调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Kitas?, Nebūtinas, Laipsnynas, Ir du, Ir trys, Požiūriai, Meilė, Aplinkybės, Savastis, Sąmoningumas, sistema, suvokimo lygmenys, trejybės atvaizdai, Dievas vs. Kitas

Kaip Dievas troškimais išgyvendamas pirmąsias sandaras grindžia antrines sandaras?

Suprasti kaip Dievas išgyvendamas mus grindžia atjautos sandaras.

Šiame puslapyje tiriu, kaip išvesti sandaras, kuriomis Dievas mus atjaučia: padalinimus, atvaizdus, aplinkybes ir tris kalbas - pagrindimo, įvardijimo ir pasakojimo. Jas kai kada vadinu antrinėmis sandaromis, nes tikiu jas išvesti iš pirminių sandarų, netroškimų.


共情


 • Kas yra atjauta?
 • Kaip atjauta susijusi su veiksmu +2, su papildiniais, su buviniu ir būkle, su gyvybe ir meile?
 • Palyginti antrines sandaras ir žinias apie Dievą iš 10 Dievo įsakymų.
 • Noriu antrines sandaras apibrėžti. Kaip antrinės sandaros kyla iš antrinių sandarų? Kaip netroškimus naujai išgyvena Dievas?
 • Kaip pirminės ir antrinės sandaros išsako Dievo būtinumą ir nebūtinumą?
 • Gal atvaizdai kyla iš narių, kaip kad aplinkybės iš poslinkių?
 • Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
 • Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
 • Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
 • Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?
 • Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų.
 • Atvaizdai vienija 4+2. Kodėl aplinkybės aprėpia ne 3+3, o dvigubai tiek? Kodėl visko padalinimai apima ne 4 visko atvaidus, o dvigubai tiek? Kodėl atvaizdai sudeda tuos 2 ir tuos 4 ?
 • Vienybė yra šešių rūšių, tai atvaizdai, ką galime įsivaizduoti. Nulybė yra aštuonių rūšių, tai padalinimai, ką galime ar negalime įsivaizduoti. O ką išreiškia 12 aplinkybių? Ką galime mąstyti? Ar tai dvejybė, ar -1 ?

Atjauta

 • Visos sandaros išplaukia iš tarpo tarp Dievo ir žmogaus, iš jo papildančios atjautos. Už mūsų kažkas vis mus atjaučia. Ką mes išgyvename gali išgyventi kitas ir mus suprasti. "Įmintis".
 • Žaidimas yra tokios atjautos palaikymas.

Atjautos

 • Atjautos išsako Dievo nebūtinumą.
 • Atjautos išsako atitrūkimą tarp Dievo ir mūsų, tai yra, tarp Dievo už mūsų ir Dievo mūsų gelmėse.
 • Atjautos yra Kito sąlygos. Kitas yra atitrūkime tarp Dievo ir manęs.
 • Atjautos mus atveria.

Atjautos kyla:

 • iš to, kaip mažiau trokštantis Dievas išgyvena netroškimą platesnio troškimo.
 • iš vienybės ir nulybės atvaizdų paneigimo.
 • iš kubo dalių (8 kampų, 12 briaunų, 6 šonų) ir perėjimų tarp jų.

Atjautą išsako antrinės sandaros

 • Atjauta Man - požiūriui - padalinimai
 • Atjauta Tau - požiūriui į požiūrį - atvaizdai ir aplinkybės
 • Atjauta Kitam - požiūriui į požiūrį į požiūrį - pagrindimas (atjauta rūpėjimu - įsijautimu, užtikrintumu, protu), įvardijimas (atjauta tikėjimu - atitokėjimu, ramybe, širdimi), pasakojimas (atjauta paklusimu - sąmoningumu, meile, valia).

Atjautos veda iš platesnės apimties į siauresnę apimtį

 • padalinimai: iš visko į betką (vienu požiūriu)
 • atvaizdai: iš visko (per betką) į kažką (dviem požiūriais)
 • aplinkybės: (iš visko) paskui iš bekto į kažką (dviems požiūriais)
 • pagrindimas: (iš visko per betką) paskui iš kažko į nieką (trim požiūriais)
 • įvardijimas: (iš visko) paskui iš betko (per kažką) į nieką (trim požiūriais)
 • pasakojimas: iš visko (per betką ir kažką) į nieką (trim požiūriais)

Užtat padalinimai yra būtent visko padalinimai į požiūrius. O požiūris yra išėjimas už savęs iš platesnės apimties į siauresnę apimtį.

 • Padalinimai (požiūriai) raida
 • Atvaizdai (požiūriai į požiūrius) žemėlapynas
 • Aplinkybės vadovėlis
 • Pagrindimas (požiūriai į požiūrius į požiūrius) metraštis - sąlygų gardelė - sieja vertybes ir lūkesčius
 • Įvardijimas žinynas - sąvokų siejimas, apibrėžimas? skaidymas
 • Pasakojimas kelionė - išvedžiojimas?
 • +1: dvejonės, padalinimai. +2: jauduliai? gėrio kryptys? (atvaizdai? aplinkybės?), +3: aštuongubo kelio 3 atmainos, 3 kalbos.

Vienybės atvaizdų, visko savybių paneigimas iššaukia sandaras:

 • Aplinkybės neigia neturėjimą išorinių aplinkybių.
 • Atvaizdai neigia visko praleidimą, tai koštuvai.
 • Padalinimai neigia neturėjimą vidinės sandaros.

Sąvokos nebūtinumas neigia sąvokos būtinumą.

O nulybės atvaizdų, Dievo savybių paneigimas iššaukia kalbas. Kartu, šie paneigimai išsako aštuongubį kelią.

Visko savybių paneigimas taip pat iššaukia sandarų šeimas:

Toliau neigiamas Dievo būtinumas.

Lygmenų poros

Dešimt Dievo įsakymų, 6Ir4

Ženklų savybės

Ženklų savybės

 • Yra šešios lygmenų poros atitinkančios ženklų savybes.
 • Ženklų savybės išsako šešis neigiamus Dievo įsakymus.
 • Ženklai (Peirce'o) sieja du ketverybės atvaizdus (daikto ir pažinovo) (tarsi per viduryj jų) ir tuo pačiu keturis lygmenis, tad 4 x 2, tuomi apverčia erdvę, sukuria santvarką su laisve, išgyvenamą viduje. Ir būtent vieną iš dviejų reikšmių. Tai aplinka kalboms, dviprasmybei, nesusivedimui, kintamiesiems - prasmei, reikšmei, atminčiai, vietai, vertei, paviršiui.

Mąstau savo išsiaiškinimo būdus ir bandau suvokti 6+4 sandarą. Kaip ženklas mus įtakoja? Ženklas priima, derina ar nulemia - sustatymą, išgyvenimą ar tikslą:

 • priima sustatymą (atjausti savo ar kito protą)
 • derina sustatymą (sandarą išgauti iš pavyzdžių ar jais išreikšti)
 • derina išgyvenimą (lyginti sandaros atvejus ar santvarkos galimybes)
 • lemia tikslą (apibrėžti, atpažinti sandaros ar savo aplinkybių tikslą)
 • lemia išgyvenimą (rūšiuoti pavyzdžius, nustatyti rūšis)
 • lemia sustatymą (išnagrinėti visuminį pavyzdį ar net visą protą)

Kaip tai suprasti giliau, aiškiau, plačiau?

Kintamasis yra vieta, anga, griovelis reikšmei.

Antrinės sandaros

Antrinė sandara savo dalimi priskiria tą visumą esančią už santvarkos, už sandaros. Tai laikoma nieku. Tas niekas reiškiasi požiūriu.

 • padalinimai - savarankiškas Dievas prisiima dvejones - požiūris
 • atvaizdai - savarankiškas Dievas prisiima gėrio kryptis - požiūris į požiūrį
 • aplinkybės - užtikrintas Dievas prisiima gėrio kryptis - požiūris į požiūrį
 • pagrindimas - ramus Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį
 • įvardijimas - užtikritnas Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį
 • pasakojimas - savarankiškas Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį

Kitas (sąmoningumas - tarpas), Tu (sąmonė), Aš (pasąmonė), Dievas (sąsaja)

 • padalinimai - Aš įtraukiu Dievą
 • atvaizdai - Tu įtrauki Dievą
 • aplinkybės - Tu įtrauki Mane
 • pagrindimas - Kitas įtraukia Tave
 • įvardijimas - Kitas įtraukia Mane
 • pasakojimas - Kitas įtraukia Dievą

Keturi lygmenys atitinka Dievo troškimus ir mūsų netroškimus, pirmines sandaras. Antrinės sandaros išsako šių lygmenų poras.

 • Padalinimai. Apibrėžia asmenį. Išgyvenimo apytaką išgyvena Dievo šokio Dievas.
 • Atvaizdai. Apibrėžia asmenį. Žinojimo rūmus išgyvena Dievo šokio Dievas.
 • Aplinkybės. Apibrėžia teiginį. Aplinkybės siejamos ne su mąstomu daiktu, o su juo pasauliu. Žinojimo rūmus išgyvena išgyvenimo apytakos Dievas.
 • Pagrindimas tinklu apibrėžia pasaulį. Meilės mokslą išgyvena žinojimo rūmų Dievas.
 • Įvardijimas medžiu apibrėžia teiginį. Meilės mokslą išgyvena išgyvenimo apytakos Dievas.
 • Pasakojimas seka apibrėžia asmenį. Meilės mokslą išgyvena Dievo šokio Dievas.

Sluoksnių poros palygintinos su šešiais asmenų pokalbiais.

Sandaras galim sulyginti su asmenimis:

 • Nebūtina sąvoka - Dvasia - Dievas
 • Padalinimai - Sandara - Aš
 • Atvaizdai - Atvaizdai - Tu
 • Vienumas - Aplinkybės - Kitas

Tai vyksta Dievo požiūriu, asmenų vienumu, o Kito požiūriu gaunas perėjimai tarp lygmenų:

 • Rūpėjimas - Pagrindimas
 • Tikėjimas - Įvardijimas
 • Paklusimas - Pasakojimas
 • Pakankamas globėjas, Gerumas

Tad šitokiu būdu Aštuongubis kelias sulygina Dievą ir Kitą, ir iškyla, išsiveda "pakankamo globėjo" ir apskritai "pakankamumo" sąvoka, kas yra pagrindas žmoniškai kalbai, žmoniškam bendravimui, juk sukalbame dalinai, pakankamai, tad atsiveria laisvė tokiai kalbai, tokiam bendravimui, nevisiškam.

Sandaros bene išsako kalbų trūkumus:

 • Padalinimai - nesutarimas (nepakankamas pagrindimas)
 • Atvaizdai - nesusikalbėjimas (nepakankamas įvardijimas)
 • Aplinkybės - neatjautimas (nepakankamas pasakojimas)

Antrinės sandaros išreiškia sąmoningumą, tad kyla iš trijų pirminių sandarų išsakančių troškimą-netroškimą kažko, betko ir visko. Tai yra lygtys 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1, grindžiantys -1, 0, 1 tad ir 2, 3, 4.

Veiksmai

 • +1 - padalinimai,
 • +2 - atvaizdai, aplinkybės,
 • +3 - kalbos.

Padalinimai

Dievo valia ir valia atskirti kaip visuma ir dalis.

Savarankiškas Dievas prisiima dvejones. Jas išgyvena padalinimais:

 • Ko trokštu? Nulybė.
 • Kaip man atrodo? Vienybė.
 • Kaip kitaip? Dvejybė.
 • Koks skirtumas? Trejybė.
 • Kas nuo manęs priklauso? Ketverybė.
 • Ar įstengiu svarstyti klausimą? Penkerybė.
 • Ar taip turėtų būti? Šešerybė.
 • Ką pats veikiu tuo klausimu? Septynerybė.

Atvaizdai

Atvaizdai kyla iš sąsajos tarp asmens ir jį papildančios aplinkybės taikymą savarankiškam Dievui.

Atvaizdai, tai laisvumo didėjimas ir mažėjimas, taip pat apimtys: viskas, betkas, kažkas, niekas. Tai sąlygos, apribojimai.

Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs - kaip tai atrodo apskritai, vienam Dievui - tad tai atvaizdai. Aplinkybės išsako Dievo išėjimą už savęs, kaip tai atrodo trejybės nariui - tad tai vyksta keturiuose lygmenyse, pagal asmenis: Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Aplinkybės

Aplinkybės yra fonai. Tai primena skyles, kaip kad apibrėžiant betką.

Kalbos

 • Kalbos iššaukiamos Dievui prisiimant aštuongubį kelią ir laipsnyną.
 • Sulyginu su Padalinimais, Atvaizdas, Aplinkybėmis - Pagrindimas (Aplinkybės => Atvaizdai), Įvardijimas (Padalinimai => Aplinkybės), Pasakojimas (Atvaizdai => Padalinimai)
 • Žodžiai (kalba) yra tai, kuo esame viena: mąstant (įvardijimas), esant (pagrindimas), veikiant (paklusimas).
 • Muzikoje "melodija" yra gaidų kaita mažais žingsneliais. Evoliucija taipogi yra genų kaita mažais žingsneliais, tai melodija. Tai yra vienas iš toninės sistemos kriterijų. Kaip kiti kriterijai reiškiasi evoliucijoje? ir kalbose?

Pagrindimas

Dievas ramus. Įrodymų laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia lygtį. Nagrinėti "Tėve Mūsų".

Įvardijimas

Dievas užtikrintas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia Dievą. Nagrinėti "Šv.Petro raktus į dangų".

Pasakojimas

Dievas savarankiškas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia esmę X. Nagrinėti "Palaiminimus".

Iš atvaizdų (ir laipsnyno) į padalinimus.

Tarpas: Dievas nebūtinas

Mąstant atvirkščiai nuo tarpo:

 • Jeigu Dievas nėra būtinas, tada yra tarpas (Kitas). Jeigu yra tarpas, tada yra šešios lygmenų poros. Jeigu yra šešios lygmenų poros, tada yra laipsnynas (Tu) aštuongubame kelyje. Jeigu yra laipsnynas, tai yra visaregis (Aš). Jeigu yra visaregis, tai yra trejybė ir ją globojantis Dievas.
 • Tarpą grindžia uždara sandara, kurią grindžia atvira sandara, kurią grindžia asmuo, kurį grindžia mažėjančio laisvumo sąlygos ir didėjančio laisvumo sąlygos, kuriuos sieja trejybė, kurią globoja meilė, tai Dievo esmė ir pagrindas.

Dievo išėjimas už savęs, jo prigimtinis prieštaravimas sau, tai nesusivedimų pagrindas.

Nesusivedimai yra ne-suvedimai.

Antrinės sandaros

 • Sąlygos mus skiria nuo sąvokų. Aplinkybės yra sąvokų sąlygos. Atvaizdai yra mūsų sąlygos. Kalbomis sąvokos iškyla (rūpi), mainosi (reiškia), išnyksta (įvyksta).
 • 3 padalinimai, o atvaizdai yra 2x4 (du ketverybės atvaizdai) arba 4x2 (keturi dvejybės atvaizdai). O aplinkybės?
 • Antrinės sandaros išsako žmogaus būklę, jo nežinojimą, atitrūkimą nuo Dievo.
 • Antrinėmis sandaromis trokštantis Dievas išgyvena mūsų netroškimus. Aplinkybės yra kaip aplinka įrėminta skylė, "betkam". Atitinkamai, padalinimai, atvaizdai, pasakojimas įrėmintų skylę "viskam".

Aplinkybės, atvaizdai

 • Pilnatvė reiškiasi grožiu nes ji už mūsų ir mus apima, tad mūsų vidaus kaip ir nėr. O ji, kodėl, reiškiasi aplinkybėmis nes jos sieja mūsų paskirą požiūrį su visumą. Tuo tarpu atvaizdai išsako kaip visuma išgyvenami požiūriai. Aplinkybės išsako, kaip požiūris išgyvena visumą.
 • nežinoti kąžką = klausimas, nežinoti viską = Dievas, nieką? betką?
 • Dievas išsiplečia vis priešingu požiūriu: dviem žinojimo atvaizdais jisai yra, o keturiais nežinojimo atvaizdais jo nėra. Tai primena Dievo ir žmogaus požiūrių grandinę.
 • Aplinkybės išplaukia iš nulybės atvaizdų (vieningumo sąlygų) ir būtent žinojimo paneigimu (NE-žinojimu) vyksta (trejybės) atvaizdų paneigimas, gaunasi nulybės atvaizdai.
 • 4,5,6,7-bė turi po du atvaizdus, sąmonės (pasikartojimas laike) ir pasąmonės (atmintis, tikrovė - erdvėje).
 • Dasein-žmogus netrokšta, Dievas trokšta savo savybėmis: mylintis, ramus, užtikrintas, savarankiškas. Būties savybės, tai nulybės (Dievo - nežinojimo) atvaizdai: prasmingas ("uncanny"), pastovus, betarpiškas, akivaizdus. Nulybės atvaizdų neigimas, tai žinojimo atvaizdai. Kartu - nulybės atvaizdai ir jų neigimas - yra būties atvaizdai. Juose nulybės atvaizdai "buvimas" yra tai, kas lieka dingus papildomai energijai, tai yra, tesant "nulybei".
 • Uždavinys: lietuvių (ir kitų kalbų) priešdėlius (prepositions) sulyginti su aplinkybėmis.
 • Palyginti aplinkybes ir 12 klausimų.
 • Aplinkybės parodo, kad yra nulybės atvaizdai, tad yra nulybė, ir kad yra atjauta (trejybės ratu), kad trejybės ratu asmuo išgyvena tai, ką jisai mąsto, išgyvena atokiau kitais trejybės atvaizdais.
 • Aplinkybės grindžia atjautą
 • Jeigu iš 12 aplinkybių atstatome trejybę (ryškūs židiniai, ryškios ribos, ryškūs mąstai), tada galime atstatyti nulybės atvaizdus, o tuomi taip pat pačią nulybę (Dievą).

Gali būti, kad kiekviena kalba atitinka trejybės asmenį - suvokiantįjį, susivokiantįjį ar suvoktąjį; tris kalbas (tris požiūrius) išsako Dievo trejybė siejanti blogo ir gero vaiko mąstysenas, aštuongubo kelio puses; atvaizdus ir aplinkybes (du požiūrius) išsako papildžius 4 teigiamais įsakymais, išplėtus dviprasmybe; padalinimus (vienu požiūriu) išsako 6 neigiami įsakymai.

Atjausti

{{Andrius}}: Note: this section describes a direction which I took in August and September of 2003. I was looking for a deep way to arrive at the basic structures. I thought a lot about how everything and anything may reach out to each other and have empathy for each other. I also drew on my thoughts on the fifteen PrinciplesOfLife in Christopher Alexander's The Nature of Order. This approach is fundamental to my thoughts on GeneralStructure.


{{Empathy}} is the source of real {{Creativity}}.


{{Everything}} has empathy for {{Anything}} through the RepresentationsOfTheThreesome. Everything has empathy for anything in various degrees. The representations of the threesome express such empathy. The degree of empathy is given by the number of states that are recurring.

 • 3 recurring states: be, do, think
 • 2 recurring states: one-all, many
 • 1 recurring state: object-process-subject
 • 0 recurring states: necessary;actual;possible because truth is eternal, not recurring

Anything has empathy for everything through shifts. The members of the threesome can (by way of the representations) be understood as going beyond themselves, as shifts from one state to another. Representations allow us to think of isolated perspectives, not just the entire whole.

take a stand:

 • possible => necessary
 • subject => object
 • many => one
 • think => be

follow through:

 • necessary => actual
 • object => process
 • one => all
 • be => do

reflect

 • actual => possible
 • process => subject
 • all => many
 • do => think

These are shifts from one perspective to another.


SecondaryStructures arise from having everything, with a given scope of concern, go beyond itself to empathize with the experience of a primary structure.

The subject of this empathy is the relationship between everything and anything. For example, let us consider when everything wishes for nothing. In particular, here everything wishes for nothing with regard to its relationship with anything. We may think of anything as everything plus slack. Here then, all the slack or goodness is expected to come from anything, because everything wishes for nothing.

So the directions of the good, as felt here by everything, give rise to the following emotional responses:

 • Good person: content (in what matters, things are as they should) Here everything interprets itself as "being one with everything".
 • Good God: sad (in what matters, things are not as they should be - the goodness here shouldn't be coming from a God who wishes for nothing!)

Here everything interprets itself as "being one with nothing".

 • Good deed: excited (in what does not matter so much, things are as they should) Everything feels it is "being one with anything".
 • Good gift: surprised (in what does not matter so much, things aren't as they should be). Everything feels it is "being one with something".

I think also:

 • Good quality (sorting the good and the bad): fright (in what does not matter so much, can't make expectation). Everything interprets this as "decreasing slack".
 • Good word (allowing the good and the bad to be confused): disgust (in what matters, can't make expectation). Everything interprets this as "increasing slack".

The idea is that this empathy gives rise to a secondary structure, the six criteria: being one with everything, anything, something, nothing and increasing and decreasing slack.

The empathy here is different if everything's scope of concern becomes larger, as in "everything wishes for something". What does everything wish for? That the anythings which are beyond it seek to connect with it, that they "involuntarily, actively, be connected". So now there is an expectation on the part of everything. And also the directions of the good will now be interpreted as a two-sided effort, both God and person. I think empathy here will give rise to the twelve topologies, by way of the twelve ways that I've observed how we can conceive being connected with God. So I am thinking about that and will try to work that out.

Užrašai

 • Padalinimai išsako santykius tarp požiūrių. O atvaizdai išsako, kaip padalinimas ir požiūriai išgyvenami - nes išgyvename tiek visumą, tiek požiūrį, tiek jų santykį. Aplinkybes išgyvename kaip požiūrio sąlygas, išgyvenimo tarpą už mūsų ir aplink mus.

+1 padalinimai, +2 atvaizdai ir aplinkybės, +3 kalbos (aštuongubas kelias)

Representations express knowing - and circumstances express not knowing.

Antrinės sandaros išsako santykį tarp žinojimo ir nežinojimo, kaip sėkmingai išreiškia. Ženklų savybės - žinojimas yra ženklas.

 • tu supranti kitą: padalinimas
 • aš suprantu kitą: atvaizdai
 • aš suprantu tave: aplinkybės
 • Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
 • Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
 • Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)

Pirminės sandaros derina Dievą (jo troškimus) ir gerumą (mūsų netroškimus, mūsų išmąstymus). Antrinės sandaros skiria Dievą (jo troškimus) ir gerumą (mūsų netroškimus, mūsų išmąstymus). Antrinės sandaros sudaro galimybes savarankiškai trejybei, riktams, aklavietėms.

Aplinkybės, tai veiksnys +3 nes prideda tris požiūrius; atvaizdai +2 nes sieja du požiūrius; o padalinimai +1.

 • Vienybė: sprendžia "suvokimo" klausimą. Tai atskyrimas Dievo (už požiūrio) ir gerumo (požiūryje), tad požiūris. Suvokimas atitinka Dievo sukurtą šviesą.
 • Dvejybė: padalinimų pagrindas. Dievas skiria vandenis.
 • Trejybė: brandos pagrindas. Dievas sukuria augmeniją.

Antrinės sandaros

 • Kalbos veda iš vienos sandaros į kitą, tai jos kuria sandaras. Tai reikėtų nagrinėti kaip aštuongubas kelias permąstomas kuriant antrines sandaras, pavyzdžiui, kaip atvaizdai kuriami lūkesčiais ir savarankiškumu. Taip pat kaip aštuongubas kelias išgyvenamas savarankiško ir užtikrinto ir ramaus Dievo.
 • Požiūris yra svarbus antrinėse sandarose nes išsako ryšį tarp esmės ir pilnatvės, kuris Dievui svarbus jam išeinant už savęs - o požiūriais būtent mes išeiname už savęs, tai mūsų atitikmuo.

Antrinės sandaros remiasi dviprasmybėmis, pavyzdžiui, pagrindimas remiasi: kodėl (kūrybos tikslai) ir kaip (gyvybės dėsniai - meno taisyklės). O "kaip" gali būti nereikalinga, užtat gaunasi ramybė. Panašiai:

 • padalinimai: koks ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
 • atvaizdai: kaip ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas
 • aplinkybės: kaip ir koks - dingsta "koks", lieka užtikrintumas
 • pagrindimas: kodėl ir kaip - dingsta "kaip", lieka ramybė
 • įvardijimas: kodėl ir koks - dingsta "koks", lieka užtikrintumas
 • pasakojimas: kodėl ir ar - dingsta "ar", lieka savarankiškumas

Kai svarstome:

 • Kaip ir kodėl, tai pagrindimas
 • Koks ir kodėl, tai įvardijimas
 • Ar ir kodėl, tai pasakojimas
 • Koks ir kaip, tai aplinkybės
 • Ar ir kaip, tai atvaizdai
 • Ar ir koks, tai padalinimai

Antrines sandaras išdėsčius aštuongubu keliu:

 • pagrindimas 12->6 yra 8 padalinimų papildymas;
 • įvardijimas 8->12 yra 6 atvaizdų papildymas;
 • pasakojimas 6->8 yra 12 aplinkybių papildymas.

Tai homologijos ir kohomologijos ryšys. O papildymas (ir laipsnyno pora) skiriasi vienu lygmenu.

Nepriklausomi

Independents are SecondaryStructures which are static.

They may be thought of as negating the properties of everything, which is to say, the RepresentationsOfTheOnesome.

 • Independents themselves negate the property that everything is a required concept
 • Divisions negate the property that everything has no internal structure
 • Representations negate the property that everything is the simplest algorithm
 • Topologies negate the property that everything has no external context

These may be applied to everything, but also to other concepts, hence they are independents. Perhaps Concepts are that which independents may be applied to.

The independents are perhaps related by the equation X is the unity of representations of structure of X. This equation is true if we consider the Beginning X and the End X to be the same (as in the human outlook) but not true if we consider them different (as in God's outlook). Here we may understand structure to mean division and unity to mean topology, in the general sense.

Neprasmingi

Insignificants are SecondaryStructures which are dynamic. They may be thought of as Languages. They are not significant, which is to say, they may be encompassed, and in that sense, they express what may be compressed and ignored. They may be thought of as Activity which complements the Structure provided by the Independents.

They may be thought of as negating the RepresentationsOfTheNullsome: true, direct, constant, significant.

 • Argumentation allows for what is not true.
 • Verbalization allows for what is not direct.
 • Narration allows for what is not constant.
 • Insignificants allow for what is not significant.
 • 3 apdorotuvai arba 3 pasirinkimai grindžia 4+6
 • 24 = Aštuonerybė (nusako žmogaus būklę) x tris veiksmus.
 • 24 = Asmens trejybė x 4 plotmes x 2 (išgyvenimai - dvi kryptys ir jų sąsajos - pavidalas (trejybės ratas) ir turinys (trys kampai))
 • 24 = Vaizduotės (6 atvaizdai kuriais apimame visumą) x 4 taško supratimai (santykis su tikrove - požiūris, žvilgsnis, sąvoka, ... - išgyvename savo vaizduotę, atitinkamai yra tikrovės santykis su savimi, yra mūsų santykis su tikrove, tikrovės santykis su mumis )

Emanuelis Levinas daug rašo apie Kitą. O Martinas Buberis apie Tave.


2005.05.10 A: Kaip kitas iškyla iš šešerybės? D: Šešerybe visiškai išsiskiria sandara ir veikla, tad galima apkeisti jų tvarką ir iškyla kitas.

2005.03.19 A: Koks ryšys tarp pradžios, pabaigos ir suvokimo? D: Jei nori suprasti mane, būk su manimi pradžioje, o jei suprasti tave, tai reikia būti su tavimi pabaigoje. A: O kitas? D: Kitas yra tai per kurį gyvena dvasia. A: O požiūris? D: Tai ir yra kitas.


Atjautos


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 kovo 13 d., 17:51