神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Aprašas?, Suvestis?, Apžvalga, Klausimai, Nebūtinas, Būtinas, Vienas?, Šviesuoliai, Lou?, Dievas

Išmąstau, aprėpiu ir pristatau, ką savo gyvenime išsiaiškinau.

 • Kuriu plakatą ar parodos maketą, kurį pristatysiu filosofui matematikui Lou Kauffman.
 • Kuriu savaitinį vaizdaraštį, kuriais apžvelgiu savo darbo eigą ir žaidžiu kūrybinėmis galimybėmis.
 • Balandžio mėnesį, 2012 metais, South Side Community Art Center rengsiu parodą.
 • Telkiu bendraminčius bendrystei, bendrai kūrybai, veiklai. Kviečiu prisijungti! (Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt)
 • Rašau tinklalapius, gal kada parašysiu knygutę, gal vadovėlį gvildentojams, panašiai, kaip Baden-Powell parašė Skautybę Berniukams.

Gvildenimai

Stengiuos vis tirti tai, kas svarbiausia:

 • Parodos kambario išdėstymu sugretinti, sulyginti įvairius visko pristatymo būdus: visko žinojimą ir žinojimo taikymą; žinojimo rūmus; klausimų brėžinį; Dievo vaidmenį.
 • Apžvelgti Dievo vaidmenį įvairiausiose sandarose, pavyzdiniuose išsiaiškinimuose ir klausimuose. Kaip jo vaidmuo juos sieja?
 • Išnarplioti sandaras: pirmines sandaras, visaregį, antrines sandaras, kalbas ir asmenų lygčių vaidmenį įrodant Dievo būtinumą.
 • Žinojimo rūmus ir sandarų rūšis susieti su klausimais.
 • Rūšiuoti paradoksus ir suvokti jų visumą. Susieti su lygmenimis ir jų poromis.
 • Suvokti kintamųjų rūšis. Susieti su paradoksais?.
 • Suvokti kaip Jėzus ir Dievas mąstė tikėjimą ir rūpėjimą ir jų sąsąją, taip pat ir paklusimą. Kokie Jėzaus lūkesčiai?
 • Suvokti tris kalbas: susieti klausimus su įvardijimu; išsiaiškinimus su pagrindimu; ir kaip suprasti ir pavaizduoti pasakojimą?
 • Kaip žmogaus požiūriu taipogi suvokti visas sandaras? Ką jos jam reiškia ir kaip jisai jomis dalyvauja? Kaip susiveda Dievo ir žmogaus požiūriai pasiklydusiu vaiku?
 • Visame žinojime, koks ryšys tarp Dievo, amžino gyvenimo, gyvenimo ir gerumo? Kaip tai atsispindi sandarose? ir būtent Dievo ar mūsų požiūryje?
 • Kaip pavaizduoti:
  • visaregį
  • kambari viduryje: pirmines sandaras ir 6 antrines sandaras
  • tris kalbas ir jų ryšį su paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu? ir tylėjimu
  • antrines sandaras amžino gyvenimo pusėje
  • naują visuomenę (Užupis) beyond the river, už upės
  • nulybės ir vienybės atvaizdus, jų paneigimą ir paneigimų suvedimą aštuongubiu keliu?

Paroda: Dievo protas?

Turinys

Žr. Suvestis? Pagrindinė mintis: Bandau suvesti visa ką esu išmąstęs, tad bandau įsivaizduoti Dievo protą. Iš pirmapradžio Dievo klausimu "Ar aš būtinas?" atsiskleidžia ir susiveda Dievas, mumis amžinai bręstantis, kad galėtų kiekvieną pasiekti.

Kaip Dievą suvokiame priklauso nuo to, kokiu asmeniu gyvename: Kitu, Tavimi, Manimi ar Dievu? Kiekvienas asmuo lemia savitą bendrystę.

Vaizduojamos Sąvokos

Dievo sėkla, tai protas, kuris Dievui ir žmonėms bendras. Ar Šventoji Dvasia (ir išmintis) tad mums bendra. Mes (Kristumi) iškylame iš tos sėklos. Geroji sėkla tai yra, Kristaus palyginimu, ir Dievo žodis vykdyti jo valią.

Dievas sėja sėklas, talentus, teikia galimybes.

Išsakyti savo gyvenimo pasaką, gal jinai visų?

Bene Dievo požiūris išreiškiamas Dievu ir amžinu gyvenimu, o mūsų požiūris į tas pačias sandaras išreiškiamas gerumu ir gyvenimu.

Uždaviniai

Kaip kambaryje išdėstyti visas sandaras (nebūtinumo eigą) ir valios vykdymą (būtinumo eigą)? Viskas, visaregis, pirminės sandaros kyla iš pradžios sienos. Jos susiveda su pabaigos siena, kurioje yra antrinės sandaros, kurios pirminių sandarų iššauktos. Kaip suvokti pirminių sandarų veikimą pirm santvarkos, derinant tikėjimą ir rūpėjimą? Lubose tai parodyti?

Yra keturi sluoksniai, klodai, kuriais pristatau:

 • Dievas: Kodėl? Žinoti viską: Atsakymai (Sandaros). Dievas būtinas ar nebūtinas? Kaip jam kiekvieną pasiekti? Sandaros, Dievo valios vykdymas.
 • Aš: Kaip? Žinoti betką: Išsiaiškinimai. Žinojimo rūmai. (Tikėjimas)
 • Tu: Koks? Žinoti kažką: Klausimai. (Rūpėjimas)
 • Kitas: Ar? Žinoti nieką: Aklavietės. "Mintys", tarp jų, pavojingos mintys. Tai "meilės" ir kitų vertybių sieną, jos mūsų sėklos mumyse, tačiau jos paskiros, kaip žvaigždės danguje. (Paklusimas)

Kaip pristatyti ir išmąstyti tuos keturis sluoksnius? Pavyzdžiui, niekas (mintys) tai dirvožemis.

''Prieštaravimas manyje, kurį turiu išrišti: kurioje aš upės pusėje? (ar ženklais esame abejose?) ar dangaus karalystė yra vieno didelio šuolio? ar daug mažyčių?

Išraiškos priemonės

Vijokliai Galvoju žmones pavaizduoti vijoklinės drobės kirpiniais.

Sandaros O sandaras vaizduoti Tinker Toys?

Lubos Kaip su lubom? Ar bus žvaigždžių? Ar jas sieti su žmonių kertinėm vertybėm ar su klausimais? Ar iš jų daryti sandaras?

Kuriai sienai priklauso Dievas, Mes, Vienumas, Yra-Užtat-Nebūtinas ir kuriai priklauso Dievas Mumis, Bendravimas, Kitas, Nėra-Užtat-Būtinas? Kaip jos bendrauja?

Pagalvės arba pagalvėlės geltonos, raudonos, mėlynos spalvos, ant kurių galima atsisėsti

Kėdės Išdėstyti kėdes, kuriose žmonės gali atsisėsti, ar vietas kur gali atsistoti, ir suvokti požiūrį, sandarą. Kambario viduryje pastatyti tris kėdes ratu, trejybę, kurią galima pasukti ratu, kuris gal ir gali judėti po kambarį ratais, arba ant pakilimų. Padaryti kampų pakilti (kopėčiom) ar atsigulti (karste)?

Kaukes Užsidėti kaukes. Jas galiu parduoti.

Klausimai Klausimais asmuo pasitraukia, išverčiamas į bendruomenę.

Veidrodžiai Kaip ir kur pastatyti veidrodžius ar veidrodėlius, pavyzdžiui, atsigręžti atgal į Dievą? ar Dievo sienoje pristatyti, kad žmogus žiūrėtų į save arba į amžiną gyvenimą? Pastatyti veidrodžius: kad iš nelaimingosios sienos kampo matytųsi Dievo siena; o iš jo sienos matytųsi užkampis su televizoriumi ir Kristumi. Ir kad žiūrint į laimingą sieną matytųsi nelaimingoji siena, ir atvirkščiai, veidrodėliai.

Dirvožemis Žemutiniu metru pavaizduoti dirvožemį, gerą dirvą ar šiukšles. Dirvožemiu pristatyti klystkelius, prastą ir gerą aplinką, dirvą.

Šešėliai Šešėliai gali kristi iš lango į kambarį, taip pat iš šviesų, kaip Platono urve. Šešėliais, tikrais ar tariamai, visaregis gali būti sutapatinimas su žinojimo rūmais, ir pirminės sandaros viduryje kambario suvedamos su jomis esančiomis Tavo sienoje.

Spalvoti žmonės Geltoni žmonės kartojasi abiejose pusėse, tos pačios figūros gal? tie patys žmonės. O raudonuose irgi yra muzikos sėkla ir jie auga geltonojoje pusėje taipogi, išauga iš dirvožemio. Juos gal maitina, jais rūpinasi.

Sienų sąsajos Jei Dievo siena (kaip) veda į gerumo sieną (koks), tai amžino gyvenimo siena (kodėl) veda į gyvenimo sieną (ar) ? Ar kaip?

Batai Išdėstyti batus (ar pėdsakas) vietoj kėdžių.

Užuolaidos Dievą apsupti drobėmis, taip parodyti viską, sumaištį ir tvarką, visko apėmimą, Dievo sandarą.

Užrašai

 • Everything is the structure of God (dėžės priekyje). O šone: Everything: has no external context, has no internal structure, accepts all things, is a required concept. Kitoje, kūdikio pusėje: "He has hidden it from the wise, and revealed it unto children and fools."
 • He will teach you all things.
 • He (You) will do greater works than these.

Paveikslai paveiksluose Nutapyti kiekvieną didelį paveikslą mažesniu formatu ir įterpti tą paveikslą didžiuliame paveiksle.


Ką noriu pavaizduoti

Asmenys Pasiklydęs vaikas Kristaus mąstymas

Pradžios siena - Dievas (Dievas - VisumaVisumoje)

Ką noriu pavaizduoti

 • Pirmapradį Dievą, dvasią
 • Viską ir jo keturias savybes
 • Išėjimą už savęs
 • Visaregį
 • Keturias apimtis
 • Keturias pirmines sandaras (galima supaprastintai)
 • Šešias antrines sandaras (galima supaprastintai), kaip jos kyla iš pirminių sandarų porų
 • Laipsnynas

Šūkis: Am I necessary?

Žiūrint atgal parašyta: Will you reply?

 • Tai Dievas atsakymui; žmonės paklūsta.

Dievo choru "Mes" esame viena. Dievo veidai gieda padalinimus, pavaizduotus natomis.

Dievo ranka rodanti "Apsisuk, atsigręžk!" žiūrėk pro langą. Dievas rodantis į Dievo valią.

Išsišaiškinimas: venk blogio. Mirtis. Karstas?

Mūsų klausimai, kas mes esame, ką mums veikti?

Pastatyti kambario maketą. Kaukolė ir Andrius sėdi, guli prie maketo, atsako, "Ne, bet taip" ir "Taip, bet ne".

Pavaizduoti viską ir jo savybes.

 • Savo dėžės, dėžių apėmimą?
 • Seną World Book enciklopediją panaudoti? Ar medžiagą iš Howard Seales?
 • Viskas išplaukia iš Dievo.
 • Viskas kaip milžiniškas kamuolys, netgi ardymo kamuolys, jovalas paleistas iš Dievo rankų.
 • Aibė akių, jutiklių.
 • Durys bene dalis visko sprogimo.

Pabaigos siena - Kitas (Amžinas Gyvenimas - VisumaVietoje)

Ką noriu pavaizduoti

 • Pirmines sandaras su visom detalėm
 • Padalinimus, atvaizdus, aplinkybes, kaip susiję
 • Padalinimų ratą
 • Tris kalbas
 • Kaip susiję su Dievo valios vykdymu, su Dievo branda, su Dievo būtinumu, su žmogaus gaivinimu
 • Geros valios pratimus - tikras tiesas, klystkelius
 • Vertybės ir gvildenimai
 • Padalinimai
 • Atvaizdai
 • Aplinkybės
 • Pasakojimas
 • Įvardijimas
 • Pagrindimas
 • Amžinas gyvenimas
 • Ženklų rūšys
 • Ženklų savybės
 • Vaizdavimai
 • Tėve Mūsų, Palaiminimai, Šv.Petro raktai į dangų

Šūkis: How do I reach each one?

Žiūrint atgal parašyta: Will you obey?

 • Dievas paklusimui; žmonės atsako nuoširdžiai.
 • Pasakojimas, kas įvyksta.

Išsiaiškinimai 4+6, santvarka. Antrinės sandaros. 4+6 susieti su dvylika klausimų.

Ant taurės kaupti, rūšiuoti žmonių kertines vertybes.

Mes kartu svarstome, koks amžinas gyvenimas, jo bendrystė?

Gyvename "Kitu". Kitas yra narve. Tas narvas yra bendrystė, miestas, Užupis. Iš stiklo, iš permatomos medžiagos, pastatyti rūmus, pasinaudoti langais. Gal veidrodiniu dėsniu pastatyti langų forma, kad išeitų į kambarį kaip kad išeina į lauką, kad gautųsi lęšis. Šviesuolių bendrystė, bendruomenė, visuomenė - apsupanti Kitą. Tas "Kitas" yra tuščia kėdė?

 • Išmokstame gyventi klausimais, kaip kad Dievas gyvena.
 • Pabaiga yra klausimas, begalinis, jų įvairovė.
 • Tai paklusimas Dievo valiai. Klausimu Dievas nė būtinas, nė nebūtinas.
 • Dievo valia, tai "amžinas gyvenimas", Dievo išplėtimas.
 • Kitu gyvena Jėzus, o jis su Dievu sutampa šventąja Dvasia. Jėzumi ir šv.Dvasia Dievas yra Kitame.
 • Klausimai atsiremia į siekį, tai žmogaus valingumo išraiška.
 • Dievo valia atveria galimybę Dievo Trejybei, jos įsisąmonijimu, kuria Dievas gali būti valingas, ne tik strimagalvis.

Mano siena

Ką noriu pavaizduoti

 • Vaikystės pokalbį su Dievu
 • Žinojimo rūmus
 • Geras mintis, gerą dirvą
 • Gyvąjį Jėzų
 • Dvylika klausimų
 • Šviesuolių bendrystę
 • Gerą vaiką

Šūkis: I want the good

Žiūrint atgal parašyta: Will you care?

Pavaizduoti:

 • Mano vaikystės pokalbį su Dievu - Dievas lubose, blankus
 • Žinojimo rūmus (su pėdomis (pašnekovas-žmogus) ar batų poromis (pašnekovas-kalba), gali būtų 4 batai ir 6 mišrios poros). Rūmai, namai. Fotelis.
 • Bendrystė - dvylika klausimų - vaikas apsuptas klausiančių? Didelis nelaimingas veidas, tarsi saulė, žiūri į prasigėrusį, laimingą veidą, gulintį žemai, kitoje pusėje.
 • David ir Andrius perėjo - aplinka - bendrystė
 • Gerumas (atskirai santvarkoje puoselėjant jį, tačiau neribojantį jį šiuo gyvenimu, neribojantį Dievo gerumu, juk mūsų gerumas gali išeiti už šio gyvenimo ir už Dievo)
 • Dangaus karalystė (tiki gyvą Jėzų)
 • Dievas rūpėjimui; žmonės tiki
 • Jėzus, tai mes
 • Dievas nebūtinas!
 • Didėjanti laisvė, savanoriškai laikantis tiesos
 • Gyvasis Jėzus
 • Neturėti ryšio su Dievu -
 • Esame viena - mes atskirti
 • Žiūri teisinga kryptimi (į klausimus)
 • Gerumas (Dievas santvarkoje)
 • Dievo Sūnus
 • Dievas nebūtinas (išsivysto sandaros atitinkančios Mane, Tave, Kitą) (žiūrėti ta kryptimi kuria Dievas žiūri)
 • Viską žinoti (kaip viskas išsiveda?).

Jėzus mūsų pasaulyje viliasi, kad esame viena.

Įvaizdžiai:

 • "Minčių sodas", sodininkas rūpinasi sodmedžiais.
 • Žmonės eis tiesiai, noromis, link langų, Dievo valios, nepaisant pasiaukojimo.
 • Akmenys, kuriais pereiname per upę.
 • Sėkla auginama ūkininkų laimingojoje sienoje, saulė (didelė galva) verkianti (tarsi nuo svogūnų) juos laisto. Baigiasi stalu, kur visi susėda. O gal tas stalas yra amžinojo gyvenimo pusėje?

Šventųjų siena

 • Mama, Tėtė, Jonas, Rima
 • Senelė
 • Cindy Lewis, Lacie Diaz
 • Dean Andrews, Johnny Gonzalez
 • Miss Minder, Carol Young, Dewain Barber, Senor Tinkle, Saul Schacter, Robert Snyder
 • Joe Sochor
 • Shu-Hong Zhu, Kangning Liou
 • John, Julie Harland
 • Regina
 • Edward Damal
 • Rimas Morkūnas
 • Algirdas Zokaitis
 • Zenonas, Audronė Anušauskai
 • Ieva Anušauskaitė
 • Nashawne Ball

Tavo siena

Ką noriu pavaizduoti

 • Keturias pirmines sandaras su visom smulkmenom
 • Aštuongubis kelias
 • Poreikiai
 • Dvejonės
 • Jausminiai atsiliepimai
 • Troškimai
 • Bendravimas su Dievu
 • Pavojingas mintis
 • Prisikėlusį Jėzų, nukankintą Jėzų, gerietį
 • Gerojo išėjimą į nuodėmingą pasaulį
 • Septintus ir aštuntus požiūrius
 • Žmonių poras, kaip gerietis gyvena kitu

Šūkis: I want all the good

Dvejonėms: - gal lūpas (3 rūšių) ir ausis (3 rūšių)? Kaukolę?

Žiūrint atgal parašyta: Will you believe?

 • Poreikiai
 • Dvejonės - Didelis televizorius - projektorius ant jo rodo - žmonės, niekadėjai apspitę, kaip laužą. Kryžius virš jo, antenose. Kristus ant kryžiaus gali būti už kampo, kur Dievas nesimato. Prie jo kojų gali sėdėti ratu niekadėjai, piktdžiugiai, tarsi pasislėpę.
 • Jauduliai - keičiasi Andriaus galvos, jos išrikiuotos - Jėzų pavaizduoti (rankas išskėtusį?) kaip nustebusį nevienumu? Mėlyni vandens lašai varva iš viršaus. Kiti gali būti pakibę virš upės, tarsi ranka juos perkeltų.
 • Laiptai - srauni upė teka - ant laiptų parašyta: God does not have to be good.
 • Išbandymai - Tolimas šuolis į kitą pusę. Kitoj pusėj, jau peršokus, gali melstis į kryžių, gal Kristus rodo į Dievą, paskui pasisuka kiek, mato Dievą, Dievas rodo į langą, paskui pasuka link lango. Yra išrašyti trys atvejai aštuongubio kelio.

Mažėjantis laisvėjimas. Tai "gyvenimas". Dievas yra tuo pačiu būtinas ir nebūtinas. Tu - siejimas Dievo ir Aš. Pirminės sandaros. Jėzus nusilenkia Dievo Tėvo valiai (Dievo valiai!), kad galim būti neviena, kad gali būti Kitas.

 • Skaistykla, nuodėmingumas, išganymas, negyvas Jėzus
 • Jėzus, tai ne mes
 • Gyvenimas (sulyginant gerumą su Dievu)
 • Dievas būtinas!
 • Dievas tikėjimui; žmonės rūpėjimui
 • Mažėjanti laisvė, įsakymas privers paklusti
 • Dievas (už santvarkos).
 • žiūri neteisinga kryptimi (į atsakymus, gyvenimą, Dievo gerumą)
 • Turėti ryšį su Dievu
 • Prisikėlęs Jėzus
 • Dievas Tėvas
 • Dievas būtinas (asmenų lygtimis suvokiame, išeiname už savęs iš Kito į Tave, Mane ir Dievą) (žiūrėti į Dievą liepiantį atsigręžti - ir į amžiną gyvenimą - suvokimą jog Dievas nebūtinas - tad atsigręžtina! - tai išplėtimas paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu ir ?).
 • žinojimą gražiai taikyti (kaip žinojimą gražiai taikyti?)

Gerumo primetimas Dievui tai aplinkybių susisiaurinimas, kuris gali mums sudaryti užuovėja, bet gali ir kitus pasmerkti.

 • Žmonės eis atbuli, tempiami, kentėdami, link langų, žiūri Dievo, bet ne jo valios.
 • Ydingos santvarkos.
 • Laiptai bene reiškia skirtumą tarp Dievo viršuj ir žmonių apačioj.
 • Nukirstas medis. Prakeiktas figmedis.
 • Aukštai, laimingoje sienoje, didelis nelaimingas veidas žiūri į prasigėrusį, laimingą veidą, gulintį žemai, nelaimingoje sienoje.
 • Užkampyje, nelaimingojoje sienoje, velniai, kipšiai, bendrovės kuria savo sėklas, žmonės piktdžiugiškai šnekučiuojasi, gamina alkoholį, girdosi, lėbauja. Augina aguonas, kanapes, tabaką ir t.t.
 • Muzikantai muzikos klausosi, groja arba skaito arba mokosi. Neturi įpročio ausinukes nešioti, kas išblaško, leidžia brukti brukalą. Velniai bruka.
 • Geltoni žmonės yra ir raudonų žmonių aplinkoje, joje turi savo namus, tačiau atrodo maži, nereikšmingi, užtat tuos pačius geltonus žmones perstačius gaunasi geltonųjų siena, joje dygsta ir niekadėjų geri pradai.

Laiminga siena (Aš-Gerumas-VietaVisumoje) ir nelaiminga siena (Tu-Gyvenimas-VietaVietoje)

Kaip tai susiję su keturiais visko atvaizdais? viskas, betkas, kažkas, niekas? Ar tai dvi ašys?

Kaip susieti su užmojais kurie bene jungia abi sienas? Koks skirtumas tarp žinojimo ir suvokimo? Kaip dvi sienos vienas kitą supranta? Išnagrinėti Jėzaus mąstymą ir jo ryšį su Dievo mąstymu. Kokie mano įvaizdžiai, kokie Jėzaus? Kaip sutampame ir kaip išsiskiriame?

Įsivaizduoju du milžiniškus veidus, žiūrinčius į priešingą sieną, į vienas kitą. "Kaip viskas išsiveda?" yra Dievo nebūtinumo klausimas, o priskiriamas Dievo būtinumui. O "kaip žinojimą gražiai taikyti?" yra Dievo būtinumo klausimas, o priskiriamas Dievo nebūtinumui. Tad abi pusės susikalba. Tad gali būti du dideli veidai vienas kitą kalbinantys klausimais. Gali būti "skudurinės lėlės".

Randi kažką - ką randi, tą myli - ir kaip tiki, taip yra - ribojimas.

Sėkla, vaisius gali būti muzikos gaidos. Kiekviename žmoguje gali būti gaida. Klausimas yra dirva, o protas-sėkla yra atsakymas. Meilė yra dirva gyvybei. Žmogus sukuria dirvą, Kristaus palyginime.

Dirvožemis - mintys - pavojingos mintys ar teigiamos mintys? Gera sėkla ir pikta sėkla. Sėkla virsta medžiu, pertekliumi, krentantys lapai. Gėrio ir blogio pažinimo medis. Pakilimas į dangų. Gilės žmoguje, gilės žemėje.

Tikėjimas-įvardijimas ir rūpėjimas-pagrindimas.

The essential character of "I-Thou" is the abandonment of the world of sensation, the melting of the between, so that an individual stands in direct relationship with another "I". ("We" vietoj kad "Me and You")

Viduryje

Gal pėdos eina per lubas iš vienos pusės į kitą pusę? ir pavaizduoja kalbas?

Visaregis ir 4 pirminės sandaros. Tu jungia Aš ir Dievą, Kitas atskiria. Antrinės sandaros porojoa pirmines sandaras.

Mano klausimai, "kaip esame viena?", "kaip širdingai bendrauti?" jungia šias dvi puses taku einančiu per vidurį. Išsiaiškinimai: kalba, pašnekovas, simetrija, amžina branda. Viename šone - tikėjimas - Dievo būtinumas. Kitame šone - rūpėjimas - Dievo nebūtinumas. O viduryje yra trejybė.

Kristus gali kabėti nuo lubų, išskėtęs rankas, tarsi paukštis, tarsi nuskridęs nuo kryžiaus. Kitur gali būti Kristus atsitūpęs, kaip paukštis, gal šalia Dievo, iš vienos pusės, o balandis iš kitos pusęs. Viduryj grindų teka upė. Yra akmenys kuriais ji pereinama, ant kurių stovima.

Upė gali tekėti laiptais žemyn, srauni tenai o plati žemiau. Upę pateikti mėlynomis izoliacinėmis ar laidinėmis juostomis? Žmonės keliami virš upės? Aukštyn galva?

Upė per kambarį. Ašarų upė?

Kur eitų pasiklydęs vaikas? Kaip jisai siejai Dievo ir žmogaus požiūrius? Dievas bene žiūri pro langą, o žmogus skersai kambarį ar atgal į Dievą?

Pardavimui

Kaukės, rūbai. Aprašai, laikraštėlis. Modelis. Lėlės. Modeliai.

Klausimai

Parodai savo pamąstymus pristatysiu klausimais, kuriuos esu atsakęs ir kuriems ieškau atsakymų. Kaip juos visus suvesti? Gal žinojimo rūmais.

Mane domina į kurį klausimą išsiaiškinimas atsako, nebūtinai kurį jisai kelia.

Klausimai, atsakymai ir jų sąsajos (apimtys) yra atvaizdai.

Kaip klausimai susiję su abejonėmis? su poreikiais, lūkesčiais, išbandymais ir t.t?

Dievas

O ką Dievas klausia? Ar esu būtinas? Kaip man kiekvieną pasiekti? ir ką daugiau? ir kaip tai susiję su mano klausimais?

Ką reiškia Dievui imtis klausimo, pavyzdžiui, ar Dievas būtinas? kaip kiekvieną pasiekti? Iš kur kyla klausimai? Ko reikia klausti klausimą? Kaip klausimas susijęs su branda, su amžinu gyvenimu? Kaip tai iškyla?

Dievu suprasti žmonių klausimus.

Žmonės

Savo klausimus galiu sieti su žmonių gvildenimais ir mano jų paveikslu bei brėžiniu. Kaip mano ir Dievo klausimai įeina į žmonių keliamus klausimus?

Klausimus, kuriuos atsakiau, susieti su išsiaiškinimais. Išsiaiškinimus susieti su klausimais, kuriuos atsakiau. Žinojimo rūmais apžvelgti visus klausimus.

Ištirti ir pavaizduoti mūsų kertinių vertybių geometriją, jas išdėstyti kambaryje kartu su susijusiais klausimais. Kaip klausimas veda iš vienos vertybės į kitą, kaip jas sieja?

Paradoksai

Kaip paradoksai susiję su klausimais? Parodai galvoju tirti ir pristatyti paradoksus, juk jais sutelkiama esmė, ir meninės priemonės gali į jas sutelkti mūsų dėmesį. Išnagrinėti, surūšiuoti paradoksų sąrašą. Paradoksais suprasti ribas tarp skirtingų apimčių, lygmenų, jais išvardinti, apibrėžti lygmenis. Kaip paradoksai susiję su pirminėm sandarom, pavyzdžiui, su prasmės siekimo beprasmybe? su pirminių sandarų šešiais laipsniais? su Kanto antonimais?

Ar dėstant 'guviai' reikalingi įvairūs klausytojai, kad neįsikinkytumėme į vieną paradoksą, bet suvoktumėme, kad yra jų visa eilė? Paradoksus suploja vienas lygmuo (ar), tarsi sutaptų apimties buvimas ir nebuvimas, o atskiria kitas lygmuo (kodėl).

Išsiaiškinti, kaip keturi lygmenys yra reikalingi paradoksui, sulyginti ar atskirti paradoksą grindžiančias apimtis?

Paradoksas: "nebijoti" ir "bijoti Dievo".

Išsiaiškinimai

Suvokti savo žinojimo rūmų menes ir pomenes.

Atrinkti 48 pavyzdinius išsiaiškinimus, kiekvienai pomenei po vieną.

Sieti kiekvieną savo aprašų temą su susijusiomis menėmis, pomenėmis. Kurios menės lieka?

Visa ką esu išradęs išdėstyti savo žinojimo rūmais. Susieti klausimus kuriuos atsakiau su tuo kaip Dievas tame dalyvavo ir su išsiaiškinimu. Taip kad pavaizduoju savo ir Dievo bendravimą.

Kaip su žinojimo rūmais susieti visas įvairiausias sandaras?

Kaip žinojimo rūmai save išsiaiškina? ir taip toliau? kokie tokiu būdu išsiveda išsiaiškinimo lygmenys? ar tai (Dievo būtinumu) išverčia sandarų išsisklaidimo raidą (Dievo nebūtinumu)? Ar taip viskas susiveda link Dievo ir į Dievą?

Dievas

Mylėk Dievą visa širdimi, visu proto, visu kūnu, visa dvasia. Mylėk artimą, kaip save patį. Kaip tą pavaizduoti?

Kaip Dievas įvairiai dalyvauja mano žinojimo rūmuose? Kaip jį suvokiu? Arba kaip jis suveikia? Ir kaip dalyvauja įvairios kertinės vertybės? Kaip jas tvarko žinojimo rūmai?

Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Ar panašiai, kiekvienas klausimas yra tas pats klausimas? tik perkeistas?

Viskas

Viena mintis - bandyti pavaizduoti viską - pradedant jos savybėmis:

 • neturi išorinio konteksto (įvelkt į "dėžes", kurias aprėpia)
 • viską priima
 • neturi vidinės sandaros
 • būtina sąvoka

Tuo pačiu, paneigti tas savybes, pristatant padalinimus, atvaizdus, aplinkybes.

Vonia?

Dar bandyti suvokti iš visko pusės. Kaip su Dievu bandom jį aprėpti? Kaip jis perduoda viską į mano rankas? Kaip nepasimetame visakame? Kuria prasme esu Jėzus?

Kalbos, atsakymai

Atsakymai (kaip kad David'o pasakojimas, kaip jį pamokė gorila Bušmanas) yra pasakojimai, tai jų pavidalas mūsų prote, kaip mus paveikia ir perauklėja. Kaip pasakojimai yra atsakymai? ir kuom tai skiriasi nuo pagrindimo ar įvardijimo?


Koks ryšys tarp Dievo dvejonėse (aukščiausias lygmuo), bendras žmogus, paskiras žmogus, pasaulis ir asmenys Dievas, Aš, Tu, Kitas?

Man rūpi kaip susiveda. Yra keturi lygmenys kaip susiveda. O yra šeši lygmenys kaip nesusiveda, tai nesusivedimai, paradoksai ir nesusiveda dėl to, kad du lygmenys supainiojami.

Betkas turi šešis atvaizdus, pasirinkimus. O kiek jų turi išmintis? ir kas jie yra?

Pasiklydusiu vaiku, jo mąstymo lygmenimis, suvokiame ir priimame Dievo valią.

Kaip suprasti troškimus, kaip visko atvaizdus? Kas trokšta, ar Dievas ar viskas? ir kaip tai suprasti? ir kaip tai susieti su nulybės ir vienybės atvaizdais? Kas yra Dievo esmė ir kaip jinai išreiškiama viskuo ir atvaizduojama atvaizdais? Visko savybės, vienybės atvaizdai (neturi išorinio konteksto ir t.t.) yra paskiros savybės, mat vienybė yra viskas santvarkoje O visko atvaizdai yra troškimai, tad apimtys, kaip plačiai trokšta.

 • prasmingas - mylintis - be išorinio konteksto (vienybė viskame - užtat neaprėpiama)
 • pastovus - ramus - paprasčiausias algoritmas, priimti betką (vienybė betkame - užtat kiekvieną priima)
 • tiesus - užtikrintas - be vidinės sandaros (vienybė kažkame - užtat tiek tvarka, tiek betvarkė, kažko atžvilgiu)
 • teisingas - savarankiškas - būtina sąvoka (vienybė niekame - užtat reiškiasi sąvoka, ją pačia)

Bendrai:

 • paneigimas ketverybės lygmens, paneigimas apimties žinojimo, nepriėmimas apimties - Dievo/visko troškimas apimties, jo rūpėjimo apimtis - vienybė apimtyje, priėmimas apimties

48 pomenės suporuoja sandarinį ir asmeninį požiūrį dėl to, kad 12 menių yra pokalbis su asmenimi, su pašnekovu, o 12 menių yra pokalbis su sandara, su kalba. Tad kiekvieną menę galima suprasti kaip pokalbį su asmenimi/pašnekovu arba su sandara/kalba.

Yra lygsvara tarp asmens ir aplinkos; tarp to kas yra, bet kalba negali pasakyti ir to ko nėra, bet kalba gali pasakyti.


Dievas išgyvena asmenų vienumu, tad Dievas-Dvasia-Visi, Aš-Sandara-Betkas, Tu-Atvaizdai-Kažkas, Kitas-Vienumas-Niekas. Tai keturi teigiami lygmenys.

O Kitas išgyvena asmenų atskirtumu (užtat ženklų savybėmis!) Kitas yra anti-asmuo, asmens priešingybė, tad aplinka. Atskirtumai yra Dievo valios nevykdymo aplinkybės: nepaklusimas, netikėjimas, nerūpėjimas, atskiriantys ir įprasminantys keturis lygmenis. Dievas būtinas - Amžinas gyvenimas yra - per nerūpėjimą, juk tiktai Dievas gali įveikti nerūpėjimą, iš negyvo padaryti gyvą. Tai ir yra amžino gyvenimo uždavinys.

Kaip meilė, vertybės, klausimai ir kiti 12 klausimų (Dievo požiūrio išvada "vienumu") susiję su Kitu ir antrinėmis sandaromis, juose išreiškia Dievą? Tai bene ženklais išreiškiamas Dievas, užtat įsitraukiantis į kalbą Dievo žodžiu. Tai bene Dievo žodis.

Sandaras galim sulyginti su asmenimis:

 • Nebūtina sąvoka - Dvasia - Dievas
 • Padalinimai - Sandara - Aš
 • Atvaizdai - Atvaizdai - Tu
 • Vienumas - Aplinkybės - Kitas

Tai vyksta Dievo požiūriu, asmenų vienumu, o Kito požiūriu gaunas perėjimai tarp lygmenų:

 • Rūpėjimas - Pagrindimas
 • Tikėjimas - Įvardijimas
 • Paklusimas - Pasakojimas
 • Pakankamas globėjas, Gerumas

Tad šitokiu būdu Aštuongubis kelias sulygina Dievą ir Kitą, ir iškyla, išsiveda "pakankamo globėjo" ir apskritai "pakankamumo" sąvoka, kas yra pagrindas žmoniškai kalbai, žmoniškam bendravimui, juk sukalbame dalinai, pakankamai, tad atsiveria laisvė tokiai kalbai, tokiam bendravimui, nevisiškam.

Požiūris yra atvaizdai, vienas ar jų rinkinys. Dievo požiūris yra ketveriopas: Dievas, gerumas, gyvenimas, amžinas gyvenimas. Žmogaus požiūris yra dvejopas: didėjantis laisvėjimas (gerumas) ir mažėjantis laisvėjimas (gyvenimas). Kaip žmogaus požiūriu pažįstame, suprantame, prisiimame Dievo požiūrį?

Sąmonė (asmuo) pasamonėje (aplinkoje).

Leonard Bernstein: variation is violation. Localized relations, logic are made possible by metaphors, what are they and in which language?

Įtampa (dviprasmybė!) jausminiuose atsiliepimuose. Septintas požiūris yra apskritai dviprasmiškas. Taip yra ir gyvenimas kitu.

Ar antrinės sandaros išsako aklavietes? Kaip aklavietės įveikiamos: padalinimais požiūriai derinami; atvaizdais požiūrių atsisakoma; aplinkybėmis požiūriai priimami; kalbomis požiūriai išgyvenami, atjaučiami, apibendrinami.

Dievo vystymosi eiga apriboja jo jovališkumą, jo pradiškumą.

Pirminės sandaros sukuria "erdvę" kurioje kažkas gali įvykti, nebūti.

Dievas bręsta atgal į Dievą, užtat apima viską, atsakys už viską. Jis leidžia bendrystę (ir taip, ir ne), leidžia, kad būtų kiti, bet visgi jis yra Dievas ir toks būdamas iškyla, kaip pirmapradis.

 • Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas (paklusimo Dievas - antrinėmis sandaromis)
 • Tavo Dievas yra Gyvenimas (tikėjimo Dievas - pirminėmis sandaromis)
 • Mano Dievas yra Gerumas (rūpėjimo Dievas - visaregio reikalai)
 • Dievo Dievas yra Dievas (kada net nerūpi, yra tik nuoširdumas, tiesa)

Dievas apibrėžiamas einant link būtinumo. Ar Kito Dievas yra suvokiantis, protaujantis, mums prilygstantis, kaip ir mes?

Dievo troškimai palaiko papildinį, aplinką, papildančią apimtį.

Trejybė (jos poslinkiai) tai svarbi neturint ryšio su Dievu.

X ir Ne-X tai papildinio ryšys.

Ką tai reiškia, kad aš visada tikėsiu Dievą, kaip siūlausi vaikystėje?

Dievo papildinys (pavyzdžiui, apimčių papildiniai yra troškimų apimtys) yra tai, kuomi Dievas gali augti, juk jisai papildiniu yra Dievas koks jis gali būti, trokštamasis, suvokiantysis. 2naryje santykyje su Tavimi tai vyksta troškimais, o 3nariu santykiu su Kitu antrinėmis sandaromis tai vyksta suvokimu, juk šiaip Dievas nesuvokia, o elgiasi, kaip mąsto, strimagalviais, betgi trejybės Dievas yra suvokiantis, susigaudantis, bendrai suvoktas.

Žodžiai (kalba) yra tai, kuo esame viena: mąstant (įvardijimas), esant (pagrindimas), veikiant (paklusimas).

Troškimai apsiriboja apimtimi. Dievo *augimas* išreikštas:

 • Dvejonėmis, visaregio išvertimu: 1 srove - Dievas išverčiamas
 • Troškimais (papildiniu) - 2 srovės - Dievas auga iš esamo į galimą, troškimu
 • Antrinėmis sandaromis? Susivedimais?

Klausimas tai yra strimagalviškumo paneigimas. Ar klausiu klausimus? užtat yra paradoksas tokiam strimagalviui. Kaip Dievas imasi klausimų? Klausimas yra atsišaukimas iš už savęs. Užtat klausimais Dievas (ir mes visi) atsiskleidžiame. Dievo bene esminė savybė yra jo strimagalviškumas (jo mąstymo, veikimo, buvimo sutapimas) išreiškiantis jo imanentiškumą, jo betarpiškumą. Dievui viskas yra tas pats nes jis apima viską ir yra pirma jo. Savybės yra lygmuo "koks", o nulybės atvaizdas tame lygmenyje yra betarpiškumas, tad koks Dievas yra, tai pirmiausiai betarpiškas. Kodėl jisai yra, tai prasmingas; kaip jisai yra, pastovus; ar jisai yra, tiesus, akivaizdus.


Aprašas20120228


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 vasario 28 d., 22:31