神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Gvildenu 调查


Šiuo metu

Šį puslapį perkurti kaip savo tyrimų sąsiuvinį.

 • Išrašyti, dėlioti, tvarkyti svarbiausius klausimus.

Suprasti visumą

 • Suprasti esmines sąvokas.
  • Suvestinės puslapyje išskirti esminių sąvokų eigą.
  • Suvestinės puslapyje sutvarkyti bendrą apžvalgą kaip meilė sieja ramybę ir įtampą.
  • Išmąstyti kaip viskas išplaukia iš meilės Dievui.
  • Išmąstyti besąlygiškumo ir nešališkumo dvilypumą.
  • Išmastyti ramybės ir įtampos santykį.
  • Nubrėžti esminių sąvokų kilmę apžvelgiantį brėžinį.
  • Įvardinti visas svarbiausias sąvokas, nurodyti jų puslapius, juos tvarkyti ir derinti, kaip antai: asmenys, savastis, požiūriai, požiūrių sudūrimas.
 • Permąstyti ir sutvarkyti apytakų puslapį.
  • Apytakos puslapyje patikslinti apytakų reikšmę suvestinėje, ką keturios apytakos turi bendro, kaip jos išsiskiria ir kokie jų tarpusavio santykiai.
   • Išmąstyti kaip apytakose iš nulybės išplaukia nulybės atvaizdas ir trejybės ratas, kaip iš jų išplaukia trejybės atvaizdas.
 • Peržiūrėti visų svarbiausių puslapių klausimus ir juos naujai apžvelgti.
  • Aprašyti kiekvienos sąvokos svarbą.
 • Ketverybę ir susijusias sąvokas išreikšti matematika.
  • Pilnai suprasti Yoneda lemą? ir susieti su ketverybe.
  • Išmanyti Yates indekso teorija ir susieti su ketverybe.
  • Suvokti ketverybės svarbą statistikoje.
  • Sustatyti statistikos žinojimo rūmus. Remtis Norman Anderson vadovėliu.
 • Suprasti meilės mokslą.
  • Meilės mokslo bendrus bruožus numanyti atsižvelgus į kitas tris apytakas.
  • Sukurti brėžinį meilės mokslo sąvokų.
  • Ištirti biologijos žinojimo rūmus, jų pagrindu apibrėžti gyvybę ir suprasti, ką reiškia gyvybę palaikyti ir puoselėti.
  • Suprasti entropiją ir jos ryšį su meilės mokslu.
  • Sutvarkyti ir susieti meilės mokslo, maldos, meilės mokslo, meilės, šviesuolių bendrystės puslapius.
  • Apmąstyti maldos nuotykius, susieti su rūpesčiais, brandomis, tapatybės kaitos aplinkybėmis.

Rašyti apžvalgą

Mano tyrimai 我的调查

Tvarkyti puslapius

Viską aprėpti

 • Rašyti savo apžvalgą.
 • Išmąstyti, kaip susiveda keturios apytakos.
 • Patikslinti Dievo šokį ir išryškinti susijusias sąvokas.
 • Sandaromis išsakyti išgyvenimus ir jų apytaką.
  • Surūšiuoti Norman Anderson tyrimus pagal jų išreikštus matematinius modelius.
  • Apžvelgti Norman Anderson išsiaiškinimo būdus ir palyginti su jo mokslu.
  • Peržiūrėti Kahneman ir Tversky rezultatus apie pasąmonę ir sąmonę ir kaip jie skirtingai iškreipia informaciją.
  • Peržiūrėti neuromokslinę knygą apie jausmus ir savaip suprasti.
  • Suprasti, kaip jausmai susiję su Mobijaus transformacijomis.

Matematiką apžvelgti

 • Apžvelgti visą matematiką.
 • Suprasti Lie grupes ir Lie algebras.
 • Suprasti Mobijaus transformacijas.

Surašyti

Parodą surengti?

 • Išmąstyti, kaip sukilimo ir Holokausto pradžios istorijoje įžvelgti ir pristatyti išgyvenimus ir jų dorovę.
 • Apžvelgti šachmatų išsiaiškinimo būdus.
 • Apžvelgti istorijos išsiaiškinimo būdus.
 • Apžvelgti meno išsiaiškinimo būdus.

Didieji klausimai 宏伟的问题

Mano klausimai 我的问题

Visko nežinojimas

 • Gvildenu Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
  • Kokių klausimų būna?
   • Kaip klausimai kyla iš vertybių?
   • Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
  • Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
   • Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
   • Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
   • Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
   • Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
   • Sudėlioti pagrindinius klausimus šiame puslapyje.
   • Sudėlioti šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose.
  • Kaip įvairiai ištirti visus savo klausimus?
   • Kurie klausimai svarbiausi?
   • Kaip tirti svarbiausius klausimus?
    • Kokius duomenų šaltinius kaupti?
    • Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
 • Klausimai Dievui Parengti klausimų Dievui.
  • Dievo atsakymai Sudėlioti Dievo atsakymus man.
  • Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
 • Užrašai Sutvarkyti užrašus.

Visko žinojimas

 • Apžvalga Pradėti rašyti apžvalgą ir ją plėtoti.
  • Kaip viskas susiveda?
   • Kaip susidėlioja visko žinojimas?
   • Kaip susiję išvestis ir suvestis?
    • Kaip nežinojimo (išvesties) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
    • Išskirti svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties.
  • Apžvalgą susieti su visko žinojimu.
 • Viską žinoti
  • Kaip Dievas tiria mumis?
   • Kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko?
   • Kaip išsiskiria vidus ir išorė?
   • Kaip išsiskiria Dievas už mūsų ir Dievas mumyse?
  • Knyga Gyvenimo knyga: Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (gyvenimo knygą - keturias apytakas)?
   • Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėj sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
   • Kaip tos aplinkybės viską sudėlioja ir išsako?
  • Dorovės tyrimas Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
   • Kaip požiūrių grandinės išsako sąmoningumo pakopas?
  • Sąmoningėjimas Kaip sąmoningėjame?
   • Ką reiškia sąmoningėjimas?
   • Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)?
   • Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
   • Kaip sąmoningėjimas susijęs su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
 • Suvestinė Naujai išmąstyti klausimus, kaip visas mintis suvesti, kaip Dievo šokį susieti su kitomis apytakomis.
  • Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio?
  • Apytakos Naujai suvokti santykį tarp keturių apytakų.
   • Kokia keturių apytakų esmė ir kilmė (Dievo tyrimas, dorovė, žaidimas, taikdarystė)?
  • Žinynas Išdėlioti svarbiausias sąvokas ir susijusius puslapius.
   • Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?
   • Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
   • Apibrėžti: Asmenį, meilę, požiūrį, malonę ir teisingumą.
   • Puslapiuose išsakyti svarbiausius susijusius klausimus.
  • Suderinti puslapius: Apžvalga, Suvestinė, Knyga, Apytakos ir kitus.

Dievas

 • Išryškinti Dievo šokio esmę.
 • Išsiaiškinti Dievo trejybės ir žmogaus trejybės sąryšius.
 • Peržiūrėti ir sudėlioti visus klausimus apie Dievą.
 • Išryškinti su Dievu susijusias sąvokas ir tvarkyti susijusius puslapius: apibrėžimas, gyvenimo lygtis, viena, meilė, šešerybė
 • Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
 • Ateičiai:
  • Tvarkingai surašyti ir patikslinti visas Dievo raiškas, išsiaiškinti kiekvienos raiškos prasmę.
   • Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?
  • Išryškinti Dievo šokio sandaras ir jų tarpusavio ryšius.
  • Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.

Išgyvenimo apytaka

 • Patirtis Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo patirties? Išgyvenimai, Rūpesčiai, Branda, Klaidos, Sapnai, Asmenybės?.
 • Išgyvenimų pavyzdžiai Suprasti visa ką galima iš išgyvenimų pavyzdžių.
  • Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
   • Kokius derinius išgyvenimas sustato?
   • Kaip deriniai suderina Dievo ir žmogaus valias?
 • Išgyvenimai Nusakyti visus įmanomus išgyvenimus.
  • Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
  • Kiekvieną išgyvenimą pavaizduoti brėžiniu.
  • Išryškinti išgyvenimų eigą, jų dalis ir klodus, pažymėti pasirinkimus.
 • Kas daugiau yra gyvenime be išgyvenimų?
  • Kaip susiję paskiri išgyvenimai?
 • Išgyvenimo apytaka Išmąstyti išgyvenimo apytaką, išsakančią visa, ką išgyvename.
  • Kaip grynasis sąmoningumas toliau plėtoja Dievo šokį?
  • Dorovės tyrimas Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
   • Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
    • Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
   • Svarba Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?
   • Rūpesčiai Kaip dorovė remiasi rūpesčiais?
   • Kaip dorovė remiasi branda?
    • Pasirinkimai Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje.
    • Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu?
    • Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
    • Kalbos Pasirinkimais išmąstyti tris kalbas.
    • Išaiškinti pasirinkimų svarbą matematikoje.
   • Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
  • Apibūdinti, ką išgyvename?
  • Kaip mūsų gyvenimas susideda iš išgyvenimų?
  • Kaip apytaką išsako trys kalbos ir kitos sandaros?
   • Sudėlioti visus išgyvenimų nagrinėjimo kampus ir jų sandaras.
   • Nuotaikų permainas susieti su Möbijaus transformacijomis ir išsiaiškinti pasekmes sandaroms.
   • Išsakyti netroškimus: poreikius, abejones, lūkesčius, vertybes.
  • Sandarų tyrimas Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?
  • Peržiūrėti, ką Dievas man yra kalbėjęs apie pasirinkimų malūną, dorovę ir išgyvenimus.
  • Nurašyti ir apmąstyti savo pranešimą apie Jacques Derrida.
 • Sutvarkyti su išgyvenimo apytaką susijusius puslapius. Jų mintis perdėlioti išgyvenimo eigos ar išgyvenimų apytakos pagrindu: dorovės tyrimas, pasirinkimų malūnas?, sąmoningumas, sąmoningėjimas, žinojimas, vertybės
 • Ateičiai:
  • Aprašyti dar 90 savo išgyvenimų.
  • Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.

Žinojimo rūmai

 • Išmąstyti žinojimo rūmų reikšmę.
  • Išsiaiškinimai Patikslinti, kas yra išsiaiškinimas?
  • Kaip klausimai atsakomi?
 • Math Research? Kaip iš matematikos žinojimo rūmų išsivysto matematikos šakos, sąvokos, klausimai, įrodymai ir tvirtinimai?
 • Patikslinti matematikos žinojimo rūmus.
  • Nurašyti savo pranešimą apie kintamųjų semiotiką.
  • Išsiaiškinti kodėl yra keturios klasikinės Lie šeimos.
   • Suprasti sąryšį tarp kompleksinės Lie grupės ir jos realiųjų pavidalų.
   • Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_1$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(2)$}, {$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(2)$} bei {$SL(2,\mathbb{C})$}.
    • Susieti su Mobijaus transformacijomis ir su nuotaikų permainomis.
   • Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_2$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(3)$}, {$\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(3)$} bei {$SL(3,\mathbb{C})$}.
   • Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_{n-1}$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(n)$}, {$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(n)$} bei {$SL(n,\mathbb{C})$}.
   • Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemų {$A_{n}$}, {$B_{n}$}, {$C_{n}$} bei {$D_{n}$} ir atitinkamų Lie algebrų bei Lie grupių.
    • Pasimokyti Hopf algebrų.
   • Suprasti kaip būtent kompaktinės Lie grupės grindžia geometrijas.
    • Kas yra geometrija? Ir kaip ją išreiškia Mobijaus transformacijos?
   • Savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką išversti į anglų kalbą, vis papildyti naujais atradimais, ir jo pagrindu parengti straipsnį.
  • Suprasti kaip Yoneda lema išsako ketverybę.
   • Suprasti kaip Yates indeksų teorema išsako ketverybę ir kaip ji susijusi su Yoneda lema.
  • Išmąstyti, kaip tirti vienanarį lauką {$F_1$} ir susieti su Dievo šokiu.
 • Nusakyti įvairiausius žinojimo rūmus
  • Nusakyti fizikos žinojimus rūmus.
  • Susieti matematikos žinojimo rūmus ir fizikos žinojimo rūmus.
  • Nusakyti smegenų mokslo žinojimo rūmus.
  • Nusakyti Vilniaus Gaono žinojimo rūmus.
  • Nusakyti šachmatų žinojimo rūmus.
 • Kaip išsivysto įvairiausi žinojimo rūmai?
  • Kaip žinojimo rūmai atspindi pažinovą?
  • Kaip asmenybės žinojimo rūmai atspindi jos kertinę vertybę?
  • Kaip skirtingi žinojimo rūmai išplaukia iš žaidimų?
   • Kaip šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia žaidimų prasmę?

Meilės mokslas

 • Kaip puoselėti šviesuolių bendrystę?
  • Dievo tyrimai Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
   • Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
 • Malda
  • Kaip viskas susiklauso?
   • Kaip suveikia maldos?
   • Kaip šachmatų figūros viena kitą palaiko ar nepalaiko?
  • Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos), smegenų pusrutulius, greitą ir lėtą mąstymą, informacijos integravimo teoriją?
  • Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
 • Ieškoti teigiamų žmonių su kuriais bendrauti ir bendradarbiauti.
  • Įsiklausyti į juos, ką jiems reiškia jųjų išgyvenimai?
  • Dirbtuvės Ateičiai: Kokias dirbtuves rengti tirti šviesuolių klausimus?
   • Paroda Ateičiai: Dirbtuves palaikyti meno parodomis.
 • Šviesuoliams Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?
  • Kokius pratimus siūlyti šviesuoliams Alytuje ir kitur?
  • Vis pasimokyti, kas šviesuoliams naudinga?
 • www.selflearners.net svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
  • Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
  • Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
  • Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų straipsnių. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
  • Ateičiai: Savo mintis pavaizduoti piešiniais ir menais, jais papildyti svetainę ir vadovėlį.
 • Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
  • Taikdarystė Apžvelgti sumanymus taikdarystės veiklai.
  • Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
  • Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.

2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.


20210109Gvildenu


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 09 d., 22:41