神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Suvestis?, Užduotys?, Apžvalga, Asmenys, Klausimai, Nebūtinas, Būtinas, Vienas?, Šviesuoliai, Lou?, Dievas, Paroda, Aprašas20120228

Išmąstau, aprėpiu ir pristatau, ką savo gyvenime išsiaiškinau.

 • Kuriu savaitinį vaizdaraštį, kuriais apžvelgiu savo darbo eigą ir žaidžiu kūrybinėmis galimybėmis.
 • Balandžio mėnesį, 2012 metais, South Side Community Art Center rengsiu parodą.
 • Telkiu bendraminčius bendrystei, bendrai kūrybai, veiklai. Kviečiu prisijungti! (Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt)
 • Parodą perkursiu "lėlių namais", vidus bus galerijos kambarys, o lauko pusėje viską aprašysiu, o veikėjai bus lėlės. Išspausdinti "Draugo" kultūriniame priede.
 • Rašau tinklalapius, gal kada parašysiu knygutę, gal vadovėlį gvildentojams, panašiai, kaip Baden-Powell parašė Skautybę Berniukams.
 • Sukurti mokymosi erdvę Yollocalli ir kitur, ko vertam mokytis? daugiakalbę erdvę, išsiaiškinimus, klausimus, Dievo ir dvasios dalyvavimą kiekviename klausime, brandoje.

Paroda: Dievo protas?

Turinys

Žr. Suvestis? Pagrindinė mintis: Bandau aprėpti ir suvesti visa ką esu išmąstęs. Iš Dievo klausimų, "Ar aš būtinas? ... kiekvienam?" išplaukia gyvenimo sandaros ir amžinas gyvenimas. Atsakymus suveda "Aš" ir "Tu", gero ir blogo vaiko galimybės. Gilus, gelminis žmogus (raudonas, aš) ir lėkščias, paviršutinis žmogus (geltonas, tu). Raudonasis mato visumą; geltonasis mato apimtį; mėlynasis mato paskirą klausimą, žingsnį (sandarų ir kalbų vienetą). Užtat klausimais sugebame gyventi viena. Kuria prasme Dievas irgi gyvena klausimais?

Tapyti laisvę įvairiose sąlygose.

Tikslai

 • Aprašyti visus asmenis, jų asmenybes, kaip jie vienas su kitu susiję. Sukurti lėlių namelį.
 • Puoselėti šviesuolių bendrystę.
 • Bendrauti su Dievu, įsitraukti su juo į bendrą kūrybą.
 • Suvesti "gero vaiko" ir "blogo vaiko" pasaulėžiūras.
 • Pritraukti norinčius įsijungti, vienas kitą susirasti, būtent Englewood.
 • Užvesti savamokslių būrelį
 • Paruošti kitus sumanymus, kas tik prasmingiausia, pavyzdžiui, su muzika, vaidyba, žaidimais
 • Visas mintis surašyti knyga, vadovėliu, filmukais
 • Puoselėti šviesių žaidimų kūrimą
 • Rasti iš ko pragyventi
 • Ruoštis kitai parodai, savamokslių palaikymui
 • Išmokti su kitais bendrauti kūryba, sumanymais, žaidimais

Klausimai

 • Kodėl Aš susijęs su tikėjimu, o Tu su rūpėjimu? Aš įsivaizduoja Kitą kaip kūdikį, kuriam sudaromos sąlygos, bendrystė, kad galėtų tikėti skurdžiadvasiškai. O Tu įsivaizduoja Kitą kaip griaučius, kuriem turi kažkas rūpėti, kad atsiverstų?
 • Ką kiekvienam asmeniui reiškia Dievas? ir kaip jų supratimai juos suvienija?
 • Kaip pavaizduoti meilę? Dievo sandaros atvaizdų vieningumą; Mylėk Dievą, artimą, priešą; šv.Petro raktuose į dangų;...
 • Kaip visaregis atveria ir išsako klausimus? - Visaregis išdėsto įvairiausias prielaidas, kurių galime atsisakyti, iš ko ir kyla paskiri klausimai.
 • Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)? Kaip jų išgyvenimai susiję? Kaip tampame viena pasiklydusiu vaiku? - Pripažinti, kad Dievas neprivalomas, juo galim vadovautis (geltonasis Tu) ar nesivadovauti (mėlynasis Kitas), teigiamu ar neigiamu įsakymu, sutampame. Tad Dievą suvokti pirmiausia už savęs, už santvarkos, ir tik tada juo gyventi, tad svetimoje santvarkoje, ne savoje. Gyventi svetimu šiame pasaulyje, tad klajokliu, keliauninku, tokiu pagrindu bendrauti su kitais, geltonais ir raudonais, tad gyventi klausimais. Susigaudome, kad esame siųsti ir tai priimame širdingai, tad mūsų teisingi santykiai su Dievu. Vyksta pokalbiai tarp geltono (bendro) ir raudono (paskiro), tarp juodo (Dievo) ir kito (mėlyno). Jėzus dalyvauja abiejuose pokalbiuose, vienur kaip vyresnis raudonajam, kitur kaip jaunesnis, Dievui.
 • Kaip atsiranda aklavietės? Neįveikiami klausimai? Ir kaip jos įveikiamos? išsiaiškinimais? - Aklavietės susijusios su pilka riba, su upe, su primetimu, kad Dievas būtinai geras. Aklavietę įvaldome įtvirtindami ribą, ją priimdami kaip aplinką, kurioje įmanoma veikla, gyvybingumas
 • Kaip suvokimas (jog Dievas nebūtinai geras) mums suteikia laisvės, išsprendžia aklavietes, kaip tampame viena? Kaip vienas kitą palaikome ar smukdome? -Gyventi kitu, ne vien savimi. Gyventi šešėliu.
 • Kokia svarba trijų kalbų?
 • Koks mylimosios ir šventųjų vaidmuo? Mylimoji gali būti ir jauna mama, ieškanti, šaukianti pasiklydusio vaiko. Jai jisai yra "blogas" vaikas, kaip Kristus, kuris pasimetė.

Uždaviniai

Išsakyti ir derinti du pasakojimus, raudonojo Aš ir geltonojo Tu.

 • Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
 • Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.

Išsakyti ir derinti sandarų išsivystymą (nebūtinumo eigą) ir valios vykdymą (būtinumo eigą).

 • Kaip išsakyti tris kalbas?
  • Dievas, paklusimas, pasakojimas
  • Aš, gyvenimas klausimais, įvardijimas
  • Tu, gyvenimas išsiaiškinimais, rūpėjimas
 • Kaip išsakyti sandaras, santvarkos apibrėžtas, ir pirm jos reiškiančias?

Suderinti, susieti keturis sluoksnius, klodus:

 • Lūpos, giesmės, upė: Dievas: Kodėl? Žinoti viską: Atsakymai (Sandaros). Dievas būtinas ar nebūtinas? Kaip jam kiekvieną pasiekti? Sandaros.
 • Pėdos, batai: Aš: Kaip? Žinoti betką: Išsiaiškinimai. Žinojimo rūmai. (Tikėjimas)
 • Peteliškės, akmenys upėje: Tu: Koks? Žinoti kažką: Klausimai. (Rūpėjimas)
 • Rankos, dirvožemis, sėklos: Kitas: Ar? Žinoti nieką: Aklavietės. "Mintys", tarp jų, pavojingos mintys. Tai "meilės" ir kitų vertybių sieną, jos mūsų sėklos mumyse, tačiau jos paskiros, kaip žvaigždės danguje. Dievo valios vykdymas. (Paklusimas)

Išraiškos priemonės

Veidrodžiai Kaip ir kur pastatyti veidrodžius ar veidrodėlius, pavyzdžiui, atsigręžti atgal į Dievą? ar Dievo sienoje pristatyti, kad žmogus žiūrėtų į save arba į amžiną gyvenimą? Pastatyti veidrodžius: kad iš nelaimingosios sienos kampo matytųsi Dievo siena; o iš jo sienos matytųsi užkampis su televizoriumi ir Kristumi. Ir kad žiūrint į laimingą sieną matytųsi nelaimingoji siena, ir atvirkščiai, veidrodėliai.

Šešėliai Šešėliai gali kristi iš lango į kambarį, taip pat iš šviesų, kaip Platono urve. Šešėliais, tikrais ar tariamai, visaregis gali būti sutapatinimas su žinojimo rūmais, ir pirminės sandaros viduryje kambario suvedamos su jomis esančiomis Tavo sienoje.

Sienų sąsajos

 • Jei Dievo siena (kaip) veda į gerumo sieną (koks), tai amžino gyvenimo siena (kodėl) veda į gyvenimo sieną (ar) ? Ar kaip?
 • Spalvoti žmonės. Geltoni žmonės kartojasi abiejose pusėse, tos pačios figūros gal? tie patys žmonės. O raudonuose irgi yra muzikos sėkla ir jie auga geltonojoje pusėje taipogi, išauga iš dirvožemio. Juos gal maitina, jais rūpinasi.

Atsistoti Išdėstyti batus (ar pėdsakas) vietoj kėdžių.

Atsisėsti

 • Išdėti spalvotų (geltonų, raudonų, mėlynų) pagalvėlių ant kurių galima atsisėsti ar atsigulti.
 • Išdėstyti kėdes, kuriose žmonės gali atsisėsti, ar vietas kur gali atsistoti, ir suvokti požiūrį, sandarą.
 • Kopėčios?

Paveikslai paveiksluose Nutapyti kiekvieną didelį paveikslą mažesniu formatu ir įterpti tą paveikslą didžiuliame paveiksle.

Sėkla, dirva, papildymas Dievo sėkla, tai protas, kuris Dievui ir žmonėms bendras. Ar Šventoji Dvasia (ir išmintis) tad mums bendra. Mes (Kristumi) iškylame iš tos sėklos. Geroji sėkla tai yra, Kristaus palyginimu, ir Dievo žodis vykdyti jo valią. Dievas sėja sėklas, talentus, teikia galimybes.

Eiga Išsakyti savo gyvenimo pasaką, gal jinai visų?


Ką noriu pavaizduoti

 • Dievą - juodu atspalviu - visaip, kaip jis tik dalyvauja
 • Asmenys - Lūpos ant pagalvėlių, sienose, lubose, apačioje
 • Kristaus mąstymas - upę, kurią perbrendame, arba ten kur srauniau, arba ten kur sekliau
 • Klausimai - strėlės tarp lūpų, jomis veda peteliškės, seka pėdos
 • Sandaras - jų brėžinius išspausdinti ant lipdomojo popieriaus, priklijuoti, arba dažais pritvirtinti

Pradžios siena - Dievas (Dievas - VisumaVisumoje)

Ką noriu pavaizduoti

DD DŽ Drobe:

 • Pirmapradį Dievą, dvasią
 • Išėjimą už savęs: Durys bene dalis visko sprogimo. Viskas išplaukia iš Dievo. Viskas kaip milžiniškas kamuolys, netgi ardymo kamuolys, jovalas paleistas iš Dievo lūpų.
 • Ar Dievas būtinas? Kaukolė ir kūdikėlis sėdi, guli prie maketo, atsako, "Ne, bet taip" ir "Taip, bet ne".
 • Viską ir jo keturias savybes
  • Viskas neaprėpiamas: Išstatyti kambario maketą. Savo dėžės, dėžių apėmimą?
  • Viskas neturi vidinės sandaros:
  • Viskas priima visa ką: Seną World Book enciklopediją panaudoti? Ar medžiagą iš Howard Seales? Aibė akių, jutiklių.
  • Viskas būtina sąvoka:
 • Dievo dvasia - peteliškės - jos vaizduoja viską, viskas reiškiasi jų margiais sparnais, jos iš visko padarytos
 • Išsiaiškinimas: venk blogio. Kūdikėlio kojų pėdos? Mirtis. Karstas?
 • Dievas rodantis į Dievo valią. Dievo ranka (ar kaukolės ranka) rodanti "Apsisuk, atsigręžk!" žiūrėk pro langą.
 • "Mes" esame viena. Dievo veiksmų choru.
 • Pasakojimas, sutvėrimas padalinimais: Dievo veidai gieda pasakojimus, jų kreives, padalinimus, pavaizduotus natomis.
 • Mūsų klausimai: kas esu, ką man veikti? Šalia kaukolės ir kūdikėlio.
 • Viskas = Užuolaidos? Dievą apsupti drobėmis, taip parodyti viską, sumaištį ir tvarką, visko apėmimą, Dievo sandarą. Viskas iškyla iš sanklodų.
 • Viskas = Užrašas ant maketo: Everything is the structure of God (dėžės priekyje). O šone: Everything: has no external context, has no internal structure, accepts all things, is a required concept. Kitoje, kūdikio pusėje: "He has hidden it from the wise, and revealed it unto children and fools."
 • Užrašas: He will teach you all things.
 • Susieti pasakojimus su padalinimais ir su vaivorykštės spalvomis, išdėstyti spalvų tvarka. Kur skirti geltoną ir raudoną?
 • Ant griaučių užrašyta: "I go along". Griaučiai nedideli, lyginant su kūdikiu, atrodo trapūs, žaisliniai. Griaučiai juodai apvesti.

DV Statula (suderintą su ratu - raudonuolio dvigubu žvilgsniu):

 • Visaregį
 • Keturias apimtis
 • Keturias pirmines sandaras (galima supaprastintai)
 • Šešias antrines sandaras (galima supaprastintai), kaip jos kyla iš pirminių sandarų porų

DR Trejybės ratas.

 • Bando vaikščioti vandens paviršiumi, tenka plaukti.
 • Klausimai, kaip bręsti, palaikyti brandą?
 • Pastatyti ant ratukų?
 • Rato viduje (ar lauke?) iškabinti nupaišytą eskizą (1:5)

Nepavaizdavau:

 • Laipsnynas

Juodą audeklą ištiesti į salę? Ant jo nutapyti Dievo ausį? ar Dievo ranką?

Šūkis: Am I necessary?

Tai Dievas Dievui, atsakymui; Žmonės paklūsta.

Pabaigos siena - Kitas (Amžinas Gyvenimas - VisumaVietoje)

Ką noriu pavaizduoti

KT Taure

 • Antrines sandaras su visom detalėm, ir kaip jos susiję. Visko savybių paneigimas.
  • Padalinimus ir jų ratą
  • Atvaizdus
  • Aplinkybes
 • Sąmoningumas - veidrodžiai tarp antrinių sandarų
 • Kitas - po apačia, lūpos, pastatytos ant pagalvėlės, tada ant "kėdės", mylimos Dievo Meilės lubose
 • Dievo nebūtinumas ir būtinumas
 • Dievas nebūtinai geras, Dievas atskirtas nuo Kito - daigas praskeliantis grūdą, augantis iš apačios, nutapytas and skaidrios plėvės, supančios apačią. Tai auksinis vijoklis, išsiplečiantis, keturių vijoklių pradžia, ištaka, gal su jais susijęs
 • Žmogus gaivinamas - griaučiai
 • Paklusimas - griaučių kaulai (ir nukankinimo ginklai) su užrašu: I obey. Griaučių kaulai mėlynai apvesti.
 • Kertines vertybes - padrikai, tarp griaučių kaulių, juos kaupti ir rūšiuoti
 • Mylėk priešą, mylėk draugą - užrašai
 • Šviesuolių bendrystę pavaizduoti gal žmonių ratais, susikabinusiais, einančiais bangomis, ratu aplink griaučius?
 • Trys kalbos - sieja sandaras

KLA Langais

 • Tėve Mūsų, Palaiminimai, Šv.Petro raktai į dangų
 • Trys kalbos - išskrenda iš langų
 • Gvildenimai - kokia yra šviesuolių, amžino gyvenimo bendrystė?

KLU Lubomis

 • Dievas - meilė - lūpos
 • Vertybės - žvaigždės - mažos lūpos
 • Sąmoningumas - veidrodžių šukės
 • Rankos susiveda, jų tinklas sieja žvaigždes, lūpas, peteliškes, pėdas
 • Išmokstame gyventi klausimais, kaip kad Dievas gyvena. Klausimai atsiremia į siekį, tai žmogaus valingumo išraiška. Tai strėlės danguje, peteliškės. Pėdos žengia peteliškėms iš paskos. Tinklas lūpų ir klausimų tarp jų. Takai išeina iš už lubų, veržiasi pro langus, veržiasi į kambarį. Susiveda su keturiais vijokliais kylančiais į viršų. Kiekvienas vijoklis tuo pačiu yra klausimas, tai strėlė, jungianti širdį viršuj ir širdį apačioj - pabaiga yra būtent tas klausimas, begalinis, jų įvairovė, kaip Dievas mus visus pasiekia, tą šūkį susieti su keturiais vijokliais. Tai paklusimas Dievo valiai. Klausimu Dievas nė būtinas, nė nebūtinas. Dievo valia, tai "amžinas gyvenimas", Dievo išplėtimas.
 • Šūkį išplėsti: "... to them all?" ir ratu viduj pakartoti, "Am I necessary? ... to them all?"

KS Skaidria plokšte

 • Gvildenimus - kokia yra šviesuolių, amžino gyvenimo bendrystė? - Užupį - brendantys per upę laikosi rankomis - bendrystė apsupanti kitą, gal ratais?
 • Dievas bręsta - darosi vis šiltesnis - teigiami įsakymai
 • Pasiklydęs vaikas - ateiti šalia įsakymo - mėlynas vaikas stovi tarp geltonų, jam laikančių rankas, iš kairės ir dešinės, gal matosi tik jų rankų galai, o už jo matosi ištisi ratai, tai susipynę su mėlynom bangom Kur eitų pasiklydęs vaikas? Kaip jisai siejai Dievo ir žmogaus požiūrius? Dievas bene žiūri pro langą, o žmogus skersai kambarį ar atgal į Dievą?
 • Teigiami įsakymai - Mylėk Dievą visa širdimi, visu proto, visu kūnu, visa dvasia. - Mylėk priešą - Geltoni vijokliai - arfos stygos?
 • Ženklų rūšys
 • Neigiami įsakymai - Mylėk artimą, kaip save patį. - stygas sieja mėlynos bangos? braukia ranka susidaranti iš rankų? šešios bangos, jų tarpai, tai penki pirštai? o bangos tai žmonės susikabinę rankomis
 • Ženklų savybės
 • Vaizdavimai
 • Mylėk Dievą, mylėk artimą, mylėk priešą - užrašai
 • Užupio konstitucija (išversti į ebonics)

KP Pašnekovas.

 • Mano klausimai, "kaip esame viena?", "kaip širdingai bendrauti?" suveda dvi sienas į tašką priešais skaidrią plėvelę. Gal susiveda pėdos?

Bendrai

 • Dievo sąmoningumas: lūpos (Tėvas), peteliškės (Dvasia), pėdos (Sūnus), užtat kalba. O kaip tai susiję su sandaromis: padalinimais, atvaizdais, aplinkybėmis? kaip jos veda iš vieno į kitą? anie bene išsako santykį tarp nario ir ryšių, pertvarkymus. Tai primena "walks on trees", juos galiu pavaizduoti.
 • Kaip išsiveda trys kalbos: Pasakojimas, Įvardijimas, Pagrindimas, siejančias kitas tris sienas su trimis langais?
 • Kaip atitinkamai išsiveda įvairus Dievo valios vykdymas? Ar susiveda bendryste, tad (šylančio) Dievo, mano, tavo, kito branda? Kaip tą brandą įvairiai įsivaizduoti? Pavyzdžiui, rankų susikabinimu brendant per upę, tai siejimas manęs ir tavęs.
 • Žmonių ratai, rateliai, šokėjų rateliai, tai narvas, rūmai, įvairiais mąstais apsupantis kitą, tiek brendant per upę, tiek taurėje, tiek languose (gal matosi tik kampuose), tiek lubose (tarp žvaigždžių susikabinusios rankos, gvildenimai)

Šūkis: How do I reach each one?

Dievas Kitam, paklusimui; žmonės atsako nuoširdžiai.

Mano siena

Ką noriu pavaizduoti

Bendrai

 • Dievas mano viduje, užtat jį randu, jo ieškau už manęs.
 • Žmonės, namas, debesys, upė maži, užtat žiūrovas jaučiasi didelis.
 • Tai šaltas, tolimas ryšys, per atstumą, tarp Kito ir Dievo. Rodyti plačią erdvę.

A1 Vaikystės pokalbis

 • Mano vaikystės pokalbį su Dievu - koks Dievas? lubose, blankus, geltonas debesys, su akimis ir su įtempta mina, žiūrinčią į priešingą pusę?
 • Kaip tiki, taip yra - bet tai mumis riboja, varžo Dievą - apimtis visumoje
 • "Kaip viskas išsiveda?" yra Dievo nebūtinumo klausimas, o priskiriamas Dievo būtinumui. Tad domisi priešinga siena.
 • Tikėjimas-įvardijimas
 • Abu vaikai turi šešėlius.

A2 Žinojimo rūmai

 • Žinojimo rūmus - namai, tai David'o raudonas fesas - (su pėdomis (pašnekovas-žmogus) ar batų, kojinių poromis (pašnekovas-kalba), gali būtų 4 batai ir 6 mišrios poros). Kojinės, pėdos įvairių dydžių? Geltonos didėjančios, raudonos mažėjančios? Rūmai, namai. Fotelis.
 • Geros valios pratimus - tikras tiesas, klystkelius
 • Viską žinoti (kaip viskas išsiveda?).
 • Kristaus pamokymai - šeimininkas
 • Žodžius rašyti ant plėvės, trijuose esminiuose taškuose: geltonai "Care" (vengti blogio), raudonai "Believe" (pašnekovas), mėlynai "Obey" (danguje). Mėlynos pėdos danguje arka, apeiti stogą ir gandralizdį. Virš jų skrenda gandras. Jo labai ilgos, lenktos kojos, taip kad jo kūnelis dešinėje.

A3 Šviesuolių bendrystė

 • Raudonasis aprėpia iš dangaus, supranta gerą vaiką.
 • Šviesuolių bendrystė, dangaus karalystė - dvylika klausimų
 • Gvildenimai - kas mes, kaip kuriama?
 • Gerą vaiką
 • Geras mintis, gerą dirvą
 • Gyvąjį Jėzų, Jėzus, tai mes, Dievo Sūnus, tiki gyvą Jėzų
 • Gerumas (Dievas santvarkoje) (atskirai santvarkoje puoselėjant jį, tačiau neribojantį jį šiuo gyvenimu, neribojantį Dievo gerumu, juk mūsų gerumas gali išeiti už šio gyvenimo ir už Dievo)
 • Dievas nebūtinas (išsivysto sandaros atitinkančios Mane, Tave, Kitą) (žiūrėti ta kryptimi kuria Dievas žiūri)
 • Didėjanti laisvė, savanoriškai laikantis tiesos
 • Žiūri teisinga kryptimi (į klausimus)
 • Esame viena - mes atskirti. Jėzus mūsų pasaulyje viliasi, kad esame viena. The essential character of "I-Thou" is the abandonment of the world of sensation, the melting of the between, so that an individual stands in direct relationship with another "I". ("We" vietoj kad "Me and You")
 • Neturėti ryšio su Dievu
 • Ryšį su kita siena - vienas iš veidų, gal didelis, žiūri su siaubu ir gailesčiu į kitą pusę, o kitas gal žiūri su užuojauta - o kiti žiūri į vaiką
 • "Minčių sodas", sodininkas rūpinasi sodmedžiais.
 • Ar akmenys tai nugaros?
 • Kūdikis turi šešėlį, tad gyvena kitu. Jo šešėlis jį lydi, jį veda. Jo mylimoji yra jo šešėlis.
 • Už skrendančio raudono žmogaus yra saulė, link kurio viskas eina, iš kurios yra tamsūs Dievo šešėliai, viską lydintys, o raudonasis atsigrežęs ne ten.

A3 Šventųjų siena

 • Mama, Tėtė, Jonas, Rima
 • Dean Andrews, Johnny Gonzalez
 • Lacie Diaz
 • Carol Young
 • Joe Sochor
 • Kangning Liou
 • Senelė
 • Regina
 • Edward Damal
 • Rimas Morkūnas
 • Zenonas, Audronė Anušauskai
 • Nashawne Ball
 • Ieva Anušauskaitė, Justė
 • Ieva atrodys, kaip Ieva, dainuojanti, su tautiniais rūbais, bet bus dieviškai juoda. Jos galva didelė, ant jos galvos kūnas. Tačiau jos rūbai geltoni, jos širdis juoda
 • Nebūtinai: John, Julie Harland, Shu-Hong Zhu, Miss Minder, Dewain Barber, Senor Tinkle, Saul Schacter, Robert Snyder, Cindy Lewis, Algirdas Zokaitis
 • Šūkis: I want the good

A4 Su Jėzumi (David)

 • Motina su kūdikiu rankose ir krūva vaiku, visi juodi, mažyčiai, žengiantys per vaikučio rankas, iš kairės į dešinę, tarsi tiltu, jam eis per širdį
 • Mano Dievas, rūpėjimui; žmonės tiki

Tavo siena

Ką noriu pavaizduoti

Bendrai

 • Dievas yra už manęs, bet užtat atrandu savo viduje.
 • Žmonės, televizorius, daiktai dideli, užtat jaučiamės maži.
 • Pirmines sandaras su visom smulkmenom. Jos primeta Kur Dievas yra geras.
 • Tai priėmimas apimties, aplinkos, tad Dievo varžymas. Apimtis apimtyje. Tai "gyvenimas". Mažėjantis laisvėjimas. Dievas yra tuo pačiu būtinas ir nebūtinas. Tu - siejimas Dievo ir Aš. Turėti ryšį su Dievu. Užtat atskyrimas Dievo ir žmogaus - jų požiūrių atskyrimas - Dievas Tėvas. Dievas (už santvarkos).
 • Troškimus
 • Septintus ir aštuntus požiūrius. Žmonių poras, kaip gerietis gyvena kitu. Žinojimą gražiai taikyti
 • Žmonės eis atbuli, tempiami, kentėdami, link langų, žiūri Dievo, bet ne jo valios. Žiūri neteisinga kryptimi (į atsakymus, gyvenimą, Dievo gerumą)
 • Dievas būtinas - griaučių ėjimas link Dievo - (asmenų lygtimis suvokiame, išeiname už savęs iš Kito į Tave, Mane ir Dievą) (žiūrėti į Dievą liepiantį atsigręžti - ir į amžiną gyvenimą - suvokimą jog Dievas nebūtinas - tad atsigręžtina! - tai išplėtimas paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu ir ?).
 • Šešių atvaizdų, dviejų ašių suvedimas gyvenimu: viskas, betkas, kažkas, niekas, varžymas, laisvėjimas
 • Pavojingos mintys, geros mintys: Dirvožemis: Tai rankos, kaip šaknys, kylančios iš po žemės ir traukiančios gilyn. Žemutiniu metru pavaizduoti dirvožemį, gerą dirvą ar šiukšles. Dirvožemiu pristatyti klystkelius, prastą ir gerą aplinką, dirvą.
 • Įvardijimas - rankos, daugybė rankų, kuriomis vienas kitą palaikome ar smukdome, traukiame aukštyn ar žemyn. Susieti su peteliške, su lūpom ir batais.
 • Klaustukas - pusė peteliškės
 • Vaivorykščių spalvų pusrutuliuose - rankas, kojas - vaizduojančias pirminių sandarų laipsnynus. Pusrutulių poros, tai peteliškės, klausimai. Žmones kviesiu ant tokiu peteliškių rašyti savo klausimus, juos išdėstysiu.
 • Žmonių rankas, dirvožemyje, ten kur nenoriu kreipti dėmesio, naudoti "rudas" spalvas, nuo šviesiausios iki tamsiausios.
 • Kaip pastelinės spalvom išgauti erdvę? kaip ją susieiti su Dievo troškimais? kokią perspektyvą išgauti? 5 tips to achieve spatial depth
 • Į tapyba įstatyti spalvoto popieriaus likučius; iš jų sukurti erdviškumą, mozaiškumą; išspausdinti peteliškes (iš pusrutulių), pėdas, lūpas, rankas; savo brėžinius.
 • Kiekvienai sienos ruožui sukurti erdvinę apimtį, perspektyvą, tikslą, bendrystę su žiūrovu, prasmingai įtraukti žiūrovą. Išsakyti žiūrovo tikslą, bendravimą.
 • Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko - priima nieką (savarankiškas), kažką (užtikrintas), betką (ramus), viską (mylintis).
 • Tai labai šiltas, asmeniškas, artimas ryšys tarp Manęs ir Tavęs, tarp manęs ir Kristaus ar Dievo.

T1 Poreikiai

 • Poreikiai - dėsniai - ant šešių rankų, kojų
 • Didelę galvą keturlypio geltonojo, suprantančio blogą vaiką, kuris jo rankoje.
 • Gvildenimai - kodėl nuodėmė?
 • Geltoni žmonės yra ir raudonų žmonių aplinkoje, joje turi savo namus, tačiau atrodo maži, nereikšmingi, užtat tuos pačius geltonus žmones perstačius gaunasi geltonųjų siena, joje dygsta ir niekadėjų geri pradai.
 • "Kaip žinojimą gražiai taikyti?" yra Dievo būtinumo klausimas, o priskiriamas Dievo nebūtinumui. Tad susidomi, susikalba su priešinga siena.
 • Rūpėjimas-pagrindimas.
 • Ką randi, tą myli
 • Išpūstos rankos - raudonai užrašyti poreikiai, geltonai dėsniai (plėvele)
 • "Aš esu..."
 • Palaiminimai...
 • Pasakojimai?
 • Paveikslą rėmina pilki rėmai, tai pilkoji, mėlynoji upė, kurią Dievas peržengia, ant kurių skaidrė plėvėlė, ant kurios užrašyta, "God don't have to be good". Kitoje pusėje kol kas tiktai niekas. Upe plauks ratu mėlyni (su juoda ir balta) sėmenys. Upėje taip pat bus pusrutuliai, tarsi puodukai, su juodom (Dievo skylėm pusrutulio centre) sulaikantys srovę, atstovaujantys posakius "Aš esu..." ir atitinkantys poreikių/dėsnių pusrutulius. Ir Mano rankos ir kojos bus pusrutuliai, pilstantys į upę. Rėmų apačioje plaukia maži žmogeliai, viršuje taipogi.
 • Didžiojo raudonojo David'o fesas banguoja keturiom bangom, šviesiau tamsiau, vingiu. Dešiniausia tai vieningos spalvos; kita banga brėžtu kontūru; kita banga spalvos tolydumu; kita banga derina visas spalvas poromis apie raudoną.
 • Tapyti baltai ant balto lauko, dideliais potepiais žemiau, mažais aukščiau, kad veikėjai turėtų kur judėti.
 • Šeši neigiami įsakymai - nežudyti, nevogti, nesvetmoteriauti; nemeluoti, negeisti daiktų, negeisti moters - atitinkamai, gyvybė, saugumas, bendravimo, vertės, laisvės, pilnavertiškumo poreikiai - rašyti šalia Palaiminimų...

T2 Dvejonės

 • Esu dideliame televizoriuje - vos sutelpu. Pilki rėmai, pilkoji-mėlynoji upė, tampa televizoriumi. Raudonasis žmogus jame sėdi susirietęs, susimąstęs, tarsi kalėjime, panašiai kaip kūdikis and debesėlio.
 • Televizorius baltas viduje, tarsi dėžės vidus, kalėjimo kamera, baltai tapyti ant balto.
 • Televizoriaus pilki šonai su mėlynais elektronais, linijomis zujančiais aplinkui. Pilkieji rėmai papildyti mėlynom, melsvom linijom, sukantys ratu. Tai elektra, elektronai, skaitmenys, skaičiai?
 • Ant televizoriaus, ant skaidrios plėvelės, užrašyta, "God don't have to be good".
 • Projektorius gali rodyti ant televizoriaus, nuėmus mane
 • Ant skaidrios plėvelės nutapyti rusvai vaivorykštiniai kipšai - abejonės - sėdi ant pilko televizoriaus krašto, spardo Man į galvą.
 • Atintikamai ryškiai spalvoti žaibai su angelais yra dvejonės. Septintas žaibas geltonas, kyla į viršų, o pats ką darau? Dvejonės sieja rutulius.
 • Dvejonės sieja akis (3 rūšių) ir batus/kojines/pėdas. Televizoriaus kairėje - pilka linija apvedžiotas juodas raides "eye" ant juodo fono Dievo požiūriui, raudoną akies anatominį braižinį ant tamsiai pilko fono, tikrovinį geltoną akies piešinį ant šviesiai pilko fono. Televizoriaus dešinėje - griaučiai išlenda Dievo lygmenyje, ant tamsiai pilko fono yra batų brėžinys - batai rodo į priešingas puses, kairę ir dešinę - ant šviesiai pilko fono yra kojinių vaizdinys, jos rodo į vienas kitą - ant balto fono yra juodu rašalu įmintos pėdos, jų antspaudas.
 • Angelai skrieja paskui žaibus, dvejones - priešais jų yra kipšų galvos - angelai atsako širdies tiesa, kipšai pasaulio tiesa
 • Griaučiai lipa lauk. Griaučiai su šautuvu ir užrašu "I care", galingi, dideli, pavojingi, žiaurūs. Griaučių kaulai raudonai apvesti.
 • Pilkos antenos iškyla su pasteliniais žaibais?
 • Angelai ir velniai - širdies ir pasaulio tiesos
 • Už televizoriaus viršuje plyti juodumai, bet joje yra erdvė, pastelinės spalvos, taip pat apačioje jų yra. Tai yra įvardijimo kalba, peteliškių kalba, klausimų kalba. Peteliškės pastelinės.
 • Geltonasis Deividas neša televizorių ant pečių, tarsi narvą, mantą, sunkiai žengdamas.
 • Iš televizijos teka vanduo, laisto dirvožemį. Dirvožemis - mintys - pavojingos mintys ar teigiamos mintys? Gera sėkla ir pikta sėkla. Iš sėklų auga rankos, rodo viena į kitą. ... ? Batai veda tolyn. Virš jų, pėdos mainosi į peteliškes, rankos gaudo peteliškes. Batai rankose, rankos su batais, rankos batuose. ... Kiparskio gradacija? ... Danguje, šv.Petro raktai į dangų...
 • Tarp minčių: Kristaus pamokymai, Maldos rūšys, Kaip elgtis su smurtaujančiais
 • Gvildenimai - kodėl yra blogis?
 • Panaudoti? Žmonės, niekadėjai apspitę, kaip laužą. Kryžius virš jo, antenose. Kristus ant kryžiaus gali būti už kampo, kur Dievas nesimato. Prie jo kojų gali sėdėti ratu niekadėjai, piktdžiugiai, tarsi pasislėpę. Velniai, kipšiai, bendrovės kuria savo sėklas, žmonės piktdžiugiškai šnekučiuojasi, gamina alkoholį, girdosi, lėbauja. Augina aguonas, kanapes, tabaką ir t.t. Muzikantai muzikos klausosi, groja arba skaito arba mokosi. Neturi įpročio ausinukes nešioti, kas išblaško, leidžia brukti brukalą. Velniai bruka. Sėkla, vaisius gali būti muzikos gaidos. Kiekviename žmoguje gali būti gaida.
 • Panaudoti? Sėkla virsta medžiu, pertekliumi, krentantys lapai. Gėrio ir blogio pažinimo medis. Pakilimas į dangų. Gilės žmoguje, gilės žemėje.

T3 Jauduliai

 • Jauduliai - keičiasi Andriaus galvos, įvairių spalvų! jos išdėstytos brėžinio tvarka, geltona - laimė, mėlyna - ramybė, baimė ir pasibjaurėjimas šalia pragaro, jos išrikiuotos - jį globoja David/Jėzus? Mėlyni vandens lašai varva iš viršaus.
 • David (gera valia) geltoną/auksinę jį globoja, jam atveria jo gerą širdį, mėlyną-juodą-dievišką, jo tarpkojyje. Užtat Aš laimingas, žiūriu į kitą pusę, mano galva geltona.
 • Pilkoji upė, pilkėji rėmai, supa širdį, gerą širdį, esančią Andriaus tarpkojyje, kuriai kelią atplėšia David savo rankomis, tarsi plėštų marškinius. Pilkoji upė nusėta ryškiai mėlynais taškučiais. Ji supa baltą ertmę, kurioje yra juoda gera širdis, mėlynai išryškinta. Gėrio kryptys spindi visom kryptim, pastelinėm spalvom, atsimuša į galvas, teikia ir perima jų spalvas, daugina spalvas, jų skales. Jausmus esančius "viduje" - džiaugsmą, liūdesį, bjauresį - apsupti pilko rėmo "L" ar "U" kampais, gal lauke esančius panašiai, pabrėžti, jog tai iš lauko, taip pabrėžti jos jausmai susiję su ta riba. Rėmus papildyti intensyviais ryškiai mėlynais taškučiais. Galvoms nupaišyti kotus, tarsi bjustus. Ant pilkos upės užrašyti, "God don't have to be good". Ant nubirusių kampų rašyti "good". Pastelines strėles, kryptis, spindulius apvesti juodai, Dievu.
 • Ta upė tiesiog vinimis pritvirtinta, Aš tiesiog prikaltas.
 • Griaučių kaulai geltonai apvesti su užrašu "I believe!" Yra mėlynas vaikutis, jį tempiantis į viršų, į vandenį.
 • Pavojingas mintis - Klausimas yra dirva, o protas-sėkla yra atsakymas. Meilė yra dirva gyvybei. Žmogus sukuria dirvą, Kristaus palyginime.
 • Rankos apačioje, dirvožemyje, traukia, tempia žemyn.
 • Gvildenimai - koks mūsų likimas?
 • Šūkis: All the good
 • Gerumo primetimas Dievui tai aplinkybių susisiaurinimas, kuris gali mums sudaryti užuovėja, bet gali ir kitus pasmerkti.
 • Gerojo išėjimą į nuodėmingą pasaulį
 • Matematikos įrodymų gradaciją? Tėve mūsų? Pagrindimas?
 • Skaistykla, nuodėmingumas, išganymas, negyvas Jėzus. Kenčiantys žiūri į priešingą pusę. Jėzus, tai ne mes. Gyvenimas (sulyginant gerumą su Dievu).
 • Ydingos santvarkos.
 • Jėzus nusilenkia Dievo Tėvo valiai (Dievo valiai!), kad galim būti neviena, kad gali būti Kitas.
 • Aukštai, laimingoje sienoje, didelis nelaimingas veidas žiūri į prasigėrusį, laimingą veidą, gulintį žemai, nelaimingoje sienoje. Mėlynas kūdikio veidas iš laiptų žiūri į priešingą pusę, mokosi, gilinasi.
 • Nereikia: Kokį urvą sukurti dešininiame kampe? Ar jisai pastelinis? Ar tai užuovėja, namas, langas? Kas jame yra, slypi? Kaip siejasi su rankomis? Urve mylisi raudonas vyras ir raudona moteris, jų susikabinimas; didžiausi: varpa makštyje; susipynusios kojos; susipynusios rankos; susipynę liežuviai ir burnos, susipynę plaukai.

T32 Pragaras

 • Dievas būtinas!
 • Mažėjanti laisvė, įsakymas privers paklusti
 • Nukirstas medis. Prakeiktas figmedis.

T35 Laiptai

 • Laiptai - srauni upė teka - ant laiptų parašyta: God does not have to be good.
 • Pasiklydęs vaikas - skirtingas tėvo ir vaiko požiūris - Laiptai bene reiškia skirtumą tarp Dievo viršuj ir žmonių apačioj.

T4 Aštuongubis kelias

 • Aštuongubis kelias
 • Bendravimas su Dievu
 • Prisikėlusį Jėzų, nukankintą Jėzų, gerietį
 • Išbandymai - Tolimas šuolis į kitą pusę. Kitoj pusėj, jau peršokus, gali melstis į kryžių, gal Kristus rodo į Dievą, paskui pasisuka kiek, mato Dievą, Dievas rodo į langą, paskui pasuka link lango. Yra išrašyti trys atvejai aštuongubio kelio.
 • Šešių atvaizdų, dviejų ašių atskyrimas amžinus gyvenimu: 4 x 2, aštuongubis kelias
 • Užrašas: * He (You) will do greater works than these.
 • Dievo šlovė: juos pagauna daugybė rankų, bučiuoja daugybė lūpų
 • Pilkoji upė ir jos apsuptas baltas niekas tėra žvaigždė, blyksnis ant didelių juodų lūpų danguje, kurios tarsi rakto skylutė ar tunelis, pačioje kairėje, šalia langų, virš mėlynojo Andriaus galvos, ir daugybė pastelinių spalvų lekia link taško, tarsi nuostabus vėjos gūsis, su peteliškėmis. O Andrius ir Davidas žongliruoja pusrutuliais, bene plaukikais? tai yra, trejybe.
 • Drobė juoda, ant jos nutapyti stambūs, toliau smulkūs potepiai, tarsi plytelės ar laipteliai, įvairių pilkšvų spalvų, tampant blankiomis, einant į tolį.
 • Erdvėje spinduliai į žvaigždę rodo ryšį su Dievu už mūsų, o dideli ratai apie žvaigždę, ir ratai ratuose, rateliai ratuose, rodo trejybę, kuria sukamės savarankiškai.
 • Trys spalvoti kamuoliai susiję su žvaigžde, tolsta, artėja spinduliais? (geltona, apelsininė, raudona) O trimis žongliruojama ratu, zuja ratu? (žalia, mėlyna, violetinė)
 • Tavo Dievas tikėjimui; žmonės rūpėjimui

Pardavimui

Kaukės, rūbai. Aprašai, laikraštėlis. Modelis. Lėlės. Modeliai.


Aprašas20120507


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 gegužės 07 d., 21:09