugošas???

"Tu gali mane įskaudinti. Aš vis tiek myliu tave."

ŠventasKazimieras


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 vasario 29 d., 17:59