调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Nebūtinas, , Laipsnynas, Ir du, Ir trys, Bendras suvokimas, Susikalbėjimas, Požiūriai, Meilė, Aplinkybės, Savastis, Sąmoningumas, sistema, suvokimo lygmenys, trejybės atvaizdai, Dievas vs. Kitas

Šiame puslapyje tiriu, kaip išvesti sandaras, kuriomis Dievas mus atjaučia: padalinimus, atvaizdus, aplinkybes ir tris kalbas - pagrindimo, įvardijimo ir pasakojimo. Jas kai kada vadinu antrinėmis sandaromis, nes tikiu jas išvesti iš pirminių sandarų, netroškimų.


 • Kas yra atjauta?
 • Kaip atjauta susijusi su veiksmu +2, su papildiniais, su buviniu ir būkle, su gyvybe ir meile?
 • Palyginti antrines sandaras ir žinias apie Dievą iš 10 Dievo įsakymų.
 • Noriu antrines sandaras apibrėžti. Kaip antrinės sandaros kyla iš antrinių sandarų? Kaip netroškimus naujai išgyvena Dievas?
 • Kaip pirminės ir antrinės sandaros išsako Dievo būtinumą ir nebūtinumą?
 • Gal atvaizdai kyla iš narių, kaip kad aplinkybės iš poslinkių?
 • Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
 • Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
 • Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?
 • Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?

Atjauta

 • Visos sandaros išplaukia iš tarpo tarp Dievo ir žmogaus, iš jo papildančios atjautos. Už mūsų kažkas vis mus atjaučia. Ką mes išgyvename gali išgyventi kitas ir mus suprasti. "Įmintis".
 • Žaidimas yra tokios atjautos palaikymas.

Atjautos

 • Atjautos išsako Dievo nebūtinumą.
 • Atjautos išsako atitrūkimą tarp Dievo ir mūsų, tai yra, tarp Dievo už mūsų ir Dievo mūsų gelmėse.
 • Atjautos yra Kito sąlygos. Kitas yra atitrūkime tarp Dievo ir manęs.
 • Atjautos mus atveria.

Atjautos kyla:

 • iš to, kaip mažiau trokštantis Dievas išgyvena netroškimą platesnio troškimo.
 • iš vienybės ir nulybės atvaizdų paneigimo.
 • iš kubo dalių (8 kampų, 12 briaunų, 6 šonų) ir perėjimų tarp jų.

Atjautą išsako antrinės sandaros

 • Atjauta Man - požiūriui - padalinimai
 • Atjauta Tau - požiūriui į požiūrį - atvaizdai ir aplinkybės
 • Atjauta Kitam - požiūriui į požiūrį į požiūrį - pagrindimas (atjauta rūpėjimu - įsijautimu, užtikrintumu, protu), įvardijimas (atjauta tikėjimu - atitokėjimu, ramybe, širdimi), pasakojimas (atjauta paklusimu - sąmoningumu, meile, valia).

Atjautos veda iš platesnės apimties į siauresnę apimtį

 • padalinimai: iš visko į betką (vienu požiūriu)
 • atvaizdai: iš visko (per betką) į kažką (dviem požiūriais)
 • aplinkybės: (iš visko) paskui iš bekto į kažką (dviems požiūriais)
 • pagrindimas: (iš visko per betką) paskui iš kažko į nieką (trim požiūriais)
 • įvardijimas: (iš visko) paskui iš betko (per kažką) į nieką (trim požiūriais)
 • pasakojimas: iš visko (per betką ir kažką) į nieką (trim požiūriais)

Užtat padalinimai yra būtent visko padalinimai į požiūrius. O požiūris yra išėjimas už savęs iš platesnės apimties į siauresnę apimtį.

 • Padalinimai (požiūriai) raida
 • Atvaizdai (požiūriai į požiūrius) žemėlapynas
 • Aplinkybės vadovėlis
 • Pagrindimas (požiūriai į požiūrius į požiūrius) metraštis - sąlygų gardelė - sieja vertybes ir lūkesčius
 • Įvardijimas žinynas - sąvokų siejimas, apibrėžimas? skaidymas
 • Pasakojimas kelionė - išvedžiojimas?

Kitas

Kitas yra trečias asmuo, kuris iškyla su amžinu gyvenimu, tame tarpe kuriame Dievas ir Aš (santvarkoje) dar nesutampame kaip Tu, taip kad Dievas nebūtinai geras.

Asmenų požiūriai yra jų išeities taškai. Kito išeities taškas yra Dievo troškimas visko, tad ir mūsų rūpesčių bei nesąmonių, tad Dievo būtinumas.

Kitas yra:

 • Kito tiesa išgyvenama kaip Tavo tiesa ir t.t.
 • Kitas iššaukia Tave - papildiniu.
 • Kitas, Tu, Aš iššaukia Dievą kaip meilę, troškimą, viską.
 • Kitas atsako Tavo klausimą...
 • Asmuo Kitas iškyla atskyrus Dievą ir Mane. Šis atskyrimas vyksta Dievui esantį viename lygmenyje prisiimant pirminę sandarą iš kito lygmens. Tai iššaukia antrinę sandarą.
 • Kitas išgyvena asmenų atskirtumu (užtat ženklų savybėmis!) Kitas yra anti-asmuo, asmens priešingybė, tad aplinka. Atskirtumai yra Dievo valios nevykdymo aplinkybės: nepaklusimas, netikėjimas, nerūpėjimas, atskiriantys ir įprasminantys keturis lygmenis. Dievas būtinas - Amžinas gyvenimas yra - per nerūpėjimą, juk tiktai Dievas gali įveikti nerūpėjimą, iš negyvo padaryti gyvą. Tai ir yra amžino gyvenimo uždavinys.
 • In GoingBeyondOneself, that which one goes beyond into.
 • God made explicit
 • the one we coincide with
 • the participant of a System.
 • that by which God and heart coincide. Well, they can coincide in six ways. So other is the unity of those ways.
 • Unity when it is different from Spirit. This is the case from the perspective of the Beginning.
 • a self-standing Self.
 • is God as Not God for Other is alone, not one
 • is completely explicit definition of God as Position and NotGod as Perspective.
 • is the question of Being that is left in the matter of Being God.
 • is the total substitute
 • is completely accessible
 • shares of himself

Vienybės atvaizdų, visko savybių paneigimas iššaukia sandaras:

 • Aplinkybės neigia neturėjimą išorinių aplinkybių.
 • Atvaizdai neigia visko praleidimą, tai koštuvai.
 • Padalinimai neigia neturėjimą vidinės sandaros.

Sąvokos nebūtinumas neigia sąvokos būtinumą.

O nulybės atvaizdų, Dievo savybių paneigimas iššaukia kalbas. Kartu, šie paneigimai išsako aštuongubį kelią.

Visko savybių paneigimas taip pat iššaukia sandarų šeimas:

Toliau neigiamas Dievo būtinumas.

Lygmenų poros

Dešimt Dievo įsakymų, 6Ir4

Ženklų savybės

Ženklų savybės

 • Yra šešios lygmenų poros atitinkančios ženklų savybes.
 • Ženklų savybės išsako šešis neigiamus Dievo įsakymus.
 • Ženklai (Peirce'o) sieja du ketverybės atvaizdus (daikto ir pažinovo) (tarsi per viduryj jų) ir tuo pačiu keturis lygmenis, tad 4 x 2, tuomi apverčia erdvę, sukuria santvarką su laisve, išgyvenamą viduje. Ir būtent vieną iš dviejų reikšmių. Tai aplinka kalboms, dviprasmybei, nesusivedimui, kintamiesiems - prasmei, reikšmei, atminčiai, vietai, vertei, paviršiui.

Mąstau savo išsiaiškinimo būdus ir bandau suvokti 6+4 sandarą. Kaip ženklas mus įtakoja? Ženklas priima, derina ar nulemia - sustatymą, išgyvenimą ar tikslą:

 • priima sustatymą (atjausti savo ar kito protą)
 • derina sustatymą (sandarą išgauti iš pavyzdžių ar jais išreikšti)
 • derina išgyvenimą (lyginti sandaros atvejus ar santvarkos galimybes)
 • lemia tikslą (apibrėžti, atpažinti sandaros ar savo aplinkybių tikslą)
 • lemia išgyvenimą (rūšiuoti pavyzdžius, nustatyti rūšis)
 • lemia sustatymą (išnagrinėti visuminį pavyzdį ar net visą protą)

Kaip tai suprasti giliau, aiškiau, plačiau?

Kintamasis yra vieta, anga, griovelis reikšmei.

Antrinės sandaros

Antrinė sandara savo dalimi priskiria tą visumą esančią už santvarkos, už sandaros. Tai laikoma nieku. Tas niekas reiškiasi požiūriu.

 • padalinimai - savarankiškas Dievas prisiima dvejones - požiūris
 • atvaizdai - savarankiškas Dievas prisiima gėrio kryptis - požiūris į požiūrį
 • aplinkybės - užtikrintas Dievas prisiima gėrio kryptis - požiūris į požiūrį
 • pagrindimas - ramus Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį
 • įvardijimas - užtikritnas Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį
 • pasakojimas - savarankiškas Dievas prisiima aštuongubį kelią - požiūris į požiūrį į požiūrį

Kitas (sąmoningumas - tarpas), Tu (sąmonė), Aš (pasąmonė), Dievas (sąsaja)

 • padalinimai - Aš įtraukiu Dievą
 • atvaizdai - Tu įtrauki Dievą
 • aplinkybės - Tu įtrauki Mane
 • pagrindimas - Kitas įtraukia Tave
 • įvardijimas - Kitas įtraukia Mane
 • pasakojimas - Kitas įtraukia Dievą

Keturi lygmenys atitinka Dievo troškimus ir mūsų netroškimus, pirmines sandaras. Antrinės sandaros išsako šių lygmenų poras.

 • Padalinimai. Apibrėžia asmenį. Pasirinkimų malūną išgyvena Dievo šokio Dievas.
 • Atvaizdai. Apibrėžia asmenį. Žinojimo rūmus išgyvena Dievo šokio Dievas.
 • Aplinkybės. Apibrėžia teiginį. Aplinkybės siejamos ne su mąstomu daiktu, o su juo pasauliu. Žinojimo rūmus išgyvena pasirinkimų malūno Dievas.
 • Pagrindimas tinklu apibrėžia pasaulį. Maldų mokslą išgyvena žinojimo rūmų Dievas.
 • Įvardijimas medžiu apibrėžia teiginį. Maldų mokslą išgyvena pasirinkimų malūno Dievas.
 • Pasakojimas seka apibrėžia asmenį. Maldų mokslą išgyvena Dievo šokio Dievas.

Sluoksnių poros palygintinos su šešiais asmenų pokalbiais.

Sandaras galim sulyginti su asmenimis:

 • Nebūtina sąvoka - Dvasia - Dievas
 • Padalinimai - Sandara - Aš
 • Atvaizdai - Atvaizdai - Tu
 • Vienumas - Aplinkybės - Kitas

Tai vyksta Dievo požiūriu, asmenų vienumu, o Kito požiūriu gaunas perėjimai tarp lygmenų:

 • Rūpėjimas - Pagrindimas
 • Tikėjimas - Įvardijimas
 • Paklusimas - Pasakojimas
 • Pakankamas globėjas, Gerumas

Tad šitokiu būdu Aštuongubis kelias sulygina Dievą ir Kitą, ir iškyla, išsiveda "pakankamo globėjo" ir apskritai "pakankamumo" sąvoka, kas yra pagrindas žmoniškai kalbai, žmoniškam bendravimui, juk sukalbame dalinai, pakankamai, tad atsiveria laisvė tokiai kalbai, tokiam bendravimui, nevisiškam.

Sandaros bene išsako kalbų trūkumus:

 • Padalinimai - nesutarimas (nepakankamas pagrindimas)
 • Atvaizdai - nesusikalbėjimas (nepakankamas įvardijimas)
 • Aplinkybės - neatjautimas (nepakankamas pasakojimas)

Antrinės sandaros išreiškia sąmoningumą, tad kyla iš trijų pirminių sandarų išsakančių troškimą-netroškimą kažko, betko ir visko. Tai yra lygtys 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1, grindžiantys -1, 0, 1 tad ir 2, 3, 4.

Veiksmai

 • +1 - padalinimai,
 • +2 - atvaizdai, aplinkybės,
 • +3 - kalbos.

Padalinimai

Dievo valia ir valia atskirti kaip visuma ir dalis.

Savarankiškas Dievas prisiima dvejones. Jas išgyvena padalinimais:

 • Ko trokštu? Nulybė.
 • Kaip man atrodo? Vienybė.
 • Kaip kitaip? Dvejybė.
 • Koks skirtumas? Trejybė.
 • Kas nuo manęs priklauso? Ketverybė.
 • Ar įstengiu svarstyti klausimą? Penkerybė.
 • Ar taip turėtų būti? Šešerybė.
 • Ką pats veikiu tuo klausimu? Septynerybė.

Atvaizdai

Atvaizdai kyla iš sąsajos tarp asmens ir jį papildančios aplinkybės taikymą savarankiškam Dievui.

Atvaizdai, tai laisvumo didėjimas ir mažėjimas, taip pat apimtys: viskas, betkas, kažkas, niekas. Tai sąlygos, apribojimai.

Atvaizdai išsako Dievo išėjimą už savęs - kaip tai atrodo apskritai, vienam Dievui - tad tai atvaizdai. Aplinkybės išsako Dievo išėjimą už savęs, kaip tai atrodo trejybės nariui - tad tai vyksta keturiuose lygmenyse, pagal asmenis: Dievas, Aš, Tu, Kitas.

Aplinkybės

Aplinkybės yra fonai. Tai primena skyles, kaip kad apibrėžiant betką.

Kalbos

 • Kalbos iššaukiamos Dievui prisiimant aštuongubį kelią ir laipsnyną.
 • Sulyginu su Padalinimais, Atvaizdas, Aplinkybėmis - Pagrindimas (Aplinkybės => Atvaizdai), Įvardijimas (Padalinimai => Aplinkybės), Pasakojimas (Atvaizdai => Padalinimai)
 • Žodžiai (kalba) yra tai, kuo esame viena: mąstant (įvardijimas), esant (pagrindimas), veikiant (paklusimas).
 • Muzikoje "melodija" yra gaidų kaita mažais žingsneliais. Evoliucija taipogi yra genų kaita mažais žingsneliais, tai melodija. Tai yra vienas iš toninės sistemos kriterijų. Kaip kiti kriterijai reiškiasi evoliucijoje? ir kalbose?

Pagrindimas

Dievas ramus. Įrodymų laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia lygtį. Nagrinėti "Tėve Mūsų".

Įvardijimas

Dievas užtikrintas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia Dievą. Nagrinėti "Šv.Petro raktus į dangų".

Pasakojimas

Dievas savarankiškas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia esmę X. Nagrinėti "Palaiminimus".

Iš atvaizdų (ir laipsnyno) į padalinimus.

Tarpas: Dievas nebūtinas

Mąstant atvirkščiai nuo tarpo:

 • Jeigu Dievas nėra būtinas, tada yra tarpas (Kitas). Jeigu yra tarpas, tada yra šešios lygmenų poros. Jeigu yra šešios lygmenų poros, tada yra laipsnynas (Tu) aštuongubame kelyje. Jeigu yra laipsnynas, tai yra visaregis (Aš). Jeigu yra visaregis, tai yra trejybė ir ją globojantis Dievas.
 • Tarpą grindžia uždara sandara, kurią grindžia atvira sandara, kurią grindžia asmuo, kurį grindžia mažėjančio laisvumo sąlygos ir didėjančio laisvumo sąlygos, kuriuos sieja trejybė, kurią globoja meilė, tai Dievo esmė ir pagrindas.

Dievo išėjimas už savęs, jo prigimtinis prieštaravimas sau, tai nesusivedimų pagrindas.

Nesusivedimai yra ne-suvedimai.

Antrinės sandaros

 • Sąlygos mus skiria nuo sąvokų. Aplinkybės yra sąvokų sąlygos. Atvaizdai yra mūsų sąlygos. Kalbomis sąvokos iškyla (rūpi), mainosi (reiškia), išnyksta (įvyksta).
 • 3 padalinimai, o atvaizdai yra 2x4 (du ketverybės atvaizdai) arba 4x2 (keturi dvejybės atvaizdai). O aplinkybės?
 • Antrinės sandaros išsako žmogaus būklę, jo nežinojimą, atitrūkimą nuo Dievo.
 • Antrinėmis sandaromis trokštantis Dievas išgyvena mūsų netroškimus. Aplinkybės yra kaip aplinka įrėminta skylė, "betkam". Atitinkamai, padalinimai, atvaizdai, pasakojimas įrėmintų skylę "viskam".

Aplinkybės, atvaizdai

 • Pilnatvė reiškiasi grožiu nes ji už mūsų ir mus apima, tad mūsų vidaus kaip ir nėr. O ji, kodėl, reiškiasi aplinkybėmis nes jos sieja mūsų paskirą požiūrį su visumą. Tuo tarpu atvaizdai išsako kaip visuma išgyvenami požiūriai. Aplinkybės išsako, kaip požiūris išgyvena visumą.
 • nežinoti kąžką = klausimas, nežinoti viską = Dievas, nieką? betką?
 • Dievas išsiplečia vis priešingu požiūriu: dviem žinojimo atvaizdais jisai yra, o keturiais nežinojimo atvaizdais jo nėra. Tai primena Dievo ir žmogaus požiūrių grandinę.
 • Aplinkybės išplaukia iš nulybės atvaizdų (vieningumo sąlygų) ir būtent žinojimo paneigimu (NE-žinojimu) vyksta (trejybės) atvaizdų paneigimas, gaunasi nulybės atvaizdai.
 • 4,5,6,7-bė turi po du atvaizdus, sąmonės (pasikartojimas laike) ir pasąmonės (atmintis, tikrovė - erdvėje).
 • Dasein-žmogus netrokšta, Dievas trokšta savo savybėmis: mylintis, ramus, užtikrintas, savarankiškas. Būties savybės, tai nulybės (Dievo - nežinojimo) atvaizdai: prasmingas ("uncanny"), pastovus, betarpiškas, akivaizdus. Nulybės atvaizdų neigimas, tai žinojimo atvaizdai. Kartu - nulybės atvaizdai ir jų neigimas - yra būties atvaizdai. Juose nulybės atvaizdai "buvimas" yra tai, kas lieka dingus papildomai energijai, tai yra, tesant "nulybei".
 • Uždavinys: lietuvių (ir kitų kalbų) priešdėlius (prepositions) sulyginti su aplinkybėmis.
 • Palyginti aplinkybes ir 12 klausimų.
 • Aplinkybės parodo, kad yra nulybės atvaizdai, tad yra nulybė, ir kad yra atjauta (trejybės ratu), kad trejybės ratu asmuo išgyvena tai, ką jisai mąsto, išgyvena atokiau kitais trejybės atvaizdais.
 • Aplinkybės grindžia atjautą
 • Jeigu iš 12 aplinkybių atstatome trejybę (ryškūs židiniai, ryškios ribos, ryškūs mąstai), tada galime atstatyti nulybės atvaizdus, o tuomi taip pat pačią nulybę (Dievą).

Gali būti, kad kiekviena kalba atitinka trejybės asmenį - suvokiantįjį, susivokiantįjį ar suvoktąjį; tris kalbas (tris požiūrius) išsako Dievo trejybė siejanti blogo ir gero vaiko mąstysenas, aštuongubo kelio puses; atvaizdus ir aplinkybes (du požiūrius) išsako papildžius 4 teigiamais įsakymais, išplėtus dviprasmybe; padalinimus (vienu požiūriu) išsako 6 neigiami įsakymai.

Atjausti

{{Andrius}}: Note: this section describes a direction which I took in August and September of 2003. I was looking for a deep way to arrive at the basic structures. I thought a lot about how everything and anything may reach out to each other and have empathy for each other. I also drew on my thoughts on the fifteen PrinciplesOfLife in Christopher Alexander's The Nature of Order. This approach is fundamental to my thoughts on GeneralStructure.


{{Empathy}} is the source of real {{Creativity}}.


{{Everything}} has empathy for {{Anything}} through the RepresentationsOfTheThreesome. Everything has empathy for anything in various degrees. The representations of the threesome express such empathy. The degree of empathy is given by the number of states that are recurring.

 • 3 recurring states: be, do, think
 • 2 recurring states: one-all, many
 • 1 recurring state: object-process-subject
 • 0 recurring states: necessary;actual;possible because truth is eternal, not recurring

Anything has empathy for everything through shifts. The members of the threesome can (by way of the representations) be understood as going beyond themselves, as shifts from one state to another. Representations allow us to think of isolated perspectives, not just the entire whole.

take a stand:

 • possible => necessary
 • subject => object
 • many => one
 • think => be

follow through:

 • necessary => actual
 • object => process
 • one => all
 • be => do

reflect

 • actual => possible
 • process => subject
 • all => many
 • do => think

These are shifts from one perspective to another.


SecondaryStructures arise from having everything, with a given scope of concern, go beyond itself to empathize with the experience of a primary structure.

The subject of this empathy is the relationship between everything and anything. For example, let us consider when everything wishes for nothing. In particular, here everything wishes for nothing with regard to its relationship with anything. We may think of anything as everything plus slack. Here then, all the slack or goodness is expected to come from anything, because everything wishes for nothing.

So the directions of the good, as felt here by everything, give rise to the following emotional responses:

 • Good person: content (in what matters, things are as they should) Here everything interprets itself as "being one with everything".
 • Good God: sad (in what matters, things are not as they should be - the goodness here shouldn't be coming from a God who wishes for nothing!)

Here everything interprets itself as "being one with nothing".

 • Good deed: excited (in what does not matter so much, things are as they should) Everything feels it is "being one with anything".
 • Good gift: surprised (in what does not matter so much, things aren't as they should be). Everything feels it is "being one with something".

I think also:

 • Good quality (sorting the good and the bad): fright (in what does not matter so much, can't make expectation). Everything interprets this as "decreasing slack".
 • Good word (allowing the good and the bad to be confused): disgust (in what matters, can't make expectation). Everything interprets this as "increasing slack".

The idea is that this empathy gives rise to a secondary structure, the six criteria: being one with everything, anything, something, nothing and increasing and decreasing slack.

The empathy here is different if everything's scope of concern becomes larger, as in "everything wishes for something". What does everything wish for? That the anythings which are beyond it seek to connect with it, that they "involuntarily, actively, be connected". So now there is an expectation on the part of everything. And also the directions of the good will now be interpreted as a two-sided effort, both God and person. I think empathy here will give rise to the twelve topologies, by way of the twelve ways that I've observed how we can conceive being connected with God. So I am thinking about that and will try to work that out.

+1 padalinimai, +2 atvaizdai ir aplinkybės, +3 kalbos (aštuongubas kelias)

Representations express knowing - and circumstances express not knowing.

 • Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų

Antrinės sandaros išsako santykį tarp žinojimo ir nežinojimo, kaip sėkmingai išreiškia. Ženklų savybės - žinojimas yra ženklas.

 • tu supranti kitą: padalinimas
 • aš suprantu kitą: atvaizdai
 • aš suprantu tave: aplinkybės
 • Dievas supranta mane: pagrindimas (kaip ima rūpėti)
 • Dievas supranta tave: įvardijimas (kaip ima reikšti)
 • Dievas supranta kitą: pasakojimas (kaip įvyksta)

Emanuelis Levinas daug rašo apie Kitą. O Martinas Buberis apie Tave.

2005.05.10 A: Kaip kitas iškyla iš šešerybės? D: Šešerybe visiškai išsiskiria sandara ir veikla, tad galima apkeisti jų tvarką ir iškyla kitas.

2005.03.19 A: Koks ryšys tarp pradžios, pabaigos ir suvokimo? D: Jei nori suprasti mane, būk su manimi pradžioje, o jei suprasti tave, tai reikia būti su tavimi pabaigoje. A: O kitas? D: Kitas yra tai per kurį gyvena dvasia. A: O požiūris? D: Tai ir yra kitas.

Atjautos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 kovo 22 d., 22:28