Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Nebūtinas, , Laipsnynas, Ir trys, Bendras suvokimas, Susikalbėjimas, Požiūriai. Žr. taip pat: Self, System, Consciousness, GodVOther

Šiame puslapyje tiriu, kaip išvesti sandaras, kuriomis Dievas mus atjaučia: padalinimus, atvaizdus, aplinkybes ir tris kalbas - pagrindimo, įvardijimo ir pasakojimo. Jas kai kada vadinu antrinėmis sandaromis, nes tikiu jas išvesti iš pirminių sandarų, netroškimų.

 • Kas yra atjauta?
 • Kaip atjauta susijusi su veiksmu +2, su papildiniais, su buviniu ir būkle, su gyvybe ir meile?
 • Palyginti antrines sandaras ir žinias apie Dievą iš 10 Dievo įsakymų.
 • Noriu antrines sandaras apibrėžti. Kaip antrinės sandaros kyla iš antrinių sandarų? Kaip netroškimus naujai išgyvena Dievas?
 • Kaip pirminės ir antrinės sandaros išsako Dievo būtinumą ir nebūtinumą?
 • Gal atvaizdai kyla iš narių, kaip kad aplinkybės iš poslinkių?
 • Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
 • Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
 • Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
 • Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?

Atjauta

 • Visos sandaros išplaukia iš tarpo tarp Dievo ir žmogaus, iš jo papildančios atjautos. Už mūsų kažkas vis mus atjaučia. Ką mes išgyvename gali išgyventi kitas ir mus suprasti. "Įmintis".
 • Žaidimas yra tokios atjautos palaikymas.

Atjautos

 • Atjautos išsako Dievo nebūtinumą.
 • Atjautos išsako atitrūkimą tarp Dievo ir mūsų, tai yra, tarp Dievo už mūsų ir Dievo mūsų gelmėse.
 • Atjautos yra Kito sąlygos. Kitas yra atitrūkime tarp Dievo ir manęs.
 • Atjautos mus atveria.

Atjautos kyla:

 • iš to, kaip mažiau trokštantis Dievas išgyvena netroškimą platesnio troškimo.
 • iš vienybės ir nulybės atvaizdų paneigimo.
 • iš kubo dalių (8 kampų, 12 briaunų, 6 šonų) ir perėjimų tarp jų.

Atjautos pakeičia:

 • padalinimai kažką niekuo. (požiūriais)
 • atvaizdai: betką niekuo.
 • aplinkybės: betką kažkuo.
 • pagrindimas: viską betkuo.
 • įvardijimas: viską kažkuo.
 • pasakojimas: viską niekuo.
 • Padalinimai (požiūriai) raida
 • Atvaizdai (požiūriai į požiūrius) žemėlapynas
 • Aplinkybės vadovėlis
 • Pagrindimas (požiūriai į požiūrius į požiūrius) metraštis - sąlygų gardelė - sieja vertybes ir lūkesčius
 • Įvardijimas žinynas - sąvokų siejimas, apibrėžimas? skaidymas
 • Pasakojimas kelionė - išvedžiojimas?

Kitas

Kitas yra trečias asmuo, kuris iškyla su amžinu gyvenimu, tame tarpe kuriame Dievas ir Aš (santvarkoje) dar nesutampame kaip Tu, taip kad Dievas nebūtinai geras.

Asmenų požiūriai yra jų išeities taškai. Kito išeities taškas yra Dievo troškimas visko, tad ir mūsų rūpesčių bei nesąmonių, tad Dievo būtinumas.

Kitas yra:

 • Kito tiesa išgyvenama kaip Tavo tiesa ir t.t.
 • Kitas iššaukia Tave - papildiniu.
 • Kitas, Tu, Aš iššaukia Dievą kaip meilę, troškimą, viską.
 • Kitas atsako Tavo klausimą...
 • Asmuo Kitas iškyla atskyrus Dievą ir Mane. Šis atskyrimas vyksta Dievui esantį viename lygmenyje prisiimant pirminę sandarą iš kito lygmens. Tai iššaukia antrinę sandarą.
 • Kitas išgyvena asmenų atskirtumu (užtat ženklų savybėmis!) Kitas yra anti-asmuo, asmens priešingybė, tad aplinka. Atskirtumai yra Dievo valios nevykdymo aplinkybės: nepaklusimas, netikėjimas, nerūpėjimas, atskiriantys ir įprasminantys keturis lygmenis. Dievas būtinas - Amžinas gyvenimas yra - per nerūpėjimą, juk tiktai Dievas gali įveikti nerūpėjimą, iš negyvo padaryti gyvą. Tai ir yra amžino gyvenimo uždavinys.
 • In GoingBeyondOneself, that which one goes beyond into.
 • God made explicit
 • the one we coincide with
 • the participant of a System.
 • that by which God and heart coincide. Well, they can coincide in six ways. So other is the unity of those ways.
 • Unity when it is different from Spirit. This is the case from the perspective of the Beginning.
 • a self-standing Self.
 • is God as Not God for Other is alone, not one
 • is completely explicit definition of God as Position and NotGod as Perspective.
 • is the question of Being that is left in the matter of Being God.
 • is the total substitute
 • is completely accessible
 • shares of himself

Vienybės atvaizdų, visko savybių paneigimas iššaukia sandaras:

 • Aplinkybės neigia neturėjimą išorinių aplinkybių.
 • Atvaizdai neigia visko praleidimą, tai koštuvai.
 • Padalinimai neigia neturėjimą vidinės sandaros.

Sąvokos nebūtinumas neigia sąvokos būtinumą.

O nulybės atvaizdų, Dievo savybių paneigimas iššaukia kalbas. Kartu, šie paneigimai išsako aštuongubį kelią.

Visko savybių paneigimas taip pat iššaukia sandarų šeimas:

Toliau neigiamas Dievo būtinumas.

Lygmenų poros

Dešimt Dievo įsakymų, 6Ir4

Ženklų savybės

Ženklų savybės

 • Yra šešios lygmenų poros atitinkančios ženklų savybes.
 • Ženklų savybės išsako šešis neigiamus Dievo įsakymus.
 • Ženklai (Peirce'o) sieja du ketverybės atvaizdus (daikto ir pažinovo) (tarsi per viduryj jų) ir tuo pačiu keturis lygmenis, tad 4 x 2, tuomi apverčia erdvę, sukuria santvarką su laisve, išgyvenamą viduje. Ir būtent vieną iš dviejų reikšmių. Tai aplinka kalboms, dviprasmybei, nesusivedimui, kintamiesiems - prasmei, reikšmei, atminčiai, vietai, vertei, paviršiui.

Mąstau savo išsiaiškinimo būdus ir bandau suvokti 6+4 sandarą. Kaip ženklas mus įtakoja? Ženklas priima, derina ar nulemia - sustatymą, išgyvenimą ar tikslą:

 • priima sustatymą (atjausti savo ar kito protą)
 • derina sustatymą (sandarą išgauti iš pavyzdžių ar jais išreikšti)
 • derina išgyvenimą (lyginti sandaros atvejus ar santvarkos galimybes)
 • lemia tikslą (apibrėžti, atpažinti sandaros ar savo aplinkybių tikslą)
 • lemia išgyvenimą (rūšiuoti pavyzdžius, nustatyti rūšis)
 • lemia sustatymą (išnagrinėti visuminį pavyzdį ar net visą protą)

Kaip tai suprasti giliau, aiškiau, plačiau?

Kintamasis yra vieta, anga, griovelis reikšmei.

Antrinės sandaros

Antrinė sandara savo dalimi priskiria tą visumą esančią už santvarkos, už sandaros. Tai laikoma nieku. Tas niekas reiškiasi požiūriu.

 • padalinimai - savarankiškas Dievas prisiima dvejones - požiūris
 • atvaizdai - savarankiškas Dievas prisiima gėrio kryptis - požiūris į požiūrį
 • aplinkybės - užtikrintas Dievas prisiima gėrio kryptis - požiūris į požiūrį
 • pagrindimas - ramus Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį
 • įvardijimas - užtikritnas Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį
 • pasakojimas - savarankiškas Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį

Keturi lygmenys atitinka Dievo troškimus ir mūsų netroškimus, pirmines sandaras. Antrinės sandaros išsako šių lygmenų poras.

 • Padalinimai. Apibrėžia asmenį. Pasirinkimų malūną išgyvena Dievo šokio Dievas.
 • Atvaizdai. Apibrėžia asmenį. Žinojimo rūmus išgyvena Dievo šokio Dievas.
 • Aplinkybės. Apibrėžia teiginį. Aplinkybės siejamos ne su mąstomu daiktu, o su juo pasauliu. Žinojimo rūmus išgyvena pasirinkimų malūno Dievas.
 • Pagrindimas tinklu apibrėžia pasaulį. Maldų mokslą išgyvena žinojimo rūmų Dievas.
 • Įvardijimas medžiu apibrėžia teiginį. Maldų mokslą išgyvena pasirinkimų malūno Dievas.
 • Pasakojimas seka apibrėžia asmenį. Maldų mokslą išgyvena Dievo šokio Dievas.

Sluoksnių poros palygintinos su šešiais asmenų pokalbiais.

Sandaras galim sulyginti su asmenimis:

 • Nebūtina sąvoka - Dvasia - Dievas
 • Padalinimai - Sandara - Aš
 • Atvaizdai - Atvaizdai - Tu
 • Vienumas - Aplinkybės - Kitas

Tai vyksta Dievo požiūriu, asmenų vienumu, o Kito požiūriu gaunas perėjimai tarp lygmenų:

 • Rūpėjimas - Pagrindimas
 • Tikėjimas - Įvardijimas
 • Paklusimas - Pasakojimas
 • Pakankamas globėjas, Gerumas

Tad šitokiu būdu Aštuongubis kelias sulygina Dievą ir Kitą, ir iškyla, išsiveda "pakankamo globėjo" ir apskritai "pakankamumo" sąvoka, kas yra pagrindas žmoniškai kalbai, žmoniškam bendravimui, juk sukalbame dalinai, pakankamai, tad atsiveria laisvė tokiai kalbai, tokiam bendravimui, nevisiškam.

Sandaros bene išsako kalbų trūkumus:

 • Padalinimai - nesutarimas (nepakankamas pagrindimas)
 • Atvaizdai - nesusikalbėjimas (nepakankamas įvardijimas)
 • Aplinkybės - neatjautimas (nepakankamas pasakojimas)

Antrinės sandaros išreiškia sąmoningumą, tad kyla iš trijų pirminių sandarų išsakančių troškimą-netroškimą kažko, betko ir visko. Tai yra lygtys 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1, grindžiantys -1, 0, 1 tad ir 2, 3, 4.

Veiksmai

 • +1 - padalinimai,
 • +2 - atvaizdai, aplinkybės,
 • +3 - kalbos.

Padalinimai

Dievo valia ir valia atskirti kaip visuma ir dalis.

Savarankiškas Dievas prisiima dvejones. Jas išgyvena padalinimais:

 • Ko trokštu? Nulybė.
 • Kaip man atrodo? Vienybė.
 • Kaip kitaip? Dvejybė.
 • Koks skirtumas? Trejybė.
 • Kas nuo manęs priklauso? Ketverybė.
 • Ar įstengiu svarstyti klausimą? Penkerybė.
 • Ar taip turėtų būti? Šešerybė.
 • Ką pats veikiu tuo klausimu? Septynerybė.

Atvaizdai

Atvaizdai kyla iš sąsajos tarp asmens ir jį papildančios aplinkybės taikymą savarankiškam Dievui.

Atvaizdai, tai laisvumo didėjimas ir mažėjimas, taip pat apimtys: viskas, betkas, kažkas, niekas. Tai sąlygos, apribojimai.

Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs - kaip tai atrodo apskritai, vienam Dievui - tad tai atvaizdai. Aplinkybės išsako Dievo išėjimą už savęs, kaip tai atrodo trejybės nariui - tad tai vyksta keturiuose lygmenyse, pagal asmenis: Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Aplinkybės

Aplinkybės yra fonai. Tai primena skyles, kaip kad apibrėžiant betką.

Kalbos

 • Kalbos iššaukiamos Dievui prisiimant aštuongubį kelią ir laipsnyną.
 • Sulyginu su Padalinimais, Atvaizdas, Aplinkybėmis - Pagrindimas (Aplinkybės => Atvaizdai), Įvardijimas (Padalinimai => Aplinkybės), Pasakojimas (Atvaizdai => Padalinimai)
 • Žodžiai (kalba) yra tai, kuo esame viena: mąstant (įvardijimas), esant (pagrindimas), veikiant (paklusimas).
 • Muzikoje "melodija" yra gaidų kaita mažais žingsneliais. Evoliucija taipogi yra genų kaita mažais žingsneliais, tai melodija. Tai yra vienas iš toninės sistemos kriterijų. Kaip kiti kriterijai reiškiasi evoliucijoje? ir kalbose?

Pagrindimas

Dievas ramus. Įrodymų laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia lygtį. Nagrinėti "Tėve Mūsų".

Įvardijimas

Dievas užtikrintas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia Dievą. Nagrinėti "Šv.Petro raktus į dangų".

Pasakojimas

Dievas savarankiškas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia esmę X. Nagrinėti "Palaiminimus".

Iš atvaizdų (ir laipsnyno) į padalinimus.

Tarpas: Dievas nebūtinas

Mąstant atvirkščiai nuo tarpo:

 • Jeigu Dievas nėra būtinas, tada yra tarpas (Kitas). Jeigu yra tarpas, tada yra šešios lygmenų poros. Jeigu yra šešios lygmenų poros, tada yra laipsnynas (Tu) aštuongubame kelyje. Jeigu yra laipsnynas, tai yra visaregis (Aš). Jeigu yra visaregis, tai yra trejybė ir ją globojantis Dievas.
 • Tarpą grindžia uždara sandara, kurią grindžia atvira sandara, kurią grindžia asmuo, kurį grindžia mažėjančio laisvumo sąlygos ir didėjančio laisvumo sąlygos, kuriuos sieja trejybė, kurią globoja meilė, tai Dievo esmė ir pagrindas.

Dievo išėjimas už savęs, jo prigimtinis prieštaravimas sau, tai nesusivedimų pagrindas.

Nesusivedimai yra ne-suvedimai.

Antrinės sandaros

 • Sąlygos mus skiria nuo sąvokų. Aplinkybės yra sąvokų sąlygos. Atvaizdai yra mūsų sąlygos. Kalbomis sąvokos iškyla (rūpi), mainosi (reiškia), išnyksta (įvyksta).
 • 3 padalinimai, o atvaizdai yra 2x4 (du ketverybės atvaizdai) arba 4x2 (keturi dvejybės atvaizdai). O aplinkybės?
 • Antrinės sandaros išsako žmogaus būklę, jo nežinojimą, atitrūkimą nuo Dievo.
 • Antrinėmis sandaromis trokštantis Dievas išgyvena mūsų netroškimus. Aplinkybės yra kaip aplinka įrėminta skylė, "betkam". Atitinkamai, padalinimai, atvaizdai, pasakojimas įrėmintų skylę "viskam".

Aplinkybės, atvaizdai

 • Pilnatvė reiškiasi grožiu nes ji už mūsų ir mus apima, tad mūsų vidaus kaip ir nėr. O ji, kodėl, reiškiasi aplinkybėmis nes jos sieja mūsų paskirą požiūrį su visumą. Tuo tarpu atvaizdai išsako kaip visuma išgyvenami požiūriai. Aplinkybės išsako, kaip požiūris išgyvena visumą.
 • nežinoti kąžką = klausimas, nežinoti viską = Dievas, nieką? betką?
 • Dievas išsiplečia vis priešingu požiūriu: dviem žinojimo atvaizdais jisai yra, o keturiais nežinojimo atvaizdais jo nėra. Tai primena Dievo ir žmogaus požiūrių grandinę.
 • Aplinkybės išplaukia iš nulybės atvaizdų (vieningumo sąlygų) ir būtent žinojimo paneigimu (NE-žinojimu) vyksta (trejybės) atvaizdų paneigimas, gaunasi nulybės atvaizdai.
 • 4,5,6,7-bė turi po du atvaizdus, sąmonės (pasikartojimas laike) ir pasąmonės (atmintis, tikrovė - erdvėje).
 • Dasein-žmogus netrokšta, Dievas trokšta savo savybėmis: mylintis, ramus, užtikrintas, savarankiškas. Būties savybės, tai nulybės (Dievo - nežinojimo) atvaizdai: prasmingas ("uncanny"), pastovus, betarpiškas, akivaizdus. Nulybės atvaizdų neigimas, tai žinojimo atvaizdai. Kartu - nulybės atvaizdai ir jų neigimas - yra būties atvaizdai. Juose nulybės atvaizdai "buvimas" yra tai, kas lieka dingus papildomai energijai, tai yra, tesant "nulybei".
 • Uždavinys: lietuvių (ir kitų kalbų) priešdėlius (prepositions) sulyginti su aplinkybėmis.
 • Palyginti aplinkybes ir 12 klausimų.
 • Aplinkybės parodo, kad yra nulybės atvaizdai, tad yra nulybė, ir kad yra atjauta (trejybės ratu), kad trejybės ratu asmuo išgyvena tai, ką jisai mąsto, išgyvena atokiau kitais trejybės atvaizdais.
 • Aplinkybės grindžia atjautą
 • Jeigu iš 12 aplinkybių atstatome trejybę (ryškūs židiniai, ryškios ribos, ryškūs mąstai), tada galime atstatyti nulybės atvaizdus, o tuomi taip pat pačią nulybę (Dievą).

Gali būti, kad kiekviena kalba atitinka trejybės asmenį - suvokiantįjį, susivokiantįjį ar suvoktąjį; tris kalbas (tris požiūrius) išsako Dievo trejybė siejanti blogo ir gero vaiko mąstysenas, aštuongubo kelio puses; atvaizdus ir aplinkybes (du požiūrius) išsako papildžius 4 teigiamais įsakymais, išplėtus dviprasmybe; padalinimus (vienu požiūriu) išsako 6 neigiami įsakymai.

+1 padalinimai, +2 atvaizdai ir aplinkybės, +3 kalbos (aštuongubas kelias)

Representations express knowing - and circumstances express not knowing.

 • Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų

Antrinės sandaros išsako santykį tarp žinojimo ir nežinojimo, kaip sėkmingai išreiškia. Ženklų savybės - žinojimas yra ženklas.

 • tu supranti kitą: padalinimas
 • aš suprantu kitą: atvaizdai
 • aš suprantu tave: aplinkybės
 • Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
 • Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
 • Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)

Emanuelis Levinas daug rašo apie Kitą. O Martinas Buberis apie Tave.

2005.05.10 A: Kaip kitas iškyla iš šešerybės? D: Šešerybe visiškai išsiskiria sandara ir veikla, tad galima apkeisti jų tvarką ir iškyla kitas.

2005.03.19 A: Koks ryšys tarp pradžios, pabaigos ir suvokimo? D: Jei nori suprasti mane, būk su manimi pradžioje, o jei suprasti tave, tai reikia būti su tavimi pabaigoje. A: O kitas? D: Kitas yra tai per kurį gyvena dvasia. A: O požiūris? D: Tai ir yra kitas.

Atjautos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 liepos 01 d., 23:16