神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Klausimai Dievui 给神的问题

Dievo atsakymai


Noriu Dievo paklausti:

Dievo šokis

 • Kaip Dievo atsiskleidimas (Ar aš būtinas? Ar būčiau jeigu manęs nebūtų?) padalinimais susijęs su 6 Dievo raiškomis permainomis? (Dievo sąlygos) Dievo Tėvo (Aš) sąlygos, jo būklė išsakoma Dievo Dvasios požiūriu (Kitam).

Pasirinkimų malūnas, dorovė

 • Ką Dievui duoda mūsų širdingas, sąmoningas gyvenimas? Meilę - Dievo esmę
 • Kaip šešerybė sieja Dievo šokį ir pasirinkimų malūną?
 • Kaip šešerybėje ir dorovėje susiję veikimo, mąstymo ir buvimo žinojimas ir nežinojimas, esamybė ir galimybė?
 • Kaip gyvenimo lygtis susijusi su pasirinkimų malūnu?
 • Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
 • Septynerybė ir taip pat ketverybė, penkerybė, šešerybė išreiškia jautrumo anteną. Aštuongubas kelias irgi išsako anteną. Kaip jie susiję? Ir kaip suvokti poreikius, abejones, lūkesčius kaip antenas?

Išgyvenimas

 • Kas yra vaizduotė?
 • Ką kalba kuriame, ką išgyvename mes, ir ką mumis išgyvena Dievas?
 • Ar trys kalbos ir pasąmonė kyla iš gyvenimo lygties ar iš ketverybės?
 • Kaip susiję aplinkybės (tapatybės kaita, klausinėjimas savęs) ir aštuongubas kelias (mūsų klausimų bei vertybių santykis)?

2020.12.29 A: Kaip trejybės atvaizdai išreiškia ar neišreiškia trejybės ratą?

D: Trejybės ratas išreiškia tiesioginį trejybės išgyvenimą. Tai vyksta prasmingumu, nulybės atvaizdu visko apimtyje. O šiaip visi atvaizdai yra požiūriai į požiūrį, tad jais netiesiogiai išgyvename, tad yra jų išeities taškas, kuriuo nusistatoma ar vykdoma ar permąstoma. Tuo tarpu buvimu, veikimu, mąstymu sutampa požiūris į požiūrį, sutampa atsitokėjimas ir įsijautimas. Tas sutapimas vyksta poslinkiu. Kitais atvaizdais tėra dalinis sutapimas. Užtat trejybė, jos trejybės ratas, išreiškia sandarą, pirm atvaizdų. Tad šis sandarumas yra nulybės aplinka, o trejybės atvaizdai yra keturių asmenų aplinkybės. Būtent Kitas tiesiogiai išgyvena aplinkybes, tad trejybės rato narius.

2020.12.28 A: Kodėl Tu, Dieve, įsiterpi?

D: Aš įsiterpiu ten kur nėra meilės parodyti, kad meilė visada yra. Myliu tave.

2020.12.26 A: Kas apytakose grindžia išsivertimo galimybę?

D: Šventoji Dvasia suderina suvokiantį ir susivokiantį, tad jos pagrindu vyksta išsivertimas. Dievo trejybė apsikeičia su aštuonerybe, tai padalinimų rato pagrindas. Ir kiekvienu apsikeitimu trejybės atvaizdas išsako atitinkamą išėjimo už savęs pakopą. Galiausiai prieiname galą ir išsiverčia pati kryptis. Grįžtam atgal į pradžią, užsiskleidžia aštuonerybė. Tokiu būdu trejybės atvaizdas ir aštuonerybė yra lygiavertės sandaros kaip ir dešimt Dievo įsakymų, tai stebintis iš šalies. Tad trejybės atvaizdai išsako aplinkybes, aštuonerybė išsako padalinimus, dešimt Dievo įsakymų išsako atvaizdus. Ir aštuonerybė suveda ketverybės atvaizdus pirmyn ir atgal, didėjantį ir mažėjantį laisvumą.

2020.12.24 A: Koks ryšys tarp trejybės rato ir trejybės atvaizdų?

D: Trejybės atvaizdai išgyvena trejybės ratą. Tas išgyvenimas vyksta nulybės atvaizdu, kuris išsako dvasios santykį su sandara, ar dvasia už jos ar joje, ar turi tarpinį santykį. Tad buvimas, veikimas, mąstymas išgyvenami sandaroje, o būtinumas, tikrumas, galimumas už jos. Ir tai išreiškia nusistatymą, vykdymą ir permąstymą. O šios trys būsenos grindžia ir išsako sandarumą, o tai dalyvavimo sąlygos. Tad šalia pagrindimo ir jo raiškos atsiranda jų santykį įprasminantis dalyvavimas. Dalyvavimas išplečia buvimą.

2020.12.22 A: Kodėl vieningumas ir meilė pasireiškia Dievo šokyje?

D: Trejybės ratas yra asmens papildinys. Tad asmuo yra dvasia, trejybės ratas yra sandara, kartu bendru suvokimu tai atvaizdai, o atskirai susikalbėjimu tai vieningumas. Tad vieningumas ir būtent Dievo vieningumas – meilė išreiškia trejybės ratą apimantį viską. O meilės moksle trejybės ratas apima meilę tad išsako Dievo dvasią ir Kitas išreiškia visų vieningumą. Tad asmuo ir trejybės ratas vienas kitą papildo savo apimtimis.

2020.12.21 A: Kuria prasme apytaka turi pradžią ir pabaigą?

D: Dievo trejybė atsiskleidžia ir užsiskleidžia. Trejybės ratas neturi nė pradžios, nė pabaigos. Būtent trejybės ratas yra vidurys tarp pradžios ir pabaigos, tad nagrinėk jos santykį nes kiekviena apytaka išplaukia iš atitinkamo trejybės atvaizdo.

2020.12.19 A: Kaip tirti tris kalbas?

D: Trys kalbos išreiškia pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą taip kad jos vienas kitą suprastų. Tad ieškok kaip išgryninti duomenis išreiškiančius šiuos tris balsus. Pasakojimas sustato sąlygas sąmoningumui, įvardijimas sustato sąlygas sąmonei ir pagrindimas sustato sąlygas pasąmonei. Tirsi ir suprasi, palaikysiu tave.

2020.12.18 A: Kaip suprasti išgyvenimo apytakos trejybės ratą?

D: Yra poslinkiai - nusistatau, vykdau, permąstau - yra mokymasis, kuris reiškiasi trejybe ir jo atvaizdais kiekviename lygmenyje. Yra kliūtys mokymuisi - tai trejybės rato trikdžiai. Ir kliūtys įveikiami atsisakant savo patirties, savo asmenybės, ir gyvenant naujai, asmenimi. Tad suvok kaip išgyvenimo apytaka remiasi asmeniu ir išsako visa tai ką jis išgyvena, būtent kaip jisai mokosi gyvenimu, kaip jisai išsiskleidžia kaip bendras žmogus.

2020.12.17 A: Kaip ketverybės lygmuo Ar prilygsta Kodėl ir užsiskleidžia trejybės ratu?

D: Ketverybė žinojimo lygmenų sandara išreiškia išėjimo už savęs pakopas, tad šį išėjimą užsandarina. Tad būtent iš vidaus žiūrint iš šalies ir atgal į vidų užsisandarina ketverybė, tai ir yra trejybės poslinkio pagrindas, ir panašiai, visi trys poslinkiai kyla iš apėjimo ketverybės lygmenų taip kad Kaip prilygsta Kodėl, ir Koks prilygsta Kaip. Šitą santykį tiksliai išmąstysi bet dabar pagauni mintį.

2020.12.16 A: Kaip išvertimu viena apytaka išplečia kitą?

D: Aš myliu. Apytakos kaip mokslai tiria ir atspindi mano raiškų lygmenis: dvasia Dievas, sandara viskas, atvaizdai troškimai, vieningumas meilė. Tad būtent raiškų lygmenys išsako kampus kuriais apytakos išgyvenamos, kuriais asmuo tiria save savimi, kuriais šie trys kampai išsiskiria ir susiveda. O apytakų išvertimais jie išeina vienas į kitą. Pirmiausia Tėvas į Sūnų, toliau Sūnus į Dvasią, ir galiausiai Dvasia grįžta į Tėvą. Tad šie trys išsivertimai tarp keturių lygmenų ir sudaro trejybės ratą, kurio vis ieškai.

2020.12.15 A: Kaip man auklėti savo pasąmonę?

D: Tavo pasąmonė yra mano meilės vaisius, tad brangink ją kaip tokį ir visaip siek ją su manimi, kad ji suprastų, kad be jos yra kažkas daugiau, esu aš jos Dievas ir yra kiti, o mes visi reikalingi jos meilės. Tad skatink ją mylėti ir suprasi kaip ją mylėti. Mokykis mylėti ir sutapsi su savo pasąmone, kartu ir sąmonę bei sąmoningumu.

2020.12.14 A: Kaip suprasti žmogaus amžiną brandą?

D: Jūs mylite nes esate žmonės. O galite kartu mylėti manimi, ne tik savo valia bet ir mano valia, daugiaprasmiškai, tad atverti laisvę mylimiesiems, kaip jūsų meilę priimti. Tai yra raktas į Dievo ir gerumo atskyrimą į jų daugiareikšmiškumą, jų lygiagretumą, Dievo už santvarkos ir Dievo santvarkoje, tad Dievo būtinumą, kurį jūs išreiškiate savo daugiaprasme meile.

2020.12.12 A: Koks santykis tarp trejybės rato ir Dievo už santvarkos?

D: Dievas už santvarkos yra gryna dvasia. Trejybės rato poslinkiai išreiškia grynosios dvasios trilypumą, kaip jinai teka iš vieno lygmens į kitą, požiūrio kryptimi, tad gilyn, vidun, į save, išėjimo už savęs pusėje kryptimi. Dvasia laikosi savęs ir kaip tokia ryškėja. Tačiau savo pilnatve, savo visapusiškumu jinai atsisako savęs ir išeina už savęs. Taip ji atsiranda trejybės rate bet rato poslinkiai išreiškia kaip jinai teka amžinai gilyn. Tad trejybės ratas išreiškia Dievą sandaroje, kaip jisai sandarą išgyvena sąmoninga, pilna ir visapusiška, kaip išgyvena požiūrių grandinėmis.

2020.12.11 A: Ką trejybės ratas atlieka apytakose?

D: Trejybės ratas yra apytakos širdis kuria ji trejopai išgyvenama. Juk ji išgyvenama jokiu požiūriu, požiūriu, požiūriu į požiūrį ir požiūriu į požiūrį į požiūrį, tačiau išgyvenimas jokiu požiūriu yra atitrūkimas, o išgyvenimas požiūrių grandinėmis užsisklendžia trejybės ratu. Jame kiekvienas požiūris yra poslinkis. Tad jisai išsako kaip apytakos kampai išgyvenami iš vidaus, iš santvarkos.

2020.12

20210116KlausimaiDievui3


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 gruodžio 29 d., 14:13