Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Klausimas

LNP Dokumentai

 • narystės blankas
 • L.N.P. pažymėjimas nešioti ginklus
 • 1941.06.24, Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.2
 • 1941.06.25, "Į Laisvę", Nr.2 Kauno karo komendantūros įsakymas Nr.2
 • 1941.06.29 Kauno karo komendanto ženklas su raidėmis L.N.P. LCVA f.R-1444, a.1, b.1, l.78
 • LNP rekomenduojamų asmenų įvairioms pareigybėms užimti vardiniai sąrašai, LKP, f.3377, a.55, b.38, l.9-21
 • 1941.07.06 Įsakymas Tautos Darbo Apsaugos Batalionui Nr.6 (nešioti raiščius "L.N.P.") l.5
 • L.N.P. atsišaukimas "Į lietuvių aktyvistus", LII, f.8, a.1-8, b.665
 • 1941.08.01, "Tautos kelias" (maketas) LMAB, f.222, b.1745
 • 1941.08.06, L.N.P. "Geležinio Vilko" štabo siūlymas, LKP, f.3377, a.55, b.24, l.176
 • 1941.08.07, L.N.P. vado K.Bruniaus laiškas "Lietuvių aktyvistų fronto štabui"
 • 1941.09.14, Lietuvių Nacionalistų Partijos Vyriausios Vadovybės rugsėjo 14 d. įteiktas raštas Gen. Komisarui Renteln.
 • 1941.09.14 LYA, f. K-1, a. 58, b.34897-3, l. 333-5 LNP logotipas su vadovų parašais
 • 1941.10.04, Lietuvių Nacionalistų Partijos Vado Mjr.L.Virbicko kalba pasakyta 1941 m. spalių mėn. 4 d. laike priėmimo pas p.Generalkomisarą Dr.von Renteln
 • 1941.10.17, Lietuvių Nacionalistų Partijos Įstatai lapai 5-8
 • 1941.11.23, Metmenys Lietuvių Nacionalistų Partijos Ruošiamo Pro Memoria Reicho Vyriausybei Berlyne
 • 1941.12.17, Atsisveikinimo žodis į visus Lietuvių Nacionalistų Partijos vadus ir narius
 • Lietuvių Nacionalistų Partijos Ideologijos Metmenys lapai 53-54
 • Lietuvių Nacionalistų Partijos oficiali nuotrauka, kurioje Kauno karo komendantas Stasys Kviecinskas nešioja raištį "L.N.P."

Šaltiniai apie LNP

 • Panevėžietis
  • Nr.18, 1941.XI.14, "Naujas mūsų kelias"
  • Nr.18, 1941.XI.14, "Komisarų atsilankymo proga rengiamas iškilmingas koncertas"
  • Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partijos Panevėžio Apygardos ir Apskrities vadovybė buvo priimta Srities Komisaro Pono Neum"
  • Nr.19, 1941.XI.21, "Lietuvių Nacionalistų Partija ir žmonių atrankos klausimas", Ignas Taunys
 • Tėvynė
  • Nr.19 "Nacionalistų Partijos siekimai"
  • Nr.20, 1941.X.20, "Lietuvių Nacionalistų Partijos įstatai"
  • Nr.21, 1941.X.24, "Lietuvių Nacionalistų Partijos uždaviniai"
  • Nr.23, 1941.X.31, "Atstatoma kap.Pr.Gudynui pagerbti paminklinė lenta"
  • Nr.24 "Šiauliuose pagerbti žuvę lietuviai partizanai ir vokiečių kariai"
  • Nr.24 "Mažeikiai pagerbė žuvusius dėl Lietuvos laisvės"

Pagrindiniai šaltiniai

 • Zenono Blyno dienoraštis
 • Jūratė Vyliūtė. Kapitono Igno byla. Vilnius, 2002.
 • Brangus Vienminti (kalba sakyta Antano Mačiuikos laidotuvėse)
 • Garbusis Vade Jonas Karutis!
 • Lietuvių sąjungos "Geležinis Vilkas" įstatai (juodraštis), LKP-F3377-A58-B454 lapai 6-18
 • Į Laisvę - Prapuolenis ir antra dalis.
 • Jonas Aničas. Pulkininkas Jurgis Bobelis (1895-1954). Vaga. Vilnius, 2004.

Ištakos

 • Leonardas Peseckas. Karo lakūno pasakojimai. Lietuvos technikos muziejus. 1992. (psl.64-68)
 • Prano Giedraičio parodymai "organizuoti nacionalistų grupes, kurios pirmomis karo dienomis... šaudys komunistus, atsakingus tarybinių įstaigų darbuotojus ir visus žydus." "Buvau numatęs užverbuoti [Kazio Šimkaus pusbrolį Valerijoną] Šimkų vokiečių žvalgybai..."
 • Narutis apie Vėlines ir voldemarininkus
 • Germantas-Meškauskas - voldemarininkai
 • pučas prieš Smetoną su tikslu susisieti su Vokietija

Pučas

 • Pohl draudimas daryti valymo operacijas
 • Pyragius, Taunys, Šimkus kodėl nuvertė Bobelį
 • Jonas Pyragius. Kovosiu kol gyvas. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1993. (ps.157-158)
 • Į Laisvę, 1955, Nr.7 (44), "Svečiuose pas Kurmį." Adolfas Damušis. "Į Laisvę pirmas lapas." Antanas Mažiulis.
 • Į Laisvę, 1964, spalis. Nr.35 (72) "Prisitaikymo politikos apraiškos 1941." L.Prapuolenis.
 • Prapuolenio prisiminimai apie LAF ir LNP santykius LII, f.8, a.1-8, b.668
 • Leonas Prapuolenis. Gestapo pavedimu... (Prisitaikymo politikos apraiškos 1941 m.). Vilnius, 2000.
 • Jurgio Bobelio "Pastabos dėl Kauno miesto žydų tautybės gyventojų iškeldinimo į Vilijampolę 1941 metais", LII, f.8, a.1-8, b.968
 • Algirdas Julius Greimas. "Apie 1941 metus Lietuvoje". Akiračiai, 1992 Nr.6 (240), ps.6-7.
 • 1941.08.01 LAF Vidaus reikalų generaliniam tarėjui LII, f.8, a.1-10, b.257
 • 1941.08.06 (?) Stasio Raštikio draudimas kontrpučui, LCVA f.1444, a.1, b.18, l.84
 • 1941.08.24, LAF štabo posėdžio protokolas, f.8, a.1-10, b.233
 • 1941.08.28, LAF įsakymas Nr. 21, LII, f.8, a.1-10, b.42 (narių suspendavimas)
 • LAF Vyriausios vadovybės aktas (veiklos sustabdymas), LII, f8, a.1-10, b.43
 • 1941.09.24 giriasi "malonumais", naikinant žydus LCVA, a.1, b.18, l.273
 • 1992.05 Metai. Julija Maceinienė. Dienoraštis. (psl.108 - 1941.10.11)
 • 1941.11.11, A.Rosenbergo raštas H.Lohse'ei, BAK, R6/13, S.35
 • Voldemarininkų laiškas Škirpai
 • Škirpos prisiminimai.
 • Stasys Raštikis. Kovose už Lietuvos laisvę, II
 • Brazaitis, Vienų vieni
 • Mečislovas Treinys. Gyvenimas - meteoro skrydis. Žurnalisto ir rezistento Antano Valiukėno, jo kartos ir idėjų likimo apybraiža. Kaunas, 2003. Antano Valiukėno pranešimai (ps. 327-346, 346-363)
 • Kazimieras Palčiauskas. 1941-1944 m. Kaune. Spaudai paruošė Antanas Dundzila. Chicago, 1994. (ps.21)

Nutylėjo savo kaltes

 • Rašė prisiminimus: Pyragius, Aušrotas, Reivytis
 • Lietuva bolševikų okupacijoje. Redagavo Juozas Prunskis. Jūrų šaulių kuopa Klaipėda. Čikaga, 1979. (psl.51-53) Stasys Kvietys-Kviecinskas. "Maskvos nuteistas už akių."
 • Plieno sparnai. Metraštis. 2-3 dalis. 1971. (psl.104-106) Kazys Šimkus. "Iš karo lakūno atsiminimų."
 • Kazys Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Vašingtonas, 1973.
 • Taunio prašymas Vokietijos pilietybės
 • TDA Batalionui įsakymas Nr.26, LCVA, f.R-1444, a.2, b.1a, t.l, l.32
 • Arūnas Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
 • Valentinas Brandišauskas. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940 06 - 1941 09). Valstybinis leidybos centras. Vilnius, 1996.

Pučo tikslas - skriausti žydus

 • Algimantas Liekis. Lietuvos laikinoji vyriausybė. (1941 06 22-08 05), 2000, Vilnius. (ps.177)
 • Vidmantas Valiušaitis. Kalbėkime patys, girdėkime kitus. Vilnius, 2013. Binkis. (ps.65) Idzelis (ps.118-119, 122-123, 125) Bobelis. (ps.136-137)
 • Christoph Dieckmann. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944, Band 1. Göttingen, 2011. (ps.447)
 • 1964.02.13 "Draugas" Kazys Bobelis. Du atviri laiškai.

1941 m. birželio sukilimas. Dokumentų rinkinys. Sudarė Valentinas Brandišauskas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 2000. Alytaus apskrities viršininko ir policijos vado kpt. A.Audronio kalba apskrities nuovadų viršininkų suvažiavime liepos 16 d. Alytuje

Bronius Aušrotas. Laisvės niekas nežadėjo. Žvalgybos karininko atsiminimai. "7 dienos" (ps.186-196)

Protokolas 1941 m. liepos 25 d. pasitarimo dėl Kauno žydų iškrautymo, LCVA f.1444, a.1, b.6, l.2-4

The list of the 35 staff of Kviecinskas, LCVA, R 660-2-172, 34; Command No. 1 of the Director of the Police Department v. 26.7.1941, LCVA, R1476- 1-3, sheet 198

The members of the battalion were to be from now on Carry a badge bearing the inscription "L.N.P./Polizeihilfsdienst", Order No. 28 of the TDA battalions v. 26.7.1941, LCVA, R 1444-2-1a, p. 42. FK von Pohl forbade this But immediately. See FK to Kviecinskas v. 26.7.1941, LCVA, R1444-1-18, Bl.

Protocol Cabinet Meeting v. 26.7.1941, Vyriausybė, p. 120 f

Christoph Dieckmann, Saulius Sužiedėlis. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės. 1941 m. vasarą ir rudenį. Vilnius, 2006. (ps.60 - Zapyškio)

Igno Vyliaus parodymai. Švedas turėjo aiškinti žydus.

Švilpa buvo Geležinio vilko organizacijos skyriaus viršininkas.

Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR. Edited by Zvi Gitelman. Indiana University Press. Bloomington and Indianapolis. 1997. Michael MacQueen. "Nazi Policy toward the Jews in the Reichskomissariat Ostland, June-December 1941: From White Terror to Holocaust in Lithuania" (ps.92, 98, 101) "In winning this more subtle of the two struggles, the Voldemarists assured a Gleichschaltung of the secret police... to the new order of things" "In others, especially the adherents of the Iron Wolf, there was an ideological commitment as deep as that of the Nazis to the elimination of the Jews."

Valerijono Šimkaus byla?

 • Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22-28 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 2011, Vilnius. (ps.261-264, 293)
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 1940-2000. I dalis - "Laisvės besiekiant" Algirdas Vokietaitis. Sudarytojas Juozas Grušys. Kaunas, 2001. (ps. 13-15)
 • Marijus Blynas. Tikroji praeitis. Politinių, kultūrinių istorinių straipsnių rinkinys II. Laisvosios Lietuvos Knygų leidykla. 1985. (ps.53-59)
 • XX amžius: Lietuvos valstybingumo problemos. Antanas Martinionis. "'Lietuvos Judas' arba rezistencinis pogrindis". Vilnius, 1990.
 • 1941.08.13 LCVA, f.1444, a.1, b.5, l.178 Kviecinskas mini Lechthaleriui, jog susitarė su Geležinio vilko štabu dėl Juozo Barzdos, Antano Švilpos ir Prano Šopagos paskyrimo.
 • 1941.07.25 Protokolas tarpžinybinio pasitarimo dėl žydų perkėlimo į Vilijampolės getą. LCVA f.1444, a.1, b.6, l.2-4.
 • Masinės žudynės Lietuvoje. (1941-1944) I dalis. Vilnius, 1965. LNP vyriausiosios vadovybės kultūros-propagandos valdybos viršininkas Vokietaitis išlydi 5-tąjį policinį batalioną. Nuotrauka. (ps.321)
 • Matas Krygeris. Rūstūs prisiminimai. Lietuvos technikos muziejus. Kaunas, 1994. (ps. 51-53, 68-69) apie Požėlą, taip pat Mažeikių apskrities viršininką ir karo komendantą.
 • Petras Stankeras. Lietuvių policija 1941-1944 metais. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius, 1998.
 • Petras Stankeras. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare. Mintis. Vilnius, 2008.
 • Karo archyvas XXI. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius, 2006. Petras Stankeras. "Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybo (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941-1944 metais." (ps.209, 241)
 • Pilypas Narutis. Tautos sukilimas 1941 Lietuvos nepriklausomybei atstatyti. Pirmoji dalis. Oak Lawn, 1994. (psl.75, 157-159, 182, 221-225, 243, 251, 281-287, 319-321, 384, 394)
 • Viktoras Ašmenskas. Didžiosios tautos aukos. 2009 (psl.257)

http://partizanai.org/failai/html/tautos-aukos.htm Lietuvos pogrindinės grupės atsirado nuo to momento, kai tik buvo įvestasovietinė santvarka. Patriotai išplėtojo aktyvią antisovietinę veiklą, kovos meto-du pasirinkdami antisovietinių anoniminių lapelių platinimą (Sukilimas 1941 m. birželio 22-28 d. Sudarė ir parengė A. Martinonis, 1995, p. 10) Lapeliai ragino nuversti sovietų valdžią, skelbė tiesą apie komunistų partijos vadus. Lapeliai platinti visoje Lietuvoje. Juos platino antisovietinių politinių par-tijų nariai, tautiškas jaunimas, studentai. Juos platino gatvėse, mokyklose. Tuoužsiėmė antisovietine organizacija, vadinama LNP. Jos nariai buvo mokiniai. Prie Nežinomo kareivio kapo Kaune buvo surengta demonstracija.Lapeliuose garbinama laisva Lietuva, raginama nepasiduoti maskoliams, lan-kyti bažnyčias, kovoti prieš žydus ir komunistų partiją

20170708LietuviųNacionalistųPartija


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 liepos 17 d., 22:42
Tweet