神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. 20140203Gvildenu, Aprašas?, Pradžiai?, Sumanymai?, Pamąstymai?, Trokštu išmanyti, Darbai, Išgyvenimai

Apžvelgiu, ką gvildenu:

 • Asmenys Asmenimis pristatyti visą, ką esu išmąstęs.
  • Dievas Apžvelgti, kaip sandaros įvairiai reiškia Dievą?
  • ?
   • Galimais klausimais ir rūpesčiais suvokti visaregio sandarą.
   • Sieti klausimus su išsiaiškinimais.
   • Atrinkti pavyzdinius išsiaiškinimus.
   • Suvokti paskirų išsiaiškinimų sandarą, ryšį tarp išsiaiškinimų ir išsiaiškinimų visumą (žinojimo rūmus).
   • Sieti visaregį su žinojimo rūmais.
   • Išsiaiškinti, kaip Dievas ir Jėzus išsiaiškina?
   • Sieti išsiaiškinimus su Dievu ir jo valios vykdymu, su tikėjimu ir daliniu žinojimu, tad su dangaus karalyste.
  • Tu?
   • Apibrėžti pirmines sandaras, jas išvesti iš visaregio
  • Kitas?
   • Apibrėžti aklavietes, jų svarbą kalbose
   • Iš jausminių atsiliepimų išvesti atvaizdus ir aplinkybes
   • Išvesti tris kalbas iš aštuongubio kelio
   • Apibrėžti sandarą 4+6 nesusivedimais, kintamaisiais, pertvarkymais, įstatymais
   • Dievo nebūtinumą išreikšti Kitu
 • Amžinas gyvenimas.
  • Būtinas Suvokti, kaip Dievo valia vykdoma ir Dievas tampa būtinas?
   • Kaip trimis kalbomis apibrėžti saviraidinę santvarką ir jos dalyvius?
   • Kaupti ir nagrinėti išgyvenimus??
   • Kaip saviraidinėje santvarkoje visgi iškyla Dievas?
  • Kaip esame viena? Kaip bendraujam iš širdies?
  • Bendrystė Kokia amžino gyvenimo bendrystė?
  • Savišvieta Kaip bendrystę palaikyti, išsakyti žaidimais, kūryba, išsiaiškinimais, švietimu?

Gvildenimai

Asmenys

Dievas

 • Kas yra Dievas? Kaip suprantu Dievą? Kokia pradžia iš ko viskas kyla?
 • Apžvelgti Dievo vaidmenį įvairiausiose sandarose, pavyzdiniuose išsiaiškinimuose ir klausimuose. Kaip jo vaidmuo juos sieja?
 • Kaip Dievas įvairiai reiškiamas sandaromis? Koks ryšys tarp Dievo dvejonėse (aukščiausias lygmuo), bendras žmogus, paskiras žmogus, pasaulis ir asmenys Dievas, Aš, Tu, Kitas?
 • Ar skiriasi Dievas ir nulybė? viskas ir vienybė?
 • Koks visako tikslas? Kaip taikyti visko žinojimą?
 • Koks gyvenimo tikslas?
 • Ar man rūpi žinoti ar suvokti?
 • Kuria prasme Dievas irgi gyvena klausimais?
 • Koks Dievo vaidmuo dangaus karalystėje??
 • Kaip Dievas dalyvauja išsiaiškinimuose?
 • Koks dvasios ryšys su pasąmone, su mikliuoju protu, sąsajų protu?

Klausimai

 • Iš kur kyla klausimai? Ko reikia klausti klausimą?
 • O ką Dievas klausia? Ar esu būtinas? Kaip man kiekvieną pasiekti? ir ką daugiau? ir kaip tai susiję su mano klausimais?
 • Ką reiškia Dievui imtis klausimo, pavyzdžiui, ar Dievas būtinas? kaip kiekvieną pasiekti?
 • Kaip atsakymai susiję su Dievo išėjimu už savęs?
 • Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Ar panašiai, kiekvienas klausimas yra tas pats klausimas? tik perkeistas?
 • Kaip klausimai (visaregis, Dievas) susiję su išsiaiškinimais (žinojimo rūmais, asmeniu)?
 • Kas sieja klausimą ir atsakymą?

Visaregis

 • Kaip klausimai susiję su troškimu viską žinoti?
 • Dar bandyti suvokti iš visko pusės. Kaip su Dievu bandom jį aprėpti? Kaip jis perduoda viską į mano rankas? Kaip nepasimetame visakame?
 • Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus?
 • Kaip visaregis susijęs su dvejonėmis? (jeigu su klausimais?)
 • Kaip visaregis išreiškia vienumą? ir išsako rūpesčius? ir vieningai aprėpia bendrystę? Susieti laipsnyną su visaregiu.
 • Kaip iškyla suvokimo rūmai (visaregis)?
 • Kaip visaregis, Dievo suvokimo rūmai išsivysto Jėzaus, netobulo žmogaus, įvairiausių sričių, jų galimybių (matematikos) suvokimo rūmais? Kaip susidaro saviraidos sąlygos?
 • Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus? - Visaregis išdėsto įvairiausias prielaidas, kurių galime atsisakyti, iš ko ir kyla paskiri klausimai.
 • Kaip pavaizduoti visaregį?

Laipsnynas

 • Kaip suvokti laipsnyno ir ženklų savybių siejimą?
 • Kaip šie laipsnynai susiję? Kaip jie susiję su pirminėmis sandaromis? Kaip jie dalyvauja aštuongubio keliui įrėminant kalbas kaip antrines sandaras? Kaip įrodymų būdai susiję su išsiaiškinimo būdais? ir su keturiais dviprasmybės lygmenimis bei šešiais kintamųjų suvokimais?
 • Kaip vienumo rūšys susiję su vienybe ir nulybe?
 • Kaip kiekvieną iš šešių ašių susieti su širdimi?
 • Kuriais vieningumais esame labiau prisirišę prie tikrovės? Ar Dievu (-1) ar požiūriu (-6)?
 • Kaip laipsnynas susijęs su šešiais atvaizdais?
 • Koks ryšys tarp pavadinimų ir atvaizdų? Juk jų šeši. Ar tai tas pats? Tik pavadinimai iš vidaus?
 • Kaip pavadinimų laipsnynas išreiškia veiksmą -1? Kaip tai sulygina nulybę ir vienybę? Ar tai siejasi su veiksmu +1 ?

Susivokimas

 • Kuria prasme esu Jėzus?

Žinojimo rūmai

 • Kaip žinojimo rūmai išsako klausimus? Žinojimo rūmais apžvelgti klausimus, kuriuos esu atsakęs ir kuriems ieškau atsakymų.
 • Koks išsiaiškinimų ryšys su trejybe, užtat ir su išsiaiškinimų trejybe, aštuongubiu keliu ir kitų išsiaiškinimų raida? Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip? Ir kaip tai siejasi su tikėjimu?
 • Kaip išsakyti išsiaiškinimų raidą?
 • Suvokti savo žinojimo rūmų menes ir pomenes.
 • Kaip žinojimo rūmus suvokti, kaip išsiaiškinimo sistemą?
 • Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas išsireiškia žinojimo rūmais?
 • Kaip žinojimas ir suvokimas yra susiję?
 • Kaip suvokimo rūmai (visaregis) ir žinojimo rūmai susiję?

Pavyzdiniai išsiaiškinimai

 • Atrinkti 48 pavyzdinius išsiaiškinimus, kiekvienai pomenei po vieną.
 • Kurie klausimai svarbiausi? ir kuriais išsiaiškinimais juos atsakiau?
 • Kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? Atrinkti labiausiai tirtinus išsiaiškinimus, juos plačiau aprašyti, ką jais išsiaiškinau, ir kokios sandaros jais iškyla, kaip Dievas sudalyvauja?

Dievo išsiaiškinimai

 • Kaip žinojimo rūmais iškyla Dievas?
 • Nagrinėti Šventąjį Raštą, ieškoti pavyzdžių, kaip Dievas ir Kristus išsiaiškina.
 • Kaip Jėzaus pasisakymai sutampa su išsiaiškinimais?
 • Kurie išsiaiškinimai būdingi Dievui? Strimagalvystė. Koks suvokimo vaidmuo?
 • Kaip Dievas įvairiai dalyvauja mano žinojimo rūmuose? Kaip jį suvokiu? Arba kaip jis suveikia? Ir kaip dalyvauja įvairios kertinės vertybės? Kaip jas tvarko žinojimo rūmai?

Žmonių išsiaiškinimai

 • Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę? Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais?
 • Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?
 • Kaip kas ką esame išsiaiškinę? Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių.
 • Rinkti pavyzdžius iš knygų.

Išsiaiškinimų nagrinėjimas

 • Kokio pobūdžio tikėjimas (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose? Kaip siejasi tikėjimo apimtys?
 • Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?
 • Kokia išsiaiškinimų vidinė eiga?
 • Paskirų pavyzdžių nagrinėjimas Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:
  • Kas jame įdomu?
  • Kaip klausimas kelia įtampą?
  • Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
  • Kurią sandarą prileidžiame?
  • Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
  • Kaip sandarą savimi papildome?
  • Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
  • Kaip naujai iškyla įtampa?
  • Kaip išsiaiškinimo rūšis siejasi su atminties rūšimi?

Paskiro išsiaiškinimo sandara

 • Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos vienetą?
 • Kokia yra išsiaškinimo eiga?
 • Kaip kas tampa įdomu? Gal įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
 • Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?
 • Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai? Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
 • Kaip iš jų kyla dėmesio vienetai kalboms, kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
 • Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?
 • Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?
 • Kokia išsiaiškinimų vidinė sandara? Tas gali sietis su vieningumais, su laipsnynu, taip pat su geros valios pratimų sustatymu.

Tikėjimas

 • Kokio pobūdžio tikėjimas reiškiasi kiekviename išsiaiškinime?
 • Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?
 • Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
 • Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?
 • Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti? Ar taip galima apibrėžti tikėjimo apimtį?

Klausimų išsiaiškinimas

 • Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą(?)
 • Mane domina į kurį klausimą išsiaiškinimas atsako, nebūtinai kurį jisai kelia.
 • Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
 • Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

Išsiaiškinimų išsiaiškinimas

 • Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė? Gaunasi išsiaiškinimų medis.
 • Kaip žinojimo rūmai save išsiaiškina? ir taip toliau? kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys? ar tai (Dievo būtinumu) išverčia sandarų išsisklaidimo raidą (Dievo nebūtinumu)? Ar taip viskas susiveda link Dievo ir į Dievą?
 • Kaip žinojimo rūmai save išsiaiškina? ir taip toliau? kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys? ar tai (Dievo būtinumu) išverčia sandarų išsisklaidimo raidą (Dievo nebūtinumu)? Ar taip viskas susiveda link Dievo ir į Dievą?

Išsiaiškinimų kalba

 • Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
 • Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
 • Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
 • Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
 • Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.
 • Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu? Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
 • Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
 • Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?
 • Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?
 • Koks laipsnyno vaidmuo? Kokie įtampos balsai?
 • Kaip žinojimo rūmai susiję su kalbomis?

Apžvelgti išsiaiškinimais

 • Kaip visos sandaros išplaukia iš žinojimo rūmų?
 • Kaip įvairiausiai sustatomi žinojimo rūmai? Kaip jie įvairiausiai išreiškia Kitą?
 • Kaip atrodytų mano žinojimas jeigu viską išdėstyčiau žinojimo rūmais? Visa ką esu išradęs išdėstyti savo žinojimo rūmais. Susieti klausimus kuriuos atsakiau su tuo kaip Dievas tame dalyvavo ir su išsiaiškinimu. Taip kad pavaizduoju savo ir Dievo bendravimą.'
 • Klausimus, kuriuos atsakiau, susieti su išsiaiškinimais. Išsiaiškinimus susieti su klausimais, kuriuos atsakiau. Žinojimo rūmais apžvelgti visus klausimus.
 • Kaip su žinojimo rūmais susieti visas įvairiausias sandaras?
 • Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
 • Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis. Kurios menės lieka?

Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę

 • Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybinga veikla ir jais skatinti savišvietą? amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
 • Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?
 • Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?

Tu

Tampame viena

 • Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku? Dievas mumyse susivokia, kad jis yra vaikas, o Dievas už mūsų yra tėvas, užtat gyvenant įsakymu, gali būti viena. Kaip išgvyenimai išreiškiami, pavyzdžiui, atvaizdais? ir būtent Dievo ir žmogaus atvaizdais?
 • Kaip klausimai (ir visaregis, pakildamas virš manęs ir Dievo) atskiria (Dievą ir mane) o atsakymai (Dievas išeidamas už savęs) jungia?
 • Ar susitapatiname su siauresne apimtimi (išore, atsakymu, gyvenimu) ar platesne (vidumi, klausimu, amžinu gyvenimu)?
 • Ir kaip vieningumo išraišką susieti su poromis, papildymais, pertvarkymais, su vienybės ir nulybės sąsajomis, ir su klausimo bei atsakymo poromis?

Troškimai, papildymai

 • Kaip suprasti troškimus, kaip visko atvaizdus? Kas trokšta, ar Dievas ar viskas? ir kaip tai suprasti? ir kaip tai susieti su nulybės ir vienybės atvaizdais? Kas yra Dievo esmė ir kaip jinai išreiškiama viskuo ir atvaizduojama atvaizdais?
 • Kaip sulyginti Dievo troškimus ir nulybės atvaizdus?
 • Kaip suvokti Dievo troškimus kaip apimčių papildinius?
 • "Tavo" sienoje - Dievas nebūtinas užtat būtinas. Dievo troškimai tad išauga iš nieko (savarankiškas) į viską (mylintis). O "Mano" sienoje - Dievas būtinas užtat nebūtinas. Dvi sienos vienas kitą papildo. Kaip?
 • Kas yra vidus ir išorė?
 • Kuria prasme šešerybė yra visko padalinimas? Kaip ji grindžia dorybę? Ką jos ryšys su poreikių pirmine sandara pasako kitų pirminių sandarų atžvilgiu?
 • Koks ryšys, jei iš viso koks yra, tarp lūkesčių ir gėrio krypčių ir matematikos įrodymo būdų? Ir tarp abejonių bei linksnių?
 • Ar troškimai yra Dievo ar visko atvaizdai? Kaip jie susiję su nulybės ir vienybės atvaizdais? Ar Dievas iš viso turi atvaizdų? Ką tai reiškia?

Atliepimai

 • Kaip klausimai susiję su abejonėmis? su poreikiais, lūkesčiais, išbandymais ir t.t?
 • Kokie Jėzaus lūkesčiai? ir kaip jie susiję su tuo, kaip vykdytina Dievo valia?
 • Koks ryšys tarp 4+2 ir 3+3 ?

Atvaizdai

 • Koks ryšys tarp Dievo/visko ir nulybės atvaizdų?
 • Kaip pavaizduoti nulybės ir vienybės atvaizdus, jų paneigimą ir paneigimų suvedimą aštuongubiu keliu?

Kitas

Sandaros

 • Sandarų rūšis susieti su klausimais.
 • Kaip iš požiūrių iškyla sandaros ir jų kalba?
 • Kaip išsiveda padalinimai, atvaizdai, aplinkybės?
 • Klausimai, atsakymai ir jų sąsajos (apimtys) yra atvaizdai (didėjantis ir mažėjantis laisvumas; viskas, betkas, kažkas, niekas). Kaip tai suprasti? Tai taip pat yra padalinimų (dvejybės, ketverybės) požiūriai... kaip tai suprasti? ir kaip tai susiję su trejybe ir aplinkybėmis... ?
 • Kaip pavaizduoti antrines sandaras amžino gyvenimo pusėje?
 • Kaip parenkamas požiūris padalinime? Ką tai reiškia?
 • Kaip visko padalinimas derina požiūrius? Kaip ginčijamės ar išvengiame ginčų?
 • Kaip išsakyti sandaras, santvarkos apibrėžtas, ir pirm jos reiškiančias?
 • Išsakyti ir derinti sandarų išsivystymą (nebūtinumo eigą) ir valios vykdymą (būtinumo eigą).
 • Dievas veikia padalinimais veiksniu +1. Kaip jisai veikia kitomis antrinėmis sandaromis?

Aklavietės

 • Kaip atsiranda aklavietės? Neįveikiami klausimai? Ir kaip aklavietės įveikiamos? išsiaiškinimais?
 • Ar antrinės sandaros išsako aklavietes? Kaip aklavietės įveikiamos: padalinimais požiūriai derinami; atvaizdais požiūrių atsisakoma; aplinkybėmis požiūriai priimami; kalbomis požiūriai išgyvenami, atjaučiami, apibendrinami.
 • Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes, kaip tampame viena? Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome?
 • Kaip atsiranda aklavietės? Neįveikiami klausimai? Ir kaip jos įveikiamos? išsiaiškinimais? - Aklavietės susijusios su pilka riba, su upe, su primetimu, kad Dievas būtinai geras. Aklavietę įvaldome įtvirtindami ribą, ją priimdami kaip aplinką, kurioje įmanoma veikla, gyvybingumas

Kalbos

 • Kaip įvardijimas, širdies ir pasaulio tiesos, išsako klausimus?
 • Suvokti tris kalbas: susieti klausimus su įvardijimu; išsiaiškinimus su pagrindimu; ir kaip suprasti ir pavaizduoti pasakojimą?
 • Kaip kalbos sudaro sąlygas saviraidai?
 • Kaip išsakyti tris kalbas?
  • Dievas, paklusimas, pasakojimas
  • Aš, gyvenimas klausimais, įvardijimas
  • Tu, gyvenimas išsiaiškinimais, rūpėjimas
 • Kokia svarba trijų kalbų?
 • Išnagrinėti įrodymų geometrijos dėsnius.

Dviprasmybės, 6+4

 • Leonard Bernstein: variation is violation. Localized relations, logic are made possible by metaphors, what are they and in which language?
 • Nesusivedimas: "nebijoti" ir "bijoti Dievo".
 • Ar dėstant 'guviai' reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną paradoksą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė? Paradoksus suploja vienas lygmuo (ar), tarsi sutaptų apimties buvimas ir nebuvimas, o atskiria kitas lygmuo (kodėl).
 • Kaip nesusivedimai susiję su klausimais? Parodai galvoju tirti ir pristatyti paradoksus, juk jais sutelkiama esmė, ir meninės priemonės gali į jas sutelkti mūsų dėmesį. Išnagrinėti, surūšiuoti paradoksų sąrašą. Paradoksais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų, jais išvardinti, apibrėžti lygmenis. Kaip paradoksai susiję su pirminėm sandarom, pavyzdžiui, su prasmės siekimo beprasmybe? su pirminių sandarų šešiais laipsniais? su Kanto antonimais?
 • Rūšiuoti nesusivedimus ir suvokti jų visumą. Susieti su lygmenimis ir jų poromis.
 • Suvokti kintamųjų rūšis. Susieti su paradoksais?.
 • Kaip Dievo ir žmogaus požiūriai sutampa įstatymu? Kaip tai suvokti paklydusio vaiko įvaizdžiu?
 • Kaip suvokti sandarą 6+4 įsakymu, nesusivedimais, kintamaisiais, pertvarkymais?
 • Išsiaiškinti, kaip keturi lygmenys yra reikalingi paradoksui, sulyginti ar atskirti paradoksą grindžiančias apimtis?
 • Kaip suvokti 6+4 įsakymus, nesusivedimus, kintamuosius, pertvarkymus?
 • Kaip pavaizduoti kambario viduryje: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras.
 • Kaip suvokti ženklų savybes? Kaip jos susijusios su vienybe? su laipsnynu? Kaip jas tirti?
 • Kokios yra kintamųjų rūšys? Kaip šešias poras, ženklų savybes, susieti su laipsnynu?
 • Kaip sieti ženklų savybes su laipsnynu?

Atsakymai, kalbos, išvedimas

 • Atsakymai (kaip kad David'o pasakojimas, kaip jį pamokė gorila Bušmanas) yra pasakojimai, tai jų pavidalas mūsų prote, kaip mus paveikia ir perauklėja. Kaip pasakojimai yra atsakymai? ir kuom tai skiriasi nuo pagrindimo ar įvardijimo?
 • Kokios yra trys kalbos?

Kito Dievas

 • Ar Kito Dievas yra suvokiantis, protaujantis, mums prilygstantis, kaip ir mes? Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas.
 • Ką tai reiškia, kad aš visada tikėsiu Dievą, kaip siūliausi vaikystėje?
 • Kaip meilė, vertybės, klausimai ir kiti 12 klausimų (Dievo požiūrio išvada "vienumu") susiję su Kitu ir antrinėmis sandaromis, juose išreiškia Dievą? Tai bene ženklais išreiškiamas Dievas, užtat įsitraukiantis į kalbą Dievo žodžiu. Tai bene Dievo žodis.

Išgyvenimai

 • Rinkti išgyvenimus. Išmokti juos atkurti, suvaidinti, perteikti, iššaukti. Išsakyti kalbomis.
 • Tirti, kaip prasmė atsiranda išgyvenimuose? Kuriuose ir kaip ji atsiranda per vieną išgyvenimą? per kelis? ar gal niekad? Ko reikia, kad ji atsirastų? Koks veikėjų vaidmuo?
 • Kaip tai susiję su įvardijimu? Su pasikartojančia veikla? Su deriniais?

Amžinas gyvenimas

Būtinumas

 • Peržiūrėti rodą Trokštu išmanyti.
 • Kaip Dievas yra būtinas? Pradedant Kitu, kaip jisai iškyla susivokimu?
 • Kaip Dievo būtinumui svarbios sąvokos glūdi jo nebūtinumo raidoje?
 • Kokios sąvokos svarbios Dievo būtinumui?

Asmenų lygtis

 • Visame žinojime, koks ryšys tarp Dievo, amžino gyvenimo, gyvenimo ir gerumo? Kaip tai atsispindi sandarose? ir būtent Dievo ar mūsų požiūryje?
 • Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?
 • Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?
 • Kaip susieti dvi sienas, atskiriant, jų išgyvenimą iš vidaus, iš asmens, ir kaip atrodo iš šalies? Panašu, kad apsiverčia, išgyvename priešingai, kaip atrodo iš šalies, o tai ir sieja dvi sienas. Kaip tai siejasi su tuo, kaip išgyvename, suvokiame Dievą? Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.
 • Betkas turi šešis atvaizdus, pasirinkimus. O kiek jų turi išmintis? ir kas jie yra? (4 x 2)
 • Koks ryšys tarp suvokimo ir asmens?
 • Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas? ir kaip jų supratimai juos suvienija?

Suderinti, susieti keturis sluoksnius, klodus:

 • Lūpos, giesmės, upė: Dievas: Kodėl? Žinoti viską: Atsakymai (Sandaros). Dievas būtinas ar nebūtinas? Kaip jam kiekvieną pasiekti? Sandaros.
 • Pėdos, batai: Aš: Kaip? Žinoti betką: Išsiaiškinimai. Žinojimo rūmai. (Tikėjimas)
 • Peteliškės, akmenys upėje: Tu: Koks? Žinoti kažką: Klausimai. (Rūpėjimas)
 • Rankos, dirvožemis, sėklos: Kitas: Ar? Žinoti nieką: Aklavietės. "Mintys", tarp jų, pavojingos mintys. Tai "meilės" ir kitų vertybių sieną, jos mūsų sėklos mumyse, tačiau jos paskiros, kaip žvaigždės danguje. Dievo valios vykdymas. (Paklusimas)

Dievo ir žmogaus susivedimas, vienumas

 • Kas yra požiūris ir koks yra Dievo požiūris? bei žmogaus požiūris? ir jų susivedimas pasiklydusiu vaiku? Išsakyti kategorijų teorija.
 • Kaip žmogaus požiūriu taipogi suvokti visas sandaras? Ką jos jam reiškia ir kaip jisai jomis dalyvauja? Kaip susiveda Dievo ir žmogaus požiūriai pasiklydusiu vaiku?
 • Kaip žmogaus požiūriu pažįstame, suprantame, prisiimame Dievo požiūrį?
 • Kaip pavaizduoti Dievą ir jo santykį su mumis?
 • Kaip priimti Dievo požiūrį?
 • Koks yra Dievo požiūris?
 • Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
 • Kaip Dievą įžvelgti visakame?
 • Ką reiškia būti viena?
 • Kaip esame viena?
 • Kaip mums būti viena?
 • Kas mums trukdo būti viena?
 • Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?
 • Kaip Kristus įvairiai suvokė Dievą ir meilę?
 • Kaip vienumas iškyla laipsnyne?
 • Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku? - Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
 • Brėžiniu apžvelgti visas sandaras išreiškiančias, kaip esame viena, ir permąstyti, kaip iš jų išsiveda gyvenimo kalba.

Išsakyti ir derinti du pasakojimus, raudonojo Aš ir geltonojo Tu.

 • Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
 • Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.
 • Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu? Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai. O Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?

Dievo valios vykdymas

 • Kaip pavaizduoti tris kalbas ir jų ryšį su paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu? ir tylėjimu
 • Suvokti kaip Jėzus ir Dievas mąstė tikėjimą ir rūpėjimą ir jų sąsąją, taip pat ir paklusimą.

Klausimai

 • Kaip klausimas susijęs su branda, su amžinu gyvenimu? Kaip tai iškyla?
 • Kaip žmogus atsiskleidžia savo klausimu? ir kaip jo klausimas jį sieja su Dievu?
 • Dievu suprasti žmonių klausimus.
 • Savo klausimus galiu sieti su žmonių gvildenimais ir mano jų paveikslu bei brėžiniu. Kaip mano ir Dievo klausimai įeina į žmonių keliamus klausimus?
 • Kaip klausimai mus perkuria? Kurlink mus veda? Klausimais asmuo pasitraukia, išverčiamas į bendruomenę.

Palaikymas, meilė, branda

 • Kaip suvokti upės peršokimą, suvokimą, kad Dievas nebūtinai geras?
 • Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes, kaip tampame viena? Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome?
 • Kaip suvokti upės peršokimą? Kaip tą bendrai suprasti abejose sienose? Ką tai reiškia išsiaiškinant? Kaip tai susiję su santykiu su Dievu, suvokimu, kad mes ne tėvas, o vaikas?
 • Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome? padedame įveikti aklavietes?
 • Kaip palaikymas ar smukdymas susiję su meile? Meilė tai Dievo buvimas kai jo nebėr.
 • Kaip žmonės bręsta? Kaip brendo Minčių sodo veikloje? Apmąstyti pavyzdžius. Aptarti su dalyviais.
 • Kodėl (susivokiant) pradedama nuo didžiausio suvokimo (susivokimo) ir toliau mažėja suvokimas?
 • Kaip ugdytis? Kaip ugdyti?
 • Mąstau, kaip Aš esu vienas su Dievu ir Kitu ir juos sieju, tarsi kintamasis tolydžiai pereinantis iš vieno į kitą. Kaip palaikau bendrystę?
 • Kaip žmogų suvokiam, kaip tiesos šaltinį?
 • Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes, kaip tampame viena? Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome? -Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.
 • Kaip pavaizduoti meilę? Dievo sandaros atvaizdų vieningumą; Mylėk Dievą, artimą, priešą; šv.Petro raktuose į dangų;...
 • Kaip suprasti laisvę įvairiose sąlygose? Kaip ją tapyti?

Širdingumas

 • Kaip susikalbame iš širdies?
 • Kaip kalbame nuoširdžiai?
 • Kaip širdies tiesa susijusi su širdimi?
 • Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?
 • Kaip kalbame iš širdies, aš ir kiti ir Dievas? vadinas, nuoširdžiai?
 • Ką reiškia primesti savo tiesą? ar melą?
 • Kaip širdingai bendrauti? Kaip prieiti prie kito žmogaus, su juo bendrauti? Kaip pačiam gyventi amžiną gyvenimą? Kaip kitą skatinti ir įtraukti?
 • Kas yra širdis? Gera širdis? Kaip ji susijusi su gera valia? Kaip jinai susijusi su šešiom vienumo kryptim? Kaip jos susijusios su gėrio kryptimis?
 • Kaip žaidimais, vaidyba, menais paskatinti bendravimą iš širdies?

Šviesuolių bendrystė

 • Kaip pavaizduoti naują bendrystę, visuomenę, už upės, Užupį?
 • Kaip Jėzus suvokė Dangaus karalystę??
 • Kas yra šviesuolių bendrystė? Ką moko Minčių sodo patirtis? Kokie yra pagrindiniai bendrystės dėsniai? Kokia yra bendrystės derinių kalba?
 • Kaip dvylika klausimų išsako šviesuolių bendrystę? Kaip jie susiję su išsiaiškinimais?
 • Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma? ... Išsiaiškinimais
 • Kas ir kam yra bendrystė?
 • Kokia mūsų bendrystės kalba?
 • Kaip išreikšti žaidimais?
 • Kaip bendryste įveikiame skirtumus tarp Dievo ir žmonių ir esame viena?
 • Koks pasąmonės vaidmuo bendravime? Pasąmonė tai langas į Dievą. Kiek bendravimo vyksta ne vien sąmone? Kaip galim atsiremti pasąmone bendraujant, bendrai ją kurti? Bendravimas tai bendra santvarkos kūryba, tiek dviejų žmonių, tiek ištisos visuomenės. Kaip bendraujama bendrai su Dievu? Kaip bendravimo dalyviai viršija savo ribotumus ir pripažįsta kažką už save daugiau?

Asmenybė

 • Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?
 • Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampame?
 • Kaip vertybės mums padeda derinti požiūrius, derinti vertybes?
 • Koks mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.
 • Ištirti ar visus gvildenimus galima rūšiuoti, kaip kad juos rūšiavau savo meno kūriniu. Kas gaunasi? Ir kaip tai susiję su kertinėmis vertybėmis. Koks ryšys? Kaip gvildenimai susiję su savęs supratimu? Kuo skiriasi savęs žinojimas (kertinė vertybė) ir savęs supratimas (gvildenimas)?
 • Nagrinėti Occupy Chicago veiklą. Aprašyti pagrindines vertybes (ką žinome) ir jų pagrindą ir juose ieškoti vieningumo (kaip žinome). Kaip jos susijusios su kertinėm vertybėm. Kaip kertinės vertybės susijusios su vieningumais?
 • Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.

Savišvieta

 • Matematiką pristatyti savišvietos drobėmis Juneteenth šventei
 • Kaip matematiką ir literatūrą išreikšti sąlygų ir besąlygiškumo santykiais?
 • Kaip esame viena Šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi?
 • Ko verta mokytis?

Nesurūšiuoti klausimai

20140203Gvildenu


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 vasario 03 d., 11:39