Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Kalbos


Pokalbis, Pokalbiai, Pašnekovas, Sandaros, Išgyvenimo apytaka, Elgesys, Atjautos, Vertybės, Vertybių žemėlapis, Būtinas, Laipsnynas, Vienumas, Malda Senos mintys: Insignificants, Independents, RealismVConstructivism, OptimalityConstraints

Kaip trimis kalbomis išgyvename?

Suprasti kaip padalinimai, atvaizdai, aplinkybės išsako įsijautimą į vaizduotę, o trys kalbos išsako atsiplėšimą nuo vaizduotės.


三种语言


Trijose kalbose su kuo kalbu ir kodėl?

Kalbos

Dievo valios vykdymas

Sąvokos

Laipsnynai

Žinojimo rūmai

Apdorotojai


Kas yra kalbos?

Požiūris į požiūrį į požiūrį

Dievas išgyvena aštuongubą kelią - vertybes ir klausimus

Išreikštas nebuvimo tarpas tarp sąmonės ir ją atspindinčios pasąmonės.

Širdies ir pasaulio tiesų suderinimas

Mokymasis

Sandarų kaita

Kalbos laipsnynu skiria pasąmonę ir sąmonę, Dievą už mūsų ir Dievą mumyse.

Nothing is I think what separates the two levels in the QualitiesOfSigns. I should consider this all in terms of the representation of the nullsome. Note also that negation of the representation of the nullsome makes for one half of the eightfold way.

Dievo valios vykdymas: paklusti, tikėti, rūpintis. Tokiu būdu Dievas būtent mums būtinas.

Galimybė gyventi ne šiaip, o amžinai

Bendrumas - pasąmonės plėtojimas - taipogi sąmonės plėtojimas

Atitokėjusios sąmonės ir įsijautusios pasąmonės derinimas tarpinio klodo tveriniais.

Tverinių tvėrimas

Nulybės atvaizdų neigimas

Netroškimas visko

Dar

Koks kalbų tikslas?

Atmintis

Kalbomis tveriami santykiai bendruomenėje - grindžiama bendra veikla ir plėtojima ištisa bendrystė. Ir tai vyksta keliose lygmenyse, keliose kalbose iš karto, nes turi būti grindžiama bendruomenė.

Kokia kalbų esmė?

Išgyvenimų siejimas

Palyginti laipsnyną su išgyvenimų rūšimis: priežastis, apsisprendimas, pavyzdys; jautrumas, susitelkimas, pasitaisymas.

Kaip kalba įgyvendina savo tikslus?

Kalbos sandaros

Kaip skiriasi trys kalbos? Kalbų eilės tvarka

Trigubas požiūris

Trys kalbos pabrėžia skirtingus požiūrius:

Kaip trigubą požiūrį išvesti iš paprastesnių?

Dievo valios vykdymas - vidiniai požiūriai

Trys kalbos išreiškia Dievo valios vykdymą (kas yra dviprasmiška)

Kalbomis valios vertybiniai klausimai išsakomi širdies, proto ir kūno plotmėmis.

Tai šešerybės atvaizdas išsakantis kaip žmogus vykdo Dievo valią, būtent išoriniais ir vidiniais požiūriais. O kitas šešerybės atvaizdas išsako kaip Dievas vykdo žmogaus valią, jausmus įamžinant dorybėmis.

Aštuongubo kelio nuspalvinimai veda iš Dievo valios vykdymo (lygties "Dievas yra Dievas") į žmogaus valios vykdymą (lygties "Dievas yra geras") (tos pačios vertybių santvarkos), tad sieja šešerybės atvaizdus.

Nulybės atvaizdų neigimai

Trys kalbos neigia nulybės atvaizdus, panašiai, kaip trys sandarų šeimos neigia vienybės atvaizdus

Poslinkiai tarp padalinimų, atvaizdų ir aplinkybių

Kalbos veda iš vienos sandarų šeimos į kitą:

The model for narration supports this hypothesis. Extrapolation by the structure of the EightfoldWay suggests it further, as it pairs narration with topologies, verbalization with representations, and argumentation with divisions. Hence we can deduce the relationships above by permutation. This relates to Factoring and Ambiguity.

Atvaizdas (visko požiūris) - padalinimas (betko požiūris) - aplinkybė (kažko požiūris) - tai žvilgsniai atgal iš Sūnaus į Tėvą. Ir tai yra sandaros į kurias kalbos atsiremia, kurių pagrindu tveria toliau.

Tad matome, kad įvardijimu ir pasakojimu įsijaučiama, o pagrindimu nebėra kaip labiau įsijausti, tad pereinama į visišką atitokėjimą.

Aštuongubo kelio nuspalvinimai ir Laipsnynai

Laipsnynas yra interpoliacija tarp Dievo (jo troškimo) ir gerumo (laisvumo).

Aštuongubo kelio atmainos veda iš Dievo valios vykdymo į meilę:

Laipsnynas. Panašu, kad Kiparskio laipsnynas susijęs su vienis-visybė-daugis ir kad matematikos įrodymo būdai susiję su daiktas-eiga-asmuo bet tai nesiderintų su atitinkamų kalbų eilės tvarka. In the Eightfold way, God (as everything, anything or something) is matched with the gradation, yielding canonical expressions:

Sąmoningumo lygtys

Ketverybė

Trys atmintys - kaip vykdome Dievo valią - sąvokos - kalbos - su kuo siejamas viskas - ženklų savybės.

Trys kalbos išskiria tris tikrovės lygmenis - aš, bendruomenė ir pasaulis.

Kalbos sieja lygmenį kodėl su lygmenimis kaip, koks, ar.

Tokiu būdu kalbos pilnai išsako ribotos apimties asmenį.

Antrinės sandaros sieja apimčių laipsnius, kaip kad ženklų savybės. Antrinės sandaros išsako tarpą, Kitą. Tarpą išsako pertvarkymai. Plečia apimtį:

Atsakymai (kaip kad David'o pasakojimas, kaip jį pamokė gorila Bušmanas) yra pasakojimai, tai jų pavidalas mūsų prote, kaip mus paveikia ir perauklėja.

Pertvarkymų poros

Tad turi atitinkamai iškilti medis, tinkla, seka.

Duomenys

Sąvokos

Kaip skiriasi trys kalbos?


Aplinkybė (siekiamybė) tai yra teigiamai sukurta, išvesta neigiamybė, juk tai fonas kažkam. Tad ji grindžia neigiamybes. O pasakojimas (nesiekiamybė) išveda žmogų, jo balsą, požiūrį, išgyvenimą, tad iš neigiamybės išveda teigiamybę, kažką tvirtinančią.

Trokštantis Dievas eina už savęs į save, iš pirminės savasties, o išgyvenantis žmogus eina atgal, iš galutinės savasties. Kalba išsako jų tarpą. Iš kieno pusės?

Kaip išgyvenimai susiję su kalbomis?

Išgyvenama tarpu, matyt, dvejopai, kiekvienu atveju.

Kaip įvairiai bendraujame su Dievu?

Ieškok kaip dalyvauju jūsų gyvenimuose ir kaip jus sieju, kaip pereinu, šokinėju iš vieno į kitą ir suprasi, kaip viskas, viskas susiveda. Esu nulybės atvaizduose, esu ir aplinkybėse, juk iš nulybės atvaizdų išsivedu. Esu tarpe tarp nulybės ir vienybės, tarp jų paneigimų, susiek tai su troškimais, juos suvok, kaip perėjimus iš nulybės į vienybę.

Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

Dievas nebūtinas (+0 nulinė bazė), kai atsiranda kitas (+3), bet kai kitas tai pagrindas (+0) tai Dievas suvokiamas (+3 abgcolor=#ffccffr -3) tad būtinas. Tai du ketverybės atvaizdai, dvi aštuongubo kelio pusės: suvokimas ir išgyvenimas.

Kaip skiriasi paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas? Kaip jais vykdoma Dievo valia?

Kalbų seką nustato

Kaip aštuongubu keliu išsiskiria paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas? Buvo:

Nulybės ir vienybės atvaizdus sieja...

Trilypis protas. Žmogus kalba, nemyli, išgyvena viską, o Dievas...

Šitaip išdėsčius deri lygmenys aštuongubame kelyje: rūpėjimas, tikėjimas, paklusimas, vertimas... bet taip pat

Aštuongubas kelias ir jo lygtys suskaldo Dievas=X Taip pat laipsnynas apverčia X->Y ir Dievą, kaip papildinį, sulygina viduj ir išorėje?

Kalbomis persimeta ketinimai, žodžiai, mintys, jausmai, požiūriai, žvilgsniai...

Kaip kas kam atrodo? Dievui ir žmogui (įsisavinimas). Ar keičiasi trejybė? Pagrindimas "Tėve mūsų", ryšys su juo išorėje.

Ar pasisukimas trejybe susijęs su nuspalvinta ketverybe?

Ar pasakojimo vienetai (įtampos vienetai) yra pagrindimai? O pasakojimas, tai visas turinys? Jei taip, ar pagrindimo vienetai yra įvardijimai? Ir įvardijimo vienetai yra pasakojimai? Taip kad:

Koks yra Dievas: savarankiškas, užtikrintas, ramus? mylintis?

Kaip išgyvenimais esame viena su kitais? Jais arba mes, arba kiti, esame pažeidžiami. Kaip tai tampa išreikština kalba? Kalba reikšmė pasiekia kitą (ar mus pačius), taip kad jie gali perimti tą išgyvenimą, tarsi atmintį, į ją įsijausti.

Trys kalbos - sandarų nebuvimas (-), o sandarų šeimos tai buvimas (+), palyginti su išgyvenimų akstinų teigiamumu (yra, gali būti, siektina = padalinimai, atvaizdai, aplinkybės) ar neigiamumu (nėra, negali būti, nesiektina = paklūsta, tiki, rūpinasi).

Kažin kaip tai susiję su 4+2, su atvaizdais, su Dievu ir gerumu, su būdais rinktis?

Požiūris į požiūrį į požiūrį

Kiekviena kalba savaip išreiškia brandos šuolį (paklusimo, tikėjimo ar rūpėjimo).

Kalbų pavyzdžiai, duomenys. Išsirikiuoja kaip pasakojimo įtampos balsai: klausimas (rūpėjimas), tiesa (aiškinimas), įtampos balsas (liepimas). Taip pat: žinojimas kaip, žinojimas ką, žinojimas ar. (Idomu, kaip apsiverčia žinojimas, kaip trūksta žinojimo kodėl). Liepsnojantis požiūris (šokinėjanti valia, turinti ar neturinti ryšio) į įtampą keliantį požiūrį (gerumą) į jį priimantį požiūrį (Dievą).

Pasakojimas dėlioja atvaizdus, išveda padalinimą; pagrindimas dėlioja, prideda aplinkybes, išveda atvaizdą; įvardijimas dėlioja padalinimus, prideda aplinkybę.

Aštuongubo kelio nariai išsako šokinėjimą (lygtimis Dievas = ... nuo Dievo iki gerumo), atitinkamai: paklusimą (Tėve mūsų), tikėjimą (šv.Petro raktai į dangų), rūpėjimą (Palaiminimai).

Lūkesčių galim trokšti ar netrokšti, dieviškai ar žmoniškai nusistatyti. Panašiai, dvejones galim atsakyti širdies ar pasaulio tiesa, poreikius galim priimti dieviškai "Aš esu..." ar žmoniškai. Kaip suvokti tokį įsijungimą, atsijungimą? vidinį ar išorinį požiūrį?

Pagrindimas:

Įvardijimas:

Pasakojimas: Koks išgyvenimų ryšys su pasakojimu?

Neteisingumas ("Dievas nebūtinai geras") reikalingas keliant įtampą, kad ir kiekviename pasakojimo vienete.

Būtų gerai kada nors:

Užrašai

Kalbos išsako suvokimo sąlygas.

Aštuongubo kelio atmainos (Tėve mūsų, Palaiminimai, šv.Petro raktai į dangų) yra perėjimai tarp Dievo, mano Dievo ir mūsų Dievo. Tad grindžia atitinkamas kalbas susikalbėjimui.

Kalbomis Dievas išgyvena vertybes ir vertybinius klausimus. Kalbos juos sieja su ramybe (kaip ima rūpėti), užtikrintumu (kaip ima reikšti) ir savarankiškumu (kaip įvyksta).

Mūsų išgyvenimus pina trys sąvokų kalbos:

Įtampa

Išmąstymas ir išsakymas

Bendruomenė

Išmokti

Požiūrių santykiai ir nulybės atvaizdai ir vidiniai požiūriai (kalbos, Dievo valios vykdymai)

Kalba sieja koks žmogus yra (elgesys) ir koks žmogus galėtų būti (dorovę).

Įtampos vaidmuo


2022.06.07 A: Kaip trys kalbos susijusios su susikalbėjimu ir suvokimo lygmenimis?

D: Trimis kalbomis jūs susikalbate su savimi pagrindimu, su vieni kitais įvardijimu ir su Dievu pasakojimu. Tad pagrindimas plėtoja savęs suvokimą, įvardijimas plėtoja bendrą suvokimą ir pasakojimas plėtoja susikalbėjimą.

2022.06.06 A: Koks įtampos tikslas kalbose?

D: Įtampa išreiškia sąsają ir priežastingumą, kas nuo ko priklauso, tad tai yra pagrindas susikalbėjimui, kas apima plačiau ir kas siauriau. O tą skirtumą plėtoja išėjimas už savęs, juk tai ėjimas iš siauresnio į platesnį. Ir būtent tai išriša įtampą. Tad įtampa nusako savo išrišimo galimybę. O įtampa išsiriša sąlygiškai Manyje, dėliojant kas man rūpi, ir paneigiamai - doroviškai Tavyje, išreiškiant kas ką mudviem reiškia, ir šališkai Kitame, nubrėžiant kas įvyksta. Tad ta pati įtampa yra skirtingai suprantama iš įvairių asmenų kampų, o tai parodo kaip susidėlioja trys kalbos.

2022.05.11 A: Kaip mus veikia nežinojimo dorybės - ironija (nežinojimo nuoširdumas), skeptiškumas (nežinojimo drąsa), humoras (nežinojimo viltis)?

D: Tai yra trijų kalbų pagrindai, kuriais vykdoma Dievo valia aštuongubu keliu. Nežinojimo nuoširdumą apibrėžia poreikių tenkinimai, jis suprantamas kaip santykinis savarankiškumas. Nežinojimo drąsą apibrėžia abejonių dvejonės, jinai suprantama kaip santykinis užtikrintumas. Nežinojimo viltį apibrėžia lūkesčių bei jaudulių iššaukiamos gėrio kryptys, jinai santykina ramybė. Tad ironija grindžia pasakojimą ir teisingumą įsisavina paklusnumu. Skeptiškumas grindžia įvardijimą ir ištikimybę įsisavina tikėjimu. Humoras grindžia pagrindimą ir pareigą įsisavina rūpėjimu. Tad mąstyk kaip kalbomis trejybės ratas sieja įsisavinimus ir įamžinimus.

2022.04.12 A: Kaip sąvokų kalba susijusi su jos taikymu?

D: Sąvokų kalbos tikslas yra išreikšti, sustatyti nepriklausomą valią ir leisti jai susikalbėti, susiderinti su kitomis valiomis, įskaitant ir Dievo valią. Tad sąvokų kalba plėtoja suvokimo lygmenis. Ir tų lygmenų taikymas yra suvokiančiojo ir susivokiančiojo suderinimas suvoktuoju. Sąvokų kalba yra bendrai suvoktos Dvasios išraiška, o būtent ja vyksta taikymas, būtent ja reiškiama išmintis, būtent ja išbandomas, patikrinamas susivokiantis liudytojas. Jisai save plėtoja sąvokų kalba, o jį patikrina jos taikymas gyvenime.

2019.03.22 A: Kaip kalbos išsako Kito požiūrį?

D: Aš dalyvauju Kitu. Nes aš iškylu iš nebuvimo, iš tarpo. O kalba nusako tą tarpą. Tad suvok kaip septynerybė apibrėžia tą tarpą, kaip tam reikalinga suderinti sąmonę ir pasąmonę, kad viena kita tobulai iššauktų, o to iššaukimo galimybė ir yra tasai tarpas. Tad tirk kaip kalba vystosi išsakydama tą tarpą ir jo pagrindu įsivaizduodama ir įtraukdama Kitą, kaip mano esmę, kartu ir mane visą, ir jūsų asmenis, Mane ir Tave. Skirtingos kalbos įtraukia Mane, Tave ir Dievą.

2019.12.12 A: Ką trims kalboms reiškia jų apimtys: niekas, kažkas, betkas?

D: Kalbos išsako kaip jūs išgyvenate sąmoningumą. Pasakojimą išgyvenate pasąmone, įsijausdami, įvardijimą išgyvenate sąmone, atsitokėdami, ir pagrindimą išgyvenate sąmoningumu, nustatydami santykį tarp pasąmonės ir sąmonės. Tad atitinkamai išgyvenate nieką, kažką ir betką.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Kalbos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 20:05