神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Klausimas

Kolaboranto sąvoka

Lietuva 1940-1990. Okupuotos Lietuvos Istorija. "Lietuvių savivalda." Arūnas Bubnys. "Galima sakyti, jog akivaizdžiausias lietuvių savivaldos kolaboravimo su nacių okupantais faktas yra jos dalyvavimas Lietuvos žydų genocide." (psl.197)

 • Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Nacių okupacijos pakomisė. III.2.2.1 Žydų naikinimas 1941 m. vasarą ir rudenį. Komisijos patvirtintos išvados. 2005m. balandžio 20d. (suredaguota S.Sužiedėlio 2005m. gegužės 6 d.) "Vokiečių organizacijos, kontroliavusios genocido spartą ir mastą, žydų persekiojime ir naikinime bendradarbiavo su ir panaudojo daug Lietuvos sukarintų, policijos ir administracijos organizacijų..."

Vytautas Tininis. „Kolaboravimo“ sąvoka Lietuvos istorijos kontekste

 • Kolaboravimas kaip reiškinys apima teisinį, politinį ir moralinį aspektus.
 • Teisinis aspektas – tai kolaborantų baudžiamoji atsakomybė už padarytus nusikaltimus. Ją gali nustatyti tik teismas, remdamasis teisiniais įrodymais. Tai galėtų būti kolaborantų dalyvavimas pasirašant įvairius okupantų inspiruotus teisinius dokumentus, aktus (įsakymus, nutarimus, potvarkius ir kt.), įpareigojančius savo tėvynainius (piliečius) vykdyti jų nurodymus, liudytojų parodymai. Pavyzdžiui, vykdydami Maskvos nurodymus, LTSR administracijos vadovai Antanas Sniečkus ir Mečislovas Gedvilas pasirašė dokumentus dėl gyventojų trėmimų, priverstinės kolektyvizacijos ir kt. Nacių okupacijos metais generalinis tarėjas Jonas Paukštys išleido potvarkį dėl privalomo talkininkavimo karo pramonėje, pirmasis generalinis tarėjas gen. Petras Kubiliūnas pasirašė ne vieną įsakymą dėl prievartinės vyrų mobilizacijos į Vokietijos kariuomenę. Tokių talkininkavimo okupantams pavyzdžių yra labai daug. Atsižvelgiant į išlikusius dokumentus ir įvertinus tų nutarimų realizavimo padarinius, galima nustatyti kolaborantų teisinę (teisminę) atsakomybę.
 • Politinis aspektas – tai kolaborantų siekiai įgyvendinti savo politinius ir ideologinius tikslus su okupantų pagalba. Pavyzdžiui, Lietuvos komunistai pateko į valdžią ne legaliu būdu, bet remiami okupantų. Tarp generalinių tarėjų ir policijos batalionų vadų buvo pronaciškai (provokiškai) nusiteikusių lietuvių, voldemarininkų, Lietuvių nacionalistų partijos (LNP) atstovų, kurių politiniai siekiai iš dalies sutapo su „didžiosios Vokietijos“ politine vizija.
 • Moralinis aspektas – tai kolaborantų psichologinio ir moralinio poveikio priemonės okupacijai pateisinti, raginimas remti okupacinį režimą (vieši kreipimaisi į tėvynainius, viešosios nuomonės formavimas per žiniasklaidą, švietimo ir kultūros įstaigų veiklą ir kt.).
 • Formaliai žiūrint, tipiškais lietuvių kolaborantais galima laikyti pronacistinės Lietuvių nacionalistų partijos, generalinių tarėjų institucijos bei lietuvių policijos batalionų narius.
 • Provokiška Lietuvių nacionalistų partija daugiausia buvo sudaryta iš voldemarininkų, veikė legaliai. Ji išpažino nacionalsocializmo ideologiją ir tikėjosi gauti Lietuvai jaunesniojo Vokietijos partnerio statusą. LNP buvo prieš savavališką Laikinosios vyriausybės sudarymą, vėliau prieš ją, remiama vokiečių, surengė karinį sąmokslą. Apakinti Vokietijos karinės galios, voldemarininkai ragino kartu su vokiečiais nugalėti bolševizmą, o paskui tartis dėl Lietuvos valstybingumo. Voldemarininkas Juozas Pyragius vaikiškai naiviai kalbėjo Leonui Prapuoleniui: „Hitleris esą pasakęs, kad po karo naujojoje Europoje Lietuva būsianti nepriklausoma ir didelė valstybė“. Iš pradžių voldemarininkai, būdami politinio pliuralizmo – „plutokratinės demokratijos“ priešais, siekė įsteigti Lietuvos nacionalsocialistų partiją (Pranas Germantas-Meškauskas), bet vokiečiai nusprendė, kad nacionalsocializmas priklauso tik jiems. SS prototipu buvo atkurta „Geležinio vilko“ organizacija. Tačiau naciams net ir jiems ištikima partija buvo nereikalinga, nes kėlė legalios opozicijos grėsmę, juo labiau kad LNP kalbėjo apie valstybingumo atkūrimą ir kritikavo antilietuvišką vokiečių politiką. 1941 m. gruodžio 17 d. LNP buvo uždrausta. LNP narių patriotizmu niekas neabejojo, tačiau atviras bendradarbiavimas su naciais Lietuvai daugiau pakenkė nei davė naudos. Jų lyderiai (P. Kubilius, Bronius Draugelis, Kazys Šimkus, Ignas Taunys ir kt.) tapo Lietuvai visai nenaudingų nacių antihumaniškų ir rasistinių įsakymų vykdytojais, egzekutoriais. Jų veiklą sunku pateisinti.

LNP dokumentai

 • 1941.06.14-15 Lietuvos Nacionalsocialistų "Geležinio vilko" kovos Fronto programa. Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis 1941-1944 m. parengė Gediminas Rudis. Vilnius, 2007. psl. 123-124.
 • LNP siūlyta nac. vyriausybės sudėtis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.3-4
 • LNP siūlyta nac. vyriausybės ministrai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.5
 • LNP rekomenduojami Laikinajai vyriausybei įvairūs pareigūnai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.9-21
 • LNP "Geležinio Vilko" štabo sudėtis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.8
 • L.N.P. atsišaukimas "Į lietuvių aktyvistus", LII, f.8, a.1-8, b.665
 • 1941.08.01 "Tautos kelias" (maketas) LMAB, f.222, b.1745
 • 1941.08.01 LNP įstatai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.37-38
 • 1941.08.05 LNP padėka von Rentelnui LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.1-4
 • 1941.08.06, L.N.P. "Geležinio Vilko" štabo slapta rekomendacija Kauno komendantui, LKP, f.3377, a.55, b.24, l.176
 • 1941.08.06 LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.176-178 Geležinio vilko rekomendacija su L.N.P. logotipu ir 1941.08.13 komendantūros prašymas
 • 1941.08.07, L.N.P. vado K.Bruniaus laiškas "Lietuvių aktyvistų fronto štabui"
 • Lietuvių nacionalistų partijos oficiali nuotrauka, kurioje Kauno karo komendantas Stasys Kviecinskas nešioja raištį "L.N.P." (Jūratė Vyliūtė. Kapitono Igno byla. Vilnius, 2002. psl.124)
 • Garbusis Vade Jonas Karutis! LYA LKP f.3377, a.58, b.454 l.2-5
 • 1941.08-1941.10 LNP nario žinios (anketa) LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.94
 • 1941.09.01 LNP memorandumas gen.komisarui Rentelnui (foto) LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.52-62
 • 1941.09.03 LNP raštas gen.tarėjui Kubiliūnui dėl kadrų politikos LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.24
 • 1941.09.03 LNP pasiūlymai apie tarnautojų atleidimą ir paskyrimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.23
 • 1941.09.13 vokas su LNP logotipu LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.26
 • 1941.09.14 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vyriausios Vadovybės rugsėjo 14 d. įteiktas raštas Gen. Komisarui Renteln. LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.11-20
 • 1941.09.14 LNP logotipas su vadovų parašais LYA, f. K-1, a. 58, b.34897-3, l. 333-5
 • 1941.09.29 L.N.P. prašymas garbės sargybos laidotuvėms LCVA f.R1444, a.1, b.B4, l.311
 • LNP planuoto leidinio apie "GV" planai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.29-36
 • 1941.10.04 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vado Mjr.L.Virbicko kalba pasakyta 1941 m. spalių mėn. 4 d. laike priėmimo pas p.Generalkomisarą Dr.von Renteln LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.21-22
 • 1941.10.17, Lietuvių Nacionalistų Partijos Įstatai LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.5-8
 • 1941.10.29 LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.54 LNP prašymas bataljonui
 • 1941.10.29 LCVA f.R1444, a.1, b.5, l.58-60 LNP programoje
 • 1941.11.23, Metmenys Lietuvių Nacionalistų Partijos Ruošiamo Pro Memoria Reicho Vyriausybei Berlyne LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.23-27
 • LNP pro memoria Reicho vyriausybei metmenys LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.75-83
 • 1941.12.17, Atsisveikinimo žodis į visus Lietuvių Nacionalistų Partijos vadus ir narius LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.46
 • 1941.12.23 Aktas apie LNP narių paimtus saugoti pinigus LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.84-85
 • Geležinio vilko sąrašai ir priesaika 1941 m. LCVA f.378, a.13, b.125
 • Lietuvių Nacionalistų Partijos Ideologijos Metmenys LYA LKP f.3377, a.58, b.271, l.53-54
 • LNP ideologijos metmenys LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.43-49
 • LNP ideologijos pagrindai. LNP skyrių organizavimo laikinoji instrukcija. LYA LKP f.3377 a.58 b.805 l.39-49

LNP veikla po Lietuvą

 • 1941.08.23 Instrukcija LNP apylinkėms organizuotis LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.39-42
 • 1941.10.20 LNP Biržų ap.vadovybės laiškas Skrebotiškio parapijos klebonui rinkti aukas LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.50
 • Panevėžio vyskupijos kurijos raštas rinkti aukas Savit.pagalbai LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.51
 • LNP Vilniaus apyg. raštai organiz. klausimais LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.26-28
 • Dokumentai apie LNP Vilniaus I apylinkės įsteigimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.86-88
 • LNP Vilniaus apyg. vado įsakymas apie I apyl. paskyrimą LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.89
 • LNP Vilniaus apyg. I apyl. susirinkimo protokolas LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.90-92
 • LNP Vilniaus apyg. anketos LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.93-204

Kiti LNP dokumentai

 • LNP veikla nepriklausomoje Lietuvoje. LYA LKP f.3377, a.55, b.36, l.178, 184, 190, 191, 195, 202.
 • LNP santykiai su kitomis organizacijomis 1927-1946. LYA LKP f.3377, a.55, b.37
 • LNP veikla 1941-1944 m. LYA LKP f.3377, a.55, b.38
 • LNP veikla 1941 m. LYA LKP f.3377 a.55 b.271

LNP spauda ir tuometinė spauda apie LNP

 • Panevėžietis
  • Nr.18, 1941.XI.14, "Naujas mūsų kelias"
  • Nr.18, 1941.XI.14, "Komisarų atsilankymo proga rengiamas iškilmingas koncertas"
  • Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partijos Panevėžio Apygardos ir Apskrities vadovybė buvo priimta Srities Komisaro Pono Neum"
  • Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partija ir žmonių atrankos klausimas", Ignas Taunys
 • Tėvynė
  • Nr.17 "LNP Panevėžio apygardos darbo valandos"
  • Nr.19 "Nacionalistų Partijos siekimai"
  • Nr.20, 1941.X.20, "Lietuvių Nacionalistų Partijos įstatai"
  • Nr.21, 1941.X.24, "Lietuvių Nacionalistų Partijos uždaviniai"
  • Nr.23, 1941.X.31, "Atstatoma kap.Pr.Gudynui pagerbti paminklinė lenta"
  • Nr.24 "Šiauliuose pagerbti žuvę lietuviai partizanai ir vokiečių kariai"
  • Nr.24 "Mažeikiai pagerbė žuvusius dėl Lietuvos laisvės"
  • Nr.24 "Persitvarkė Žiemos pagalbos komitetas"

Nauja gadynė (Marijampolėje)

 • 1941.09.27 "Lietuviai!" (kvietimas gyventi Vilniuje)
 • 1941.10.04 Padrikos mintys į nacionalistinį jaunimą. Vetuvius (Zenonas Blynas)
 • 1941.10.08 Palaidotas a.a. maj.Juozas Tomkus.
 • 1941.10.08 "Ne lengvabūdžiai ir karštapėdžiai nulemia ateities kelius" Lietuvių nacionalistų vardu L.N.P. vyr. Vadovyb. Kultūr. Propagandos Vadybos Viršininko Vokietaičio kalba, pasakyta prie a.a. Tomkaus kapo.
 • 1941.10.08 Lietuvių Nacionalistų Partijos Vado Įsakymas Nr.40
 • 1941.10.08 Meno ir literatūros šventė Kėdainiuose
 • 1941.10.08 Įspūdingas meno pobūvis Dotnuvoje
 • 1941.10.08 laikraštį leidžia Lietuvių Nacionalistų Partija

LNP raidžių naudojimas Kauno karo komendantūroje

 • LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.10 leidimas nešioti ginklus (su raidėmis L.N.P.)
 • LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.13 Bobelio antras įsakymas - pasiimti leidimus
 • 1941.06.25, "Į Laisvę", Nr.2 Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.2
 • LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.25 Bobelio septintas įsakymas - pasiimti leidimus
 • 1941.06.29 Kauno karo komendantūros antspaudas su raidėmis L.N.P. LCVA f.R-1444, a.1, b.1, l.78
 • LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.5 priminimas nešioti L.N.P. raiščius 1941.07.06

Pagrindiniai šaltiniai

 • Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis 1941-1944 m. parengė Gediminas Rudis. Vilnius, 2007.
 • Jūratė Vyliūtė. Kapitono Igno byla. Vilnius, 2002.
 • Kazys Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Vašingtonas, 1973.
 • Brangus Vienminti (kalba sakyta Antano Mačiuikos laidotuvėse)
 • Lietuvių sąjungos "Geležinis Vilkas" įstatai (juodraštis), LYA LKP f.3377, a.58, b.454 l.6-18
 • Jonas Aničas. Pulkininkas Jurgis Bobelis (1895-1954). Vaga. Vilnius, 2004.
 • LCVA f.648, a.2, b.581-582 Kazys Škirpa. Kovok! Pastangos gelbėti Lietuvą 1939-1941 m.
 • Stasys Raštikis. II
 • Stasys Raštikis. Lietuvos likimo keliais, II. psl. 301-302, 314-317.
 • Stasys Raštikis. Lietuvos likimo keliais, IV. 1982. psl.303, 311, 321.
 • Juozas Brazaitis, Vienų vieni
 • Mečislovas Treinys. Gyvenimas - meteoro skrydis. Žurnalisto ir rezistento Antano Valiukėno, jo kartos ir idėjų likimo apybraiža. Kaunas, 2003. Antano Valiukėno pranešimai (ps. 327-346, 346-363)
 • Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
 • Valentinas Brandišauskas. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940 06 - 1941 09). Valstybinis leidybos centras. Vilnius, 1996.
 • Stasys Knezys. Kauno karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 m. Genocidas ir rezistencija. 2000. Nr.7
 • Jonas Deksnys. Informacinis nepublikuotas rankraštis parašytas apie 1954 m. (LYA LKP f.3377, a.48, b.995, l.20-26, 32-33)
 • Juozas Jankauskas. Lietuvos kariuomenės karininkai – antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyviai. Genocidas ir rezistencija. 2003. 1(13), psl. 147–165
 • Bronys Raila, Jurgis Valiulis. Laisvės kovotojų žingsniai. 1946. LII f.10, a.8, b.16770, l.7-10, 25-26
 • 1992.05 Metai. Julija Maceinienė. Dienoraštis. psl.108 - 1941.10.11
 • Masinės žudynės Lietuvoje. (1941-1944) I dalis. Vilnius, 1965. LNP vyriausiosios vadovybės kultūros-propagandos valdybos viršininkas Vokietaitis išlydi 5-tąjį policinį batalioną. Nuotrauka. (ps.321)
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 1940-2000. I dalis - "Laisvės besiekiant" Algirdas Vokietaitis. Sudarytojas Juozas Grušys. Kaunas, 2001. (ps. 13-15)
 • Šidlauskis-Visuomis. Būsimoj Didžioj Lietuvoj. LYA LKP f.3377, a.48, b.469, l.8-9, 14.
 • Pranė Lapienė. Nelaukti svečiai. Vienybė, Niujorkas. 1964.05.14
 • Dr.B.Dirmeikio žodžiai. Jisai be gailesčio du trečdaliu DP būtų atidavęs Afrikai ar kt.kraštams. Taip rašė dr.B.Dirmeikis Pranei Lapienei 1948 metais. Vienybė, Niujorkas. 1964.05.14
 • Salomėja Narkeliūnaitė. Dėl "nešvarių rankų". Vienybė, Niujorkas. 1964.06.04.
 • Marijus Blynas. Tikroji praeitis. Politinių, kultūrinių istorinių straipsnių rinkinys II. Laisvosios Lietuvos Knygų leidykla. 1985. (ps.53-59)

LNP veikla po Lietuvą

 • Algirdas Julius Greimas. "Apie 1941 metus Lietuvoje". Akiračiai, 1992 Nr.6 (240), ps.6-7.
 • Alfonsas Nykštaitis. Atsiminimai. 1959. (f.3377 a.48 b.677) l.68-71, l.74-77, l.79-80, l.101-105, l.161.
 • Christoph Dieckmann, Saulius Sužiedėlis. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės. 1941 m. vasarą ir rudenį. Vilnius, 2006. ps.60 (Zapyškis)
 • Matas Krygeris. Rūstūs prisiminimai. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1994. (ps. 51-53, 68-69)
 • Rapolas Mackonis. Atsiminimai. Naujoji Lietuva. 1960. LYA LKP f.3377, a.48, b.685, l.199-200
 • Gintaras Lučinskas. "Antisovietinis pasipriešinimas Dzūkijoje 1940–1941 metais." Tremtinys. Nr.29 (1195), Nr. 30 (1196), 2016 m. rugpjūčio 12 d.

Pučas

 • "Sukilimas (1941)" Lietuvių enciklopedija. XXIX tomas. Bostonas, 1963.
 • Jonas Pyragius. Kovosiu kol gyvas. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1993. (ps.157-158)
 • Į Laisvę, 1955, Nr.7 (44), "Svečiuose pas Kurmį." Adolfas Damušis. "Į Laisvę pirmas lapas." Antanas Mažiulis.
 • Į Laisvę, 1964, spalis. Nr.35 (72) "Prisitaikymo politikos apraiškos 1941." L.Prapuolenis.
 • Leonas Prapuolenis. Gestapo pavedimu... (Prisitaikymo politikos apraiškos 1941 m.). Vilnius, 2000.
 • Prapuolenio prisiminimai apie LAF ir LNP santykius LII, f.8, a.1-8, b.668
 • Albinas Gražiūnas. Lietuva dviejų okupacijų replėse 1940-1944. Vilniu, 1996. psl. 136, 153-165
 • Jurgio Bobelio "Pastabos dėl Kauno miesto žydų tautybės gyventojų iškeldinimo į Vilijampolę 1941 metais", LII, f.8, a.1-8, b.968
 • Kazimieras Palčiauskas. 1941-1944 m. Kaune. Spaudai paruošė Antanas Dundzila. Chicago, 1994. (ps.21)
 • Nereikalingi grasinimai. Darbininkas, Niujorkas. 1964.01.24.
 • 1941.08.06 (?) Stasio Raštikio draudimas kontrpučui, LCVA f.1444, a.1, b.18, l.84
 • Kazys Bobelis. Du atviri laiški. Laiškas redakcijai. Draugas, Čikaga. 1964.02.13
 • Kazys Bobelis. Atviras laiškas lietuvių visuomenei. Vienybė, Niujorkas. 1964.02.05
 • N.Būtautas. "Į Laisvę" verpetuose. Prisiminimai iš spaudos darbo vokiečių okupacijoje. Draugas. Mokslas menas literatūra. 1981.09.26
 • LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.17 draudimas suiminėti bet kurių tautybių gyventojus 1941.07.11
 • LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.187 Pohl laiškas Bobeliui 1941.07.22
 • LCVA f.R1444, a.1, b.8, l.188 Pohl laiškas Bobeliui 1941.07.22
 • LCVA f.R1444, a.1, b.9, l.124 Bobelis įsako partizanams atiduoti ginklus 1941.07.22
 • LCVA f.R1444, a.1, b.B4, l.4 Bobelio įsakymas partizanams nesuiminėti žmonių ir nesiimti veikla 1941.07.24
 • LCVA f.R1444, a.1, b.6, l.2-4 protokolas tarpžinybinio pasitarimo dėl žydų perkėlimo 1941.07.25
 • 1941.07.25 Lietuvių aktyvistų fronto protestas prieš LNP LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.69
 • LCVA f.378, a.13, b.132, l.1 LAF pareiškimas GV po pučo, 1941.07.25
 • LCVA f.R1444, a.2, b.1a, l.42 įsakymas nešioti raištį su L.N.P. 1941.07.26
 • LCVA f.R1444, a.1, b.18, l.87 draudimas nešioti raištį su L.N.P. 1941.07.26
 • Laikinosios vyriausybės susirinkimo protokolas, 1941.07.26
 • LCVA f.R1476, a.1., b.3, l.198 policijos direktoriaus įsakymas Nr.1 1941.07.26
 • LCVA f.R1444, a.1, b.15, l.27 Raštikio draudimas rengti kontrpučą 1941.07.28
 • 1941.08.01 LAF prašymas Vidaus reikalų generaliniam tarėjui LII, f.8, a.1-10, b.257
 • 1941.08.24, LAF štabo posėdžio protokolas, f.8, a.1-10, b.233
 • 1941.08.28, LAF įsakymas Nr. 21, LII, f.8, a.1-10, b.42 (narių suspendavimas)
 • LAF Vyriausios vadovybės aktas (veiklos sustabdymas), LII, f8, a.1-10, b.43

Pučo tikslas - skriausti žydus

 • Algimantas Liekis. Lietuvos laikinoji vyriausybė. (1941 06 22-08 05), 2000, Vilnius. (ps.177)
 • Vidmantas Valiušaitis. Kalbėkime patys, girdėkime kitus. Vilnius, 2013. Binkis. (ps.65) Idzelis (ps.118-119, 122-123, 125) Bobelis. (ps.136-137)
 • Christoph Dieckmann. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944, Band 1. Göttingen, 2011. (ps.447)
 • J.Pyragius, K.Šimkus, I.Taunys. Atviras laiškas Lietuvių enciklopedijos leidyklai. Nepriklausoma Lietuva. 1964.01.15 Taip pat perspausdinta su papildomu redakcijos prierašu: Prašė vokiečius, kad sušaudytų lietuvius. Vienybė, Niujorkas. 1964.01.29
 • Michael MacQueen. "Nazi Policy toward the Jews in the Reichskomissariat Ostland, June-December 1941: From White Terror to Holocaust in Lithuania" (ps.92, 98, 101) Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR. red. Zvi Gitelman. Indiana University Press. Bloomington and Indianapolis. 1997.

Sovietų baudžiamosios bylos

 • Klemenso Bruniaus byla LYA f.K-1, a.58, b.34897/3, l.94-104, 155-226.
 • Zenono Blyno byla LYA f.K-1, a.58, b.41865/3, l.28-50, 82, 93
 • Igno Taunio byla LYA f.K-1, a.58, b.9943/3 Jo byloje: Jono Vokietaičio parodymas (sovietams) l.15, Ltn.Vytauto Stanevičius parodymas (Lietuvai) l.28 (1-3), Lietuvos saugumo policijos pranešimai l.37-38, l.41, l.44, l.49, l.51, priedas prie bylos: l.7-9, l.19, l.22-23
 • Antano Valiukėno byla LYA LKP f.3377, a.55, b.18, l.15-16
 • Jono Karučio byla LYA f.K-1, a.58, b.37654/3, l.43-4
 • Emil Just byla LYA f.K-1, a.58, b.796/3, l.185-190
 • Igno Vyliaus-Vėlavičiaus byla LYA f.K-1, a.58, b.017306
 • Jono Vokietaičio byla LYA f.K-1, a.58, b.5362
 • Juozo Jankausko byla LYA f.K-1, a.58
 • Algirdo Sliesoraičio byla LYA f.K-1, a.58, b.37807/3
 • Stasio Kviecinsko byla LYA f.K-1, a.58, b.14533/3
 • Mykolo Naujokaičio byla LYA f.K-1, a.58, b.12949/3, l.63-16

Lietuvos ambasadorių laiškai

 • LCVA f.668, a.1, b.436, l.10 Geručio laiškas Garbačiauskui 1942.01.16
 • LCVA f.668, a.1, b.436, l.103 Geručio laiškas Garbačiauskui 19420113_Gerutis_Garbaciauskui_668_1_436_00012
 • LCVA f.668, a.1, b.436, l.128 Geručio laiškas Garbačiauskui 19411105_Gerutis_Garbaciauskui_668_1_436_00138
 • LCVA f.MK-9, a.1, b.2 Turausko laiškas Žadeikiui 1941.08.31
 • LCVA f.668, a.1, b.436, l.107 Geručio laiškas Garbačiauskui 1941.08.27
 • LCVA f.668, a.1, b.436, l.106 Garbačiausko laiškas Geručiui 1941.08.25
 • LCVA f.668, a.1, b.436, l.104 Garbačiausko laiškas Geručiui 1941.08.25

Ištakos ir aplinkybės

 • "Lietuvių nacionalistų partija." Lietuvių enciklopedija. XVI tomas. Bostonas, 1958. Straipsnis remiasi dr.V.Misiulio pateikta informacija bei Stepo Jakubicko straipsniu.
 • Steponas Jakubickas, "'Geležinio vilko' 30 metų sukakčiai'". Tėviškės žiburiai. 1958.02.27, 03.06, 03.13, 03.20 www.epaveldas.lt
 • Leonardas Peseckas. Karo lakūno pasakojimai. Lietuvos technikos muziejus. 1992. (psl.64-68)
 • Gediminas Rudis. Antisemitinės tendencijos voldemarininkų judėjime 1928-1940 m.
 • Kas prieš mus? Bendras žygis. Klaipėda. 1939.01.30
 • Mindaugas Tamošaitis. Valstiečiai liaudininkai jungtiniame antismetoninės opozicijos sąjūdyje „Ašis“ (1938–1939 m. pradžia). Lituanistica. 2011. T. 57. Nr. 4(86), p. 386–404.
 • LYA LKP f.3377, a.58, b.179 voldemarininkų 1939 m. siūlomi pogromai

Lietuvos saugumo policijos bylos

 • LCVA f.378, a.7, b.486, l.277, 320, 333, 434 Lietuvos saugumo policijos apibūdinimai 1934 m. puče dalyvavusių voldemarininkų
 • LCVA f.378, a.13, b.94 Lietuvos saugumo policijos apie voldemarininkų nuotaikas 1938 m.
 • LCVA f.378, a.11, b.142a, l.1 Lietuvos saugumo policijos byla apie Jono Pyragiaus grasinimus generolui Čaplikui
 • LCVA f.378, a.10, b.596, l.179,180,183,261,262,279,306 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie voldemarininkus 1939 m.
 • LCVA f.378, a.13, b.82 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie Karutį ir voldemarininkus 1934-1939 m. l.45, l.81-105 ir ypač l.100 apie LNP (žr.abi puses ir palyginti su Nurembergo teisme paskelbtu 1939 m. pasiūlymu rengti pogromus)
 • LCVA f.378, a.13, b.101 Lietuvos saugumo policija apie voldemarininkų sąmokslą 1939 m.
 • LCVA f.378, a.10, b.138 Lietuvos saugumo policijos apžvalgos apie voldemarininkų veiklą 1939 m.
 • LCVA f.378, a.10, b.208 Lietuvos saugumo policijos apžvalgos apie voldemarininkų veiklą 1940 m.
 • LCVA f.378, a.13, b.95_voldemarininkų prašymas leisti laikraštį, ir kalba išlydint a.a.Antaną Mačiuiką
 • LCVA f.378, a.10, b.157 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie voldemarininkus 1940 m.
 • LCVA f.378, a.10, b.472 Lietuvos saugumo policijos bylos apie voldemarininkus 1940 m.
 • LCVA f.378, a.10, b.473 Lietuvos saugumo policijos pranešimai apie Vokietaičio ir voldemarininkų 1940 m. rengiamą pučą
 • Vytautas Mačiuika. Šiaurės Novelės. Vilnius, 1996. "Tėvo laidotuvės". psl.50-52
 • LYA LKP f.3377, a.55, b.206. LNP narių atsisveikinimas su Antanu Mačiuika.
 • Pilypas Narutis. Tautos sukilimas 1941 Lietuvos nepriklausomybei atstatyti. Pirmoji dalis. Oak Lawn, 1994. (psl.75, 157-159, 182, 221-225, 243, 251, 281-287, 319-321, 384, 394)
 • Prano Giedraičio parodymai LYA LKP f.3377, a.55, b.49, l.37–64 "organizuoti nacionalistų grupes, kurios pirmomis karo dienomis... šaudys komunistus, atsakingus tarybinių įstaigų darbuotojus ir visus žydus." "Buvau numatęs užverbuoti [Kazio Šimkaus pusbrolį Valerijoną] Šimkų vokiečių žvalgybai..."
 • Aleksandras Lileikis. Pažadinto laiko pėdsakais. Vilnius, 2000. psl.50-52
 • LCVA f.648, a.2, b.582, l.120 voldemarininkų laiškas K.Škirpai 1940.08.23
 • The Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads' Campaign Against the Jews, July 1941-January 1943. Yitzhak Arad (Author), Shmuel Krakowski (Author), Shmuel Spector
 • Antanas Martinionis. "'Lietuvos Judas' arba rezistencinis pogrindis". XX amžius: Lietuvos valstybingumo problemos. Vilnius, 1990.
 • Vytautas Petrikėnas. Martynas Kosas. VII fortas: Lietuviška tragedija. Karo paveldo centras. Kauno IX forto muziejus. Kaunas, 2011.
 • Avraham Tory. Kauno getas: diena po dienos. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. Įrašas: 1941.07.08
 • A. Martinionis (sudarė ir parengė). Sukilimas 1941 m. birželio 22-25 d. Kardas. Vilnius, 1994. (psl. 23-25)
 • Bronius Aušrotas. Laisvės niekas nežadėjo. Žvalgybos karininko atsiminimai. "7 dienos" (ps.186-196)
 • 1941.09.24 giriasi "malonumais", naikinant žydus LCVA, a.1, b.18, l.273
 • 1941.11.11 A.Rosenbergo raštas H.Lohse'ei, BAK, R6/13, S.35
 • Juozo Brazaičio laiškas Zenonui Ivinskiui apie Lietuvos žydus. 1971.05.23. Vilniaus universiteto rankraščių skyrius. F198.
 • Tomas Dirmeikis. Tarp Nemuno ir Reino: Gyvenimo sukurta apysaka. 1949. Dirva. 1949.01.29 ir kiti numeriai.
 • Spauda. Amerikos lietuvių. "Patys muša, patys rėkia." Laisvoji Lietuva. 1948.02.15 Nr.3 (36)
 • Egidas Liūtauras. "Lietuvos politinės partijos." Laisvoji Lietuva. 1947.11.30
 • 1947.09.15

LNP asmenybės

 • Lietuva bolševikų okupacijoje. Redagavo Juozas Prunskis. Jūrų šaulių kuopa Klaipėda. Čikaga, 1979. (psl.51-53) Stasys Kvietys-Kviecinskas. "Maskvos nuteistas už akių."
 • Plieno sparnai. Metraštis. 2-3 dalis. 1971. (psl.104-106) Kazys Šimkus. "Iš karo lakūno atsiminimų."
 • Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Hochverrat: "Valstybės išdavimo" byla. Žaltvykslė. Vilnius, 1991. (psl.8-9)
 • P.Kubiliūnas. Dėl pilietybės suteikimo leitenantui Tauniui. Latvijos CVIA, f.P-70, a.3, b.112, l.152. "ypatingai nusipelniusiam" "Masinės žudynės Lietuvoje", psl.52-53
 • 1941 m. birželio sukilimas. Dokumentų rinkinys. Sudarė Valentinas Brandišauskas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2000. Alytaus apskrities viršininko ir policijos vado kpt. A.Audronio kalba apskrities nuovadų viršininkų suvažiavime liepos 16 d. Alytuje
 • Nekrologas apie P.Skurauską LYA LKP f.3377, a.55, b.38, l.70-71
 • Osvaldas Žadvydas iš Los Angeles... Sustojo pas Vytautą Reivytį... su kuriuo yra mokslo draugai Draugas, Čikaga. 1964.09.08

LNP asmenybės - bendri šaltiniai

 • Juozas Jankauskas. 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje. Pagrindiniai sukilimo organizatoriai, vadovai, ryšininkai ir pasiuntiniai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2010.
 • Petras Stankeras. Lietuvių policija 1941-1944 metais. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
 • Petras Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare. Mintis. Vilnius, 2008.
 • Karo archyvas XXI. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius, 2006. Petras Stankeras. "Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybo (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941-1944 metais." (ps.209, 241)

LNP paveldas

 • D.P.Sąžinė. Laisvoji Lietuva. Nr.4 1946.10.15
 • Politika ir moralė. Laisvoji Lietuva. Nr.11 1947.01.31
 • Kova dėl Lietuvos laisvės ir jos reprezentantai. Laisvoji Lietuva. 1947.04.15
 • Dėl VLIKo Pirmininko kun.M.Krupavičiaus Pareiškimas. Laisvoji Lietuva. 1947.06.15
 • Valerijonas Šimkus. Atsiminimai. Okupuotoje tėvynėje ir svetur. II dalis. 1990. l.240-244

20170708LietuviųNacionalistųPartija


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugpjūčio 12 d., 08:31