Iš Gvildenu svetainės

Mintys: 20210521SuvokimasIrVaizduotė


Suvestinė, Vaizduotė, 20210521SuvokimasIrVaizduotėSantrauka

Užrašai mano kalbai Dieviško suvokimo ir žmogiškos vaizduotės akistata prie meno vartų


Esminiai klausimai

Pranešimui

Įvairūs klausimai


Estetika, meno filosofija ir religinės sąmonės raiškos formos

Gegužės 21 d., penktadienį.

Dieviško suvokimo ir žmogiškos vaizduotės akistata prie meno vartų.

Klausimai ir išeities taškas

Pagrindiniai klausimai

Daugiau klausimų

Vaizduotė ir Neįsivaizduojamasis

Mano išeities taškas

Tyrimo būdas: Vaizduotės ribų pažinimas.

Vaizduotės galia

Žmogaus vaizduotę pristatau kaip ženklų valdovę, jų rūšių bei savybių žinovę. Ženklais išsirūšiuoja keturi žinojimo lygmenys: tariami daiktai ir juos žymintys ikonos, indeksai, simboliai. Vaizduotė mezga ryšius tarp šių lygmenų. Jinai daiktus atkartoja ikonomis, daiktus kaitalioja indeksais, ikonas stumdo indeksais. Tai K.Saboliaus aptartos, E.Husserlio išskirtos prezentifikacija, modifikacija, neutralizacija. Vaizduotė taipogi veikia ir tveria žmogų. Jinai simboliais įsimena indeksus, simboliais sureikšmina ikonas, simboliais įprasmina daiktus.

Vaizduotė – gebėjimas atgręžti požiūrį į požiūrį, juos abu sudurti ir taip viską priimti ir atkurti, savaip ir sandarai – yra ta galia kuri valdo visas žmogaus sąlygas, tvarko visus jo ryšius.

Pradžiai, kas yra ir nėra vaizduotė

prie jų prisideda santykis su įsivaizduotoju - įsimintinumas, reikšmingumas, prasmingumasVaizduotė

ŽmogusVaizduotės galia

Vaizduotės algebra

Twelve Conceptions of Imagination

Kristupas Sabolius

Vaizduotės pranokimas

Ar žmogus yra kažkas daugiau nei vaizduotė? Ar jisai tėra, A.Danto žodžiais, "atvaizdavimo sistema"? Ar vaizduotė valdo žmogų? Ar žmogus gali ją valdyti?

Žmogus valingai gyvena nusistatydamas, vykdydamas, permąstydamas. Išgyvenimais bręsta įtarimai, jog vaizduotei tiktai atrodo, o už jos tikrai esama. Vaizduotė išsiskleidžia savo sąlygiškumą, šališkumą, paneigiamumą. Už vaizduotės rėčio, už smegenų žievės primetamo simuliakro, tūno besąlygiškas, nešališkas, nepaneigamas Neįsivaizduojamasis, be jokio ryšio. Žmogus išgyvenimais vis naujai suvokia, kad jį palaiko meilė, be jokio ryšio, į kurią jisai atsiremia bebręsdamas, nuoširdžiai, drąsiai, viltingai atsiverdamas, atsisakydamas ankstyvesnės savasties, priimdamas naujesnę savastį. Vis naujai iškyla galimybė rinktis, ar gyventi vaizduotės rezgama savastimi, ar brandos akimirkomis atsiveriančia, mylinčio dangaus plytinčia platybe? Juk Dievas myli žmogų labiau negu žmogus pats save myli, labiau nei žmogus įsivaizduoja.

Suvokimas

Didysis klausimas

Vaizduotės pranokimasVaizduotės ir suvokimo pokalbisAtsiranda tarpas

Vaizduotės pranokimas

Vienumo sampratos - kas mes esame?

Prieštaravimas

Neįsivaizduojamojo suvokimas

Meno vaidmuo

Šventose vietose, kuriomis domėjosi M.Elaide, išryškėja pasirinkimas atsiremti į vaizduotę ar verčiau į Neįsivaizduojamąjį tūnantį joje ir už jos. Dieviškas suvokimas skiria Dievą už santvarkos ir gerumą santvarkoje, bet žmogiška vaizduotė nepagauna nė vieno, nė kito, nes jinai pripažįsta tiktai savo rezgamą santvarką. Vis dėl to, žmogus savo kilme yra pirm vaizduotės. Jam visų kūrėjų kūriniuose suskamba dvilypumas, juk tai nežemiški įsiterpimai žemiškume. Pripažinti menininkai savo menais kalbina juos pripažįstančią santvarką. Valdžios savo ruožtu susirūpina globoti, įtakoti ir valdyti kokybišką meną, kaip vartus į Neįsivaizduojamąjį, kuriais derėtų žavėtis, užtat pro juos neiti. Didieji menininkai visgi savo kūrinius pakrauna nuoširdumu, drąsa, viltimi. Šiomis dorybėmis žmogus atsisako savęs, kartu ir išsilaisvina iš vaizduotės, taip kad žmogus valdo ją, o ne atvirkščiai.

Menas

Arthur Danto

Kantas

Foucault

Mircea Eliade

Zhuang Ze

Dennis Dutton

Kaip valiai valdyti protą ir širdį? Trejybės ratu atsiremia į besąlygiškumą, tad į gyvenimą.

Bendrai, vaizduotė išsako sąlygiškumą. Laipsnynas išsako sąlygiškumą, šališkumą, paneigiamumą. O trejybės ratu atsiremiame į besąlygiškumą, nešališkumą, nepaneigiamumą.

Požiūris - koks kaip, požiūris į požiūrį - kodėl ar.

Vaizduotė sieja paskirų ryšių įvairovę.

Menas kuria ryšius. Ar darytų net ir jei niekas nematytų? Kaip tokia veikla įmanoma?

Požiūris skiria viską (A) ir betką (ne-A). Požiūris į požiūrį papildomai skiria kažką ne-(A ir ne-A) - ribą tarp buvimo ir nebuvimo. Požiūris į požiūrį į požiūrį papildomai skiria nieką - ta riba išnyksta, tad nėra ryšio, yra be ryšio. Pavyzdžiui, buvimas ir nebuvimas vyksta lygiagrečiai, kaip kad padalinime, visiškai atskirti. Arba buvimas išvis be nebuvimo.

Atvaizdavimas vyksta ženklais, ženklų savybėmis.

3 vienumai ko? pasąmonės, sąmonės, sąmponingumo? sau (1), vienas kitam (2), visiems ({$\infty$})? Be ryšio (sau), ryšiai su savimi (vienas kitą), visi ryšiai (visiems).

Veiksmą +1 išreiškia požiūrių grandinė, požiūrių sudūrimas, o veiksmą +2 išreiškia žmogaus ir Dievo požiūrių grandinė, tad požiūrių atsisakymas, sąmoningumo įsisavinimas. O kaip juos suderina veiksmas +3 ?

Vaizduotė veikia veiksmu +2, išsako žmogaus ir Dievo požiūrių grandinę, yra ypač požiūrio atsisakymą.

Jei vaizduotė reiškiasi veiksmu +2, tai kodėl ji neišsako klausimus, juk sąmonė veikia klausimais, padalinimais?

Keturi netroškimai yra būdai atsiplėšti nuo vaizduotės, nuo laipsnyno. Tarpe reiškiasi požiūriai:

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20210521SuvokimasIrVaizduot%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 gegužės 22 d., 13:42