神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Suvedimas?, Skaitytoja, Kaip gyventi?, Santrauka?, Dievas Tėvas, Pavojingos mintys?, 20160714 Knyga

Rašau vadovėlį šviesuoliams.

Turinys: Ką noriu pasakyti

Noriu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tai išreiškiu vaizduotės ribomis ir Dievo požiūriu. Taikymas, tai šviesuolių bendrystės telkimas. Tai noriu palaikyti mokslu. Tad štai vadovėlis tam mokslui.

Knygos tikslas: padrąsinti skaitytoją bandyti bendrauti su Dievu. Mano gyvenimas, tai savotiškas pakankamai sėkmingas pavyzdys.

 • Dievo požiūris: Kodėl gyvename. Tai visko žinojimas, kokia gyvenimo esmė. Dievo tyrimas, ar jisai būtinas? Dievo šokis. Dievo raiškos.
 • Žmogaus požiūris: Kaip gyvename.? Tai visko žinojimo gražus taikymas: Amžinai gyventi, ugdytis, bręsti, jau čia ir dabar. Gyventi Dievu ir visais. Savo valią pajungti Dievo valiai. O tai vyksta asmenimi, tad nevienumu, trejopai susiskaldant Dievu, asmeniu ir asmenimis. Jais iškyla klausimas Ką gyvename.
  • Ką gvildename. (Andriaus vertybės)
   • Pasirinkimo malūnas ir Dievo raiškos sutampa įvairiausių asmenybių ir mokslų žinojimo rūmais.
   • 3) Išsiaiškinimo būdai. Žinojimo rūmai. Atsakymo "kaip gyventi" pavertimas klausimu, kaip gyventi? Šviesuolių bendra veikla, gvildenimas.
   • 6) Dievo tyrimas, ar jisai būtinas? kaip mus kiekvieną pasiekti?
  • Kokia draugystė su Dievu. (šv.Pauliaus vertybės)
   • 1) Šviesuoliu raida.
    • Pačiam atsakyti 12 klausimų, ir galiausiai, ką išmanau apie Dievą?
   • Gyventi šviesuoliu, geru vaiku, širdingai, širdimi, teisingai užsiimti, negyventi sraigteliu, pasauliu, blogu vaiku.
   • Rodyti gerą valią, žinoti kur ir kada kentėti ir kodėl.
   • Gyventi širdies tiesomis, atpažinti pasaulio tiesas.
    • Atpažinti klaidas, jų atsisakyti, mokytis iš jų.
   • Pažinti Dievą, jam melstis, jį kalbinti, išgirsti jį, su juo bendrauti ir bendradarbiauti.
    • 4) Metraštis, kaip man Dievas augo šiltas, jį pažįstant.
  • Kokia šviesuolių bendrystė, kuria nuo mažens auginame mūsų vaikus gyventi šviesuoliais. (Platono vertybės)
   • Suvokti ir puoselėti šviesuolių bendrystę, dangaus karalystę, Jėzaus užmojį, jį puoselėti.
    • Puoselėti dorovę liūne.
   • Visą tiesą padaryti prieinamą. Reikalauti ko mažiau tikėjimo.
    • Palaikyti visapusišką nuoširdumą.
    • Įtraukti Dievą. Išryškinti Dievą.
     • Maldų mokslas. Veiksmingai, dalykiškai melstis dviese, trise. Dievo klausimo "ar jisai būtinas?" pavertimas mūsų atsakymu "Dievas būtinas", tai yra, būtinai turi įsiterpti.
     • Šlovinti Dievą, įvairiausiai išsakyti, koks jis yra, dalintis juo, kviesti įsijungti.
   • Susikalbėti iš esmės. Ne žodžiais, o sąvokomis.
    • Gyvenimo lygtis ir sandarų abėcėlė.
    • 2) Žemėlapynas sandarų, vaizduotės ribų.
    • 5) Sąvokynas, Dievo sąlygos.
    • Vertybių žemėlapis.
    • Dalintis nuojauta.
   • Susiderinti, vienas kitą mylėti ir palaikyti, gyventi išvien, pradėti gyventi viena maldoje, dorovėje, sąvokų kalboje, elgesyje, siekiuose, bendravime, bendrystės puoselėjime.

Rašymas: Kaip pasakyti

Rašymo dėsniai

 • Lygiagrečiai išdėstysiu gyvenimiškas žinias, žmogaus atsakymą kaip gyventi, ir Dievo požiūrį, jo klausimą tiriantį, kodėl gyventi? Ar Dievas būtinas?
  • Dievo požiūrį išsakau sandarų kalba, žmogaus požiūrį pagaunu gyvenimiškais pavyzdžiais, savo asmeniškais nuotykiais, o juos prilygina gyvenimo išmintis.
  • Pradėti žmogaus būkle. Dievo požiūrio prasmę kildinti iš žmogaus požiūrio prasmės.
   • Tačiau rašyti labiau apie Dievą, negu save asmeniškai. Labiausiai pristatyti, aprašyti, apdainuoti Dievo raiškas.
   • Žmogaus pasirinkimų malūną ir Dievo raiškas sieti įvairiais žinojimo rūmais:
    • Išdėstyti savo asmenišką patirtį, kaip ką įvairiai išsiaiškinau. Savo gyvenimo pavyzdžiais skatinti kitus mąstyti savo gyvenimo pavyzdžiais.
    • Pristatyti kitų mąstytojų išsiaiškinimo būdus: pirmiausiai Jėzaus, taip pat įvairiausių filosofų, kūrėjų, mokslininkų.
    • Pristatyti įvairių mokslų išsiaiškinimo būdus.
  • Aprašant žmogaus požiūrį lygiagrečiai puoselėti 1) šviesuolio raidą ir 4) kaip Dievas mums šyla (asmens tiesą); 2) sandarų žemėlapyną (savo proto ribų) ir 5) sąvokyną (Dievo sąlygų) (asmenų tiesą); 3) išsiaškinimo būdų ir 6) Dievo gvildenimo (Dievo tiesą).
  • Tokiu būdu išryškės Dievo požiūris 4) metraščiu, 5) žinynu, 6) kelione.
 • Ieškoti pagrindų susikalbėti su kitais sąvokų kalba. Pradėti nuo gyvenimo lygties ir sandarų abėcėlės?, tai yra, nuo paprasčiausių padalinimų: dvejybės, trejybės, ketverybės. Juos išreikšti:
  • Dievo raiškomis
  • Maldos mokslu - valios kalbos - mūsų bendrystės pagrindo.
  • Šviesuolių raida: Jų kertinėmis vertybėmis, klausimais, gvildenimais, išsiaiškinimo būdais.
   • Įkvėpti mokslą. Parodyti, jog galime viską pakartotinai tirti ir išsiaiškinti. Galime tikėtis pastovių atsakymų.
   • Rašau paskiriems šviesuoliams, taip pat jų šeimoms, norinčioms auginti šviesuolius.
    • Rašyti paprastai ir aiškiai, kaip vaikai nuo vaikystės gali būti auginami mąstyti šią sąvokų kalba, gyventi šviesuoliais.
    • Parodyti, kaip įvairių pasaulėžiūrų žmonės yra kalbėję apie mano pristatomas sąvokas.

Ar aš viską išsakau taip, kad žmones šokiruočiau? Betgi tai turbūt tiesiog būtina. Nes jeigu tik bandysi užglaistyti, gausis netiesa, nusisuksi nuo esmės. Bandau tiesiog pasakyti aiškiai, kaip yra. Reikia pasitikėti Dievu, kad jis gali pasirūpinti savimi.

Ankstyvesnės pastangos

Taikymai

6 skyriai galėtų išsakyti, kaip pereiname iš asmeniškos tiesos į besąlygišką tiesą, o toliau 4 skyriai išsakys besąlygišką tiesą.


Knygą sudaro 6 asmenų pokalbiai (žinojimo pagrindai) ir 4 asmenų gyvensenos (nežinojimo pagrindai).

6 pokalbius pradedame ir baigiame Kitu.

 • Tarp visų Kitų, kažką užkalbiname, kas esi Tu? kokios Tavo vertybės? Tai yra pradžia sąmoningėjimo.
 • Tarp visų Kitų, kas esu Aš? Sandaros ribos...
 • Tarp visų Kitų, kas yra Dievas? Jo kelionė, jo būtinumas.

Asmenų porose, savastis yra aukštesnis, platesnis lygmuo.

Vystosi asmenys:

 • Aš su Tavimi
 • As su Tavimi, ir panašiai, Tu su savo savimi, tai yra Kitu. Tad aš su Tavimi sutampame dėl Kito (kaip kad Tėvas ir Sūnus sutampa dėl Dvasios), tik kad Tu tiesiogiai, o Aš netiesiogiai.
 • Bet dar gali būti apskritai Kitas, be jokio ryšio su niekuo. Jisai yra sau Aš ir tau ir man apskritai Kitas, bet gali tapti "Kitu", tai yra, tavo Tavimi arba mano Tavimi arba kieno nors Tavimi.
 • Tasai apskritai Kitas, be ryšio, kuris tampa sau Aš, yra Dievas.

Tokiu būdu yra ratas iš Manęs į Tave į Kitą kuris yra apskritai Kitas, tad tampa sau Aš. Tad šitame rate gali būti Dievas ar nebūti, žiūrint kaip suprasi.

20160714Knyga


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 liepos 14 d., 22:35