我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

独立思想家的文化


Puoselėti šviesuolių bendrystę

Kas yra šviesuolių bendrystė?

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.

Šviesuoliams Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?

 • Kokius pratimus siūlyti šviesuoliams Alytuje ir kitur?
 • Vis pasimokyti, kas šviesuoliams naudinga?
 • ... svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
  • Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.

Mokytis taikdarystės kartu su kitais.

 • Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
 • Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.

Šviesuolių bendrystės tikslas

Siekiu bendrystės kurioje atsiskleidžiame. Noriu atsiskleisti. Siekiu sąvokų kalbos, duomenų, mokslo.

 • Dievo bei visko įsisąmonijimas (Dievo valia) yra visko žinojimo (išminties) gražus taikymas (gera valia).
 • Mylėti valią, kad galėtų rinktis tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo, ir kad galėtų veikti ir įtakoti kitus žmones.
 • Išplečiame Dievo meilę paklusdami, tikėdami, rūpindamiesi, tad 4 lygmenys
 • Sąlygas išgyventi vis platesniu požiūriu, tad suvokimu apversti dvejybę.

Visko žinojimą taikome šviesuolių bendryste

 • Visko pažinimą taikome meilės mokslu pagrįsta šviesuolių bendryste.
 • Sąmoningumu Dievas atsiplėšia nuo savęs, nuo savo požiūrio. Šį žinojimą gražiai taikome įtvirtindami bendrystę, kuria čia ir dabar amžinai mokomės, bręstame, gyvename.

Kokia šviesuolių bendrystė?

Sąmoningas santvarkos pasirinkimas.

 • Šviesuolių pasaulis (tikėjimas, bendrystė) ir tamsuolių pasaulis (teisė, rinka) skiriasi.

Bendra, sąmoninga santvarkos kūryba.

 • Sąžinė yra pavyzdys to, ką mes bendrai kuriame, dorovinę terpę, lūkesčius. Teisingumo supratimas.

Sąlygos plazdenti dvasia

 • Pokalbis - bendravimas su (savo) nežinojimu, su kito žinojimu - kaip žvaigždės danguje, kiekvienas iš savo kertinės vertybės.

Bendrauti sąmoningumo pagrindu.

 • Bandyti bendrauti su žmogumi, kaip su dviprasmiška būtybe, turinčia tiek pasąmonę, tiek sąmonę, tiek laisvę rinktis tarp jų. Ir su jais bendrauti taip, kad jie turėtų ko didesnę laisvę.

Gerojo vaiko bendrystė.

 • Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

Šviesuolių tauta.

 • Žydų tauta yra šviesuolių tautos pirmtakas ir pavyzdys.

Bendras rūpestis pragyvenimo (doro darbo) klausimais.

 • Ieškant doro darbo, pragyvenimo šaltinio, svarbu lavinti savo ir kitų valią.
 • Savarankiškumas. Spręsti pragyvenimo klausimą, ieškoti tinkamų šaltinių. Bendra aplinka verslininkams.

Bendrumas ir asmenų išskyrimas

 • Bendrumo karalystė, įvairiausios apimtys bendrumui.
 • Bendrystėje išsiskiria Dievas, aš, tu ir kitas. Juk skirtingo dalyvavimo tikimės iš jų.
 • Bendrystė reiškiasi Dievu, manimi (visaregiu), tavimi (pirminėm sandarom) ir kitu (antrinėm sandarom).

Suprasti savo vaidmenį

 • Save suvokti, kaip Dievo priemonę visų gerovei. Savo gabumus taikyti visų labui. Burtis ten, kur yra didžiausias poreikis.
 • Kaip mano vaidmuo susijęs su Dievo trimis vaidmenimis?

Savo vidinio pasaulio kūryba.

 • Suvokti savo asmeninius troškimus, svajones.
 • Laisve kiekvienas kuria vidinį pasaulį. Pasaulis mums tvirtina, kad mes esame paskiri ir visgi negalime kurti kartu, bet tik jisai gali. Tačiau šviesuolių bendrystė nugali pasaulį, nes kuriame bendro žmogaus pagrindu.

Skurdžiadvasių bendrystė.

 • Skurdžiadvasių palaima.
 • Tikėti ko mažiau.
 • Kaip tiki, taip bus.

Menais kuriame kitą pasaulį.

 • Menais plėtoti bendrystę, tirti klausimus, išreikšti svajones. Išsakyti sunkias mintis, kurių žmonės nori išgirsti, kaip kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas neteisingas, kaip gerasis vaikas ir blogasis vaikas tai priima. Menai mus išlaiko vienoje vietoje, kad galėtumėme bendrauti. Menai keičia taisykles, kaip kad malda keičia pareigą laikytis taisyklių.
 • Menas yra melo pavertimas tiesa.

Dievo įtraukimas į santvarką.

 • Įsivaizduoti Dievo vaidmenį ir kitų vaidmenį.
 • Dievo bendrystė palaiko Dievo valios vykdymą, tad palaiko paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.

Septintojo požiūrio pagrindu

 • Dievas (gerumas) santvarkoje
  • Sąmoninga, tikslinga, valinga bendrystė vardan visų gerumo, ne tik paskiro gerumo.
  • Dievo ir jo besąlygiškumo kvietimas į žemę, į mūsų sąlygas, į mūsų bendrystę.
  • Visiems atvira bendrystė.
  • Ne dangus, o dangaus karalystė žemėje.
  • Skaistykla (kaimas) tarp pragaro (miesto, pasaulio) ir dangaus (gamtos, prigimties, širdies). (Lyginu su Vilijos Bortkevičienės sąvokomis: miestas, kaimas, gamta-priigimtis.) Tai prigimtis sąlygose, ribose. "Kaip tiki, taip ir bus", pagal mūsų vaizduotės ribotumą. O gamtoje, ką randi, tą myli.

Amžino gyvenimo aplinkybės

 • Bendrystė yra sąlygos gyvybei ir jos raidai. Šviesuolių bendrystė yra sąlygos amžinam gyvenimui, amžinai brandai. Gyvenimas yra čia ir dabar, ir šviesuolių bendrystė tai sieja su amžinybe, kaip kad šešerybė sieja sąlygiškumą ir besąlygiškumą.

Nusiteikimas čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.

 • Amžino mokymosi sąlygos.
 • Visa tiesa įkūnyta, visi atsakymai prieinami, galima žinoti viską.
 • Dvylika klausimų išsako gyvenimo raidą, brandos pakopas.

Šviesuolių bendrystės dėsningumai

Šviesuolių bendrystės dėsningumai išsidėsto taip kaip ir brandos dėsningumai. Liečia santykius su Dievu, su savimi, su kitais ir su pasauliu. Prie jų prisideda brandos šešerybė.

santykiai su savimi

Laikytis besąlygiškumo

 • Prasmės tiltas su amžinybe. "What you believe is what happens." This says that God's impulsiveness - what he thinks is what he does is what is - fits within the confines of what we ourselves believe. The kingdom of heaven is the occupation of this earthly life by a heavenly life. It is a bridge of meaning that links all that will ever be with what is here and now. It links tangibly each of us through our intuition, our accumulated perspective.
 • Vienumo įtampa tarp visų tapatumo ir skirtingo sąmoningumo. I believe in my heart that we're all the same. I believe that there is a culture of unity which is basic to all of us. Yet I have learned that almost all people live in a different culture, a "normal" culture, a pernicious culture, that keeps us distant, separate, segregated. I think that those who want the culture of unity will know to come together for it in Englewood, which is so distraught and so convenient, and other such places.
 • Rūpestis vienu kitais. Central is this oneness, that we are there for each other.

Atsiplėšti nuo savo sąlygų

 • Nuo mažens įpratau būti vienas.
 • Savarankiškas mąstymas remiasi vienatve. Užtat kinams tai nebūdinga, nes jie kratosi vienatvės.

Amžinai bręsti

 • Amžinas gyvenimas čia ir dabar. The kingdom of heaven is "eternal life" experienced in this life. Generally, this life is too much for us, we try to tune it out and shut it down. For example, choosing to abuse drugs is choosing to be stunted, to not grow, not listen and learn from our moods. But God loves us more than we love ourselves, wants us to learn forever, grow forever, live forever, here and now. We can choose to live that life here and now, as we do in the meaningful moments in our lives, which last forever. All of our moments could be such, and if we choose, will be such, will become meaningful.

Žmoniški iššūkiai

 • Kiekvienas iššūkis yra žmoniškų mąstų, žmonių sprendžiamas.
 • Palaiminti skurdžiadvasiai.
 • Skurdžiadvasiams. Jesus speaks of the kingdom of heaven as for the "poor-in-spirit", which I take to mean the "skeptical". The rich-in-spirit are the martyrs, the ones who say "I believe!" unconditionally. That is not earthly! We want to see things right, block by block, soul by soul, step by step, moment by moment.
 • Persekiojami dėl teisybės. Jėzaus žodžiais. We know how this system has slapped us around for being good, honest, true, compassionate, righteous. We know it is wrong. It's supposed to be wrong. That is how we know each other. We are "for real".
 • Bet kokį iššūkį galima spręsti vienu iš 12 klausimų.

Tiesa prieinama

 • Bendrystė kurioje kiekviena tiesa prieinama, apčiuopiama, paranki.
 • Kiekvienas klausimas gali būti ir bus atsakytas.
 • Žmonės ieško tiesos ir ja gyvena.

santykiai su kitais, su šviesuoliais

Gerbti kitų sąlygas

 • Priimti kitų sąlygas.
 • Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.

Pripažinti bendrumą

 • Bendrumas kyla prileidus pašnekovą, kaip kad sąmonė prileidžia.
 • Vieningumas, solidarumas.
 • Išsiaiškinimais tarpsta, bręsta sandaros, kuriomis vis labiau išauga bendrumo prielaidos, užtat mes patys ir kiti, kol visiškai atsiskleidžiame ir sutampame.

Savarankiškas pagrindas bendrumui

 • Bendrystės pagrindas yra savarankiškas pasitikrinimas, trejybės ratas, Dievo sąmoningumas.
 • Savamokslių ratelis - savamokslių pagrindas - kiekvieno kertinė vertybė, kurią mokydamasis plėtoja, pažindamas save? Ir pamokyti bendros sandarų kalbos.

Atviras mokslas, atvira branda

 • Manau, svarbu gyventi taip ir mokytis to, kad patys ko labiau atsivertumėme.

Mylėti kitus, palaikyti jų brandą

 • Bendrystės esmė - ir valdžios esmė - mylėti žmones labiau negu jie patys save myli, kad jie labiau save mylėtų.
 • Palaikyti kitų vertybes, gvildenimus, juos sieti su išsiaiškinimais.

Vertinti šviesuolius ir puoselėti jų bendrystę

 • Bendrystę įsisavinti, išsakyti ir įtvirtinti.

Šviesuolis bręsta kaip vadovas

 • Telktis visų žmonių pagrindu, kad kiekvienas bręstų kaip vadovas, ryškėtų savo kertine vertybe.
 • Vadovas veda savo atsakymais į 12 klausimų.

santykiai su Dievu

Pripažinti amžinybę ir atsiremti į ją

 • Kitus reikia priimti, kaip save. Užtat išsiskiria santykiai su Dievu (kuris taip elgiasi) ir su pasauliu (kuris taip nesielgia).
 • Poreikius ir kitus 24 visaregio rūpesčius išplėsti amžinybe, kad kad Jėzaus pasakymais, "Esu..."

Mąstyti Dievo vaidmenį, puoselėti ryšį su Dievu

 • Klausytis Dievo. Ryšys su Dievu. I'm used to engaging God, listening to God, collaborating with God, especially with regard to my life, what to do with it all. I'm struck that so are Jean and Wanda. They do what they do in part because they feel that's what God wants them to do. I believe that is essential for leadership in this culture. It's crucial to have a channel to the highest perspective, to get outside of our own self-centeredness, and imagine how we can be interpreted as people-in-general doing what any good person (or Jesus) would do in the situation that we find ourselves. We have the opportunity to encourage in each other that listening to God. And thus to welcome in each of us the utmost dedication.
 • Ryšys su Dievu leidžia vadovui paprieštarauti esamai bendrystei, puoselėti kitą. I suppose this link with God, this greater self-integrity is essential for leaders who want to live and move outside of the current norm and yet make a new norm tangible through our behavior.
 • Palyginti: Ką randi, tą myli.
 • Šviesuolių bendrystė palaikoma meile. Meile esame viena. Esame viena priimdami Dievo požiūrį.
 • Šviesuolių bendrystėje mokomės dorovės, ko Dievas mus moko, kas mums bendra, mūsų bendrumo pagrindas.

santykiai su pasauliu

Supratimas, kad gyvenimas neteisingas

 • Neteisingumas. We live in an American dream that is a threefold lie:
  • instead of fostering our own culture, we're indoctrinated to live this dream
  • we suffer prejudice - whether for being black or for being good - in achieving this dream
  • when we finally achieve this dream, we're ridiculed for realizing that it was just a mirage, there was no point to it, as if we didn't know.
 • Pasaulyje užtenka įnešti geros valios viską perkurti.

Mylėti širdingai

 • Kovojame su pasauliu mylėdami širdingai.

Telkimas apie tuos, kurie persekiojami dėl teisingumo

 • Susitelkimas ten kur nykiausia. We know that we are at the right end of the rope. My friend David speaks

of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm doubtful if there is much honest work in America which pays more than the average wage. Industry by industry - education, food, finance, military, police, health care, technology, social work, government - it's hard to find a well paying job which you can keep without lying or looking the other way when it hurts others and our world. But those who have a job, say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the end of the rope? Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of them shake down stores for protection money. We have so few stores as it is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came, they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And that's the way we're dealt with at the end of the rope.

 • Renkamės su kuo bendrauti. We can choose, what partners we seek. If we want to foster a culture, we can think it through, and seek friends and partners accordingly. If we rely on government or corporations or

non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the same party machine, where the National Democratic Party has not thought of banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer is left to die. We live in a state where I think 68 of 118 representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have been jailed for corruption.

Dvylika gyvenimo dėsnių

 • Židinių neatsiek (Not-separateness)
 • Keisk kryptingai (Graded variation)
 • Kurk grubiai (Roughness)
 • Sustatyk taisyklingą pavidalą (Good shape)
 • Erdvę dalink sveikai (Positive space)
 • Klok simetrišką dugną (Local symmetries)
 • Priešpastatyk (Contrast)
 • Aidėk (Echoes)
 • Pink daugiaprasmybę (Deep interlock)
 • Supaprastink - nurimk (Inner calm)
 • Išlaisvink priėjimą (The void)
 • Kaitaliok/išvagok (Alternating repetition)

Amžino gyvenimo dėsniai

Amžinai rūpėti - esame susieti gyvenimu, neabejingi jam ir vienas kitam

 • Kas rūpi? - Kaip rūpi veikti - Keisk kryptingai (Graded variation)
 • Ar rūpi mąstyti? - Kaip rūpi mąstyti - Kurk grubiai (Roughness)
 • Kokia vertybė kertinė? - Kaip rūpi būti - Židinių neatsiek (Not-separateness)

Amžinai gilintis - amžinai bręstame, mokomės

 • Ką gvildeni? - Ką gvildentum? - Sustatyk taisyklingą pavidalą (Good shape)
 • Kaip geriausia mąstai? - Kaip gvildentum apskritai? - Klok simetrišką dugną (Local symmetries)
 • Kaip mąstytum atvirai? - Kaip gvildentum lygiagrečiai? - Erdvę dalink sveikai (Positive space)

Amžinai kurti - sąmoningai kuriame savo aplinką, bendrystę

 • Ko sieki? - Ką išvystytum? - Priešpastatyk (Contrast)
 • Kaip mums vienas kitam padėti? - Kaip su kitais išvystytum? - Aidėk (Echoes)
 • Ką svajoji? - Kaip pats išsivystytum? - Pink daugiaprasmybę (Deep interlock)

Amžinai mokyti - puoselėjame žinojimą ir susikalbėjimą iš esmės

 • Ką nusimanai? - Ką galėtum pamokyti - Supaprastink/nurimk (Inner calm)
 • Ką pamokytum? - Ką tikrai pamokytum - Išlaisvink priėjimą (The void)
 • Ką nusimanai apie Dievą? - Ką būtinai pamokytum - Kaitaliok/išvagok (Alternating repetition)

Užrašai

 • Atul Gawande. Kultūra yra bendrų įpročių ir lūkesčių visuma.
 • Atul Gawande. Laisvė būti savo gyvenimų kūrėjais.
 • 10 Dievo įsakymų išsako kaip derinti šviesuolių bendrystę.
 • Bendrauti taip, kad būti galima įtraukti kitus, tad ir būti atvirais Dievui. Kur du ar trys mano vardu (atviri Jėzui, bendram žmogui).

Šviesuolių bendrystė - pokalbis Krista Tippett: On Being

 • Six grounding virtues for Civil Conversations and Social Healing: Words that matter, hospitality, humility, patience, generous listening, adventurous civility.
 • Poetry
 • Becoming wise
 • Mūsų paskiri požiūriai yra paskiri išėjimai už savęs. Svarbu, kad jie visi pasiduoda požiūrių bendrystei taip kad įsipaišo į didįjį Dievo tyrimą, jo išėjimą už savęs.
 • Klausimu atsisakome savo pasaulio. Be klausimo, tenka susipažinti su žmogaus ištisu pasauliu. Tačiau klausimu žmogus auga ir be klausimo, žmogus neauga.
 • Šviesuolių bendrystė palaiko susikalbėjimą. Tai raktas į amžiną gyvenimą.
 • Dievas kaip traukos jėga leidžia žmogui atsispirti nuo kitų. Užtat šviesuoliai gali bandyti susikalbėti savo ryšio su Dievu pagrindu.
 • Šviesuolių bendrystė išsiskiria sugebėjimu nieko nedaryti, pasirinkti nieko nedarymą. Tai kartu yra dorovės pagrindas. Tačiau dažnai nieko nedarymas gali prilygti kažkuo darymu. Tokiais atvejais tenka vis tikslinti savo elgesį.
 • Šviesuolių bendrystė palaiko septintą požiūrį (tarpą) tarp sąmonės ir pasąmonės
 • Kiekvieno iš mūsų (savasčių)(asmeniška) branda yra mūsų visų (visuotinis) reikalas, juk šviesuolių bendrystės reikalas.
 • Dangaus karalystė: Aštuongubas kelias suderina sąmonės medį išplaukiantį iš Dievo ir trejybės ratą pagrįstą pasauliu ir pasąmone.
 • Užtaisyti klausimai, pavyzdžiui, Kas yra laimė? Kaip apžvelgti visus tokius klausimus? Kaip jie susiję su išgyvenimais ir išsiaiškinimo būdais?
 • Minčių sodas. Raimundui patiko bendravimas: žmonės, tikslai, renginiai, pažintys. Bet viskas priklausė nuo vieno žmogaus.
 • Šviesuolių bendrystė yra mūsų bendra kalba, mokslas, bendruomenė, bendrystė, kuria prasmingai atsisakome sąmoningumo.
 • Šviesuolių bendrystė palaiko gyvenimą brandos šuoliais.
 • Bręsta ne tik vaikai bet ir suaugę.
 • NPR Lifekit laida
 • https://en.m.wikipedia.org/wiki/Musar_movement
 • Kiekviena asmenybė yra dalis bendro turto, įtakojame vienas kitą savo branda.
 • Danielius 2 Nebuchadnezero pirmas sapnas. Paaiškinti pagal Platono valstybę ir taip pat pagal žmogaus brandą. Molis yra dangaus karalystės daigai, o akmuo yra jo įtvirtinimas.
 • The Human Library
 • "Artimo" ir "artimumo" sąvokos grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus.
 • Šviesuolių bendrystėje meilė rūpinasi kitų nesąmonėmis.
 • Draugija telkiama vertybės pagrindu. Draugijos veikla ugdome šią vertybę savyje ir kituose. Ta prasme Alkoholikų anonimai panašūs į blaivybės draugiją, tik jinai uždara. Galėčiau ieškoti ryšių su Vysk.Motiejaus Valančiaus blaivybės draugija, linksmuoliais, sveikuoliais ir kitais.
 • Utopijos iškelia dėsningumus aukščiau nė žmoniškumą (vaikams ir kitiems).
 • Laisvės, aiškumo, susikalbėjimo, draugystės, neabejingumo draugijos. Šviesos - brandos draugija?
 • Draugijos pagal vertybes: Laisvės, aiškumo, susikalbėjimo-išklausymo-atjautos, draugystės, neabejingumo.
 • Draugijos rūpinasi dvasiniais klausimais. Ugdo atitinkamas vertybes.
 • Ne slapta draugija, kaip kad masonai. Ne uždara draugija, kaip kad AA.

Kokie dangaus karalystės esminiai bruožai?

 • Dangus žemėje - okupacija - išėjimas už savęs į pasaulį.
 • Skurdžiadvasių - galima tikėti ir žinoti po truputį, moksliškai.
 • Kaip tiki, taip ir yra.
 • Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės - esi baudžiamas už gerumą - užtat geriečiai vienas kitą atpažįsta.
 • Šviesuolių bendrystė.
  • Bendrystė yra pasąmonių tinklas
  • Rūkorių bendrystė - juos sieja bendra patirtis - juos veikia tarsi bendra pasąmonė.
  • Malda kaip medija - kaip pasąmonė. Medijos yra proto aplinkos kūrimas, pasirinkimas. Knygos, telefonas, internetas leidžia mums rinktis ką mąstyti arba nesirinkti, priimti tai, kas mums brukama. Malda yra asmeniškiausia, artimiausia medija. Žmogui maldos nepribruksi.
 • Gyvenimas klausimais.
  • Širdis (sąmonė) yra gyvenimas klausimais, o pasaulis (pasąmonė) yra gyvenimas atsakymais. Gvildenimais, širdis įsitraukia į pasaulį.
  • Išsiaiškinimo būdais pasaulis priima širdį.
  • Sąmoningumas reiškiasi valia, sąmonė širdimi, o pasąmonė protu.
 • Amžina branda.

Puoselėti šviesuolių bendrystę

 • Išvystyti sąlygas amžinai brandai, kad visiems viskas rūpėtų, kad galėtumėme pasąmone įsijausti ir vienas kitą pilnai atjausti, tuo pačiu samone atsitokėti, susiprotėti ir atsiliepti.
 • Rūpi visais gyventi prasmingai, visais bręsti. Kartu su kiekvienu, nepaisant brandos lygio, patys vis naujai bręstame, patys gyvename visais savo brandos pakopomis.
 • Rūpi gyventi bendru žmogumi, vienas už kitą galvas guldyti.
 • Siekti giluminio susikalbėjimo, ne paviršutiniško. Nesitaikstyti. Mąstyti sąvokomis, savo vidine kalba, ne žodžiais.
 • Susikalbėti vertybėmis ir klausimais. Ištirti tris kalbas ir jomis susikalbėti.
 • Išvystyti mokslą, kaip pagrindą bendradarbiavimui.
 • Dangaus karalystė, tai skurdžiadvasių brandos palaikymas, ko mažesniais žingsniais, kad būtų galima tikėti ko mažiau. Išmąstyti - tai apibrėžti mažą žingsnį - tai netrokšti.
 • Melstis dviese trise, prašyti Dievo (maldų rūšys), išvystyti meilės mokslą.
 • Suvokti jog Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas, tad atitinkamai grūdintis, sugebėti nors kiek priimti persekiojimą, nuoskaudas, vienas kitam atleisti.
 • Atskirti širdies ir pasaulio tiesas. Gyventi širdies tiesomis, dviprasmiškomis, geros valios pratimais.
 • Iššaukti Dvasią, jos plazdenimą. Pakaitomis įsijausti ir atitokėti.
 • Besąlygišką tiesą padaryti visapusiškai apčiuopiamą ir prieinamą.
 • Gyventi pavyzdžiais, atvirai.
 • Gyventi bendru žmogumi, asmeniu, tad įsakymu, esme, vieningumu, išeiti už savęs, už savo patirties, būnant su kitais, taip plėsti save, būti viena su Dievu ir kitais, gyventi Dievu. Puoselėti asmenų vienumą.
 • Šviesuolių bendrystės tikslas yra, kad visiems viskas rūpėtų. Vykdau, ar permąstau?
 • Gyvename viena su visais, už visus, tarsi būtumėme viena, be mūsų nieko nebūtų.
 • Puoselėjame mokslą.

Šviesuolių bendrystė sandarų pagrindu

 • išskirti teigiamus įsakymus (mylėti Dievą) ir neigiamus įsakymus (mylėti artimą)
 • gerbti skirtingas plotmes: kūno, proto, širdies, valios
 • Tu ir Kitas esame viena
 • keturgubas vieningumas (Dievo išėjimas už savęs)
 • vieningumas tveriamoje būklėje, meilėje
 • apibrėžiamas tarpas tarp Dievo išeinančio už savęs ir Dievo atsiradusiame savyje (mane) - apibrėžiamas Dievo buvimas ir jo nebuvimas ir jų skirtumas. Jų bendrumas bene -1.

Viską žinodamas, norėčiau telkti šviesuolių bendrystę, kaip Jėzus sakydavo, dangaus karalystę. Rašau vadovėlį šviesuolėms, jas padrąsinti gyventi vis naujais klausimais. Dvylika metų vadovavau savo įmonei, "Minčių sodui", kuria telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančias, angliškai - "independent thinkers". Mačiau, kaip šviesuolės bręsta, kaip jos grįžta prie savo minčių, jas kaupia ir tvarko; kaip jos kartu puoselėja savo vertybes, iš jų atsirenka vieną, visas kitas aprėpiančią; kaip jos tuomet pažįsta save, užtat susidomi, kuo dar nežino, ir įpranta gyventi klausimais; kaip jos ugdo kitas, kad turėtų su kuo ugdytis; kaip Dievo požiūris tampa reikalingas, kad jos gerbtų kitus. Šviesuolės veikia atvirai. Jos supranta, kad pinigai gali mus suvesti, bet negali įkvėpti. Jos nori susikalbėti iš esmės, užtat nesitaiksto, kaip kad tamsuolės, kurios atsiranda centre. Šviesuolės ištisai gauna į nagus dėl to kad jos geros. Jos supranta, kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas. Užtat jos atjaučia kitus ir vienas kitą atpažįsta. Jos nori ko daugiau žinoti ir ko mažiau tikėti. Palaimintos skurdžiadvasės, jų yra dangaus karalystė. Kaip jos tiki, taip ir bus! Jėzus joms kalbėjo savo Pamokslą nuo kalno. Jo tėvas Dievas taip mylėjo pasaulį, kad atidavė savo sūnų už jį numirti. Bet Sūnus sakė, aš nesimeldžiu už pasaulį, aš meldžiuosi už savasias, tai yra, šviesuoles, kurios norėjo, kad jis liktų gyvas. Jos supranta, kad pirmenybę reikia teikti tamsuolėms, kaip kad liepė Tėvas. Visgi, jos vienas kitą palaiko įgyvendinti Sūnaus svajonę, gyvenimo mokslą, kuriuo visa tiesa būtų prieinama, ir šviesuolių bendrystę, kuri visus pritrauktų.

Tamsuolę gali išgelbėti šviesuolių pavyzdys ir santvarka.

 • Tamsuolė gali nepajudėti iš vietos, jei tik ją varžys nepaklusnumas, netikėjimas, nerūpėjimas, jei tik ją kaustys bjauresys, neapykanta ir baimė. Tuo tarpu šviesuolių pavyzdys gali perkurti tamsuolių pasaulį, joms nušviesti, jog užtenka truputį paklusti, nors kiek tikėti, tegul ir sau pačiai likti neabejinga. Šviesuolės nuotykiai trejybės ratu šviečia kelią tamsuolėms, jas kviečia įsijungti į Dievo amžiną tyrimą, ar jisai būtinas, ar jisai šviesuolėmis kiekvieną pasieks?
 • Tamsuolė negyvena širdingai nes ji nejaučia Dievo globos, nejaučia ryšio su Dievu. O šviesuolių bendrystė tai suteikia. Taip kad net tada kada nejaučiame ryšio su Dievu, kai Dievas mumis tiesiogiai gyvena asmens trejybe, jaučiame taip pat pakankamo Dievo globą už mūsų.
 • Šviesuolė veikia tamsuolę nes jinai perkuria pasaulį sąmoningumu, taip kad tamsuolei išryškėja jos aplinka.
 • Dvasios darnos įsikūnijimu visiems Dievas tampa tikru, apčiuopiamu, prieinamu.

Kas yra šviesuolių bendrystė?

Vidinės sąvokų kalbos išraiška bendruomenės gyvenime.

Kodėl telkiame šviesuolius?

Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.

Svarbu neprimesti Dievą, o nuoširdžiai juo domėtis.

Visi klausimai yra ne šio pasaulio, o kyla iš už jo, iš Dievo. Žmogus yra klausimas - ar jisai šiaip gyvens? ar verčiau gyvens amžinai? Dievas yra visų klausimų galimybės, kiekvieno klausimo akistata, visų klausimų darna.

Esmė

Į ką turėtų viskas susivesti?

Tikiuos, viskas susiveda į kažką prasmingiausio, į raktą į visa ko prasmę, užtat ir į viską. Juk viskas, viskas gali būti prasminga. Turėtų susivesti į tai, kas betkam suteikia prasmę, kas betką lydi.

Jėzus Kristus pasakė, jog viskas susiveda į įsakymą mylėti Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, ir dar papildomai susiveda į kitą įsakymą, mylėti artimą kaip save patį. Jėzaus mintys yra man dieviškai gražios, žmoniškai gyvenimiškos, manau, priimtinos. Tad meilė yra ta prasmė, kurios ieškau, arba jos dalis. Ir taipogi Dievo įsakymas, jo valios vykdymas, ir jo valios bei meilės siekis, amžinas gyvenimas.

Kas yra meilė? Meilė, tai gyvybės palaikymas, kad būtumėme jautrūs ir atsiliepiantys. Dievas mus myli labiau nė mes patys save, kad ugdytumėmės, bręstumėme, gyventume ne tik čia ir dabar, bet ir amžinai.

Įsakymai mylėti Dievą ir mylėti artimą išsako dvi sąvokas: Dievo tobulumo ir mūsų visų tapatumo. Jėzus yra šių dviejų sąvokų junginys, taip kad Jėzumi mes visi, nepaisant mūsų netobulumo, esam viena su tobulu Dievu. Vaikystėje, susitardamas su Dievu irgi rėmiausi atsidavimu Dievui ir visų žmonių tapatumu.

Šv.Trejybė taipogi galėtų būti visai svarbi. Jinai yra Dievo sąmoningas išgyvenimas. Ir mums trejybė - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - yra esminė, tai mūsų dvasios variklis. Visgi esmė turėtų išplaukti iš paties Dievo, pirmesnio už sąmoningumą, tiek savo, tiek mūsų.

Esmė, kurios ieškau, negali būti kažkoks daiktas, sąvoka ar mintis nuo kurios būtų įmanoma mus atkirsti, jei mes nors patys kažkiek prasmingi. Juk tada tai nebūtų visko prasmė. Ji negali būti tai kas aprėpiama, o turi būti tai, kas išgyvenama. Užtat tai gali būti požiūris, klausimas, troškimas, išeities taškas, asmuo ar dvasia, tai kas tūno už santvarkos.

Tas požiūris, kurio ieškau, turi taip pat aprėpti ar tiesiog išgyventi visa tai, kas yra santvarkoje. Tad jis turi iš už santvarkos aprėpti visa kas yra santvarkoje. Jis pats, kažkuria prasme, ir yra santvarka. Jisai yra santvarkos dvasia, o jinai tai jo savastis. Tad jis išeina už savęs būtent į save. Arba tiesiog jisai pasitraukia, atverdamas savo nebuvimo galimybę, ja sukurdamas ir palaikydamas aplinką, kaip kad meilė ją kuria ir palaiko. Požiūris ir yra atsiplėšimas nuo savęs. Esmė, visų prasmių prasmė, yra požiūris.

O kieno būtent tai požiūris? Prasmė turėtų būti Dievo požiūris, ar tiesiog, Dievu bent tuo tarpu vadintinas tas, kurio požiūris viską įprasmina. Viliuos, tai galėtų būti ir mūsų požiūris. Kuris iš Dievo bruožų yra esminis, yra pirmapradis, yra raktas į viską, taip kad ir mes galėtumėme jame dalyvauti?

Dešimt Dievo įsakymų

Viskas išplaukia iš Dievo vienų vienumo. O į ką susiveda? Koks manome yra atsakymas į visus gyvenimo klausimus?

Tikiu, atsakymas yra mylėti Dievą ir mylėti artimą.

Vadinas, tokią įsivaizduoju savo tyrimo galutinę išvadą. O visgi, ką reiškia mylėti? Kaip ir kodėl mums mylėti? Siekiu meilės mokslo.

Užrašai

Susapnavau, kad yra žmonių, kurie gyvena

 • "tight coupling", taip kaip kiti gyvena, gobšumu
 • "loose coupling", savarankiškai, gali atsisakyti savęs, kitiems dėkingi.
 • Galima pakeisti mąstymą.

Jėzus išgydė 10 raupsuotųjų ir tiktai vienas grįžo. Tai parodo skirtumą tarp šviesuolių, gyvenančių amžinai, puoselėjančių brandos bendrystę, ir tamsuolių, gyvenančių šiaip, kaip visi, eiline bendryste.

 • Tomasello - bendras reikalas - dalinamės su dalyviais. Visuomenės turtas - dalinamės su visais. Kaip tai susiję?
 • Galime tyrinėti, kaip bendrauti su amžinybėje gyvenančiais, panašiai bendraudami su čia ir dabar gyvenančiais.
 • Gilinamės, kiekvienas žvelgiame vidun, atsisakome išorinių smulkmenų, kad galėtumėme prieiti prie esmės, ir tai yra mūsų vienybės pagrindas.

Goguen: As for achieving world peace, democracy, etc., Buddhists believe in working on yourself first, right speech, right livelihood, etc., which seems to require some effort, mainly meditation, to avoid becoming rigid and preachy and doing more harm than good. My personal opinion is that technology to interconnect 10^5 people would most likely be exploited by those with power, just as are radio, newspapers, TV, ..., and increasingly, the internet. We need to develop inner peace, individually and collectively, rather than just technology.

Šviesuolių bendrystę grindžiantys 12 klausimų tai 12 naujosios Jeruzalės vartų Apreiškimo knygoje. Vartai visada atdari. (Apr 21)

Apie brolybę. Leibniz, Discourse on the Natural Theology of the Chinese (1716). Leibniz and China: Religion, Hermeneutics and Enlightenment.

Rabinas Krinsky: "Mes esame žydai ir turim rasti išeitį." (Apie šviesuolių būklę ir jų santykį su Dievu.)

Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje ir Lietuvos kaime

Jean Carter Hill says that the crisis in our neighborhood is that we haven't learned to work together. She also focuses on the youth because they still have hope to grow and remake our neighborhood. We all would like to include the not included.

Klausimas atveria klausimo tėkmę - prasmę, kuri mus veda - Dao (Julius Vaitkevičius).


2019.12.05 A: Kaip šviesuolių bendrystę suprasti kaip žaidimą?

D: Žaidimas yra gyvas, jo taisyklės ištisai vystosi, tiek vidinės, tiek išorinės, nors jūs kaip žaidėjai to dažnai ir nepastebite. Šviesuolių bendrystė yra sąmoningas žaidimas kuriame žaidžiate dvejopai, tiek įsijausdami, tiek atsitokėdami, užtat galite suprasti mane, kas čia per žaidimas, ką jis man reiškia ir kaip jame dalyvauji. Tad ir gali būti mūsų bendrystė, šviesuolių bendrystė.


ŠviesuoliųBendrystė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2024 sausio 31 d., 20:23