神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Klausimai Dievui, 20140203Gvildenu, Pradžiai?, Sumanymai?, Trokštu išmanyti, Darbai, Išgyvenimai

Puslapiai su gvildenimų brėžiniais: Raida, Žemėlapynas, Vertybės, Vertybių žemėlapis, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, Kelionė

 • Išvystyti brėžinį, ką reikia ištirti, kaip elgesio ir dorovės klausimai išplaukia iš Dievo šokio, iš aštuongubo kelio ir Dešimt Dievo įsakymų.
 • Aprėpti, ką Dievas mane moko. Išnagrinėti Dievo atsakymus, sudėlioti jų brėžinį.
 • Aprėpti savo mintis apie elgesį, dorovę, ir tris kalbas.
 • Aprėpti savo klausimus.

Gvildenu elgesį ir dorovę

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis?

Klausimai:

 • Kaip susiję padalinimų rato veiksmai ir trys kalbos?
 • Kaip iškyla sąvokos? Kaip jomis rūpi, reiškiasi, vyksta?
 • Kaip susiję gyvenimo duomenys: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
 • Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
 • Suprasti, kaip sąvokos iš būties iškyla sprendimu, laiku ir erdve.

Svarbiausia atrinkti klausimus Dievui.

Atitinkamai nagrinėju:

 • Dievą ir Dievo šokį
 • sandaras
 • savo klausimus
 • požiūrius ir sąvokas
 • matematiką
 • kaip mes esame viena?

Dorovę nagrinėju iš įvairių kampų:

 • Pasirinkimų malūnas
 • gera valia
 • dėmesys
 • Dvasios dorovė liūne - palyginti su Tėvo ir Sūnaus dorovėmis

Ir įvairiais būdais:

 • Apžvelgiu dorovės kampus išsakytus konferencijoje Gyvenimo būdas ir stilius

Tvarkau savo klausimus

Naujai rūšiuoju įvairiausius savo klausimus ir gvildenimus. Bendrai, mane domina:

 • apibrėžti visas sandaras ir sąvokas
 • jas susieti
 • atsisakyti susijusius klausimus.

Tad atitinkamai rūšiuoju visas sandaras ir sąvokas ir savo klausimus trejopai rūšiuoju.

Svarbiausi uždaviniai

Parašyti vadovėlį. Suvesti visas mintis?.

 • Išmąstyti Dievo šokį.
  • Surašyti, apžvelgti Dievo raiškas.
  • Apžvelgti klausimus apie sandaras.
  • Apmąstyti, kaip keičiasi sąmoningumas.
  • Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju.
 • Išmąstyti dorovę, ypač liūno dorovę, pasirinkimų malūną.
  • Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.
  • Straipsniams apie Holokaustą, rinkti klausimus, kaip elgtis dorovės liūne?
 • Išmąstyti žinojimo rūmus.
  • Apžvelgti matematikos šakas.
  • Išmąstyti fizikos išsiaiškinimo būdus.
 • Išmąstyti maldos mokslą.
  • Peržiūrėti, ką ankščiau surinkau.
  • Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.

Pradėti savo mokyklą.

 • Apžvelgti, ką esu parašęs ir ko mokysimės.
 • Rašyti pamokas.

Klausimai apie sandaras

Dievo šokio raiškomis apibrėžti:

 • šešerybę
 • aštuonerybę - aštuongubą kelią
 • dešimt Dievo įsakymų: šešis pokalbius pertvarkymus
 • kaip pirminės sandaros (išsakančios Dievo būtinumą) kyla iš antrinių sandarų (išsakančios Dievo nebūtinumą)?
  • tris kalbas
  • dvylika aplinkybių, kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse
 • šešis būdus, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
 • meilę
 • požiūrius ir sąvokas
 • malonę ir teisingumą

Pasirinkimų malūnu išsakyti:

 • Parodyti, kaip įvariai susisieja Dievo ir žmogaus požiūriai.
 • Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?

Žinojimo rūmais išsiaiškinti:

 • Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses?
 • Kaip išsidėsto asmenys, Dievo nebūtinumo ir būtinumo klausimai?
 • Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.

Maldos mokslu išsiaiškinti:

 • Kaip Dievas būtinas?
 • Šešis pokalbius susieti su pertvarkymais, nesusivedimais, išgyvenimais.

Suvokti Dievo šokį

Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą.

 • Aprašyti, kaip kiekvieną iš jų išgyvenu, kaip jomis pažįstu Dievą.
 • Aprašyti, kaip kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
 • Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
 • Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
 • Kiekvieną iš 24 Dievo raiškų sieti
  • su sandara.
  • su padalinimų ratų lygtimi ir žmogaus branda.
  • su išsiaiškinimu.
  • su požiūriais, Dievo ir asmens.

Suvokti Dievo šokio visumą, prasmę, tikslą.

 • Kaip Dievo raiškomis gyvename Dievui ir bręstame visais?
  • Surašyti ką Dievo raiškų pažinimas duoda mūsų vaikams.
 • Dievo šokio esmę švesti iš Dievo, asmens ir asmenų vienumo ir nevienumo.
  • Sieti su vienumu (Dievo, asmens, asmenų), vienumų vienumu (trejybės ratu), vienumo rūšimis (vienumo klausimu, kaip esame viena?).
  • Nusakyti vienumo ir nevienumo sandaromis.
  • Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą, save ir asmenis?
  • Kokie Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo Dvasios požiūriai?
  • Sieti su dorove - Tėvo, Sūnaus, Dvasios.
 • Kaip išsako vaizduotės ribas?
  • Kaip išsako žinojimą bei nežinojimą?
  • Sieti su nežinojimo lygmenimis. Dievo trejybė (padalinimų ratas): nežinojimas (išmąstymas) visko. Aštuongubas kelias? Dešimt Dievo įsakymų? Trejybės ratas: nežinojimas nieko. Palyginti su išmąstymo lygmenimis, kaip mano parodoje Išmąstyk: visko, betko, kažko, nieko.
 • Kaip ir kodėl atskirti ką Dievas kalba man ir kaip jam atrodo? Tai yra, suabejoti jo žodžiais ir suvokti jo norus. Atskirti Dievą ir jo požiūrį, jo raiškas.

Išmąstyti Dievo Tėvo požiūrį Tanake, kaip jisai išsiaiškino.

 • Kaip Dievas Tėvas suvokia malonę ir teisybę, jas derina.
 • Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
 • Kaip Dievo raiškas suprasti aplinkybes, kuriomis Dievas reiškiasi psalmėse.
 • Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.

Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.

 • Suvokti šešerybės atvaizdų vaidmenis, jų išsakytą gyvenimo prasmę.
  • Yra trys nariai (vienumai nevienume) ir tarp jų trys poslinkiai (vienumai be nevienumo). Palyginti su jausmais, dorybėmis, išoriniais ir vidiniais požiūriais.
  • Koks ryšys tarp šešerybės atvaizdų ir aštuongubo kelio pavyzdžių?
  • Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
  • Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing, relying, loving, suffering?
  • Kaip trys kalbos (kaip ima rūpėti? kaip ima reikšti? kaip įvyksta?) susiję su Dievo valios vykdymu (rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu)?
  • Kaip sieti paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą su Dievo trejybe (Tėvu), aštuongubu keliu (Sūnumi) ir dešimt Dievo įsakymų (Dvasia).
  • Dangaus karalystė: Tikėti ko mažiau, žinoti-mylėti ko daugiau. Tad kodėl sako: "Kaip tiki, taip ir bus"?
  • Palyginti (Dievo Tėvo) Meilę su (Dievo Sūnaus) Vieningu Asmeniu ir (Dievo Dvasios) Asmenų Vienumu.
  • Kaip raiškos kinta raiškų ratui sukant?
  • Kokiu pagrindu sukasi trejybės ratas? Ar gyvenant pilna vaizduote? Ar galimas poslinkis dalinai išpildžius vaizduote? Ar ryžimasis poslinkiui būtent atsiremia į vaizduotės pilnatvę, kaip sukimosi ašį?
  • Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
 • Suvokti meilės svarbą.
  • Kokiu būdu Meilė yra Dievo raiška?
  • Meilė palaiko trejybę. Kaip tai siejasi su Dievo trejybe? ir Dievo trūkumu?
  • Kaip išsakyti meilę trejybe? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
  • Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3?
  • Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
 • Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
  • Kaip malonė ir teisybė išsako Tėvo ir Sūnaus santykį? Didėjantį ir mažėjantį laisvumą?
  • Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
  • Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku? Kur aštuongubo kelio pradžia ir pabaiga? Ar tenka šį kelią dvejopai suprasti?
  • Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
  • Suvokti, kaip šiluma iškyla Dievo raiškose ir susijusiose sandarose.
  • Kaip žinome, kad Dievo Dvasia yra tas pats Dievas kaip Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus?
  • Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
  • Kaip gerumas pripažįsta Dievą už savęs, už santvarkos ir jam atsiduoda?
 • Suvokti, kaip Dievas būtinas.
 • Suvokti Dešimt Dievo įsakymų.
  • Mylime visu kūnu (poreikių tenkinimu), protu (abejonių dvejojimu), širdimi (lūkesčių atliepimu), valia/dvasia (vertybių ryškinimu). Tad ar ketvirtas lygmuo yra valia ar dvasia?
  • Kaip susieti požiūrių lygtį su 4 Dievo raiškomis D ?
  • Šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip šešis būdus suvokti Kitą, tai yra, artimą.
  • Susieti 6 neigiamus įsakymus su širdies tiesų rūšimis.
  • Kaip 6 Dievo raiškas DA suvokti kaip poras 4 Dievo raiškų D?
  • Kodėl Dievo Tėvo dorovė sietina su dešimt Dievo įsakymų? Juk ši sandara sietina su asmenų vienumu, su šventąja Dvasia.
 • Aštuonerybė
  • Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
  • Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?

Patikslinti kaip gyventi?, išvystyti dorovę.

Išaiškinti pasirinkimų malūno sandarą.

 • Ją sulyginti su gyvenimo lygtimi ir kitomis sandaromis bei požiūriais.
 • Ką Dievui reiškia mūsų pasirinkimų malūnas?

Susieti savo klaidas su tuo, kaip gyventi.

 • Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?

Išsiaiškinti sandarą, kaip rodoma gera valia.

 • Rinkti, nagrinėti, rūšiuoti pavyzdžius
  • kaip Jėzus rodė gerą valią
  • kaip Dievas rodo gerą valią.
  • kaip aš esu rodęs gerą valią
  • kaip kiti yra rodę gerą valią man
 • Suvokti išminties aštuonis atvaizdus.
  • Kaip renkamės tarp šešių atvaizdų (gyvenimo) ir aštuonių atvaizdų (amžino gyvenimo)?
  • Kaip šešis ir aštuonis suderina aštuongubas kelias?
 • Suvokti iš geros valios, iš gėrio krypčių, kaip iškyla atvaizdai ir aplinkybės.
 • Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?

Išsiaiškinti, kas mums svarbiausia ir kodėl.

 • Susieti su dėmesiu ir trimis kalbomis.

Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.

Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.

 • Kaip vyksta išsiaiškinimas?
 • Kokia žinojimo rūmų apimtis?
 • Kaip rūpėjimas, tikėjimas, paklusnumas išreiškia Dvasią, Sūnų ir Tėvą?
 • Iš kur kyla įvairiausi mokslai?
 • Kaip susiję įvairių mokslų žinojimo rūmai?

Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus.

 • Fizika.
 • Šachmatai.
 • Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
 • Madų pasaulis

Susieti su nuotaikomis.

Peržiūrėti maldos mokslą, apžvelgti jos esmę.

 • Aprašyti maldų nuotykius
 • Išsakyti dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
 • Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
 • Maldų mokslui nagrinėti nežinojimo dorybes: ironiją, skeptiškumą ir humorą.

Sulyginti Dievo raiškas, kaip gyventi, išsiaiškinimo būdus ir maldos mokslą.

Apžvelgti ir palyginti:

 • (žinoti viską) klausimą: Dievo požiūrį, jo tyrimą ar jisai būtinas, iš kurio kyla jo raiškos ir visi klausimai
 • (žinoti betką) klausimo atradimą: žmogaus požiūrį, pasirinkimų malūną, kaip gyventi
 • (žinoti kažką) atsakymo atradimą: išsiaiškinimo būdus
 • (žinoti nieką) atsakymą: maldos mokslą

Lyginti lygmenų poras

 • 01) Ieškoti atitikimų tarp Dievo raiškų ir pasirinkimų malūno?.
  • Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
  • Dievo šokį sieti su klaidų rūšimis, su Tėvo, Sūnaus ir Dvasios dorovėmis.
  • Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
  • Kaip Dievo šokį ir pasirinkimų malūną? suveda žinojimo rūmai?
  • Kaip Dievo šokį (Dievo požiūrį) ir pasirinkimų malūną (žmogaus požiūrį) sieja šešerybės atvaizdai lygtimi 6+3=1 ?
   • Kaip šešerybės atvaizdai veikia Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose?
 • 03) Dievo šokį sieti su Dievo suveikimu maldoje.
 • Kaip apskritai veikia sąmoningumo veiksmas +3 ?
  • Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
  • Kaip vienumas reiškiasi žinojimo rūmais?
   • Apžvelgti apskritai, kaip esame viena?
 • Kaip tuo pačiu maldų mokslas suveda Dievo šokį ir pasirinkimo malūną į paskirą išsiaiškinimą?
  • Kaip malda susijusi su Kitu??
  • Kaip malda susijusi su pertvarkymais?
  • Kokios sandaros atvaizdai yra pertvarkymai?
  • Kaip išgyvenimai susiję su gyvenimu? Su pasirinkimais? Su gera valia?
  • Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
  • Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
  • Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
 • Kaip įvairiai ir apskritai esame viena?
  • Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
 • Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
  • Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
  • Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
  • Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?

Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).

 • Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir su gyvenimo lygtimi?
 • Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
 • Apibrėžti sandarą 4+4
  • Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
  • Poreikiai
   • Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
  • Vertybės
   • Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
  • Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
   • Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
   • "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
   • Pagrindimas
   • Įvardijimas
    • Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
 • Apibrėžti sandarą 4+6
  • Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
  • Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
  • Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
  • Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
 • Sandarų abėcėlę ir gyvenimo lygtį įžvelgti Dievo raiškose, pasirinkimų malūne, žinojimo rūmuose, maldos santykiuose.

Suvokti Kito? svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą. Asmenų požiūriai yra jų išeities taškai. Kito išeities taškas yra Dievo troškimas visko, tad ir mūsų rūpesčių bei nesąmonių, tad Dievo būtinumas.

 • Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?
 • Kaip Kito požiūrį išsako padalinimų ratas ir trys veiksmai?
 • Kaip Kito požiūrį išsako gyvenimo lygtis ir amžinas gyvenimas?
 • Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
 • Kaip Mano požiūrį, pasirinkimų malūną, išsako visaregis?
 • Kaip Dievo požiūrį, Dievo šokį, išsako viskas?
 • Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.

Apžvelgti svarbiausias sąvokyno sąvokas.

Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.

Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie sandaras.

 • Susieti sandaras ir klausimus apie juos su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais, maldos mokslu.
 • Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
 • Sutvarkyti susijusius puslapius: Dievas
 • Paaiškinti, kaip klausimai iškyla, kokių klausimų būna.
 • Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
 • Pabrėžti, ko nežinau.

Puoselėti šviesuolių bendrystę

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.

 • Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
  • Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
  • Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.

Pabendrauti, užkalbinti

 • Tikėjimas - Malcolm

Išmąstyti ir rengti šviesuolių mokyklai pamokas.

 • Rengti susitikimus
 • Dalyvauti konferencijose
 • Rašyti straipsnius

Kartu su kitais tirti ir susikalbėti

 • Tirti ir taikyti, kaip maldos suveikia.

Kiti klausimai


Kiti gvildenimai

2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.

20170313Gvildenu


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 kovo 13 d., 17:11