神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Darbai, Tikslai, Dienotvarkė, 2015 siekiai, 2016 siekiai, 2017 siekiai, 2018 siekiai, 2019 siekiai, 2020 siekiai目标

Ko siekiu 2021 metais?

 • Įsisąmoninti Dievo šokį: Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.
 • Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką: Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.
 • Įsisąmoninti žinojimo rūmus: Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.
 • Įsisąmoninti meilės mokslą: Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.

Nesiblaškyti, visomis jėgomis atsiremti į Dievą už šios santvarkos.

Įsisąmoninti Dievo šokį.

Atsisakyti visų pašalinių dalykų, Dievo jėga atsiduoti išbaigti visko žinojimą, pagauti Dievo požiūrį.

Išgryninti savo supratimą Dievo

 • Artimiau pažinti Dievą.
  • Vis naujai pabūti su Dievu, draugauti su Dievu.
  • Vis skirti laiko Dievui, ypač sekmadieniais.
  • Bendrauti ir draugauti su žmonėmis, kuriems Dievas yra svarbus.
  • Gyvenime atsiremti į Dievą.
  • Vykdyti su Dievu jam prasmingą veiklą ir mokytis iš jos.
 • Įsisąmoninti Dievo požiūrį.
  • Dažniau mąstyti ir puoselėti Dievo požiūrį.
  • Sąmoningiau apmąstyti šventąjį Raštą.
  • Įvairiai tirti šventąjį Raštą.
  • Tirti tai, kas Dievui įdomu. Gvildenti jam rūpimus klausimus. Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
  • Aiškiau suprasti Tėvą, Sūnų, Dvasią, skirtumus tarp jų ir jų tarpusavio santykius.
  • Ištirti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios žinojimo rūmus.
  • Tobulai išryškinti Dievo šokį, jo sąvokas, sandaras ir raiškas.

Išvystyti savyje valią nesiblaškyti, tad lavinti savo santykį su savimi, teisingai derinti pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą, rūpestingai gyventi, valgyti, miegoti, poilsiauti.

 • Auklėti savo kūną.
  • Ankščiau eiti gulti.
  • Teisingai sverti.
  • Teisingai stovėti, sėdėti ir judėti.
  • Mankštintis.
 • Auklėti savo protą.
  • Nesidomėti naujienomis, o įvairiausių sričių esminėmis žiniomis.
  • Rasti dalykų, kurių norėčiau mokytis.
 • Auklėti savo širdį.
  • Taikdaryste užsiimti Dievo požiūriu, tad saikingai, ramiai, kantriai, su meile, jautriai, po valiai, užtikrintai, neskubant, nesiblaškant.
  • Vis po truputį skirti laiko apsitvarkyti.
   • Baigti namelio priežiūros darbus (kaminą, laiptus).
   • Įrengti lentynas ir susitvarkyti daiktus.
   • Valyti namą.
   • Parengti namą kūrybai ir veiklai.
   • Tvarkyti kiemą.
 • Auklėti savo valią.
  • Mokytis kaip ugdyti save ir ypač savo valią
   • Įvairiai tirti ir stebėti kaip sėkmingai save ugdyti.
   • Atskirai puoselėti pasąmonę, sąmonę ir jas derinantį sąmoningumą.
   • Tinkamai ir vaisingai išpuoselėti santykius su Dievu, su savimi, savo aplinka, artimaisiais, pažįstamais ir visuomene.
  • Išvystyti savyje teisingą santykį su savo pasąmone.
   • Rasti kaip prasmingai atsipalaiduoti.
   • Iškylauti.
   • Domėtis Lietuvos gamta ir jos augmenija.

Baigti išmąstyti visko žinojimo esmę.

Įsisąmoninti išgyvenimo apytaką.

 • Pagauti ir išryškinti visko žinojimo esmę.

Atsiduoti savo filosofijai.

 • Susitelkti į Dievo požiūrį.
 • Susitelkti į pačius svarbiausius klausimus.

Savo filosofiją išbaigti. Užbaigti, surašyti, pristatyti savo filosofiją.

 • Savo filosofiją surašyti sau.
 • Surašyti savo filosofiją savo bendraminčiams, visas sąvokas ir sandaras, taip kad pats geriau suprasčiau, kaip ją tobulinti.
 • Sandaras ir išgyvenimus pristatyti menais, apsakymais, eilėraščiais, piešiniais, komiksais, vaidyba, filmukais, muzika, taip kad kiti pajustų, jog tai gyva, ir suprastų, kad tikra.

Tyrimų sąsiuviniu Gvildenu naujai sudėlioti visus savo tyrimus, klausimus, atradimus, užrašus.

 • Suvestinė Suvokti ir apžvelgti, kaip visos apytakos išplaukia iš Dievo požiūrio.
  • Išmąstyti, kaip meilės mokslas išsivysto iš žinojimo rūmų.
 • Išgyvenimo apytaka Sustatyti išgyvenimo apytaką, ja nusakyti dorovę, sudėlioti visas sandaras, išsakyti padalinimų ratu ką išgyvename, atjautomis ir ypač trimis kalbomis išsakyti, kaip mūsų išgyvenimai plėtojasi, visa tai pagrįsti savo išgyvenimais. Išmąstyti, kaip išgyvenimo apytaka išreiškia susikalbėjimą su savimi, ir kaip žinojimo rūmai tai įvairiausiai išplečia.
  • Suprasti, kokius duomenis išgauti iš savo išgyvenimų, išmokti savo išgyvenimus gražiai aprašyti ir paveikslais pavaizduoti, ir aprašyti įvairiausių savo išgyvenimų, kokių tik reikia įvairių.
  • Rinkti išgyvenimus iš pažįstamų, juos sudominti išgyvenimų aprašymu.
  • Išmokti rinkti išgyvenimus iš literatūros ir istorijos.

Bendra sąvokų kalba sieti Dievą, žmones ir pasaulį.

Įsisąmoninti žinojimo rūmus.

 • Žinojimu atverti praėjimą tarp Dievo ir pasaulio.
 • Atskleisti kaip visko žinojimas naujai pristato gyvenimą ir pasaulį.

Žinojimo rūmai Išmąstyti visų žinojimo rūmų pagrindus, kaip jie išplaukia iš išgyvenimo apytakos.

 • Rinkti žinojimo rūmų pavyzdžius, tiek mokslų, tiek asmenybių. Juos pristatyti moksliniais straipsniais.
 • Suvokti, kaip visi žinojimo rūmai susiję, kaip jie visi savaip išplečia žinovo sąvoką, kokiu pagrindu žinojimo rūmai išsiplėtoja.
 • Suprasti, kaip išsiplėtoja mokslų žinojimo rūmai, kaip tai susiję su matematikos išsiplėtojimu.
 • Suprasti skirtumą ir ryšį tarp mokslų ir asmenybių žinojimo rūmų.
 • Susipažinti su asmenybių žinojimo rūmais.
  • Tirti Tėvo ir Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
  • Nusakyti žymiausių mąstytojų žinojimo rūmus, susipažinti su jų svarbiausiais rašiniais.

Padėti sau ugdytis

 • Selflearners.net pradėti sąsiuvinyje kaupti ir tirti savo išsiaiškinimo būdus.
 • Puoselėti su mano filosofija susijusius mokslus: matematiką, biologiją, šachmatus.
 • Susidaryti sąrašą klausimų ir dalykų kurių norėčiau išmokti.
 • Mokytis įvairiausių mokslų: Matematikos ir logikos, fizikos, kalbotyros, smegenų mokslų, literatūros, muzikos, chemijos, biologijos, botanikos.
 • Lavintis Kurti sau mokymosi priemonių mokytis matematikos ir kitų mokslo šakų. Žinias pristatyti menais.
 • Susipažinti su žymiausių rašytojų kūriniais, apysakomis, eilėraščiais, įvairiomis kalbomis.
 • Mokytis ispanų, kinų, jidiš, hebrajų, rusų, vokiečių ir kitų kalbų.
 • Įvairiomis kalbomis skaityti ir tirti Šventąjį raštą.
 • Savo filosofijos sąvokas išsakyti įvairiomis kalbomis.
 • Įvairių dalykų mokytis įvairiomis kalbomis.
 • Tyrimais mokytis rašmenų, prielinksnių, jausmus išreiškiančių žodžių, sintaksės reiškinių, eilėraščių, apsakymų.
 • Savo namus ir kiemą išpuošti mokymosi priemonėmis.
 • Kurti, rašyti ir vaidinti.
 • Mokytis muzikos.
 • Lavinti žaismingumą.

Padėti paskiriems šviesuoliams ugdytis

 • Dalintis savo filosofija su kitais ir ieškoti, kas ja domisi.
 • Įvairiai išsakyti savo filosofiją kitiems, ypač savo klausimais.
 • Parašyti Vadovėlį šviesuoliams, kokiais įvairiausiais pratimais galima ugdyti savarankišką mąstymą, pažinti savo vertybę ir savo žinojimo rūmus, gvildenti savo klausimus.

Mokytis kartu

 • Rasti su kuo mokytis ir kurti kartu. Dalyvauti mokymosi ir kūrybos rateliuose.

Išvystyti žinojimo rūmų svetainę SelfLearners.net kaupti ir pristatyti išsiaiškinimo būdus ir aprašyti asmenybių bei mokslų žinojimo rūmus.

 • Asmeniškai tirti matematikos, šachmatų, tikslųjų mokslų, biologijos ir kitų sričių žinojimo rūmus.
  • Svetainėje kaupti ir pristatyti duomenis, pavyzdžiui, vertybes, klausimus, išgyvenimus, išsiaiškinimo būdus, kurių pagrindu rašysiu straipsnius.
  • Rašyti mokslinius straipsnius apie įvairiausius žinojimo rūmus, pradedant matematika.
 • Tirti Dievo, Jėzaus, Dvasios žinojimo rūmus.
  • Tirti įvairius tikėjimus ir įvairias pasaulėžiūras išreiškiančius žinojimo rūmus.
 • Bendradarbiauti su norinčiais ištirti savo asmeninius žinojimo rūmus ir savo tiriamų mokslų žinojimo rūmus ir jų pagrindu sumaniau gvildenti savo klausimus.
  • Dirbti su paskirais šviesuoliais.
  • Rengti seminarus įvairių mokslų šviesuoliams.
  • Sukurti sąsają kaupti išsiaiškinimo būdus ir susidėlioti žinojimo rūmus.
  • Rašyti paraiškas paramai.

Puoselėti matematikos svetainę www.math4wisdom.com

 • Ja pristatyti savo filosofiją, parodyti jos tikrumą, taikomumą ir vaisingumą.
  • Savo filosofijos uždavinius ir sąvokas pristatyti matematika.
  • Išsiaiškinti, kaip ir kodėl matematikoje pasireiškia mano išmąstytos sandaros. Savo atradimus matematikoje pristatyti moksliniais straipsniais.
  • Išvystyti savitą požiūrį į matematiką, kas reikšminga, kaip ji išsivysto, kam ji prasminga ir reikalinga, ką jinai reiškia įvairiausių mokslų žinojimo rūmams.
  • Išsiaiškinti, kaip matematikos žinojimo rūmai susiję su matematikos mokslo šakų, teiginių, uždavinių ir sąvokų vystymu. Apžvelgti visą matematiką.
 • Ja parodyti kaip mokausi matematikos ir kaip savo filosofijos klausimus gvildenu matematikoje.

Puoselėti su savitu matematikos švietimu susijusias pragyvenimo galimybes.

 • Savo mintis kitiems pristatyti aiškiai ir įdomiai.
 • Kurti susijusias mokymosi priemones.
 • Puoselėti meninės išraiškos galimybes.
 • Susipažinti su galimybėmis pragyventi ir išvystyti tinkamiausias.
  • Susipažinti su tuo kas jau daroma.
  • Susipažinti su esamomis bendruomenėmis.
  • Susipažinti su jaučiančiais poreikį.
  • Rasti kas domisi manimi, mano požiūriu, mano žiniomis, mano telkiama bendruomene.

Mylėtojų amžinos brandos pagrindu puoselėti šviesuolių bendrystę.

Įsisąmoninti meilės mokslą.

 • Atpažinti šviesuolių bendrystės apraiškas ir palaikyti jos veiklas.

Tobulėti kaip Dievo tyrimo priemonė.

 • Tapti jautresniu žmogumi, širdingesniu, šiltesniu, labiau mylinčiu, atsiliepiančiu.
  • Vis patarnauti kitiems.
  • Padėti Mamai ir Tėtei.
 • Suvokti ką reiškia amžinai bręsti pasąmone, sąmone, sąmoningumu ir jų tarpusavio santykiu.
 • Mokytis taikdarystės, susikalbėjimo, prasmingo bendravimo, saviugdos.
  • Rinkti pavyzdžius, kaip suveikia arba nesuveikia taikdarystė, auklėjimas, kaip pasireiškia amžinas gyvenimas čia ir dabar, ir kaip jis palaikomas.
  • Ieškoti žmonių, kuriems rūpi taikdarystė, plačiausia prasme, ir su jais bendrauti ir bendradarbiauti.

Savyje puoselėti šventą erdvę Dievui gyventi manimi.

 • Juslėmis atpažinti ir branginti šventumą.
  • Susipažinti su įvairių amžių ir kultūrų religine muzika, rasti kas man prie širdies, klausytis.
  • Klausytis gospel muzikos.
 • Įvairiais menais kurti Dievui prasmingus kūrinius.
  • Lavinti muzikos įgūdžius.
  • Šlovinti Dievą muzika.
 • Melstis.
  • Išmokti teisingiau kalbėti ir suprasti "Tėve mūsų" įvairiomis kalbomis.
  • Mintinai išmokti maldų hebrajų ir aramėjų kalbomis.
 • Lavinti savo pasąmonės, sąmonės, sąmoningumo santykius su Dievu.
  • Apmąstyti ir puoselėti savo santykį su Dievu, kaip su juo bendrauti ir bendradarbiauti, kaip į jį atsiremti, kaip su juo draugauti su kitais.

Gyventi Dievu

 • Pasąmonėje išpuoselėti Dievą manyje, jo gerumą, gerą valią, gerą širdį.
  • Džiaugtis Dievu. Šlovinti Dievą.
 • Sąmoningai įkūnyti už manęs esantį Dievą, gyventi jo požiūriu, laikytis jo įsakymų, savyje ugdyti paklusnumą jam, vykdyti jo valią, siekti jo tikslų, gyventi jo sumanymais.
 • Sukurti galimybes šventai Dvasiai savo meile šokinėti tarp manęs ir kitų žmonių.

Dievą įtraukti į šviesuolių bendrystę

 • Pamąstyti su Dievu kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę.
 • Bendrauti su kitais Dievo pagrindu.
 • Melstis su kitais. Kartu šlovinti Dievą. Puoselėti maldą dviese trise ir su kitais bendrauti su Dievu.

Atpažinti šviesuolių bendrystę, įsijungti į ją, dalyvauti joje ir ją puoselėti.

Puoselėti draugystes

 • Prasmingiau ir įvairiau bendrauti su pažįstamais.
 • Susisiekti su pažįstamais iš ankščiau.
 • Rasti kas domisi bendra veikla, tai palaikyti.
 • Susipažinti su daugiau žmonių, ypač su nustumtaisiais.
 • Domėtis kitų išgyvenimais, kartu su jais tirti savo ir kitų išgyvenimus.

Puoselėti galimybes su pažįstamais

 • Šviesuolių bendrystė
  • Silvijus, Kazimieras
  • Mindey
  • Tomas
 • Taikdarystė
  • JonasNoreika.com - Evaldas
  • Vilniaus žydų kapinės - Valdas
 • Tikslieji mokslai
  • Thomas
  • Rimvydas

Savo aplinką pritaikyti šviesuolių veiklai, savo ir kitų, tad jautrumo lavinimui.

 • Po truputį kviesti svečius bendradarbius.
 • Namelį pritaikyti mokymuisi ir kūrybai, kartu dėsningai gražinti aplinką.
 • Gilintis į kiemo augmeniją, dėsningai kurti įvairiausius augalų telkinius, išmąstyti kiemą veiklai.

2021Siekiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 sausio 16 d., 13:35