我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Gyvenimo lygtis, Amžinas gyvenimas, Suvokimo lygmenys, Išėjimas už savęs, Ir keturi

Kaip amžino gyvenimo raiškos grindžia visko prasmę?

Kokia Dievo valios reikšmė?


Amžino gyvenimo pjūvis

 • Kaip amžino gyvenimo pjūvis sudėlioja Dievo ir žmogau požiūrių grandinę?

Sąvokos

 • Kaip pjūvio sąvokos telkia asmenis?
 • Kaip išmintis telkia asmenį?

Sąvokų santykiai

 • Kaip gera širdis sieja gerą valią ir Dievo valią?

Amžino gyvenimo stulpelis

Amžino gyvenimo stulpeliu vadinu keturias gyvenimo lygties sąvokas: amžiną gyvenimą, išmintį, gerą valią, Dievo valią.

Amžino gyvenimo stulpelio sąvokos

 • yra atitinkamų suvokimų išdavos.
 • yra amžino gyvenimo išraiškos.
 • yra tai, kas svarbiausia gyvenime.
 • yra asmenų Dievo savybės

Permąstytini teiginiai apie šias sąvokas

 • Santykiai su Dievu
  • yra išminties (visko žinojimo) rėmai.
  • yra Dievo pažinimai.
  • sieja ne-Dievą ir apimtį
  • jomis Dievo galimybė yra Dievas nes renkasi Dievą vietoj savęs
 • Santykiai su mumis
  • jomis susirandame nuostatą ir jos laikomės
  • yra tai, kas priimta nes yra už prielaidų apimties
 • Jų vaidmuo grindžiant išėjimą už savęs, tad asmenų seką
  • atveria erdvę sekančio asmens laisvei
  • skiria tai, iš kur kilome, ir tai, kurlink einame
  • yra buvimas vienų viena už žinojimo, tad yra galimybė būti ne viena, yra vienų vienumo vieningumas už santvarkos, vieningumas buvimo viena (apimtyje ir už jos) kuris vyksta už apitmies, pirm neigimo ir atveriantis apimtį neigimui, Kitam. Užtat asmuo gali išeiti už savęs, būdamas viena už apimties (amžinu gyvenimu, išmintimi, gera valia, Dievo valia), už santarkos, sąmoningume, išeinant į Dievą, tad pasirenkant Dievą, sutampant nuostata. Skiria žinojimą ir apibrėžimą.
 • Jų vaidmuo mus telkiant asmenimis
  • parūpina židinį, yra būklės kuriomis asmuo palaikomas
  • Dievas savo valia mus telkia Kitu. Aš gera valia mus telkiu Tavimi. Toksai sutelkimas į židinį mus pastato apimtyje, kurioje yra atgarsio kilpa ir aplinkybėmis, kuriomis gali būti atsakymas pagrįstas platesniu požiūriu.
 amžinas gyvenimasišmintisgera valiaDievo valia
asmenų Dievo savybėDievo Dievo amžinas gyvenimasMano Dievo išmintisTavo Dievo gera valiaKito Dievo Dievo valia
mūsų telkimas asmeniuKitas telkia DievuTu telki ManimiAš telkiu TavimiDievas telkia Kitu
pagarba laisveiKito pagarba Dievo laisveiTavo pagarba Mano laisveiMano pagarba Tavo laisveiDievo pagarba Kito laisvei
kaip Dievas gyvena mumisnesuvoktojo Dievo trejybėsuvoktąja Dvasiasusivokiančiu Sūnumisuvokiančiuoju Tėvu
suvokimo lygmenyssuvokimassavęs suvokimasbendras suvokimassusikalbėjimas
sąmoningumo lygmenysviskasvisko žinojimasvisko nežinojimasvisko įsisąmonijimas
Dievo pažinimaspažinti Dievąžinoti viskąžinoti troškimuspažinti meilę
Dievo-žmogaus nežinojimas-žinojimasDievo laisvė - Dievo nežinojimas niekožmogiškasis visko žinojimasžmogiškasis nežinojimas nieko - gražus taikymas visko žinojimoDievo žinojimas visko
netroškimų pranokimaskūno poreikiai, tenkinimai, "Aš esu"abejonės, dvejonėslūkesčiai, jauduliai, gėrio kryptysaštuongubas kelias - paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas - trys kalbos
ką Dievas priima, gyvena išeities taškasnuostatapožiūris
sandara įkūnija, tad grindžia trejybės ratąDievas (pasireiškiantis trimis vaidmenimis)Sūnaus sandara įkūnija DvasiąTėvo sandara įkūnija SūnųDvasios sandara įkūnija Tėvą
sandarostrejybės ratas4x2 aštuonerybė1+3+3+1 = 1+1+1 Dievo trejybė(4 1) (4 2) dešimt Dievo įsakymų
šuoliai iš vienos savasties į kitą savastį per trečią savastį, papildinįtarpu, tarp žmoniųtarp žmogaus ir Dievo, troškimo ir išgyvenimo lygmenų
sandaros paskiras išgyvenimas, laipsnynasišgyvenimų rūšys, gėrio kryptys, Kristaus pamokymaidangaus karalystė žemėje, dešimt Dievo įsakymų, ženklų savybės, dvejonės, gvildenimai, nesusivedimai, pertvarkymai, kalbos, įsisavinimas, visuma

Pastabos

 • Pagarba laisvei, tai meilės palaikymas. Meilė, tai laisvės palaikymas.

Dievo ir žmogaus požiūrių grandinė

Mes gyvename Dievu, kuris gyvena mumis

 • Vykdydami Dievo valią - paklusdami (jo įsakymui mylėti), tikėdami, rūpindamiesi - įtraukiame Dievą į šviesuolių bendrystę, į tarpinius lygmenis - jisai gyvena mumis - visko nežinojimu (gera valia) ir visko žinojimu (išmintimi). Jisai mūsų gerą valią gyvena gera širdimi. Įtraukdami Dievą gyvename amžiną gyvenimą - visko įsisąmonijimą, Dievo ir gerumo atskyrimą.
 • Gera valia išeiname už savo vaizduotės, išmintimi laikomės už jos, įsitvirtiname už jos. O tuomet galime gyventi ne savo valia, ne savo gyvenimu, o Dievo valia ir Dievo amžinu gyvenimu. Tai ir yra mūsų tikslas. Ne pabėgti nuo gyvenimo, o išsilaisvinti iš jo, išplėsti savo supratimą ir gyventi plačiau, Dievo požiūriu.

Lygmenų išskledimą ligi Dievo valios

Amžinas gyvenimas ir Dievo valia

 • Dievo valia yra, kad viskas būtų atskleista, išreikšta, žinoma, tad Dievas išeina už savęs, bet taip, kad visa tai būtų mumis gyvenimiškai patvirtinta. O tam paskui reikalinga, kad galėtumėme nusitaikyti į Dievą glūdintį už visko, išlikusį už šio pasinėrimo, užtat tai yra amžinas gyvenimas, tai yra Dievo laisvė, kad jis gali išeiti už savęs ir gali neišeiti. Tad viskas išplaukia iš Dievo laisvės. Amžinas gyvenimas yra Dievo laisvė, o Dievo valia yra jo pasirinkimas viską išreikšti: tėra tai kas reiškiasi.
 • Dievo valia (paklusnumas, tikėjimas, rūpėjimas - visko įsisąmonijimas) suderina visko žinojimą (išmintį) ir visko nežinojimą (gerą valią - priimti Dievo valią) gražų taikymą. Amžinas gyvenimas - įsisąmonintas viskas.
 • Gera valia ir išmintis yra tarpiniai vaidmenys.

Dievo valios vykdymas kitais lygmenimis

Trys vidiniai požiūriai (paklusimas, tikėjimas, rūpėjimas) sieja keturis lygmenis

 • Svarbiausia gyvenimui, ką reikėtų išsakyti, tai kaip vykdyti Dievo valią pasirinkimais - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu - išėjimu už savęs iš savęs.
 • Paklusimas veda iš Dievo valios į amžiną gyvenimą, tikėjimas iš geros valios į amžiną gyvenimą, rūpėjimas iš išminties į amžiną gyvenimą. Jeigu neturi išminties, nė geros valios, belieka paklusti.

Vienumai

Troškimų-netroškimų-atliepimų-pranokimų-atjautų pagrindas yra žmogaus suvokimo keturios terpės (neapibrėžtumas, apibrėžtumas, įsivaizduojamumas, neįsivaizduojamumas) - Dievo išėjimo už savęs keturios pakopos. Ketveriopai iškyla vienumo klausimas:

 • Amžinas gyvenimas: jokio vienumas
 • Išmintis: vieno (Tėvo) vienumas - asmens ir būklės
 • Gera valia: dviejų (Tėvo ir Sūnaus) vienumas - išeinančio už savęs į save ir išeinančio už savęs iš savęs
 • Dievo valia: trijų (Tėvo, Sūnaus, Dvasios) vienumas

Nes turi sutapti visose keturiose pakopose tiek asmuo, tiek būklė

 • Amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia yra Dievo nežinojimai, juk atsiremia į mūsų laisvę.
 • Dievo žvilgsnis (visko žinojimas) yra išmintis, Dievo požiūris (visko nežinojimas) yra gera valia, Dievo valia (visko įsisąmonijimas).

Amžino gyvenimo pjūvis išsako asmenų Dievo savybes:

 • Dievo Dievas pasižymi amžinu gyvenimu
 • Mano Dievas pasižymi išmintimi
 • Tavo Dievas pasižymi gera valia
 • Kito Dievas pasižymi Dievo valia

Užrašai


2022.09.23 A: Kaip Dievo valia sieja išmintį (visko žinojimą) ir gerą valią (visko nežinojimą)?

D: Dievo valia Dievo esmė - meilė - susitelkia į žmogų, į valią, į meilę tobulybei. Ir ta esme žmogus, jo valia, kartu yra mylima ir pati myli. Ir jinai savo nežinojimu remiasi į Dievo žinojimą. Tad meilė sutelkiama visko žinojimu - išmintimi - ir visko nežinojimu - gera valia, jų susistatymu. Dievo valia Dievas gyvena valia, tad meile.


AmžinoGyvenimoPjūvis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2024 gegužės 04 d., 13:40